PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Smlouva mezi ČSSR a SSSR o dočasném pobytu vojsk (1968)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (4485 přečtení)

  Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky
  podepsaná v Praze dne 16. října 1968

  Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik

  • rozhodnuty usilovat o upevnění přátelství a spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik a rovně? mezi v?emi zeměmi socialistického společenství a o ochranu vymo?eností socialismu, o posílení míru a bezpečnosti v Evropě a na celém světě v souladu s prohlá?ením Bratislavské porady ze dne 3. srpna 1968,
  • majíce na zřeteli Smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci ze dne 12. prosince 1943, prodlou?enou Protokolem ze dne 27. listopadu 1963,
  • ve shodě s ujednáním, dosa?eným v průběhu československo-sovětských jednání v Moskvě ve dnech 23. - 26. srpna a 3. - 4. října 1968
  se rozhodly uzavřít tuto smlouvu a dohodly se na tomto:

  Článek 1

  Vláda Svazu sovětských socialistických republik, jednajíc se souhlasem vlád Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky a vláda Československé socialistické republiky se dohodly na tom, ?e část sovětských vojsk, nacházejících se v Československé socialistické republice, zůstává dočasně na území Československé socialistické republiky za účelem zaji?tění bezpečnosti zemí socialistického společenství před sílícími revan?istickými snahami západoněmeckých militaristických sil.

  Ostatní vojska Svazu sovětských socialistických republik, jako? i vojska Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Polské lidové republiky budou v souladu s dokumenty Moskevských jednání ve dnech 23. - 26. srpna a 3. - 4. října 1968 odsunuta z území Československé socialistické republiky. Odsun těchto vojsk se zahájí po ratifikaci této smlouvy oběma stranami a uskuteční se po etapách v průběhu dvou měsíců.

  Počet a místa stálých posádek sovětských vojsk, dočasně zůstávajících na území Československé socialistické republiky, se určují dohodou mezi vládami Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

  Sovětská vojska, která se dočasně nacházejí na území Československé socialistické republiky, zůstávají podřízena sovětskému vojenskému velení.

  Článek 2

  1. Dočasný pobyt sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky nenaru?í její suverenitu. Sovětská vojska se nevmě?ují do vnitřních zále?itostí Československé socialistické republiky.

  2. Sovětská vojska, osoby k nim příslu?ející a členové rodin těchto osob, nacházející se na území Československé socialistické republiky, budou zachovávat právní řád, platný v Československé socialistické republice.

  Článek 3

  1. Sovětská strana ponese náklady, spojené s vydr?ováním sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky.

  2. Vláda Československé socialistické republiky poskytne sovětským vojskům, osobám k nim příslu?ejícím a členům jejich rodin po dobu jejich dočasného pobytu v Československé socialistické republice kasárna a byty uvnitř kasáren, slu?ební, skladovací a jiné prostory, leti?tě se stálými stavbami a zařízením, prostředky státní spojovací sítě, dopravní prostředky, elektrickou energii a jiné slu?by.

  Vojenské výcvikové prostory, střelnice a cviči?tě budou vyu?ívány společně s Československou lidovou armádou.

  Způsob a podmínky vyu?ívání vý?e uvedených objektů, jako? i komunálních, obchodních a jiných slu?eb se stanoví po dohodě smluvních stran.

  Článek 4

  Sovětské vojenské útvary, osoby, které jsou příslu?níky sovětských vojsk, a členové jejich rodin mohou cestovat do míst, kde jsou rozmístěna sovětská vojska v Československé socialistická republice a z Československé socialistické republiky jak v přímých vlacích a vagónech, patřících Sovětskému svazu, tak i s přestupem z vagónů jedné země do vagónů druhé země a rovně? automobilovými nebo leteckými dopravními prostředky.

  Osoby, které jsou příslu?níky sovětských vojsk, a členové jejich rodin jsou osvobozeny od kontroly, pokud jde o pasy a viza, při příjezdu, pobytu a výjezdu z Československé socialistické republiky.

  Hraniční přechody a způsob překračování československo-sovětských hranic a rovně? způsob kontroly, druhy a formuláře příslu?ných dokladů se stanoví po dohodě smluvních stran.

  Článek 5

  Československá strana souhlasí s tím, ?e přes státní hranice Československé socialistické republiky budou bez vybírání cla a bez celní a pohraniční prohlídky přecházet:
  - sovětská vojska a osoby k nim příslu?ející, které cestují jako příslu?níci vojenských útvarů, jednotek a velitelství;
  - ve?kerý vojenský náklad, včetně nákladu, určeného pro obchodní a pobytové zabezpečení sovětských vojsk;
  - osoby, které jsou příslu?níky sovětských vojsk, cestující do Československé socialistické republiky a z Československé socialistické republiky jednotlivě nebo společně se členy rodin a s předměty osobní potřeby, a to na základě dokladů, opravňujících k přechodu státní hranice Československé socialistické republiky, které předlo?í celním orgánům.

  Majetek, přivezený sovětskou stranou do Československé socialistické republiky, výzbroj a výstroj a bojová technika mohou být vyvezeny do Svazu sovětských socialistických republik bez vybírání cla a poplatků.

  Článek 6

  1. Zabezpečení příslu?níků sovětských vojsk, dočasně umístěných na území Československé socialistické republiky, a členů rodin osob, které jsou příslu?níky sovětských vojsk, pokud jde o obchod a slu?by, budou provádět sovětské obchodní podniky.

  2. Československá strana bude dodávat těmto sovětským obchodním podnikům zbo?í v mno?ství, dohodnutém mezi příslu?nými obchodními organizacemi Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky za státní maloobchodní ceny, platné v Československé socialistické republice a bude poskytovat obchodní rabat, obvyklý u příslu?ných obchodních podniků Československé socialistické republiky.

  Zúčtování za dodávky se provádí v měně Československé socialistické republiky.

  3. Československá strana bude podle kontraktů, uzavřených mezi příslu?nými československými a sovětskými organizacemi zahraničního obchodu a za ceny, které platí v obchodních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, dodávat v dohodnutých mno?stvích potravinářské a průmyslové zbo?í, včetně paliva (uhlí, koks, palivové dříví) pro zásobování sovětských vojsk v rámci jejich plánu potřeb.

  Článek 7

  Vláda Československé socialistické republiky bude poskytovat vládě Svazu sovětských socialistických republik potřebné částky v československých korunách na výdaje, spojené s dočasným pobytem sovětských vojsk na československém území. Rozsah těchto částek se určí po dohodě mezi příslu?nými orgány smluvních stran.

  Článek 8

  Způsob zúčtování za slu?by, předvídané v článku 3 a způsob zúčtování částek v československých korunách, poskytovaných ve shodě s článkem 7 této smlouvy, bude stanoven v dodatkové dohodě mezi smluvními stranami ve lhůtě jednoho a půl měsíce po vstupu této smlouvy v platnost. Při přepočtu těchto částek, vyjádřených v československých korunách, na převoditelné ruble, se bude vycházet ze vzájemného poměru mezi vnitřními cenami a sazbami, platnými v Československé socialistické republice, a zahraničně obchodními cenami.

  Článek 9

  Otázky jurisdikce, spojené s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky se upravují takto:

  1. Při trestných činech a přestupcích, které na území Československé socialistické republiky spáchají osoby, příslu?ející k sovětským vojskům nebo členové jejich rodin, se uplatňuje československé právo a působí československé soudy, prokuratura a jiné orgány, příslu?né pro otázky stíhání trestných činů.

  Trestné činy, které spáchají sovět?tí vojáci, vy?etřuje vojenská prokuratura a jsou projednávány orgány vojenské justice Československé socialistické republiky.

  2. Ustanovení bodu prvního tohoto článku se nevztahují:
  a) na případy, kdy osoby, příslu?ející k sovětským vojskům, nebo členové jejich rodin, spáchají trestné činy nebo přestupky pouze proti Sovětskému svazu, jako? i proti osobám, příslu?ejícím k sovětským vojskům nebo členům jejich rodin;
  b) na případy, kdy osoby, příslu?ející k sovětským vojskům, spáchají trestné činy nebo přestupky při plnění slu?ebních povinností v prostorech stálých posádek vojenských útvarů.

  V případech, uvedených v bodech "a" a "b", jsou příslu?né sovětské soudy, prokuratura a jiné orgány, které jednají podle sovětského práva.

  3. V případě spáchání trestných činů proti sovětským vojskům, dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky, jako? i proti osobám, příslu?ejícím k těmto vojskům, mají viníci stejnou odpovědnost jako za trestné činy proti ozbrojeným silám Československé socialistické republiky a proti osobám k nim příslu?ejícím.

  4. Příslu?né československé a sovětské orgány mohou vzájemně ?ádat o postoupení nebo převzetí jurisdikce v jednotlivých případech, uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Takovéto ?ádosti budou posuzovány blahovolně.

  5. Příslu?né československé a sovětské orgány si budou vzájemně poskytovat právní a ve?kerou jinou pomoc při stíhaní trestných činů, uvedených v bodech 1, 2 a 3 tohoto článku.

  Článek 10

  1. Vláda Svazu sovětských socialistických republik souhlasí s tím, ?e nahradí vládě Československé socialistické republiky hmotné ?kody, které mohou být československému státu způsobeny činy nebo opomenutím sovětských jednotek nebo osob k nim příslu?ejících, jako? i ?kody, které mohou být způsobeny sovětskými jednotkami nebo osobami k nim příslu?ejícími, při plnění slu?ebních povinností československým občanům, institucím nebo občanům třetích států, nacházejícím se na území Československé socialistické republiky, - v obou případech ve vý?i, stanovené (na základě uplatněných nároků a při respektování československého práva) zmocněnci pro zále?itosti dočasného pobytu sovětských vojsk v Československé socialistické republice, kteří jsou jmenováni podle článku 13 této Smlouvy.

  Spory, které mohou vzniknout ze závazků sovětských jednotek, se projednávají podle stejných zásad.

  2. Vláda Svazu sovětských socialistických republik souhlasí rovně? s tím, ?e nahradí vládě Československé socialistické republiky ?kody, které mohou být způsobeny československým institucím a občanům, jako? i občanům třetích států, nacházejícím se na území Československé socialistické republiky, činy nebo opomenutím osob, příslu?ejících k sovětským vojskům, jich? se dopustí nikoliv při plnění slu?ebních povinností, jako? i činy nebo opomenutí členů rodin osob, příslu?ejících k sovětským vojskům - v obou případech ve vý?i, stanovené příslu?ným československým soudem na základě nároků, uplatněných proti osobám, která způsobily ?kodu.

  Článek 11

  1. Vláda Československé socialistické republiky souhlasí s tím, ?e nahradí vládě Svazu sovětských socialistických republik ?kody, které mohou být způsobeny na majetku sovětských vojenských jednotek, dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky, a osobám, příslu?ejícím k sovětským vojskům, činy nebo opomenutím československých státních institucí - ve vý?i, stanovené zmocněnci pro zále?itosti dočasného pobytu sovětských vojsk v Československé socialistické republice na základě uplatněných nároků a při respektování československého práva.

  Spory, které mohou vzniknout ze závazků československých státních institucí vůči sovětským vojenským jednotkám, se projednávají podle stejných zásad.

  2. Vláda Československé socialistické republiky souhlasí rovně? s tím, ?e nahradí vládě Svazu sovětských socialistických republik ?kody, které mohou vzniknout sovětským vojenským jednotkám, dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky, osobám, příslu?ejícím k sovětským vojskům, jako? i členům rodin těchto osob činy nebo opomenutím československých občanů ve vý?i, stanovené československým soudem, na základě nároků, uplatněných proti osobám, které způsobily ?kodu.

  Článek 12

  ?kody, předvídané v článku 10 a 11, nahradí strany do tří měsíců ode dne, kdy zmocněnci pro zále?itosti dočasného pobytu sovětských vojsk v Československé socialistické republice rozhodnou nebo kdy rozhodnutí soudu se stane pravoplatným.

  Výplatu částek, které mají dostat po?kozené osoby, jednotky a instituce, provedou příslu?né orgány stran, a to v případech, uvedených v článku 10 - československé orgány a v článku 11 - sovětské orgány.

  Článek 13

  Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik jmenují své zmocněnce pro zále?itosti dočasného pobytu sovětských vojsk v Československé socialistické republice za účelem nále?itého ře?ení bě?ných otázek, spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk v Československé socialistické republice.

  Článek 14

  1. Při výkladu této smlouvy je
  "osobou, příslu?ející k sovětským vojskům":
  a) příslu?ník Sovětské armády;
  b) civilní osoba, která je sovětským občanem a pracuje v útvarech sovětských vojsk, dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky.

  2. "členy rodin osob, příslu?ejících k sovětským vojskům":
  a) man?elky;
  b) děti, pokud neuzavřely sňatek;
  c) blízcí příbuzní, pokud jsou odkázáni na vý?ivu těchto osob.

  3. "místem stálých posádek" je území, vyhrazené k dispozici vojskům vládou Československé socialistické republiky nebo místními orgány státní moci, včetně míst, kde jsou rozmístěna sovětská vojska.

  Článek 15

  Tato smlouva vstoupí v platnost po ratifikaci oběma stranami a zůstane v platnosti, pokud se sovětská vojska dočasně budou nacházet na území Československé socialistické republiky.

  Smlouva mů?e být změněna po dohodě smluvních stran.

  Dáno v Praze 16. října 1968 ve dvou původních vyhotoveních, ka?dé v českém a ruském jazyce, přičem? obě znění mají stejnou platnost.

  Předseda vlády
  Československé socialistické republiky
  O. Černík v. r.

  Předseda Rady ministrů
  Svazu sovětských socialistických republik
  A. Kosygin v. r.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik