PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k parlamentom a národom sveta (3.12.1992)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2248 přečtení)

  Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k parlamentom a národom sveta
  Schválené Národnou radou Slovenskej republiky uznesením z 3. decembra 1992 číslo 86

  Slovenská republika sa 1. januárom 1993 stane ako jeden z dvoch nástupníckych ?tátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky samostatným, zvrchovaným a nezávislým ?tátom.

  Slovenská republika ako zvrchovaný, plnoprávny člen medzinárodného spoločenstva ?tátov bude vo svojej vnútornej i zahraničnej politike vychádza? z rovnakých hodnôt, aké zastávajú ostatné demokratické ?táty, ktorými sú bezvýhradná úcta k ľudským právam a základným slobodám, zásady pluralitnej demokracie a právneho ?tátu, ktorých dôsledné naplňovanie tvorí základ slobody, spravodlivosti a mieru.

  Slovenská republika sa bude riadi? v medzinárodných vz?ahoch pravidlami medzinárodného práva, ako aj cieľmi a zásadami zakotvenými v Charte OSN, Záverečnom akte Helsinskej konferencie, Parí?skej Charte pre novú Európu a ďal?ích dokumentoch KBSE.

  Slovenská republika ako jeden z právnych nástupcov zakladajúceho člena OSN vyjadruje svoju vôľu a pripravenos? sta? sa riadnym členom tejto univerzálnej medzinárodnej organizácie. Slovenská republika potvrdzuje v?etky záväzky voči OSN, ktorých nositeľom bola do 31. decembra 1992 Česká a Slovenská Federatívna Republika. Vyjadruje svoje odhodlanie plnohodnotne sa zapoji? do jej činnosti, ako aj činnosti jej odborných organizácií a prispie? tak k naplneniu v?etkých cieľov a zásad OSN v záujme upevnenia mieru a bezpečnosti a k plneniu úloh OSN vo v?etkých oblastiach jej činnosti.

  Slovenská republika bude pomáha? rozvoju spolupráce v Európe s cieľom vytvori? účinný celoeurópsky bezpečnostný systém a prispieva? k ďal?iemu rozvoju procesu európskej integrácie.

  Slovenská republika má záujem urýchlene sa sta? členom Rady Európy a sta? sa po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v?etkých zmluvných dokumentov, ktoré ho dopĺňajú, vrátane vyhlásení prijímajúcich práva jednotlivcov podáva? s?a?nosti na poru?ovanie ľudských práv Európskej komisii a Európskemu súdu pre ľudské práva.

  Slovenská republika bude dôsledne plni? záväzky týkajúce sa ne?írenia jadrových zbraní, zní?enia ozbrojených síl a výzbroje na úroveň dostatočnú na svoju obranu a bude sa zasadzova? za posilnenie dôvery a stability na mnohostrannom i dvojstrannom základe.

  Slovenská republika bude re?pektova? práva a plni? záväzky týkajúce sa národnostných men?ín a etnických skupín v súlade s normami medzinárodného práva, medzinárodnými ?tandardmi, ako aj záväzkami prijatými na pôde KBSE.

  Slovenská republika bude vytvára? politické, ekonomické, zmluvné a legislatívne podmienky na postupné zapojovanie a budúce členstvo v hlavných európskych hospodárskych, politických a obranných organizáciách. Potvrdzuje záväzky dohodnuté Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou v Európskej dohode o pridru?ení a má záujem o jej rýchle prevedenie na Slovenskú republiku.

  Slovenská republika sa bude usilova? o začlenenie do medzinárodných obchodných vz?ahov a svetovej ekonomiky a urýchlene sta? sa členom v organizáciách GATT, v Medzinárodnom menovom fonde, Svetovej banke a Európskej banke pre obnovu a rozvoj a o ďal?iu spoluprácu s nimi.

  V súlade s platnými normami medzinárodného práva a v rozsahu ním ustanovenom sa Slovenská republika ako jeden z dvoch nástupníckych ?tátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bude pova?ova? s účinnos?ou od 1. januára 1993 za viazanú mnohostrannými i dvojstrannými zmluvami a dokumentmi, ktorých stranou bola k tomuto dňu Česká a Slovenská Federatívna Republika.

  Podľa príslu?ného ústavného zákona a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Slovenská republika prevezme svoj podiel na finančných záväzkoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky voči tretím ?tátom a medzinárodným organizáciám. V?etky otázky spojené s právnym nástupníctvom bude sa Slovenská republika usilova? rie?i? dohodou s Českou republikou.

  Slovenská republika je pripravená nadviaza? s druhými ?tátmi diplomatické styky a rozvíja? s nimi vz?ahy na zásadách zvrchovanej rovnosti, nezasahovania do vnútorných zále?itostí, re?pektovania územia, politickej nezávislosti a neporu?iteľnosti ?tátnych hraníc.

  Osobitnú pozornos? bude Slovenská republika venova? vz?ahom s Českou republikou. Bude sa usilova? o takú mieru spolupráce a koordináciu vzájomných vz?ahov, ktorá zabezpečí zachovanie tých väzieb medzi oboma ?tátmi, ktoré slú?ia na prospech ich občanov.

  Národná rada Slovenskej republiky sa obracia na parlamenty a národy sveta v nádeji, ?e tieto podporia vstup Slovenskej republiky do medzinárodného spoločenstva ako rovnoprávneho partnera, prispejú k vytvoreniu v?etkých podmienok na to, aby Slovenská republika mohla v plnom rozsahu plni? tieto svoje ciele a predsavzatia.

  Bratislava 3. december 1992

  Zdroj: www stránky Národnej rady SR


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik