PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Zmluva o vytvorení vládnej koalície HZDS, RSS, ZRS a SNS (11. 12. 1994)

  Vydáno dne 02. 01. 2005 (1680 přečtení)

  Zmluva o vytvorení vládnej koalície HZDS, RSS, ZRS a SNS

  I.

  1. Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), Zdru?enie robotníkov Slovenska (ZRS), Slovenská národná strana (SNS) a Roľnícka strana Slovenska (RSS) - ďalej len "zmluvné strany" - uzatvárajú zmluvu o vytvorení koalície, na základe ktorej budú vzájomne spolupracova? na úrovni vlády Slovenskej republiky.

  2. V súlade s výsledkami parlamentných volieb v dňoch 30. septembra 1994 a 1. októbra 1994 a na základe vzájomnej dohody vytvoria zmluvné strany koaličnú vládu Slovenskej republiky. Spoločný program koaličnej vlády, súčinnos? zmluvných strán pri jeho realizácii a vzájomná spolupráca na v?etkých úrovniach budú smerova? v duchu Ústavy a ďal?ích zákonov Slovenskej republiky ku:

  • prosperite Slovenskej republiky a jej občanov, ich kultúrnemu a duchovnému rozvoju,
  • stabilizácii politického systému, zákonodarnej a výkonnej moci,
  • naplneniu občianskych princípov, národných a ?tátnych záujmov Slovenskej republiky,
  • posilneniu vonkaj?ej a vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky a jej suverenity,
  • zapájaniu Slovenskej republiky v medzinárodných in?titúciách a vz?ahoch, najmä európskych a transatlantických integračných zoskupeniach.
  3. Zmluvné strany budú vzájomne presadzova? rozvoj pluralitnej demokracie, právneho ?tátu, sociálnej i ekologicky orientovanej ekonomiky, hospodársku a sociálnu transformáciu, zabezpečenie a rozvoj práv občanov, vrátane práv príslu?níkov národnostných men?ín a etnických skupín na území Slovenskej republiky, ako aj trvalú mierovú spoluprácu s demokratickými ?tátmi.

  4. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky bude predlo?ené do Národnej rady Slovenskej republiky po odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zaväzujú Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky realizova?.

  5. Vláda Slovenskej republiky je z hľadiska činnosti zmluvných strán viazaná iba Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.

  II.

  1. Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci a v rozsahu vnútorných dokumentov presadzova? súčinnos? a spoluprácu svojich orgánov a organizácií na ústrednej, regionálnej, obecnej a miestnej úrovni.

  2. Zmluvné strany sa budú pravidelne vzájomne, pravdivo a úplne informova? o zásadných politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a ďal?ích problémoch.

  3. Rozhovory zmluvných strán sa budú kona? pravidelne jedenkrát tý?denne na úrovni predsedov zmluvných strán. Ka?dá zmluvná strana sa zaväzuje pristúpi? ku koaličným rozhovorom na ?iados? jednej zo zmluvných strán. Zúčastňujú sa na nich predsedovia zmluvných strán alebo nimi poverení zástupcovia.

  4. Koaličné rozhovory na najvy??ej politickej úrovni zmluvných strán sa budú kona? najmenej raz za mesiac.

  III.

  1. Na základe tejto zmluvy budú zmluvné strany po vzájomných konzultáciách zabezpečova? personálne obsadenie na úrovni ministrov, ?tátnych tajomníkov, vedúcich úradov a ďal?ích významných funkcií.

  2. Zmluvné strany sa dohodli na rozdelení ministerstiev vlády SR tak, ?e ZRS obsadí funkcie jedného podpredsedu vlády, troch ministrov a troch ?tátnych tajomníkov; SNS obsadí miesto dvoch ministrov a dvoch ?tátnych tajomníkov; RSS obsadí miesto jedného ?tátneho tajomníka; HZDS obsadí funkciu predsedu vlády, ďal?ích podpredsedov vlády a ostatných členov vlády a ?tátnych tajomníkov. Obsadenie funkcií vedúcich úradov ministerstiev navrhne v?dy príslu?ný minister. Obsadenie funkcie vedúceho Úradu vlády navrhne predseda vlády.

  IV.

  1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne pôsobi? pri predchádzaní sporov.

  2. V prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami rokujú o jeho rie?ení predsedovia. Pokiaľ sa nedosiahne bezodkladné rie?enie, zmluvné strany vytvoria pre rie?enie sporných otázok skupiny poverených zástupcov zmluvných strán na ich rie?enie, určenie spôsobu rie?enia sporu a prípravu rozhodnutia predsedom zmluvných strán.

  3. A? do prijatia konečného rozhodnutia o spornej otázke sa zmluvné strany dobrovoľne zdr?ia akéhokoľvek komentovania, vysvetľovania vlastných postojov alebo postojov inej zmluvnej strany.

  4. Po prijatí konečného rozhodnutia je rozhodnutie záväzné a nespochybniteľné i smerom k verejnosti a tlači. Rovnako je i záväzný dohovorený rámec informovania verejnosti o spornej otázke a spôsobe rie?enia.

  5. Z jednotlivých koaličných rozhovorov a konzultácií sa vedú a archivujú zápisy a o konkrétnych dohovoroch a dohodách.

  6. Zmluvné strany budú pravidelne spoločne informova? verejnos? a masmédiá o postojoch a zámeroch koalície.

  7. Ka?dá zo zmluvných strán má právo informova? o svojich straníckych zámeroch a postojoch, a to v rámci tejto zmluvy o vytvorení koalície.

  V.

  1. Zmluva o vytvorení vládnej koalície je zmluva otvorená, ku ktorej mô?e pristúpi? aj iná politická strana alebo hnutie so súhlasom v?etkých zmluvných strán.

  2. Táto zmluva nadobudne účinnos? dňom jej podpísania predsedami zmluvných strán a zaniká dňom predvolebnej kampane parlamentných volieb, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  V Bratislave dňa 11. decembra 1994

  Vladimír Mečiar, predseda HZDS
  Ján Ľupták, predseda ZRS
  Ján Slota, predseda SNS
  Pavel Delinga, predseda RSS

  -----

  převzato z: SME, 13. 12. 1994


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik