PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (1939)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (5936 přečtení)

  Výnos o vyhlá?ení ?Protektorátu Čechy a Morava?

  Po tisíce let nále?ely k ?ivotnímu prostoru německého národa českomoravské země. Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko - Slovensko vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvět?ovalo se nebezpečí, ?e z tohoto prostoru, jako ji? jednou v minulosti - vyjde nové nesmírné ohro?ení evropského míru. Nebo? česko-slovenskému státu a jeho dr?itelům moci se nepodařilo organizovati rozumně sou?ití národních skupin, v něm svémocně spojených, a tím probuditi a zachovati zájem v?ech zúčastněných na udr?ení jejich společného státu. Tím v?ak prokázal svou vnitřní neschopnost k ?ivotu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu.

  Německá ří?e v?ak nemů?e v těchto pro její vlastní klid a bezpečnost stejně jako pro obecné blaho a obecný mír tak rozhodně důle?itých oblastech trpěti ?ádné trvalé poruchy. Dříve nebo později musela by nésti nejtě??í, důsledky jako mocnost dějinami a zeměpisnou polohou nejsilněji interesovaná a spoluposti?ená. Odpovídá tudí? příkazu sebezáchovy, jestli?e Německá ří?e jest rozhodnuta zasáhnout rozhodně k zaji?tění základů rozumného středoevropského řádu a vydati nařízení, která z toho vyplývají. Nebo? dokázala u? ve své tisícileté dějinné minulosti, ?e díky jak velikosti, tak i vlastnostem německého národa jediná jest povolána ře?iti tyto úkoly.

  Naplněn vá?ným přáním slou?iti opravdovým zájmům národů sídlících v tomto ?ivotním prostoru, zajistiti národní svébytnost německého a českého národa, prospěti míru a sociálnímu blahu v?ech, nařizuji tudí? jménem Německé ří?e jako základnu pro budoucí sou?ití obyvatelů těchto oblastí toto:

  Článek 1

  (1) Části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 německými oddíly, nále?í od nyněj?ka k území velkoněmecké ří?e a vstupují jako ?protektorát Čechy a Morava? pod její ochranu.

  (2) Pokud obrana ří?e toho vy?aduje, učiní vůdce a ří?ský kancléř pro jednotlivé části těchto území úpravu od toho odchylnou.

  Článek 2

  (1) Obyvatelé protektorátu, kteří jsou příslu?níky německého národa, stávají se německými státními příslu?níky a podle předpisů zákona o ří?ských občanech z 15. září 1935 (Ří?. zák. I, str.1146) ří?skými občany. Pro ně platí tudí? také ustanovení na ochranu německé krve a německé cti. Podléhají německé soudní pravomoci.

  (2) Ostatní obyvatelé Čech a Moravy stávají se státními příslu?níky protektorátu Čechy a Morava.

  Článek 3

  (1) Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám.

  (2) Vykonává svoje výsostná práva, nále?ející mu v rámci protektorátu, ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami ří?e.

  (3) Tato výsostná práva jsou vykonávána vlastními orgány a vlastními úřady s vlastními úředníky.

  Článek 4

  Hlava autonomní správy protektorátu Čechy a Morava po?ívá ochrany a čestných práv hlavy státu. Hlava protektorátu potřebuje pro výkon svého úřadu důvěry vůdce a ří?ského kancléře.

  Článek 5

  (1) Jako zastánce ří?ských zájmů jmenuje vůdce a ří?ský kancléř ?ří?ského protektora v Čechách a na Moravě?. Jeho úřední sídlo jest Praha.

  (2) Ří?ský protektor jako zástupce vůdce a ří?ského kancléře a jako zmocněnec ří?ské vlády má úkol pečovati, aby bylo dbáno politických směrnic vůdce a ří?ského kancléře.

  (3) Členové vlády protektorátu jsou potvrzováni ří?ským protektorem. Potvrzení mů?e býti odvoláno.

  (4) Ří?ský protektor jest oprávněn dáti se informovati o v?ech opatřeních vlády protektorátu a udíleti jí rady. Mů?e podati námitky proti opatřením, která by byla s to po?koditi ří?i, a je-li nebezpečí v prodlení, vydati nařízení nutná ve společném zájmu.

  (5) Od vyhlá?ení zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jako? i od výkonu správních opatření a pravoplatných soudních rozsudků jest upustiti, podá-li ří?ský protektor námitky.

  Článek 6

  (1) Zahraniční věci protektorátu, obzvlá?tě ochranu jeho státních příslu?níků v cizině, zastává ří?e. Ří?e povede zahraniční věci tak, jak to odpovídá společným zájmům.

  (2) Protektorát obdr?í zástupce u ří?ské vlády s úředním označením ?vyslanec?.

  Článek 7

  (1) Ří?e poskytuje protektorátu vojenskou ochranu.

  (2) Vykonávajíc tuto ochranu, udr?uje ří?e v protektorátu posádky a vojenská zařízení.

  (3) Pro udr?ení vnitřní bezpečnosti a pořádku mů?e protektorát zříditi vlastní sbory. Organizaci, početní sílu a výzbroj určí ří?ská vláda.

  Článek 8

  Ří?e vykonává bezprostřední dohled na dopravnictví, jako? i na po?ty a telekomunikace.

  Článek 9

  Protektorát nále?í celnímu území německé ří?e a podléhá její celní výsosti.

  Článek 10

  (1) Zákonitým platidlem jest vedle ří?ské marky a? na dal?í koruna.

  (2) Poměr obou měn navzájem určí ří?ská vláda.

  Článek 11

  (1) Ří?e mů?e vydávati právní předpisy s platností pro protektorát, pokud toho vy?aduje společný zájem.

  (2) Pokud je dána společná potřeba, mů?e ří?e převzíti do vlastní správy správní obory a zříditi k tomu potřebné vlastní ří?ské úřady.

  (3) Ří?ská vláda mů?e učiniti opatření potřebná k udr?ení bezpečnosti a pořádku.

  Článek 12

  Právo platné nyní v Čechách a na Moravě zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany německou ří?í.

  Článek 13

  Ří?ský ministr vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými ří?skými ministry právní a správní předpisy potřebné k provedení tohoto a doplnění výnosu.

  V Praze dne 16. března 1939

  Zdroj: Sbírka zákonů 1939, č. 75 ze 16. března 1939, s. 375 - 376.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik