PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Ko?ický vládní program (1945)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (4521 přečtení)

  Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijatý 5. dubna 1945 v Ko?icích

  I.

  Po více ne? ?esti letech cizácké poroby při?el čas, kdy nad na?í tě?ce zkou?enou vlastí vzchází slunce svobody. Na své slavné vítězné cestě na západ osvobodila Rudá armáda první části Československé republiky. Tak bylo umo?něno díky na?emu velkému spojenci, Sovětskému svazu, ?e na osvobozené území se vrátil prezident republiky a byla zde, opět na domácí půdě, vytvořena nová československá vláda.

  Nová vláda má býti vládou ?iroké Národní fronty Čechů a Slováků a tvoří ji představitelé v?ech sociálních slo?ek a politických směrů, které doma i za hranicemi vedly národně osvobozenecký zápas za svr?ení německé a maďarské tyranie. Nová vláda pova?uje za svůj úkol, aby po boku Sovětského svazu a ostatních spojenců dovedla tento zápas do konce, do úplného osvobození republiky, přispěla v?emi silami českého a slovenského národa k plné porá?ce hitlerovského Německa a učinila první kroky pro vybudování nového, ??astněj?ího ?ivota na?ich národů v osvobozené vlasti.

  Vláda při nyněj?ím svém slo?ení pova?uje své poslání za časově ohraničené. Po osvobození ostatních částí republiky a zejména pak českých zemí bude ve smyslu ústavního dekretu prezidenta republiky na podkladě národních výborů zvoleno a svoláno Prozatímní národní shromá?dění. Prozatímní národní shromá?dění potvrdí prezidenta republiky v jeho funkci a? do řádné volby a prezident jmenuje novou vládu s ohledem na přiměřené zastoupení v?ech slo?ek na?eho národního odboje doma i za hranicemi. Tato vláda a Prozatímní národní shromá?dění připraví a provedou pak v nejkrat?í mo?né lhůtě v?eobecné, tajné a přímé volby do Ústavodárného shromá?dění, které vypracuje novou ústavu republiky a polo?í její budoucnost na pevný ústavní základ.

  II.

  Je?tě v?ak probíhá válečná fronta na území na?í republiky, je?tě řádí smrtelně zraněný, ale nicméně zoufale se bránící nepřítel na západním Slovensku a v českých zemích, je?tě čekají milióny na?ich bratří a sester na vysvobození z nesnesitelného jařma. Za těchto okolností hlavním úkolem vlády, jemu? musí býti podřízeno v?echno ostatní, bude v?emo?né stupňování válečného úsilí Československa a? do osvobození celé země a úplné porá?ky hitlerovského Německa.

  Proto vláda bude podporovat v?emi dostupnými jí prostředky postupující Rudou armádu - bude provádět rychlou opravu rozru?ených ?eleznic, silnic, mostů, jako? i telegrafních a telefonních spojů a podporovat válečný transport, starat se o vhodné ubytování sovětských vojsk a jejich týlových institucí, pečovat o raněné rudoarmejce a přispívat k zásobování částí Rudé armády potravinami, krmivem a jinými potřebami. Plnění těchto úkolů bude vláda důrazně po?adovat i na národních výborech a ostatních orgánech. Potřebám dal?ího vedení války budou podřízena také v?echna politická, hospodářská, sociální a kulturní opatření, která budou prováděna na osvobozeném území.

  Na osvobozeném území bude vláda pokračovati v mobilizaci zbraněschopných občanů Československa, formovati kolem 1. čs. sboru novou československou armádu, starat se o urychlený výcvik, výstroj a výzbroj nových československých jednotek a jejich brzké zasazení na frontě. Vláda se také postará o přesun československých pozemních i leteckých jednotek ze západu na osvobozené území.

  V zázemí nepřítele bude vláda organizovat v?enárodní boj nej?ir?ích vrstev národa proti okupantům, bude působit k tomu, aby český lid obětavě stupňoval svůj dosavadní hrdinný boj, aby po příkladu Slováků a partyzánských skupin v českých zemích vysoko zvedl prapor národní partyzánské války v týlu nepřítele, aby v?emi prostředky ochromoval německou válečnou výrobu, dopravu a zásobování a přispěl tak ke zkráceni utrpení cizácké okupace a k úplnému a brzkému vyhnání okupantů.

  III.

  Vláda oceňujíc výjimečné zásluhy Rudé armády o na?e osvobození i její rozhodující úlohu v zaji?tění na?í budoucnosti a vzdávajíc hold nedosti?nému vojenskému umění, bezpříkladné sebeobětavosti a bezmeznému hrdinství jejích příslu?níků - chce je?tě více upevňovat bojovou spolupráci čs. armády s Rudou armádou a vidí v ní vzor pro budování nové, skutečně demokratické, antifa?istické čs. armády.

  Aby byla umo?něna co neju??í bojová spolupráce s Rudou armádou, nutná v zájmu vítězství i na?í budoucnosti, budou organizace, výzbroj a výcvik nové čs. branné moci stejné jako organizace, výzbroj a výcvik Rudé armády. Tím bude současně umo?něna účinná pomoc Rudé armády a dosa?eno dokonalého vyu?ití jejích neocenitelných bojových zku?eností.

  Vláda ve svém úsilí mobilizovat co nejrychleji na osvobozeném území v?echny síly lidu do organizovaného ozbrojeného boje proti na?im nepřátelům je si vědoma, ?e veliké poslání v nyněj?ím zápasu za svobodu i při budoucím zaji?tění republiky je s to plnit jedině důsledně antifa?istická, národně osvobozenecká armáda, armáda skutečně demokratická, uskutečňující vůli lidu, spjatá s lidem, tě?ící se důvěře lidu, a proto zahrnovaná ve?kerou jeho láskou a péčí. Vláda proto učiní v?e, aby při budování nové československé branné moci byl zalo?en, utvrzen a dále prohlubován lidový, demokratický ráz armády.

  Nová čs. armáda se zrodila v boji proti hitlerismu a jejím základem jsou a budou aktivně se zbraní v rukou bojující slo?ky branných sil na?ich národů doma i za hranicemi (1. čs. sbor v SSSR, na?i letci, čs. obrněná brigáda ve Francii, sloven?tí a če?tí partyzáni, povstalecká vojska na Slovensku). Kolem tohoto základu, zejména kolem 1. čs. sboru v SSSR, bude tvořena nová čs. branná moc.

  Nová čs. armáda bude budována pro okam?itý boj na frontě, a to ihned během boje, který je?tě trvá, a její nově vycvičené a vyzbrojené jednotky budou co nejrychleji zasazovány do boje po boku Rudé armády.

  Aby nová čs. armáda byla mohutným a ostrým nástrojem antifa?istického boje, musí být zalo?ena na ?elezné, ale demokratické vojenské kázni, na kázni vy??ího stupně, kázni uvědomělé, vyplývající z jasného vědomí národních povinností a plného pochopení daných úkolů.

  Aby na?e armáda byla vychovávána v duchu státním, demokratickém a antifa?istickém, chce vláda jednou prov?dy skoncovat s tzv. ?nepolitičností? armády, u vědomí, ?e pod touto ?nepolitičností? se skrývá podceňování morálního faktoru v boji a ?e pod její rou?kou bují reakční, antidemokratické a kapitulantské tendence. Naopak je třeba, aby ka?dý čs. voják byl uvědomělým bojovníkem za svobodu národa a uvědomělým obráncem jeho svobody v budoucnosti.

  Aby byla mezi v?emi příslu?níky branné moci vypěstována a udr?ena i za nejtě??ích bojových podmínek a zkou?ek vysoká bojová morálka a vysoký antifa?istický demokratický duch, bude ve v?ech vojenských jednotkách, slo?kách a ústavech zřízena instituce ?osvětových důstojníků?, kteří budou zástupci příslu?ných velitelů v oboru výchovy a osvěty a u vy??ích velitelství budou řídit oddělení výchovy a osvěty. Řídícím výchovným orgánem bude v rámci MNO ?hlavní správa výchovy a osvěty?, její? náčelník bude přímo podřízen ministru národní obrany a jeho zástupci a bude jmenován na návrh ministra národní obrany a jeho zástupce vládou. Osvětovým důstojníkům budou zaji?těny podmínky pro úspě?né plnění jejich úkolů v boji i mimo boje. Zvlá?tní pozornost nutno věnovat výchově a uvědomění velitelských kádrů, předev?ím té? osvětových důstojníků.

  Vláda zdůrazňuje, ?e velitelská místa v nové čs. armádě mohou zastávati jen důstojníci upřímně demokratického, skutečně antifa?istického smý?lení. Čs. armáda mů?e být hrda na sta a tisíce svých důstojníků, kteří, věrni své přísaze republice, statečně a nebojácně vedli a vedou boj proti německým tyranům doma i za hranicemi, umírali za vlast na popravi?tích a na boji?tích a skvěle osvědčili své vlastenecké, demokratické smý?lení. Současně v?ak je nutno, aby byla co nejrychleji provedena opatření k nejrychlej?í očistě armády od v?ech zrádcovských, kolaborantských, antidemokratických a protilidových ?ivlů, a bude dbáno, aby takové ?ivly nemohly proniknout na velitelská místa. Zkoumáni politické a národní spolehlivosti důstojnického sboru v přechodném období bude prováděno příslu?nými vojenskými instancemi za součinnosti lidových orgánů, tj. národních výborů a Slovenské národní rady, jako? i přímo zvlá?? k tomu účelu vládou jmenovanými orgány. Odpovědná úloha tu připadá aparátu ?obranného zpravodajství?, který musí být vybudován z nejspolehlivěj?ích lidí v samostatný orgán, odpovědný vy??ím velitelům.

  Vláda věnuje mimořádnou pozornost ?kolení demokratického antifa?istického důstojnického sboru. Bude dbát o to, aby důstojníci si osvojili co nejvíce bojové zku?enosti Rudé armády i na?ich bojujících jednotek, vy?ádá si pro přechodnou dobu profesory a instruktory od Rudé armády pro vlastní vojenské ?kolství. Bude usilovat o poslání co největ?ího počtu nejschopněj?ích důstojníků do sovětských vojenských ?kol a? po nejvy??í vojenská učili?tě a akademie.

  Stupnice důstojnických hodností bude zjednodu?ena, materiální poměry důstojníků zlep?eny. Při stanovení po?itků bude přihlí?eno nejen k dosa?ené hodnosti, nýbr? také ke skutečně zastávané funkci. Speciálně kvalifikovaným příslu?níkům branné moci (lékařům, lékárníkům, in?enýrům atd.) budou přiznány odpovídající důstojnické hodnosti. Jmenování a povy?ování důstojníků nebude podmíněno jen formálními pravidly, nýbr? bude podporován mimořádný rychlej?í postup (resp. jmenování) nejschopněj?ích, předev?ím těch, kteří se osvědčili na frontě v boji.

  Vláda se postará o to, aby v nové čs. armádě bylo plně respektováno státoprávní postavení Čechů a Slováků podle zásady ?rovný s rovným? a aby Slovákům se dostalo ve v?ech ústředních institucích přiměřeného zastoupení. V jednotné čs. armádě bude zavedena plná rovnoprávnost a rovnocennost sloven?tiny a če?tiny jako jazyků velících a slu?ebních. V rámci jednotné čs. branné moci a při zachováni plné jednotnosti velení a armádní organizace budou tvořeny slovenské národní vojenské jednotky, jak se o tom podrobněji mluví ve zvlá?tní hlavě o stanovisku vlády ke slovenské otázce. V armádě budou zachovány a pěstovány bojové tradice na?ich národů, zejména bojové tradice na?ich bojujících vojenských jednotek a partyzánů.

  Činnost v partyzánských oddílech se uznává po prozkoumání v plném rozsahu za slu?bu v nové čs. armádě. Důstojnické hodnosti v partyzánských oddílech se přiznávají v nové čs. armádě po přezkou?ení, event. po ukončení krátkého kursu.

  Vláda zřídí nová bojová čs. vyznamenání, řády a medaile, odpovídající duchu a bojovým tradicím na?ich národů.

  Při ře?ení vojenské otázky je vláda odhodlána učinit v?e, co bude napomáhat nejrychlej?í a nejúčinněj?í mobilizaci branných sil lidu, jejich zasazení do boje na frontě a úspě?nému vedení boje a? do konečného vítězství.

  IV.

  Vyjadřujíc neskonalou vděčnost českého a slovenského národa k Sovětskému svazu, bude vláda pokládat za neochvějnou vůdčí linii československé zahraniční politiky nejtěsněj?í spojenectví s vítěznou slovanskou velmocí na východě. Smlouva československo-sovětská z 12. prosince 1943 o vzájemné pomoci, přátelství a poválečné spolupráci bude určovat pro ve?kerou budoucnost zahraničně politickou pozici na?eho státu. S pomocí Sovětského svazu bude dovr?eno osvobození Československé republiky, aby tak s jeho oporou byla nav?dy zaji?těna její svoboda a bezpečnost a aby za v?estranné součinnosti se Sovětským svazem byl národům Československa zabezpečen pokojný rozvoj a ??astná budoucnost.

  Vláda bude od počátku uplatňovat praktickou součinnost se Sovětským svazem, a to ve v?ech směrech - vojensky, politicky, hospodářsky, kulturně - přičem? si přeje uskutečnit vzájemnou výměnu zástupců a vzájemný styk se sousedící svazovou sovětskou republikou ukrajinskou. Snahou vlády bude, aby při konečném rozdrcení hitlerovského Německa, při výkonu trestu nad Německem, při ukládání reparací Německu, při určování nových hranic a organizaci budoucího míru 'Československo stálo co nejtěsněji po boku Sovětského svazu a v jedné řadě s ostatními slovanskými a demokratickými státy.

  Vláda bude spatřovati důle?itý svůj úkol v tom, uskutečniti pevný spojenecký svazek s novým demokratickým Polskem, aby co nejdříve bylo také mo?no provésti předpokládané roz?íření československo - sovětské smlouvy z 12. prosince 1943 v trojstranný pakt, který by stvrdil spojenectví Československa, Polska a Sovětského svazu proti německé výbojnosti. Pokud jde o Polsko, vláda se vynasna?í, aby bylo zapomenuto neblahé minulosti a aby poměr Československa k nové Polsce byl od počátku postaven na nový základ, na základ slovanského bratrství.

  Slovanskou linii své zahraniční politiky bude vláda sledovati i tím, ?e navá?e nejpřátel?těj?í spojení s novou Jugoslávií a ?e nalezne formu nových styků i se slovanským Bulharskem.

  V poměru k Maďarsku vyu?ije vláda plně stavu příměří, které zvlá?tě díky pomoci Sovětského svazu vyznělo tak významně ve prospěch Československa, aby později po napravení v?ech křivd a zločinů, spáchaných maďarskými okupanty, podporovala snahy o přiblí?ení nového a skutečně demokratického Maďarska stejně jako nezávislého a demokratického Rakouska k okolním slovanským národům a státům.

  Tuto hlavní orientaci československé zahraniční politiky, nesenou duchem slovanského přátelství, postaví vláda na ?ir?í základ v?eobecných přátelských vztahů k demokratickým západním mocnostem a ke v?em demokratickým státům, stojícím v protinacistické frontě spojených národů. Přátelské vztahy k Anglii, její? pomoci za války vysoce ceníme, jako? i k USA, bude vláda utu?ovat podobně jako zvlá?? úzké přátelství k Francii, přičem? bude její snahou, aby se Československo stalo aktivní slo?kou při budování nového pořádku v osvobozené, demokratické Evropě.

  V.

  Ve své domácí politice bude vláda vycházet ze základního článku československé ústavy, ?e lid je jediným zdrojem státní moci. Proto vláda bude budovati ve?kerý veřejný ?ivot na podkladě ?iroce demokratickém, zabezpečí lidu v?echna politická práva a povede neúprosný boj za vymýcení v?ech fa?istických prvků.

  Na rozdíl od dřívěj?ího byrokratického, lidu vzdáleného správního aparátu tvoří se v obcích, okresech a zemích, jako?to nové orgány státní a veřejné správy, lidem volené národní výbory. Tyto lidem volené, pod neustálou kontrolou lidu stojící a a? na dal?í lidem odvolatelné národní výbory budou v obvodu své působnosti spravovat v?echny veřejné zále?itosti a dbát vedle orgánů ústředních o veřejnou bezpečnost a zřídí si podřízený jim demokratický úřednický aparát. Vláda bude svou politiku uskutečňovat přes národní výbory a plně se o ně opírati. V?echny správní a násilnické orgány a instituce, vytvořené bývalými re?imy okupantů a zrádců, se zru?ují. Pro prozatímní správu obcí a okresů s vět?inou státně nespolehlivého, neslovanského obyvatelstva budou určeny správní funkce.

  Osvobozený lid vy?le do národních výborů své nejlep?í představitele, nehledě i na to, jsou-li nebo nejsou-li příslu?níky některé politické strany, kteří se v?ak osvědčili v boji proti cizáckým vetřelcům a zrádcům a svými činy dokázali a dokazují skutečné vlastenecké cítění a demokratické přesvědčení. Zároveň v?ak bude lid a vláda bedlivě stře?it, aby se do národních výborů nevetřely ?ivly, které spolupracovaly s okupanty, podporovaly zrádce a ve slu?bách nepřítele si získaly mrzké osobní výhody.

  Vláda bude plně podporovat tvůrčí iniciativu a veřejnou činnost nej?ir?ích lidových vrstev. Vedle přímé účasti na správě a řízení státních a veřejných zále?itostí prostřednictvím národních výborů bude lid míti právo na tvoření dobrovolných organizaci různého druhu - politických, odborových, dru?stevních, kulturních, sportovních a jiných - a uskutečňovat prostřednictvím těchto svá demokratická práva. Přitom v?ak nebude připu?těno, aby do těchto organizací pronikli zrádci národa, fa?isté a jiní zjevní nebo zamaskovaní nepřátelé lidu.

  Bude provedeno důsledné zrovnoprávnění ?en ve v?ech oblastech politického, hospodářského i kulturního ?ivota. Bude zavedeno v?eobecné volební právo mu?ů i ?en počínaje 18. rokem věku a roz?ířeno i na příslu?níky branné moci. Aktivního i pasivního volebního práva ve smyslu dekretu prezidenta republiky o potrestání válečných viníků, zrádců a kolaborantů a ustavení lidových soudů budou v?ak zbaveni v?ichni zrádci národa a pomahači nepřítele. Zaručeny budou plně ústavní svobody, zejména svoboda osobní, shroma?ďovací, spolčovací, projevu mínění slovem, tiskem i písmem, domovní, listovní tajemství, svoboda učení a svědomí a nábo?enského vyznáni. Diskriminace občanů republiky z důvodů rasových nebude připu?těna.

  VI.

  Vláda se bude jako první domácí vláda republiky pokládat za ztělesnění československého státního společenství, zalo?eného na nových zásadách. Učiní konec v?em starým sporům a vycházejíc z uznání Slováků jako nacionálně svébytného národa, bude vláda od prvních svých kroků důsledně se sna?it, aby v česko-slovenském poměru byla uskutečněna zásada ?rovný s rovným? a aby tak bylo uplatněno skutečné bratrství mezi oběma národy.

  Uznávajíc, ?e Slováci mají býti pány ve své slovenské zemi, stejně jako Če?i ve své české národní domovině, a ?e republika bude obnovována jako společný stát rovnoprávných národů, českého a slovenského, vyjádří vláda toto uznání důle?itými státně politickými akty. Bude spatřovat ve Slovenské národní radě, opírající se o národní výbory v obcích a okresech, nejen oprávněnou představitelku samobytného slovenského národa, nýbr? i nositelku státní moci na území Slovenska (moci zákonodárné, vládní a výkonné), jak to odpovídá zvlá?tní dohodě Slovenské národní rady s prezidentem republiky a s československou vládou v Londýně. Společné státní úkoly bude vláda jako centrální vláda republiky provádět v neju??í součinnosti se Slovenskou národní radou a se sborem slovenských národních pověřenců jako výkonným vládním orgánem Slovenské národní rady.

  V rámci nově budované jednotné československé branné moci a na základě jednotných slu?ebních řádů budou tvořeny národní a slovenské vojenské útvary (pluky, divize atd.), slo?ené převá?ně z mu?stva, poddůstojnictva a důstojnictva slovenské národnosti a pou?ívající velící a slu?ební řeči slovenské. Důstojníci a gá?isté bývalé slovenské armády, pokud se neprohře?ili proti národní cti Slováka a nebudou podléhati trestnímu stíhání pro svou činnost za bývalého zrádcovského re?imu, převezmou se do čs. armády ve své dosavadní hodnosti, přičem? bude směrodatné dobrozdání a doporučení Slovenské národní rady.

  Nová vláda republiky bude se starat o to, aby při ústavním ře?ení poměru národa slovenského a českého byly konstituovány slovenské orgány moci zákonodárné, vládní a výkonné, tak jako je má dnes slovenský národ ve Slovenské národní radě.

  O budoucím rozdělení kompetence mezi orgány ústřední a slovenské dohodnou se legitimní zástupci národa českého a slovenského. V ústředních státních úřadech, institucích a v hospodářských orgánech celostátního významu bude Slovákům zabezpečeno přiměřené zastoupení co do počtu i co do významu.

  VII.

  Vláda se bude starat o to, aby byla co nejdříve vyře?ena otázka Zakarpatské Ukrajiny, postavená samým obyvatelstvem této země. Vláda si přeje, aby otázka tato byla vyře?ena podle demokraticky projevené vůle karpatoukrajinského lidu a v plném přátelství mezi Československem a Sovětským svazem, a jest přesvědčena, ?e tomu tak skutečně bude. Vláda učiní v tomto smyslu v?echny nutné přípravy.

  VIII.

  Stra?né zku?enosti, jich? se Če?i a Slováci do?ili s německou a maďarskou men?inou, které se z velké části staly povolným nástrojem dobyvačné politiky proti republice zvenčí a z nich? se zejména českosloven?tí Němci propůjčili přímo k vyhlazovacímu ta?ení proti českému a slovenskému národu, nutí obnovené Československo k hlubokému a trvalému zásahu. Republika nechce a nebude postihovat své loajální německé a maďarské občany a zejména ne ty, kteří i v dobách nejtě??ích zachovali k ní věrnost, s viníky v?ak bude postupovat přísně a neúprosně, jak to vy?aduje svědomí na?ich národů, svatá památka nesčetných na?ich mučedníků, klid a bezpečnost budoucích pokolení. Vláda se proto bude přidr?ovat těchto pravidel:

  Z občanů Československé republiky německé a maďarské národnosti, kteří měli československé státní občanství před Mnichovem 1938, bude státní občanství potvrzeno a event. návrat do republiky zaji?těn u antinacistů a antifa?istů, u těch, kteří vedli u? před Mnichovem aktivní boj proti Henleinovi a proti maďarským iredentistickým stranám a za Československou republiku, kteří po Mnichově a po 15. březnu byli německou a maďarskou státní mocí pro svůj odpor a boj proti tamnímu re?imu a za věrnost k Československé republice pronásledováni a uvr?eni do ?alářů a koncentračních táborů anebo kteří museli před německým a maďarským terorem uprchnout za hranice a tam se účastnili aktivního boje za obnovení Československa.

  U ostatních československých občanů německé a maďarské národnosti bude československé státní občanství zru?eno. Tito občané mohou znovu optovat pro Československo, přičem? si úřady republiky ponechávají právo individuálního rozhodnutí o ka?dé ?ádosti. Ti Němci a Maďaři, kteří budou souzeni a odsouzeni pro zločin proti republice a proti českému a slovenskému národu, budou zbaveni československého občanství a vypovězeni z republiky nav?dy, pokud je nestihne trest hrdelní.

  Němci a Maďaři, kteří se přistěhovali na území Československé republiky po Mnichovu 1938, budou z republiky vykázáni ihned, pokud nepodléhají trestnímu stíhání. Výjimku činí osoby, které pracovaly ve prospěch Československa.

  IX.

  Vláda bude pokládat za svůj nejvý? odpovědný úkol a za svou mravní povinnost před českým a slovenským národem postihnouti a vydati soudu a trestu v?echny válečné provinilce, v?echny zrádce, v?echny vědomé a aktivní pomocníky německých nebo maďarských utlačovatelů. Tento úkol bude vláda prováděti bez v?ech průtahů, bez kolísání a bez shovívavosti vůči komukoliv.

  Pokud jde o německé a maďarské válečné provinilce, postará se vláda o jejich okam?ité zne?kodnění, uvěznění a předání mimořádným lidovým soudům. Při tom nebudou u těchto německých a maďarských provinilců vy?etřovány a trestány jen zločiny spáchané na národech Československa a na československém území, nýbr? i jejich zločiny spáchané na druhých národech, předev?ím na spojeneckém Sovětském svazu. Zji?tění němečtí a maďar?tí provinilci tohoto druhu budou předáni sovětským orgánům. Budou zřízeny tábory pro konfinování německých a maďarských příslu?níků, je? měli jakoukoliv spojitost s nacistickými a fa?istickými organizacemi, s jejich aparátem a s jejich ozbrojenými a teroristickými formacemi.

  Zvlá?tní opatření provede vláda v zájmu toho, aby bylo zaji?těno souzení a potrestání zrádců, kolaborantů a fa?istických ?ivlů z řad českého a slovenského národa. Ve spojení s národními výbory budou v?ude uvedeny v činnost mimořádné lidové soudy, přičem? jejich příslu?nost bude určena místním okruhem a povahou provinění. Pro zvlá?tní případy týkající se známých a zvlá?? odpovědných provinilců bude zřízen Národní soud v českých zemích a na Slovensku. Pro trestní stíhání zrádců a kolaborantů budou v?eobecně slou?it za podklady ustanovení dekretu prezidenta republiky o potrestání válečných zločinců.

  Jako velezrádce republiky postaví vláda před Národní soud protektorátního prezidenta Háchu a v?echny členy Beranovy vlády, kteří dali souhlas k Háchovu podpisu tzv. berlínské smlouvy z 15. března 1939 a kteří vítali Hitlera při příchodu do Prahy 16. března 1939. Vláda se postará, aby byli postaveni před soud v?ichni členové protektorátních vlád od 16. března 1939 stejně jako Tiso a členové tzv. slovenských vlád od 14. března 1939, jako? i tzv. slovenského sněmu. Dále političtí a úřední pomocníci Háchy, jako? i odpovědní vedoucí úředníci protektorátní správy. Zúčtováno bude se zrádnými novináři, kteří se zaprodali a slou?ili Němcům. Stíháni budou funkcionáři ?Kuratoria pro výchovu české mláde?e?, členové ?Vlajky?, členové výboru a funkcionáři ?České ligy proti bol?evismu?, vedoucí funkcionáři ?Národní odborové ústředny zaměstnanecké?, ?Svazu zemědělství a lesnictví? a podobných organizací, které slou?ily Němcům, a dále činovníci, kteří vydávali české a slovenské lidi do rukou gestapa, kteří se aktivně účastnili odvlékání Slováků a Čechů na nucené práce do Německa, aktivně podporovali evakuaci československého obyvatelstva apod. Na Slovensku budou pohnáni před soud aktivní pomahači tisovského a zrádcovského re?imu, pochopové Hlinkovy gardy, slovenského gestapa, nástroje Ga?parovy nacistické propagandy a zejména pak, kteří aktivně a zákeřně vystoupili proti Slovenskému národnímu povstání a zúčastnili se jakýmkoliv způsobem násilí a zvěrstev Němců proti slovenskému národu.

  Vláda po?ene s ve?kerou rozhodností před soud zrádce z řad bankovních, průmyslových a zemědělských magnátů, kteří za německé nadvlády pomáhali v bankovních, průmyslových, obchodních, zemědělských podnicích a hospodářských organizacích v?eho druhu německému drancování a německému vedení války.

  I kdy? pouhé zaměstnání ve státním a veřejném aparátu bývalých okupačních a zrádcovských re?imů nebude pova?ováno samo o sobě za trestné, bude pod demokratickou kontrolou provedeno individuální zkoumání činnosti ka?dého jednotlivce a vláda učiní v?echna opatření, aby nový státní aparát byl plně oči?těn od v?ech ?ivlů, které se provinily na republice a národu, od v?ech ?ivlů fa?istických a profa?istických, od v?ech ?ivlů, je? v kritických událostech roku 1938 a 1939 a v době německé a maďarské okupace projevily vůči národu a státu věrolomnost, prokázaly nespolehlivost a zbabělost. Stejně tak budou vy?etřováni a stíháni v?ichni českosloven?tí občané, kteří v zahraničí se zpronevěřili republice a svou rozvratnou činností pomáhali nepříteli i kteří odmítali splnění svých občanských povinností, ač nestáli pod nátlakem nacistického teroru.

  Odhodlána vykořenit fa?ismus politicky a morálně do v?ech důsledků, vyhlásí vláda zákaz v?ech fa?istických stran a organizací a nedovolí obnovení v jakékoli formě těch politických stran, které se tak tě?ce provinily na zájmech národa a republiky (agrární strany, její odno?e tzv. ?ivnostenské strany, Národního sjednocení, jako? i těch stran, které v r. 1938 splynuly s ludovou stranou). Z těchto opatření nevyplyne ?ádná újma na morální ani politické cti bývalému členstvu jmenovaných stran, které zůstalo věrno republice. Politicky odpovědným funkcionářům jmenovaných stran, kteří se kompromitovali a tě?ce provinili na zájmech národa a republiky, bude zakázána politická činnost a účast v organizacích demokratických stran.

  X.

  K odčinění zločinů, napáchaných okupanty a jejich zrádnými pomocníky na českém a slovenském národním a soukromém majetku, k vykořenění cizáckého a fa?istického vlivu z českého a slovenského hospodářství a k zabezpečení plodů národní práce pro potřeby českého a slovenského národa bude provedena řada opatření.

  Ve smyslu dekretu prezidenta republiky o zabezpečení neru?eného chodu hospodářského ?ivota v době přechodné budou zaji?těny a pod národní správu dány ihned majetky v?eho druhu, pokud jsou v dr?bě, ve vlastnictví anebo ve správě: občanů nepřátelských států, zejména Německa a Maďarska; německých a maďarských občanů Československé republiky, kteří aktivně napomáhali rozbití a okupaci Československa; ostatních občanů Československé republiky, kteří zradili národ a aktivně podporovali německé a maďarské okupanty; akciových a jiných společností, v jejich? správě se nacházely osoby patřící do vý?e uvedených tří kategorií.

  Zaji?tění majetku a dosazení národní správy provede příslu?ný národní výbor v dohodě se závodním výborem dotyčného podniku.

  Zaji?těný majetek, který dříve patřil dělníkům, úředníkům, ?ivnostníkům, rolníkům a příslu?níkům volných povolání a byl jim odebrán v důsledku národní, politické a rasové perzekuce, bude ihned vrácen dřívěj?ím majitelům, resp. jejich právoplatným dědicům. Rozhodují o tom na individuální ?ádost příslu?né národní výbory.

  Ostatní zaji?těný majetek zůstane pod národní správou a? do rozhodnutí příslu?ných zákonodárných orgánů.

  Do dru?stevních podniků a organizací v?eho druhu (zemědělských, konzumních, peně?ních atd.) bude ihned dosazena dočasná národní správa, dokud samo členstvo dotyčného dru?stva nebude míti mo?nost demokratickou cestou zvolit si správu novou. Dočasnou národní správu určuje příslu?ný národní výbor (na Slovensku v důle?itých případech Slovenská národní rada) při aktivní účasti členů dru?stva.

  XI.

  Vycházejíc vstříc voláni českých a slovenských rolníků a bezzemků po důsledném provedení nové pozemkové reformy a vedena snahou předev?ím jednou prov?dy vyrvati českou a slovenskou půdu z rukou cizácké německo - maďarské ?lechty, jako? i z rukou zrádců národa a dáti ji do rukou českého a slovenského rolnictva a bezzemků, vítá vláda konfiskaci půdy nepřátel a zrádců, kterou provádí Slovenská národní rada, a její rozdělení mezi drobný zemědělský lid, vláda roz?íří podobné opatření na celé území republiky, přičem? se bude říditi těmito zásadami:

  Bude zřízen Národní pozemkový fond. Do Národního pozemkového fondu vejde ve?kerá půda, budovy, mrtvý a ?ivý inventář, pokud patřil : německým a maďarským ?lechticům a velkostatkářům bez rozdílu státní příslu?nosti, jako? i jiným občanům nepřátelských států, zejména Německa a Maďarska; německým a maďarským občanům Československé republiky, kteří aktivně napomáhali rozbití a okupaci Československa; ostatním občanům Československé republiky, kteří zradili národ a aktivně podporovali německé a maďarské okupanty; akciovým a jiným společnostem, které byly spravovány osobami vý?e uvedených kategorií.

  Vý?e uvedený pozemkový a s ním souvisící majetek bude konfiskován bez náhrady. Konfiskaci provedou a dočasnou správu zkonfiskovaných objektů a? do provedení pozemkové reformy zajistí příslu?né národní výbory za pomoci rolnických komisí.

  Zemědělská půda, nacházející se v dispozici Národního pozemkového fondu, bude rozdělena v českých zemích českým a na Slovensku slovenským a ukrajinským domkářům, malým a středním rolníkům, jako? i zemědělským dělníkům, přičem? bude dána přednost těm, kdo? se zaslou?ili v národně osvobozeneckém boji: jako partyzáni, vojáci, podzemní národní pracovníci, oběti cizáckého teroru aj. Rozdělení bude prováděno správou Národního pozemkového fondu za aktivní účasti národních výborů a speciálních komisí z řad rolnictva a zemědělského dělnictva. Z hospodářských budov a inventáře parcelovaných objektů mohou býti organizována dru?stva pro společné pou?ívání budov a inventáře malozemědělci.

  Za půdu, která se dává do plného vlastnictví přídělce, bude brána na účely zvelebení zemědělství mírná úplata, nepřevy?ující hodnotu průměrné jednoroční a? dvouroční sklizně (podle bonity půdy) a rozdělená na splátky a? do 15 let. V případech, hodných zřetele, mů?e býti upu?těno i od této úplaty.

  XII.

  Obnovení okupanty a zrádci rozru?eného hospodářského ?ivota, znovuvýstavba nepřítelem zničených hodnot, rychlé znovuo?ivení výroby pro potřeby války a civilního obyvatelstva, jako? i zaji?tění práce a výdělku pro v?echny práceschopné bude vy?adovat velkého úsilí v?eho lidu a v?ech jeho organizací. Opírajíc se o tvůrčí iniciativu nej?ir?ích vrstev národa, bude se vláda zejména sna?it:

  Uvést do chodu v?echny zastavené podniky a přizpůsobit jejich výrobu potřebám války a zásobám surovin. Provést opravu budov i strojového zařízení v po?kozených podnicích a organizovat nejúčinněj?í vyu?ití po ruce jsoucích strojů.

  Mobilizovat existující zásoby surovin v?eho druhu, organizovat jejich dal?í výrobu z místních prostředků a provést jejich účelné rozdělení na jednotlivá odvětví průmyslu a jednotlivé podniky.

  Organizovat dobývání topiva z místních zdrojů a starat se o jeho účelné rozdělení. Rychle uvést do provozu veřejné i soukromé elektrárny, plynárny, vodárny a jiné komunální podniky a zdroje energie.

  Znovuzřídit po?tovní, telegrafní, telefonní a rádiové spojení (telekomunikační), vybudovat dálkovou i místní dopravu, zejména dovoz potravin z vesnic do měst a mobilizovat k tomu cíli v?echny po ruce jsoucí dopravní prostředky.

  Pomáhat rolníkům, domkářům, ?ivnostníkům a dělníkům na vesnicích i ve městech při opravě nebo znovuvýstavbě rozru?ených obytných domů a hospodářských budov přidělením stavebních hmot a poskytnutím levných úvěrů a peně?ních podpor. Provádět rekonstrukci a opravu po?kozených veřejných budov, vojenských ubikací, úřadů, ?kol, nemocnic apod.

  Podporovat soukromou iniciativu podnikatelů, řemeslníků a jiných výrobců pomocí úvěrů, přídělů surovin, zadáváním objednávek a zaji?těním odbytu hotových výrobků.

  V podnicích, které budou vzaty pod národní správu, dosadit schopné a iniciativní technické a obchodní vedení, které by zajistilo úspě?ný provoz podniků pod v?eobecným vedením státních a hospodářských orgánů.

  Podporovat o?ivení a rozmach solidního soukromého i dru?stevního obchodu poskytováním peně?ního úvěru a zbo?í a potíráním spekulace a lichvy.

  Postavit celý peně?ní a úvěrový systém, klíčové podniky průmyslové, poji??ovnictví, přírodní a energetické zdroje pod v?eobecné státní vedení a do slu?eb znovuvýstavby národního hospodářství a znovuo?ivení výroby a obchodu.

  Vedle pomoci, které se osvobozenému území dostává a dostane od spojeneckého Sovětského svazu, bude vláda i nadále usilovat o to, aby získala věci prvé pomoci od mezinárodní organizace UNRRA, dále z prostředků poskytovaných na podkladě amerického zákona o ?půjčce a pronájmu?, jako? i nákupem na volném trhu zahraničním.

  XIII.

  Více ne? ?est let okupanti rabovali za pomoci zrádců na?e národy. Cizácké drancování dostihlo vrcholu nyní, v předvečer jejich vyhnání z na?ich zemí. Nepřítel zanechává za sebou v?ude spou?? a uvrhl na?e osvobozené území do největ?ích zásobovacích a vy?ivovacích obtí?í. Překonati tyto zásobovací a vy?ivovací obtí?e stůj co stůj, zabezpečit nejnutněj?ími potravinami vojsko i civilní obyvatelstvo, patří k předním úkolům na?eho válečného úsilí.

  Vláda apeluje na ná? zemědělský lid, na rolníky i zemědělské dělníky, na mu?e i ?eny a mláde?, aby se postarali o obdělání ka?dé pídě obdělatelné půdy. Místní národní výbory, zemědělská dru?stva, organizace rolníků a zemědělských dělníků nech? dbají toho, aby byla plně obdělána půda na statcích a hospodářstvích vzatých pod národní správu a aby se při polních pracích dostalo organizované, bratrské pomoci hospodářstvím, jejich? majitelé jsou v armádě, u partyzánů, v týlu nepřítele, anebo kteří padli za obě? nepřátelskému teroru. Vláda trvá na tom, ?e s obděláním půdy, určené k parcelaci, nesmí býti nikterak vyčkáváno, za co? činí odpovědny příslu?né národní výbory, které musí dbáti, aby v obvodu jejich působnosti byl zavčas a dobře obdělán ka?dý kousek půdy, bez ohledu na to, v jakém vlastnickém poměru se v daném okam?iku nachází.

  V dobách okupace musel ná? zemědělský lid odevzdávat plody své tě?ké práce nepříteli, ani? by za ně obdr?el patřičnou protihodnotu. Nyní na osvobozeném území je svatou povinností na?ich rolníků, aby svými produkty u?ivili vlastní národ a armádu, která bojuje za osvobození vlasti. Vláda v dohodě s povolanými orgány rolníků stanoví nové pevné normy na povinné dodávky zemědělských výrobků za pevné ceny, podle velikosti hospodářství, rozměru a jakosti půdy jednotlivých majitelů zemědělských usedlostí, aby stát měl mo?nost zásobit levnými potravinami armádu, dělnictvo a jiné městské pracující obyvatelstvo. Po vyplnění těchto minimálních povinností vůči svému národu a státu bude mít ka?dý zemědělec mo?nost volně nakládati s přebytky své výroby v rámci stanovených cen.

  Vláda stanoví pevné a ?irokým vrstvám dostupné ceny na normované příděly nejdůle?itěj?ích potravin, které si mů?e ka?dý doplňovati svobodným nákupem na volném trhu. Na tom, jak zemědělský lid bude plnit svoji povinnost při zvy?ování zemědělské výroby a při vykonávání svých povinných dodávek vůči národu a státu, bude záviset, jak státní a veřejné orgány budou moci zabezpečit vý?ivu obyvatelstva ve městě.

  XIV.

  V rámci stupňovaného válečného úsilí a po míře obnovení a roz?íření okupanty a zrádci rozvráceného národního hospodářství je vláda odhodlána polo?it základy velkorysé sociální politiky a sociální péče o v?echny vrstvy pracujícího lidu měst i venkova.

  Vláda se bude ze v?ech sil sna?it, aby v?ichni práceschopní mu?i i ?eny měli mo?nost práce a výdělku podle svého výkonu. Pracovní doba, mzdy a jiné pracovní podmínky budou zabezpečeny kolektivními smlouvami a chráněny zákonem. Pro ?eny i mláde? bude uplatněna zásada stejné mzdy za stejnou práci.

  Vláda se bude starat, aby v?ichni pracující byli zabezpečeni pro případ nezaměstnanosti, nemoci, úrazu, invalidity i staroby a aby tato péče byla postupně roz?ířena i na osoby samostatně činné, pokud nemají ,jiných existenčních mo?ností. V popředí sociální péče bude stát vydatná péče o matku a dítě. Výdaje na sociální poji?tění v?eho druhu budou napří?tě hrazeny v rámci celkového státního rozpočtu.

  Jako místa léčení, odpočinku a dovolené stanou se pracujícímu lidu měst i venkova dostupny lázně, sanatoria a ozdravovny v?eho druhu. Do slu?eb zdraví a odpočinku na?eho lidu budou také postaveny zámky, letoviska a paláce, kde se dříve roztahovala cizácká ?lechta a jiné cizopasné panstvo.

  Obzvlá?tní pozornost bude vláda věnovat zabezpečení existence obětem války a národně osvobozeneckého boje, mučedníkům fa?istických ?alářů a koncentračních táborů, rodinným příslu?níkům vojáků a partyzánů, invalidům války, jako? i vdovám a sirotkům.

  Na ?irokou základnu bude postavena péče o na?i dorůstající generace. Na?e mláde? obého pohlaví musí býti fyzicky, mravně i duchovně vyzbrojena, aby se stala důstojnou nositelkou budoucnosti na?ich národů. Dětem dělníků, rolníků a ostatních pracujících vrstev bude materiálně zaji?těno právo na nejvy??í vzdělání podle jejich schopnosti a otevřena cesta do radostného ?ivota. Rodinám s mnoha dětmi bude poskytována zvlá?tní podpora.

  Příslu?níci na?í inteligence, pokud se v dobách zkou?ky nezpronevěřili svému národu, jsou povoláni hráti významnou roli při výstavbě nového ?ivota v osvobozené vlasti. Vláda se bude starat, aby na?í čestné a schopné inteligenci byl otevřen přístup do veřejných i soukromých slu?eb bez stranické a jiné protekce a zabezpečena jejich výkonům odpovídající ?ivotní úroveň.

  V?ichni zaměstnanci, pracující fyzicky i du?evně, budou míti právo sdru?ovati se dobrovolně v odborových organizacích a volit si svobodně své představitele. V závodech, v dílnách, v úřadech budou si zaměstnanci svobodně volit závodní výbory, resp. své důvěrníky. Odborové organizace a závodní výbory budou právoplatnými zástupci zaměstnanců před soukromými podnikateli i před veřejnými úřady ve v?ech otázkách mzdové, pracovní i sociální politiky. Za zvlá?tní úkol pova?uje vláda urychlené provedení repatriace v?ech věrných občanů republiky do jejich domovů.

  XV.

  ?est let okupace způsobilo nám nejen hmotné ?kody. Nemen?í, ano ve svých důsledcích zvlá?tě nebezpečné jsou morální a intelektuální ?kody cizácké nadvlády, zejména v řadách mláde?e. I tím, ?e byla zbavena mnohých mo?ností vzdělání, i ?e do ní byl po celou tu dobu vbíjen jed fa?ismu. Zde proto nutno sáhnout přímo ke kořenům zla. Ale nestačí je jen odstranit. Třeba i nové stavět v duchu nové doby a nových potřeb státu.

  Bude provedena očista ?kol i jiných kulturních ústavů (divadel, knihoven apod.) od osob spolupracujících aktivně s okupanty v tomto oboru. Odstraněny budou v?echny učebnice, vydané v době nesvobody. Provedena bude revize ?ákovských i veřejných knihoven, aby z nich bylo vypleněno nacistické i fa?istické býlí. Bude provedena důkladná očista v oblasti ?urnalistiky, rozhlasu a filmu. Budou zavřeny v?echny německé a maďarské ?koly v českých a slovenských městech, mezi nimi i pra?ská německá univerzita a německá technika v Praze a v Brně, je? se ukázaly být nejhor?ími fa?istickými a hitlerovskými hnízdy u nás. Také německé učitelstvo obecných a středních ?kol bylo z hlavních opor hitlerismu a henleinismu v na?ich zemích, a proto?e je to zjev masový, budou - a? do konečného rozhodnutí o německé otázce - vůbec uzavřeny v?echny německé ?koly.

  Němečtí násilníci uzavřeli řadu ?kol, knihoven a divadel i zničili jejich inventář, zejména českých vysokých ?kol. Proto budou učiněna tato opatření:

  Obnoveny budou české a slovenské ?koly v?ech kategorii, okupanty a háchovským re?imem uzavřené; znovu otevřeny budou i uzavřené v době okupace knihovny i divadla. Zničený inventář - bibliotéky, laboratorní zařízení, zejména univerzit a technik, bude nahrazen upotřebitelnými k tomu účelu kni?ními fondy a laboratorním zařízením z německých ?kol a ústavů. Vysoko?kolské a středo?kolské mláde?i, která byla posti?ena uzavřením ?kol, bude umo?něno urychlené absolvování příslu?ných učili??. Zvlá?tní péče při novém budování ?kol bude věnována mateřským ?kolám pro ochranu dětí při zaměstnání rodičů, jako? i odborným a pokračovacím ?kolám pro urychlenou výchovu technického dorostu. Aby nahrazen byl úbytek ?actva, zvlá?tě kvalifikovaného, pro vy??í kategorie ?kol i dorostu v jiných oborech kulturního ?ivota, budou vydány mimořádné předpisy, umo?ňující nadanému dorostu vstup do takových ?kol a kulturních institucí na podkladě prokázané schopnosti, bez ohledu na formálnosti, platící pro dobu normální.

  Na Slovensku bude ?kolství v rámci celkové kulturní politiky státu zcela samostatné jak ve svém zřízení, tak i ve svém duchu - v souhlase s národní ideologií slovenskou. Slovenská univerzita v Bratislavě bude té? úplně nezávislá jak v ohledu personálním, tak i věcném s úkolem představovat specifický slovenský přínos ve vědeckou kulturu Československa, tak jako slovenské Národní divadlo a jiné umělecké ústavy budou představovat slovenský přínos v uměleckou kulturu Československa.

  Nová doba a nové mezinárodní postavení Československa vy?adují neméně ideologickou revizi jeho kulturního programu:

  Bude provedena důsledná demokratizace, a to nejen umo?nění co nej?ir?ím vrstvám přístupu do ?kol i k jiným pramenům vzdělání a kultury, ale i v ideovém směru: v zlidovění samého systému výchovy i povahy kultury, aby slou?ila ne úzké vrstvě lidí, ale lidu a národu.

  Bude provedena revize na?eho poměru k německé a maďarské kultuře odhalováním reakčních jejích prvků ve v?ech oborech. Bude zesílena slovanská orientace v na?í kulturní politice v souhlase s novým významem slovanství v mezinárodní politice i na?í československé zvlá?tě. V tomto směru budou zaměřeny a opraveny i učební plány na?ich ?kol i kulturní orientace na?ich vědeckých a uměleckých ústavů. Nejen obnoven, ale i přebudován bude Slovanský institut v ?ivý politickokulturní útvar, s těsnými styky s kulturními institucemi druhých slovanských národů a států.

  Zcela nově bude vybudován i v kulturním ohledu ná? poměr k největ?ímu na?emu spojenci - SSSR. K tomuto cíli nejen bude z na?ich učebnic a pomůcek odstraněno v?e, co tam bylo antisovětského, mláde? bude i nále?itě poučována o SSSR. Ruský jazyk bude proto v novém učebním plánu z cizích jazyků na prvním místě. A bude postaráno i o to, aby na?e mláde? nabyla potřebných vědomostí o vzniku, zřízení, vývoji, ekonomii a kultuře SSSR. Na univerzitách k tomu účelu budou zřízeny i nové stolice: dějin SSSR, ekonomiky SSSR a práva SSSR.

  V?e to bude prováděno v duchu pokrokovém, lidovém a národním, v čem? příkladem budou velicí na?i klasikové, kteří vytvářejíce kulturu nejvy??í úrovně, vytvořili ji hluboce lidovou i národní.

  XVI.

  Nastupujíc svůj odpovědný úřad na domácí půdě, nová vláda nemů?e na?emu lidu zatajit, ?e cesta ke konečnému osvobození celé republiky a k zaléčení hlubokých ran, zasazených na?im národům sveřepým nepřítelem a podlými zrádci, bude je?tě tě?ká, trnitá, plná obětí a namáhavé práce. Jedno v?ak mů?e nová vláda na?emu lidu na té i oné straně fronty slíbit: ?e vláda bude podle nejlep?ího vědomí a svědomí plnit převzatý jí program, ?e se bude v?dy a v?ude řídit zájmem na?ich národů a republiky, ?e nepřipustí, aby v osvobozené republice převládal kořistnický zájem pří?ivnických jednotlivců a skupin nad zájmy národa.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik