PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Podpisy pod prezidentskými dekrety (M. ?i?ka, Právo, 25.3.2006)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1739 přečtení)

  Podpisy pod prezidentskými dekrety
  Autor: Miroslav ?i?ka
  Zdroj: Deník Právo, sobota 25.3.2006

  Do dějin ve?el soubor 144 právních norem jako tzv . Bene?ovy dekrety. Tento pojem je věcně nesprávný a svůj název získal podle toho, ?e byly vydávány v letech 1940?1945 tehdej?ím československým prezidentem Edvardem Bene?em ? jak během jeho pobytu v exilu, tak po návratu do vlasti.

  Dekrety byly formou zákonodárné činnosti v době ústavní nouze, kdy nemohly působit ústavní orgány Československé republiky. Jejich platnost dodatečně potvrdilo Prozatímní národní shromá?dění ? právě před 60 lety-a v?echny dekrety byly od jejich počátku prohlá?eny za zákony. Na originálu usnesení z 28. března 1946 je 29 podpisů nejvy??ích představitelů státu.

  Zále?itost těchto dekretů se čas od času vynořuje ze záhrobí. Výrazněji například v roce 2002 v souvislosti s tehdej?ím procesem vyjednávání o přičlenění České republiky k Evropské unii, kdy velkou pozornost vyvolala otázka eventuálního zru?ení dekretů či teorie o jejich ?vyhasnutí?.

  Právě tehdy znovu vypluly na povrch různé mýty. Byly to údajně akty spojené s autoritativním re?imem prezidenta Bene?e a on a londýnské prozatímní státní zřízení (ani poválečná vláda) neměli legitimitu k vydávání takových norem. Podle jiného mýtu existoval dekret o odsunu (vyhnání) německé men?iny z Československa, nebo byl dokonce ?právním podkladem? pro genocidu či etnickou čistku Němců a Maďarů v poválečném Československu. Dal?í hlasy se sna?ily tvrdit, ?e se v případě některých dekretů jedná zčásti nikoliv o právo, ale o protiprávné akty, čili ?e tvoří vá?nou překá?ku vstupu ČR do EU.

  Jaká byla skutečnost? Jak a proč vznikly před 60?65 lety ony mimořádné zákonné akty známé jako dekrety prezidenta republiky?

  Hitlerův výnos

  Nacistickým Německem rozpoutaná druhá světová válka byla zalo?ena na koncepci ?totální války? zaměřené na fyzické i duchovní ničení civilního obyvatelstva a protivníka a to s cílem získat tzv. ?ivotní prostor (Lebensraum). Československo se stalo první obětí. Mnichovská dohoda, mající za následek odtr?ení části území republiky ve prospěch Německa, a následná okupace zbývajícího českého a moravského území potvrzovaly cíle nacistického Německa.

  Východiskem právního řádu na okupovaném území (tj. Protektorátu Čechy a Morava) byl výlučně Hitlerův výnos z 16. března 1939 se zvlá?tními předpisy pro Němce, které garantovaly jejich privilegia a chránily jejich ?čistotu krve?, a s dal?ími odli?nými předpisy pro jiné kategorie obyvatelstva, zalo?enými na rasové teorii.

  Emil Hácha (zvolený Národním shromá?děním 20. 11. 1938 prezidentem Česko-Slovenské republiky) a vláda v čele s Rudolfem Beranem přestali být orgány československého státu. Jejich funkce zanikly a oni se stali orgány dosazenými cizí mocí.

  Ačkoli Československo nemělo hlavu státu a svou vládu, právně nezaniklo. Anexe jeho území byla mezinárodně uznána. Zůstalo členem některých mezinárodních organizací a v zahraničí působili jeho diplomatičtí zástupci. Od počátku okupace působilo odbojové hnutí, které organizovalo trvalý odpor. V zahraničí byl čs. politický a vojenský odboj spojen předev?ím se vstupem Francie a Velké Británie do války s Německem a jeho spojenci.

  ?Pro nás právně není rozbití republiky?

  Úsilí emigrace vedené dr. Edvardem Bene?em ? 5. října 1938 se vzdal prezidentského úřadu a o platnosti jeho abdikace a nepřetr?itosti jeho funkce a? do poválečného potvrzení v úřadu Prozatímním národním shromá?děním se dodnes vedou spory ? směřovalo od samého počátku k uznání čs. státu v jeho předmnichovských hranicích.

  Základním politickým a právním programem byla nulita Mnichova. Bene? chtěl pro něj získat v?echny slo?ky emigrace. Cílem bylo prosadit čs. právní řád, uvést jej v dřívěj?í stav před Mnichovem, vrátit se k jeho zdrojům, které byly zalo?eny 28. října 1918. Usiloval o vytvoření obdobné struktury státních orgánů, jakou zakotvovala předmnichovská ústava.

  Po porá?ce Francie pře?la značná část tamní emigrace do Velké Británie. V červenci 1940 uznala britská vláda prozatímní čs. vládu (definitivně tak učinila a? 18. 7. 1941). V duchu ústavních zvyklostí jmenoval Edvard Bene? (u? jako prezident) Jana ?rámka předsedou vlády i dal?í členy vlády.

  Práva parlamentu měla být zatím rozdělena na prezidenta, vládu a Státní radu. Tu ? jako poradní sbor prezidenta a jako pomocný kontrolní orgán v rámci zatímního zřízení Československé republiky-ustavil Bene? 21. července 1940 dekretem č. 1. Za tři dny v rozhlasovém projevu do vlasti vystoupil s prohlá?ením o neuznání mnichovské dohody a trvání československé Masarykovy republiky:

  ?Celá na?e právní soustava mezinárodněprávně a politicky tudí? pokračuje; pro nás právně není mého odchodu z úřadu vlasti, pro nás právně není rozbití republiky, právně a politicky neexistuje nic, co provedl násilnický nacismus u nás po 15. březnu 1939? Prohla?uji dále za neexistující a bezprávné v?ecko to, k čemu? jsme byli od září 1938 nezákonně a neústavně přinuceni? Vy v?ak nepodléháte ?ádnému führerovi nebo protektorovi, nepodléháte ?ádnému oddekretovanému právnímu řádu nacistickému. Nejste vázáni ?ádnými sliby, závazky a přísahami, je? na vás byly vynuceny.? K trvání státního zřízení na cizím území se Bene? vrátil v prvním projevu na schůzi Státní rady 11. prosince 1940: ?Celé na?e odbojové hnutí, od chvíle, kdy docílilo mezinárodního uznání a utvořilo vládu, existuje znovu právně a politicky jako pokračování první republiky, jako Československý stát; a podle toho důsledně postupuje? Zavádíme nové, zákonně platící změny podle norem, podle nich? se dosavadní zákony mají a mohou měnit dekretem prezidenta republiky, vydaným na návrh vlády??

  Nový zdroj práva

  Základním předpisem, od něho? se odvíjela dal?í legislativní činnost, se stal ústavní dekret č. 2 ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné. Stanovilo se v něm, ?e k úkonům prezidenta republiky (k nim? bylo podle ústavní listiny třeba souhlasu Národního shromá?dění) bude se vy?adovat dočasně souhlas vlády.

  Osobní účast prezidenta republiky na tvorbě dekretů nebyla výlučná a často ani určující. Nesly označení jeho funkce, proto?e a? do 5. dubna 1945 byl prezident republiky jediným nositelem zákonodárné moci. Státní rada byla sborem poradním a vládě příslu?elo navrhovat dekrety. Tento mocenský vztah se změnil po vytvoření první domácí vlády v Ko?icích v dubnu 1945. Státní rada byla zru?ena, a ačkoli navenek se dekrety vydávaly stejným způsobem, tě?i?tě jejich tvorby se zcela přesunulo do vlády, která se stala skutečným zákonodárcem.

  Ústavní dekret č. 2 vytvořil nový zdroj práva, jeho? obsahem bylo ztoto?nění se s principy ústavní listiny v podmínkách odporu proti nacismu a v úsilí o obnovu suverenity Československa. Toto právo bylo v rozporu s normotvorbou zalo?enou Hitlerovým výnosem a uplatňovanou v protektorátu vůči českému obyvatelstvu.

  ?Obě tyto moci si konkurovaly ve vztahu k tému? okruhu obyvatel a jejich právní řád se navzájem vylučoval,? uvádí profesor Ústavního práva a státovědy na Právnické fakultě UK Václav Pavlíček, o jeho? práce se tento článek opírá. ?Loajalita preferovaná jedním souborem těchto norem byla z pohledu druhého systému protiprávní nebo zločinná. Oba systémy byly formálně i obsahově zcela konzistentní a výlučné. V této konkurenci právních řádů se díky výsledku druhé světové války prosadilo právo dekretů.?

  Schválit doma

  Převá?ná vět?ina ze 46 dekretů vydaných v Londýně se vztahovala k aktuální činnosti zahraničního odboje a k vedení války s Německem a jeho spojenci. Pro poválečný právní řád byl nejvýznamněj?í ústavní dekret č. 11 z 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku, který vyjadřoval zásadu kontinuity čs. právního řádu. Mimo jiné i stanovil, ?e v?echny dekrety prezidenta podléhají dodatečnému schválení (ratihabici). Tímto po?adavkem byla vyjádřena zásada, ?e ve?kerá činnost státního zřízení v zahraničí je podřízena vůli svrchovaného lidu doma. Zároveň tím byla konkretizována zásada obsa?ená ji? v ústavním dekretu č. 2 z roku 1940, ?e jde jen o zatímní státní zřízení vynucené nemo?ností plně postupovat podle ústavní listiny.

  Z londýnského období byly velmi důle?ité je?tě dva dal?í dekrety. Prvním z nich byl ústavní dekret č. 18 ze 4. prosince 1944 o národních výborech a Prozatímním národním shromá?dění, druhým dekret z 1. února 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (retribuční dekret). Byl připravován velmi dlouho a značnou pozornost mu věnoval i domácí odboj. V osvobozené republice byl nahrazen stejně pojmenovaným dekretem č. 16/1945 Sb., který přesněji a přísněji postihoval udavačství.

  Dekret o odsunu nebyl

  Stovka dekretů vydaných na osvobozeném území během sedmi měsíců od dubna do 27. října 1945 představovala doslova legislativní smr??. Vznikaly ve válečné a revoluční atmosféře, v ní? se politické cítění společnosti posunulo doleva, a dekrety uskutečňovaly předev?ím cíle Ko?ického vládního programu. Poválečné veřejné mínění bylo poznamenáno nacionalismem, důvěrou ve Stalinův Sovětský svaz, ale také představami o zvlá?tní cestě Československa k socialismu nebo Bene?ovou koncepcí socializující demokracie.

  Dekretální zákonodárství upravovalo celé spektrum poválečného ?ivota. Zahrnovalo oblast sahající od retribučních dekretů, dekretů o změnách v ústavě z roku 1920, dekretů o zaji?tění obnovy a následných proměn v oblasti národního hospodářství a státních financí, vzniku a fungování nových vysokých ?kol či norem dotýkajících se pracovního práva a postavení státních zaměstnanců, vysoko?kolských učitelů, vojáků či soudní soustavy, a? po dekrety znárodňovací, dekrety upravující řízení výroby a zahraničního obchodu a dekrety ře?ící osud německé a maďarské men?iny v ČSR.

  Ře?ící osud ? nikoliv odsun. Vysídlení osob německé národnosti se nestalo předmětem dekretů. Mělo jasnou oporu v mezinárodním právu v podobě dokumentu přijatém na Postupimské konferenci v srpnu 1945 (ta po?adavek odsunu Maďarů z ČSR naopak odmítla) a československý právní řád hrál v této otázce roli aplikace mezinárodněprávně a politicky přijatých rozhodnutí jak československých, tak spojeneckých vlád. K vlastnímu provedení transferu byla u?ita vládní nařízení a dal?í předpisy vydané ministerstvy vnitra a národní obrany.

  ?ádný speciální dekret prezidenta republiky, který by odsun nařídil či právně upravil, vydán nebyl, by? se i o této eventualitě uva?ovalo. Byla připravena osnova dekretu o odsunu cizího obyvatelstva a o vnitřním osídlení, ale tato verze nepro?la. Výsledný dekret č. 27/1945 Sb. o jednotném řízení vnitřního osídlení se týkal jen organizace. (Dodejme, ?e v počátečních exilových úvahách se počítalo s odstoupením některých čistě německých oblastí, ale po heydrichiádě tato my?lenka ustoupila do pozadí a sílil tlak na odsun, který po?adoval předev?ím domácí odboj.)

  S odsunem nepřímo souvisel dekret č. 33 z 2. srpna 1945 o úpravě čs. občanství osob národnosti německé a maďarské. Na jeho základě čs. občané národnosti německé nebo maďarské, kteří podle předpisů cizí okupační moci nebyli státní příslu?nosti německé nebo maďarské, pozbyli k 10. srpnu 1945 čs. občanství, pokud neprokázali, ?e zůstali věrni ČSR nebo trpěli pod nacistickým terorem.

  Nebylo náhodou, ?e tento dekret byl podepsán teprve po vyjasnění stanoviska velmocí v Postupimi.

  Umo?nily kontinuitu právního řádu

  Vydávání prezidentských dekretů nebylo ničím výjimečným. Podobným způsobem postupovaly i jiné exilové vlády či představitelé emigrace jiných států ? například Nizozemska, Belgie nebo Polska. V poválečném období dekrety naplnily svou funkci, značná část z nich byla následně zru?ena a dal?í byly nahrazeny jinými předpisy.

  Dnes je součástí právního řádu České republiky pouze devět dekretů vydaných v zahraničí a necelá padesátka vydaná na území ČSR. Důsledky těchto dekretů trvají, stejně jako trvají důsledky jiných zákonů z dřívěj?í doby (například zákona č. 11 z roku 1918, jim? vzniklo Československo, od něho? odvozuje vznik i Česká republika). Jsou výrazem kontinuity čs. státu a jeho právního řádu, a tedy i právní jistoty. Na vznik nových právních skutečností nemají vliv, nebo? v České republice existuje zcela jiné právní prostředí.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik