PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou rí?ou a Slovenským ?tátom (1939)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2197 přečtení)

  Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou rí?ou a Slovenským ?tátom

  NEMECKÁ VLÁDA a SLOVENSKÁ VLÁDA

  sa dohodli vzhľadom na to, ?e sa Slovenský ?tát dal pod ochranu Nemeckej rí?e, z toho vyplývajúce dôsledky upravi? zmluvou. Za tým účelom podpísaní splnomocnenci oboch vlád sa dohodli na týchto ustanoveniach:

  Článok 1

  Nemecká rí?a preberá ochranu nad politickou nezávislos?ou Slovenského ?tátu a nad integritou jeho územia.

  Článok 2

  Na prevedenie ochrany prevzatej Nemeckou rí?ou má nemecká branná moc právo v pásme, ktoré je na západe ohraničené hranicou Slovenského ?tátu a na východe v?eobecnou čiarou východného okraja Malých Karpát, východného okraja Bielych Karpát a východného okraja pohoria Javorníkov, kedykoľvek zriaďova? vojenské objekty a dr?a? ich obsadené silou, ktorú pokladá za potrebnú. Slovenská vláda urobí opatrenia, aby pre tieto stavby potrebná zem a pôda bola daná k dispozícii nemeckej brannej moci. Taktie? dá Slovenská vláda súhlas k úprave, ktorá je potrebná k bezcolnému zásobovaniu nemeckých oddielov a k bezcolným dodávkam z Rí?e pre vojenské stavby. V pásme popísanom v ods. 1 vykonáva vojenské výsostné práva nemecká branná moc. Osoby nemeckej ?tátnej príslu?nosti, ktoré sú zamestnané v opísanej oblasti na základe súkromného-zmluvného pomeru stavaním vojenských objektov, podliehajú v tejto veci nemeckému súdnictvu.

  Článok 3

  Slovenská vláda bude svoje vojenské sily organizova? v úzkej zhode s nemeckou brannou mocou.

  Článok 4

  Primerane ochrannému dohodnutému pomeru bude slovenská vláda vies? svoju zahraničnú politiku v úzkej zhode s nemeckou vládou.

  Článok 5

  Táto zmluva vstupuje podpísaním hneď v účinnos? a platí na dobu 25 rokov. Obe vlády sa dorozumejú pred uplynutím tejto lehoty o včasnom predĺ?ení tejto zmluvy. Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci obidvoch strán túto zmluvu v dvoch vyhotoveniach.

  Viedeň, 18. marca 1939. Berlín 23. marca 1939.

  ZA NEMECKÚ VLÁDU:
  von Ribbentrop e. h.
  ZA SLOVENSKÚ VLÁDU:
  Dr. Jozef Tiso v. r.
  Dr. Vojtech Tuka v. r.
  Dr. F. Ďurčanský. r.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik