PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských Nemcov (12.2.1991)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2207 přečtení)

  Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských Nemcov
  Schválené Slovenskou národnou radou uznesením z 12. februára 1991 číslo 78

  Koncom roku 1989 sa národy strednej a východnej Európy vyslobodili spod totalitných re?imov. Aj slovenský národ, usídlený v zemepisnom centre Európy, na území Slovenskej republiky, deklaruje svoju vôžu ?i? ako národ slobodný a demokratický. ?eláme si, aby Slovenská republika bola ??astným domovom nielen Slovákov, ale aj ostatných národností a etník obývajúcich jej územie. V tomto zmysle cítime nutnos? vyjadri? sa aj k osudu nemeckých spoluobčanov na území Slovenska v dávnej?ej i nedávnej minulosti.

  Pri skúmaní tisícročných dejín ná?ho národa nemô?eme zabudnú?, ?e popri na?ich predkoch osídžovali priestor Slovenska aj príslu?níci iných národov Európy. Významné miesto medzi nimi patrí nemeckým osadníkom, ktorí na pozvanie uhorských panovníkov prichádzali u? od dvanásteho storočia do na?ich krajov. Generácie nemeckých žudí s ich zručnos?ou, vzdelanos?ou a pracovitos?ou zanechali na na?om území hmotné i duchovné pamätníky a tie sa stali nerozlučnou súčas?ou kultúrneho bohatstva dne?ného Slovenska. Spomeňme prekrásne historické jadrá väč?iny na?ich miest, chrámy či radnice a v nich klenoty architektúry, maliarstva, sochárstva či umeleckých remesiel. Ani hospodársky rozvoj, najmä rozmach baníctva, si nemo?no predstavi? bez tohto prínosu. Duchovný rozvoj sa via?e na pozoruhodné diela humanistickej literatúry, filozofie či práva. Významné miesto v na?ich dejinách mali aj nemeckí reformační kazatelia, učitelia a vedci. Národy strednej Európy spolu organizovali obranu proti osmanským Turkom. Neskor?í rozmach osvietenstva, tereziánske reformy, ?túdiá na?ich osvietencov a národných buditežov, to v?etko čerpalo i z pokladnice nemeckej vzdelanosti. Po stáročia ?ili na?e národy vedža seba, zná?ali dobré i zlé stránky osudu bez väč?ích vzájomných treníc.

  Vznik Československého ?tátu v roku 1918 znamenal i pre slovenských Nemcov novú fázu rozvoja. Vtedy ?ilo na Slovensku 140 tisíc Nemcov, teda asi 5 % obyvatežstva. Nový ?tát umo?nil úspe?ný rozvoj nemeckého ?kolstva, kultúrnych ustanovizní a slobodné pôsobenie politických strán. ?iaž, nástup Hitlera k moci radikálne zmenil aj situáciu slovenských Nemcov. Napojenie sa časti politickej reprezentácie slovenských Nemcov na Sudetonemeckú stranu K. Henleina sa ukázalo ako historicky pomýlený krok. Po zániku Československa v roku 1939 politická reprezentácia slovenských Nemcov sa aktívne usilovala o pripojenie Slovenska k Hitlerovej rí?i. V období Slovenskej republiky 1939-1945 sa Karmasinova totalitná Deutsche Partei a jej paramilitaristické zlo?ky FS (Freiwillige Schutzstaffel) a neskor?í Heimatschutz stali priamym nástrojom nacistickej zvôle, organizátormi násilia, predvojom antisemitizmu a nezakrytou opozíciou aj proti umierneným skupinám vtedaj?ej slovenskej politickej reprezentácie. Vieme v?ak, ?e mnohí Nemci si najmä po roku 1942 uvedomili scestnos? politiky vedenia DP a čas? z nich sa zapojila aj do antifa?istického zápasu. Po vypuknutí protifa?istického povstania na Slovensku a následnej okupácii Slovenska sa prehĺbil politický a žudský rozkol medzi slovenským a nemeckým obyvatežstvom. Vtedy sa začala aj tragédia slovenských Nemcov, strata ich domova.

  Je historickým faktom, ?e vežká väč?ina slovenských Nemcov musela opusti? svoju starú vlas? na priamy rozkaz H. Himmlera a za súčinnosti ?pičiek Karmasinovej strany. Evakuácia slovenských Nemcov sa začala od polovice septembra 1944 a ukončila sa vo februári 1945, teda tesne pred celkovým obsadením Slovenska Červenou armádou. Star?í pamätníci vedia, ?e mnohí slovenskí Nemci sa bránili opusti? svoje domovy, ale márne. Po skončení vojny sa čas? evakuovaných Nemcov vrátila spä? na Slovensko. Vtedy sa začalo druhé dejstvo tragédie, na ktorom sa, ?iaž, aktívne podiežali aj slovenskí žudia. Odsun Nemcov z Československa, Požska a Maďarska kodifikovali ví?azné mocnosti v článku 13 Postupimskej dohody. Takisto Ko?ický vládny program česko-slovenskej vlády deklarovali odňatie ?tátneho občianstva Nemcom s výnimkou aktívnych antifa?istov, čo potvrdil dekrét prezidenta republiky č. 33 z roku 1945. Tak sa vy?e 32 tisíc slovenských Nemcov po násilnom sústredení v pracovných táboroch v Petr?alke, Novákoch a Poprade stalo obe?ou deportácií do oboch častí rozdeleného Nemecka. Je zvlá?? požutovaniahodné, ?e touto fázou odsunu boli postihnutí zväč?a nevinní pracovití žudia, práve tí, čo sa po skončení vojny dobrovožne rozhodli vráti? na Slovensko, lebo ho pova?ovali za svoju vlas?. Títo na?i nemeckí spoluobčania trpeli za tých, ktorí v mene nemeckej men?iny na Slovensku slú?ili nacizmu.

  * * *

  Pre?lo takmer polstoročie, mnohé rany preboleli, zrodili sa nové generácie v nových podmienkach.

  My, predstavitelia slobodného demokratického Slovenska, chceme vstúpi? do spoločenstva národov s čistými účtami. Odsudzujeme princíp kolektívnej viny, nech by sa zdôvodňoval akýmikožvek argumentmi. Uvedomujeme si, ?e evakuáciou a následným vyhnaním nemeckých spoluobčanov Slovensko stratilo etnickú skupinu, ktorá po stáročia tvorila súčas? spoločného civilizačného úsilia a významne sa podiežala na pestrosti kultúrneho koloritu na?ej krajiny.

  Dnes vám v?etkým, pamätníkom dávnych rozbrojov, vyhnancom, aj ich potomkom, podávame zo Slovenska priatežskú ruku. Pokúsme sa zabudnú? na spory a krivdy. Spoločne pracujme na zvežaďovaní dávnej domoviny.

  Nech most porozumenia medzi na?imi národmi nav?dy preklenie vysychajúcu rieku vojnovej nenávisti.

  Bratislava 12. február 1991

  Zdroj: www stránky Národnej rady SR


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik