PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 05. 04. 2020    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování větších skupinČeská KanadaJižní ČechyPenzion skupinyUbytování KunžakPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k parlamentom a národom sveta (3.12.1992)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1988 přečtení)

  Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k parlamentom a národom sveta
  Schválené Národnou radou Slovenskej republiky uznesením z 3. decembra 1992 číslo 86

  Slovenská republika sa 1. januárom 1993 stane ako jeden z dvoch nástupníckych štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky samostatným, zvrchovaným a nezávislým štátom.

  Slovenská republika ako zvrchovaný, plnoprávny člen medzinárodného spoločenstva štátov bude vo svojej vnútornej i zahraničnej politike vychádzať z rovnakých hodnôt, aké zastávajú ostatné demokratické štáty, ktorými sú bezvýhradná úcta k ľudským právam a základným slobodám, zásady pluralitnej demokracie a právneho štátu, ktorých dôsledné naplňovanie tvorí základ slobody, spravodlivosti a mieru.

  Slovenská republika sa bude riadiť v medzinárodných vzťahoch pravidlami medzinárodného práva, ako aj cieľmi a zásadami zakotvenými v Charte OSN, Záverečnom akte Helsinskej konferencie, Parížskej Charte pre novú Európu a ďalších dokumentoch KBSE.

  Slovenská republika ako jeden z právnych nástupcov zakladajúceho člena OSN vyjadruje svoju vôľu a pripravenosť stať sa riadnym členom tejto univerzálnej medzinárodnej organizácie. Slovenská republika potvrdzuje všetky záväzky voči OSN, ktorých nositeľom bola do 31. decembra 1992 Česká a Slovenská Federatívna Republika. Vyjadruje svoje odhodlanie plnohodnotne sa zapojiť do jej činnosti, ako aj činnosti jej odborných organizácií a prispieť tak k naplneniu všetkých cieľov a zásad OSN v záujme upevnenia mieru a bezpečnosti a k plneniu úloh OSN vo všetkých oblastiach jej činnosti.

  Slovenská republika bude pomáhať rozvoju spolupráce v Európe s cieľom vytvoriť účinný celoeurópsky bezpečnostný systém a prispievať k ďalšiemu rozvoju procesu európskej integrácie.

  Slovenská republika má záujem urýchlene sa stať členom Rady Európy a stať sa po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a všetkých zmluvných dokumentov, ktoré ho dopĺňajú, vrátane vyhlásení prijímajúcich práva jednotlivcov podávať sťažnosti na porušovanie ľudských práv Európskej komisii a Európskemu súdu pre ľudské práva.

  Slovenská republika bude dôsledne plniť záväzky týkajúce sa nešírenia jadrových zbraní, zníženia ozbrojených síl a výzbroje na úroveň dostatočnú na svoju obranu a bude sa zasadzovať za posilnenie dôvery a stability na mnohostrannom i dvojstrannom základe.

  Slovenská republika bude rešpektovať práva a plniť záväzky týkajúce sa národnostných menšín a etnických skupín v súlade s normami medzinárodného práva, medzinárodnými štandardmi, ako aj záväzkami prijatými na pôde KBSE.

  Slovenská republika bude vytvárať politické, ekonomické, zmluvné a legislatívne podmienky na postupné zapojovanie a budúce členstvo v hlavných európskych hospodárskych, politických a obranných organizáciách. Potvrdzuje záväzky dohodnuté Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou v Európskej dohode o pridružení a má záujem o jej rýchle prevedenie na Slovenskú republiku.

  Slovenská republika sa bude usilovať o začlenenie do medzinárodných obchodných vzťahov a svetovej ekonomiky a urýchlene stať sa členom v organizáciách GATT, v Medzinárodnom menovom fonde, Svetovej banke a Európskej banke pre obnovu a rozvoj a o ďalšiu spoluprácu s nimi.

  V súlade s platnými normami medzinárodného práva a v rozsahu ním ustanovenom sa Slovenská republika ako jeden z dvoch nástupníckych štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bude považovať s účinnosťou od 1. januára 1993 za viazanú mnohostrannými i dvojstrannými zmluvami a dokumentmi, ktorých stranou bola k tomuto dňu Česká a Slovenská Federatívna Republika.

  Podľa príslušného ústavného zákona a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Slovenská republika prevezme svoj podiel na finančných záväzkoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky voči tretím štátom a medzinárodným organizáciám. Všetky otázky spojené s právnym nástupníctvom bude sa Slovenská republika usilovať riešiť dohodou s Českou republikou.

  Slovenská republika je pripravená nadviazať s druhými štátmi diplomatické styky a rozvíjať s nimi vzťahy na zásadách zvrchovanej rovnosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí, rešpektovania územia, politickej nezávislosti a neporušiteľnosti štátnych hraníc.

  Osobitnú pozornosť bude Slovenská republika venovať vzťahom s Českou republikou. Bude sa usilovať o takú mieru spolupráce a koordináciu vzájomných vzťahov, ktorá zabezpečí zachovanie tých väzieb medzi oboma štátmi, ktoré slúžia na prospech ich občanov.

  Národná rada Slovenskej republiky sa obracia na parlamenty a národy sveta v nádeji, že tieto podporia vstup Slovenskej republiky do medzinárodného spoločenstva ako rovnoprávneho partnera, prispejú k vytvoreniu všetkých podmienok na to, aby Slovenská republika mohla v plnom rozsahu plniť tieto svoje ciele a predsavzatia.

  Bratislava 3. december 1992

  Zdroj: www stránky Národnej rady SR


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik