PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: ?ilinská dohoda (1938)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (6508 přečtení)

  Manifest slovenského národa (tzv. ?ilinská dohoda)

  usnesený na zasadnutí výkonného výboru Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ako právoplatnej politickej predstaviteľky slovenského národa dňa 6.októbra1938:

  Mníchovská dohoda ?tyroch veľmocí podstatne zmenila ?tátne a politické pomery v strednej Európe. My Slováci, ako samobytný slovenský národ, ?ijúci od vekov na území Slovenska, uplatňujeme si svoje samourčovacie právo a preto dovolávame sa medzinárodného zagarantovania nedeliteľnosti svojej slovenskej národnej jednoty a nami obydlenej zeme. Chceme slobodne podľa vlastnej vôle urči? svoj budúci ?ivot v plnom rozsahu, v to počítajúc aj ?tátnu ústrojnos? v priateľskom spolu?ití so v?etkými okolitými národmi a tak prispie? k usporiadaniu pomerov v strednej Európe v duchu kres?anskom.

  Vytrváme po boku národov, bojujúcich proti marxisticko-?idovskej ideológii rozvratu a násilia.

  Sme za mierové vyrie?enie sporných problémov v duchu mníchovskej dohody.

  Protestujeme čo najrozhodnej?ie proti tomu, aby hranice Slovenska určované boli bez nás, bez plnoprávnych zástupcov slovenského národa. ?iadame medzinárodnú ochranu slovenskej men?iny v cudzine.

  ?iadame rýchlu demobilizáciu.

  V duchu samourčovacieho práva ?iadame okam?ité prevzatie výkonnej a vládnej moci na Slovensku Slovákmi. Ví?azstvo samourčovacieho práva znamená pre slovenský národ ví?azné zakončenie ná?ho dlhoročného boja.

  Nech ?ije sloboda slovenského národa!

  Nech ?ije slovenská vláda na Slovensku!

  Vyhlásenie

  I. Podpísaní osvojujeme si návrh Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na vydanie ústavného zákona o autonómii Slovenska tak, ako bol podaný v poslaneckej snemovni v roku 1938 a uverejnený v Slováku v čísle 129 zo dňa 5. júna 1938. Zaväzujeme sa, ?e sa v?etci v?etkými silami vynasna?íme, aby tento návrh bol národným shroma?dením ústavne prijatý najneskôr do 28. októbra 1938. Ústavným prijatím tohoto návrhu bude ?tátoprávne postavenie Slovenska definitívne vyrie?ené.

  II. Vládna a výkonná moc na Slovensku má sa okam?ite odovzda? do rúk slovenskej vlády, preto ?iadame okam?ite poveri? podpredsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany poslanca Dr. Jozefa Tisu, aby ako dezignovaný predseda sostavil v dohode s podpísanými politickými stranami prvú slovenskú vládu pozostávajúcu z predsedu a ?tyroch členov ministrov a navrhol ju na menovanie.

  Podpísaní prijímajú návrh zákona na decentralizáciu vládnej a výkonnej moci tak, ako je k tomuto prehláseniu pripojený. Tento návrh má sa prija? a uskutočni? v najkrat?om čase, aby aj do uskutočnenia prvého bodu tohoto vyhlásenia vládna a výkonná moc dostala sa nielen fakticky, ale i právne do rúk Slovákov.

  Dané v ?iline dňa 6. októbra 1938.

  Návrh zákona o decentralizácii vládnej moci

  Národné shroma?denie republiky Československej usnieslo sa na tomto:

  §1.

  Cieľom zabezpečenia prajného vývinu slovenského národa v rámci republiky Československej upravuje sa verejnoprávne postavenie Slovenska a jeho národných, politických, kultúrnych, hospodárskych a sociálnych záujmov a v dôsledku toho decentralizuje sa vládna a výkonná moc na Slovensku.

  §2.

  Vládnu a výkonnú moc na území slovenskej krajiny vykonáva slovenská vláda, pozostávajúca z piatich členov - ministrov. Výnimku tvorí agenda ministerstva zahraničia, národnej obrany, správa ?tátneho dlhu a uzavieranie pô?ičiek pre spoločné potreby ?tátu.

  §3.

  Jeden z piatich ministrov bude poverený funkciou predsedu slovenskej vlády. V?etci piati ministri sú zároveň aj členmi ústrednej vlády v Prahe.

  §4.

  Na Slovensko takto prenesená vládna a výkonná moc, rozdelí sa na odbory takto:

  1. Vnútro, spravodlivos? a zdravotníctvo: sem patrí doteraj?ia agenda ministerstva vnútra, zdravotníctva a telesnej výchovy a spravedlivosti.
  2. Doprava: sem patrí agenda ministerstva pô?t a telegrafov a ?elezníc.
  3. Hospodárstvo: sem patrí agenda ministerstva verejných prác, obchodu, priemyslu a zemedelstva.
  4. Osvetový: sem patrí agenda ministerstva ?kolstva a národnej osvety.
  5. Finančný a sociálny: sem patrí doteraj?ia agenda ministerstva financií a sociálnej pečlivosti.

  V?etky ?tátne podniky, jestvujúce na území Slovenska, podliehajú rozhodujúcej právomoci slovenskej vlády, ktorá ich zadelí do patričného odboru.

  §5.

  Úmernú čiastku rozpočtových výdavkov ustáli paritná komisia, určená s jednej strany ústrednou vládou a s druhej strany slovenskou vládou.

  §6.

  Zákon tento nadobúda účinnosti hneď vyhlásením a platí pokiaľ sa ustanoví autonómna vláda za zmenenej ústavy.

  §7.

  Previes? tento zákon ukladá sa ústrednej vláde a slovenskej vláde spoločne.

  V ?iline 6. októbra 1938

  Návrh zákona podpísali:

  P. Teplanský, K. Stodola, J. Ursíny, J. S. Vančo, Ing. J. Lí?ka, J. Lichner, K. Rybárik, O. Devečka, dr. E. B. Lukáč, A. ?elmec, Ing. J. Styk, dr. M. Vančo, dr. J. Paulíny-Tóth, dr. J. Ivák


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik