PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 21. 10. 2021    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: KSS k februáru 1948 (2008)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1674 přečtení)

  KSS k februáru 1948 (21.2.2008)

  V týchto dňoch si Komunistická strana Slovenska pripomína 60. výročie udalostí z februára 1948. Práve toto výročie vníma KSS ako príle?itos? pre celú slovenskú spoločnos? kritický, av?ak reálny a objektívne posúdi? uvedené udalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili dejiny druhej polovice 20. storočia.

  KSS v záujme historickej objektivity kon?tatuje:

  Február 1948 nebol násilným ozbrojený pučom, ako sa sna?ia verejnos? presvedči? ponovembroví ?ví?azi?, ale bol hlbokým a demokratickým revolučným procesom vyjadrujúcim vôľu drvivej väč?iny spoločnosti, uskutočneným s jej aktívnym súhlasom.

  Na tejto skutočnosti nič nezmenia ani určité momenty utilitaristického vyu?ívania mocenského aparátu KSČ uplatňované predov?etkým v pä?desiatych a čiastočne v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, zahrňujúce aj niektoré excesy, ani vonkaj?í tlak vtedaj?ieho vedenia ZSSR, ktorý viedol k opusteniu ?pecifickej československej cesty k socializmu a nekritickému prevzatiu sovietskeho modelu, svojim dopadom v konečnej in?tancii nevhodného pre československé pomery.

  Na tomto fakte nezmenia nič ani deformácie prvej formy socializmu, hlavne vykon?truované politické procesy a antihumánne formy mocenského tlaku pou?itého proti odporcom, ale i proti mnohým nevinným občanom, vrátane komunistov a stúpencov socializmu.

  K tomuto v?ak musíme doda?, ?e mnohí zahraniční a taktie? domáci odporcovia socializmu a nimi zneu?ití dezorientovaní ľudia neuznali demokraticky prijaté rie?enie februárovej krízy v roku 1948 a legitimitu socialistického zriadenia. V rozpore zo záujmami väč?iny zahájili aktívny odpor. K jeho rôznym formám, ku ktorým patrili sabotá?e, teror a ničenie spoločného majetku sa dnes hrdo hlásia a po?adujú, aby boli ich aktivity ocenené ako ?tretí odboj?. Aj oni nesú nemalú zodpovednos? za atmosféru a obete 50. rokov. Spolu so svojimi mnohými novembrovými a ponovembrovými následníkmi nesú ale aj zodpovednos? za to, ?e nebolo mo?né pokračova? po ceste sociálnej spravodlivosti a ?e obnovená zbohatlícka elita a jej pravicová politická reprezentácia dnes vedú nemilosrdnú ofenzívu proti politickej slobode, ?ivotnej úrovni a sociálnym istotám väč?iny občanov.

  Československo sa po druhej svetovej vojne, spolu s ďal?ími krajinami, dalo na dovtedy nikým neprebádanú cestu výstavby sociálne spravodlivej spoločnosti - socializmu.

  Je historickou skutočnos?ou, ?e práve zásluhou februára 1948 boli z ka?dodenného ?ivota československej spoločnosti odstraňované také dovtedy be?né javy, akými boli hlad, bieda, neistota, vykoris?ovanie a nedôstojný ?ivot pracujúceho človeka. Vďaka socializmu sa radový občan dočkal osem hodinového pracovného času, bezplatného a pre ka?dého dostupného vzdelania, kde rozhodovali schopnosti a nie peniaze. Bezplatná a kvalitná zdravotnícka starostlivos? sa stala samozrejmos?ou ka?dodenného ?ivota. Právo na prácu., plnohodnotný ?ivot v starobe, zabezpečené dôchodkovými dávkami, odchod do dôchodku u ?ien v 55 a u mu?ov v 60 rokoch boli výdobytkom práve socializmu minulého storočia. V?etky tieto uvedené výdobytky radového človeka, ale i mnohé iné sú u? len minulos?ou.

  Ak existuje v dejinách Slovenska obdobie zlatého veku, tak to boli roky po februári 1948. Je to obdobie 40. rokov, počas ktorých za?ilo predov?etkým Slovensko rozvoj dovtedy nebývalých rozmerov. Obrovská premena zaostalej poľnohospodárskej krajiny na krajinu s modernou strojárenskou výrobou, na priemyselnú a strojársku veľmoc, na krajinu s vysoko rozvinutou poľnohospodárskou veľkovýrobou, ktorú k nám chodili obdivova? z celého sveta, krajinu s obrovským vedeckým potenciálom, bezplatným zdravotníctvom a ?kolstvom. Na krajinu v ktorej sociálne zabezpečenie občanov bolo na takej úrovni, ?e nám to závidel celý svet. Dnes je u? priam neuveriteľné pochopi? silu ekonomiky, ktorá za 40 rokov bola schopná dosiahnu? v?etko to, čo na Slovensku bolo postavené. To v?etko, v?etky tie investície boli realizované popri vysokom sociálnom zabezpečení občanov.

  Dnes, s odstupom času, po mnohých udalostiach ktoré nasledovali a predov?etkým po spoločensko ? politických zmenách, po kontrarevolúciách koncom osemdesiatych rokov minulého storočia, ktoré neobi?li ani vtedaj?ie Československo vieme, ?e Sovietsky model socializmu, ktorý bol realizovaný v samotnom ZSSR a v krajinách bývalého východného bloku z viacerých objektívnych ale i subjektívnych dôvodov nepre?il. Treba si zároveň uvedomi?, ?e chyby v?dy robia ľudia a v tomto prípade mnohokrát zlyhali práve ľudia a nie idea sociálnej spravodlivosti ? socializmu.

  Komunisti na Slovensku si berú ponaučenie z vlastných chýb i z chýb modelu prvej historickej formy socializmu, aplikovaného v československých pomeroch práve po februári 1948. Zároveň sme hrdí a plne sa hlásime k v?etkému pozitívnemu čo sa pre človeka podarilo dosiahnu?.

  Hlavné poučenie z tohto obdobia i zo samotného februára 1948 vidíme v tom, ?e nová forma socializmu musí vznika? na overených teoretických i praktických základoch komunistického hnutia, av?ak podmienkam 21. storočia adekvátnym, primerane humánnym spôsobom, musí ma? demokratický a samosprávny charakter a opiera? sa o aktívnu podporu a dôveru občianskej verejnosti. Toto je na?e dne?né ponaučenie ktoré si práve teraz my komunisti pripomíname.

  Bratislava 21. februára 2008

  Predsedníctvo ÚV KSS


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik