PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 05. 04. 2020    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování větších skupinČeská KanadaJižní ČechyPenzion skupinyUbytování KunžakPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Koaliční dohoda SDKÚ-SMK-KDH-ANO (2002)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2414 přečtení)

  Koaličná dohoda medzi Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou, Stranou maďarskej koalície, Kresťanskodemokratickým hnutiom a Alianciou nového občana (2002)

  Slovenská demokratická a kresťanská únia, Strana maďarskej koalície, Kresťanskodemokratické hnutie a Aliancia nového občana, vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, rozhodnutí vytvoriť spoločnú koaličnú vládu a pokračovať tak v zodpovednosti za uskutočňovanie správy verejných vecí pre spoločné blaho všetkých občanov Slovenskej republiky, potvrdzujúc svoju oddanosť princípom slobody, demokracie a právneho štátu, úcty k ľudským právam a základným slobodám, odhodlaní vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva, rozhodnutí doviesť Slovenskú republiku do NATO, integrovať našu vlasť do Európskej únie a garantovať dobrú spoluprácu s ostatnými krajinami, rozhodli sa spoločne vytvoriť túto koaličnú dohodu.

  Zmyslom koaličnej spolupráce SDKÚ, SMK, KDH a ANO je pokračovať v riešení zložitých spoločenských, ekonomických, sociálnych a duchovných problémov. Koaliční partneri, uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Slovenskej republiky, osvedčujú svoje rozhodné úsilie:
  - rozvíjať pluralitnú parlamentnú demokraciu ako neoddeliteľný atribút občianskej spoločnosti, zachovávať princípy právneho štátu všeobecne a osobitne v oblasti ľudských a občianskych práv;
  - utvárať priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva, - upevňovať medzinárodné postavenie Slovenskej republiky
  - upevňovať politickú stabilitu,
  - utvárať podmienky na prehlbovanie sociálneho zmieru, národnostnej, etnickej a náboženskej tolerancie.

  Koaliční partneri v záujme dosiahnutia uvedených cieľov, pri vzájomnom rešpektovaní svojej identity, programov a samostatnosti, po konštruktívnych rokovaniach a vyjasnení si stanovísk vypracovali a schválili túto koaličnú dohodu.

  I. ZÁSADY ČINNOSTI KOALÍCIE

  Prioritnou úlohou koalície je vytvoriť podmienky pre vznik funkčnej vlády SR a zabezpečiť tejto vláde počas jej funkčného obdobia potrebnú podporu, osobitne pri prijímaní zákonov v Národnej rade SR. Pre naplnenie tejto úlohy je súčinnosť koalície pri prijímaní politických rozhodnutí širšia a vzťahuje sa v dohodnutých prípadoch na pôsobenie súvisiace s funkčnosťou vlády aj na činnosť koaličných partnerov Národnej rade SR.

  Koaliční partneri spoločne zostavujú návrh na zloženie vlády. Po jej vymenovaní a po získaní dôvery Národnej rady SR koalícia napomáha vláde pri výkone jej ústavných kompetencií.

  II. SÚČINNOSŤ KOALÍCIE

  1. Účelom koaličnej spolupráce je koordinácia činnosti koaličných partnerov tak, aby bolo možné splniť program vlády. Koalícia v plnom rozsahu rešpektuje ústavné postavenie a pôsobnosti ústavných orgánov a ústavných činiteľov.

  2. Väčšinovú parlamentnú podporu koaličnej vláde zabezpečujú koaliční partneri prostredníctvom svojich parlamentných klubov. Koaličnú spoluprácu, zjednocovanie názorov a postupov zabezpečujú predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov.

  3. Návrhy zákonov, návrhy na zmenu a doplnenie vládou predložených legislatívnych predlôh predkladajú poslanci koaličných partnerov po informovaní predsedov všetkých poslaneckých klubov koaličných partnerov.

  4. Všetky zásadné rozhodnutia a uznesenia vo vláde SR, v NR SR a v koaličnej rade budú prijímané po vzájomnej dohode všetkých koaličných partnerov. Pokiaľ nedôjde k dohode, ani jeden z partnerov nepredloží spornú vec na rokovanie príslušného orgánu, kým nezaujme k veci stanovisko koaličná rada. Ak na schôdzi vlády vyjadrí člen vlády nesúhlas svojej strany, predseda vlády stiahne sporný bod z programu schôdze. Do programu takýto bod zaradí až po tom, ako ho prerokuje Koaličná rada. (právo veta)

  5. V prípade rekonštrukcie vlády SR bude vždy rešpektovaný dohodnutý pomer koaličných partnerov tak, ako to vyplýva z príslušných článkov tejto dohody vrátane príloh.

  6. Interpelácie a otázky na členov vlády uplatnia poslanci koaličných partnerov s vedomím predsedu svojho poslaneckého klubu.

  7. Pri schvaľovaní programu schôdzí NR SR a pri prijímaní vládou a poslancami predložených legislatívnych predlôh, sa subjekty koalície zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby návrhy vlády, vrátane vládnych stanovísk k poslaneckým návrhom zákonov získali podporu koaličných poslancov NR SR.

  8. Členovia koaličnej vlády a poslanci koaličných klubov sa pred schôdzou NR SR stretnú na spoločnom zasadnutí.

  9. Ak niektorý z koaličných partnerov vznesie výhrady voči návrhu zákona prípadne voči zmenám a doplnkom zákonov, koaliční partneri odporučia svojim poslancom rozhodnúť až po stanovisku koaličnej rady. Iný postup môžu dohodnúť predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov v osobitne zreteľa hodných prípadoch.

  10. Horeuvedené zásady sa vzťahujú aj na činnosť orgánov NR SR.

  III. KOALIČNÁ RADA

  1. Koaliční partneri vytvárajú na základe tejto zmluvy spoločný orgán - Koaličnú radu.

  2. Poslaním Koaličnej rady je najmä:
  - prerokovanie a zjednocovanie názorov koalície na zásadné otázky spolupráce, súčinnosť koaličnej činnnosti;
  - zabezpečenie spoločného koaličného postupu v zásadných otázkach koaličnej činnosti, ako aj pôsobnosti koaličných partnerov v tých oblastiach, ktoré súvisia s výkonom koaličnej činnosti, prípadne výrazne výkon koaličnej činnosti ovplyvňujú i v prípadoch, ak tieto vecné otázky a problémy presahujú vymedzený rámec spolupráce zakotvený touto koaličnou zmluvou;
  - riešenie prípadných rozporov pri napĺňaní Koaličnej zmluvy;
  - prerokovať a odsúhlasiť zmeny vládneho programu.

  3. Koaličná rada je zložená z troch zástupcov každej zmluvnej strany a to z:
  a) predsedov strán koaličných partnerov, resp. ich zástupcov,
  b) predsedov poslaneckých klubov koaličných partnerov, resp. ich zástupcov,
  c) z členov vlády - jeden za každého z koaličných partnerov.

  4. Každý z koaličných partnerov pri prijímaní rozhodnutí v Koaličnej rade disponuje jedným hlasom.

  5. Spôsob a formu rokovania Koaličnej rady, vedenie a zvolávanie jej zasadnutí, dohodnú koaliční partneri v Rokovacom poriadku Koaličnej rady.

  6. Koaličná rada zasadá pravidelne, minimálne dvakrát za mesiac, alebo na požiadanie ktoréhokoľvek z partnerov.

  IV. ZLOŽENIE NR SR A VLÁDY SR

  1. Vláda - zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsadení rezortov vo vláde:
  predseda vlády - SDKÚ
  podpredseda vlády bez ministerstva - SMK
  Ministerstvo hospodárstva a správy a privatizácie národného majetku minister a podpredseda vlády - ANO
  štátni tajomníci – SMK, ANO
  Ministerstvo financií
  minister a podpredseda vlády - SDKÚ
  štátni tajomníci – SMK, SDKÚ
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
  minister - SDKÚ
  štátni tajomníci – ANO, SDKÚ
  Ministerstvo životného prostredia
  minister - SMK
  štátny tajomník - KDH
  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
  minister - SDKÚ
  štátni tajomníci – ANO, KDH
  Ministerstvo pôdohospodárstva
  minister - SMK
  štátni tajomníci – KDH, SDKÚ
  Ministerstvo regionálneho rozvoja
  minister - SMK
  štátni tajomníci – SDKÚ, SMK
  Ministerstvo školstva
  minister - KDH
  štátni tajomníci – ANO, SMK
  Ministerstvo kultúry
  minister - ANO
  štátny tajomník - SMK
  Ministerstvo zdravotníctva
  minister - ANO
  štátny tajomník – SDKÚ
  Ministerstvo vnútra
  minister - KDH
  štátny tajomník - SDKÚ
  Ministerstvo zahraničných vecí
  minister - SDKÚ
  štátni tajomníci – SDKÚ, SMK
  Ministerstvo spravodlivosti
  minister a podpredseda vlády - KDH
  štátny tajomník - KDH
  Ministerstvo obrany
  minister - SDKÚ
  štátny tajomník - SDKÚ

  Obsadenie funkcie vedúceho úradu vlády sa uskutoční na návrh predsedu vlády.

  Návrh zloženia vlády bude rešpektovať rozdelenie rezortov a funkcií podpredsedov vlády uvedené v tejto dohode.

  2. Zloženie orgánov Národnej rady SR:
  predseda NR SR - KDH
  I. podpredseda NR SR - SMK
  podpredseda NR SR - SDKÚ
  podpredseda NR SR - ANO
  podpredseda NR SR - opozícia

  Mandátový a imunitný výbor - ANO
  Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií - opozícia
  Výbor pre európsku integráciu - opozícia
  Osobitný kontrolný výbor na kontrolu SIS - opozícia
  Osobitný kontrolný výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva - opozícia
  Ústavnoprávny výbor - ANO
  Výbor pre financie, rozpočet a menu - SMK
  Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie - SDKÚ
  Výbor pre pôdohospodárstvo - opozícia
  Zahraničný výbor - KDH
  Výbor pre verejnú správu - SDKÚ
  Výbor pre obranu a bezpečnosť - opozícia
  Výbor pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá - SDKÚ
  Výbor pre zdravotníctvo - KDH
  Výbor pre sociálne veci a bývanie - opozícia
  Výbor pre životné prostredie a ochranu prírody - opozícia
  Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien - SMK

  Zmluvné strany sa dohodli, že na ustanovujúcej schôdzi NR SR bude ich spoločným kandidátom na predsedu NR SR Pavol Hrušovský.

  V. ZÁSADY VLÁDNEHO PROGRAMU KOALIČNEJ VLÁDY

  Zásady vládneho programu koaličnej vlády sú obsiahnuté v dokumente "Programové tézy SDKÚ-SMK-KDH-ANO" (spracované 8. októbra 2002), ktorý tvorí prílohu tejto koaličnej dohody. Uvedený dokument bude publikovaný po dokončení redakčných úprav.

  VI. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú svoje návrhy v NR SR presadzovať spolu s koaličnými partnermi. Ak sa niektorý z koaličných partnerov vo vážnej veci a proti vôli ďalších členov koalície spojí na presadenie návrhu s opozíciou, je to hrubé porušenie práv ostatných partnerov koalície podľa bodu 5.

  2. Koaličná zmluva zaniká dňom začatia volebnej kampane volieb do NR SR.

  3. Koaličná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného oprávneného zástupcu koaličného partnera a účinnosť koaličnej činnosti dňom konštituovania príslušných ústavných funkcií.

  4. Táto Koaličná zmluva má uzavretý charakter a neumožňuje bez vysloveného súhlasu zostávajúcich koaličných partnerov pristúpenie pre akýkoľvek tretí subjekt, alebo postúpenie práv a záväzkov z tejto zmluvy na tretie subjekty. Zmeny v počte členov poslaneckých klubov počas volebného obdobia nezakladajú nárok na zmenu pomerov, ktoré sú dohodnuté touto dohodou (vo vláde a v NR SR).

  5. Koaličný partner je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak dôjde k hrubému porušeniu jeho práv a záväzkov voči nemu, ktoré vyplývajú z koaličnej dohody, a ktoré sa nepodarilo vyriešiť do 30 dní ani na zasadnutí Koaličnej rady.

  6. Koaličná zmluva zaniká pred dohodnutou dobou účinnosti zmluvy tiež v prípadoch, ak dôjde k zániku alebo k takým zmenám subjektov ktoré túto koalíciu vytvárajú, ktoré znamenajú zásadnú zmenu pomeru síl v NR SR.

  7. Nižšie podpísaní predsedovia strán ako štatutárni predstavitelia koaličných partnerov vyhlasujú, že sú plne oprávnení na základe zmocnenia kompetentných orgánov svojich strán uzavrieť túto Koaličnú dohodu.

  8. Podpisom oprávnených zástupcov koaliční partneri potvrdzujú, že textu zmluvy, ako aj jej príloh, ktoré tvoria jej nedeliteľnú súčasť, rozumejú a súhlasia s celým jej obsahom bez výhrad. Zmluvu uzatvárajú slobodne, voľne, bez akéhokoľvek nátlaku s úmyslom naplniť jej poslanie, záväzky a práva tak, aby nedošlo k poškodeniu práv ostávajúcich koaličných partnerov.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik