PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Vianočná dohoda (1943)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (3328 přečtení)

  Vianočná dohoda

  Ideové smery na Slovensku, ktoré i po 6. októbri 1938 zotrvali na zásadách protifa?istickej demokracie a viedli dodnes aktívny odpor proti politickému, hospodárskemu a kultúrnemu znásilňovaniu slovenského ľudu a ktoré dnes reprezentujú skutočné zmý?ľanie v?etkých vrstiev slovenského ľudu, dohodli sa na utvorení spoločného politického vedenia, ktorým bude Slovenská národná rada ako jediný reprezentant politickej vôle slovenského národa doma.

  I. Úlohou a cieľom Slovenskej národnej rady je:

  1. Jednotne a centrálne vies? odboj slovenského národa za odstránenie nacisticko ? nemeckého diktátu, vykonávaného domácimi uzurpátormi politickej moci.

  2. V prvej príhodnej chvíli prevzia? v?etku politickú, zákonodarnú, vojenskú či administratívnu výkonnú moc na Slovensku a vykonáva? podľa vôle ľudu a? do tej doby, kým slobodne zvolení zástupcovia ľudu nebudú môc? prevzia? v?etku moc.

  3. Po prevzatí moci, len čo to bude mo?né, Slovenská národná rada sa postará, aby slovenský ľud si voľne slobodne určil svojich zástupcov, ktorým Slovenská národná rada v?etku moc odovzdá.

  4. Slovenská národná rada bude vo svojej činnosti postupova? v dorozumení s československou vládou a s celým zahraničným odbojom, ktorých prácu na medzinárodnom a vojenskom poli uznáva a podporuje.

  II. Tu zdru?ené smery a zlo?ky dohodli sa na týchto zásadách:

  1. ?eláme si, aby národ slovenský a český, ako najpríbuznej?ie slovanské národy, utvárali ďal?ie svoje osudy v Československej republike, spoločnom ?táte Čechov a Slovákov, a na podklade princípu rovný s rovným.

  2. ?eláme si úzku spoluprácu so slovanskými ?tátmi a národmi. Menovite so Sovietskym zväzom, v ktorom vidíme zá?titu slobodného ?ivota a v?estranného rozmachu malých národov vôbec a slovanských zvlá??.

  3. Budúca ČSR ma vies? svoju zahraničnú politiku v duchu týchto zásad, a preto sa má na poli zahraničnopolitickom a vojenskom opiera? o Sovietsky zväz.

  4. Vnútorné usporiadanie budúcej ČSR má by? demokratické, majú sa v?ak vykoreni? v?etky tendencie fa?istické, rasistické, totalitné a také, ktoré budú v rozpore s týmito zásadami. V tomto duchu má by? vnútorný politický re?im pevne vedený, pritom v?ak demokratický. Je potrebné vystríha? sa omylov a chýb minulosti.

  5. My?lienku demokracie treba prehĺbi? a prenies? i na pole hospodárske a sociálne tak, aby rozdelenie národného dôchodku medzi v?etko obyvateľstvo bolo čo najrovnomernej?ie a aby ?ivot ka?dého občana bol ľudský a dôstojný.

  6. Kultúra, ?kolstvo a výchova majú by? vedené spomenutými zásadami. Zachovaná má by? sloboda nábo?enských vyznaní, vylúčený má by? v?ak vplyv cirkvi na smer a vedenie ?tátu.

  7. O definitívnej úprave týchto otázok rozhodnú ? a to menovite o ústavnoprávnej úprave pomeru slovenského národa k národu českému ? zo slovenskej strany výlučne slobodne zvolení (určení) zástupcovia slovenského národa.

  Bratislava, Vianoce 1943.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik