PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Vyhlásenie Slovenskej národnej rady a vlády Slovenskej republiky k deportáciám ?idov zo Slovenska (20.12.1990)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2230 přečtení)

  Vyhlásenie Slovenskej národnej rady a vlády Slovenskej republiky k deportáciám ?idov zo Slovenska
  Bratislava, 20.12.1990

  Slovenský národ zvrhol v novembri 1989 totalitný re?im a vstúpil na cestu demokratických premien. V novej demokratickej Slovenskej republike ako súčasti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa usiluje vytvori? novú demokratickú a pluralitnú spoločnos? zalo?enú na úcte k žudským právam. V lete 1990 obyvatelia Slovenska v slobodných vožbách zvolili Slovenskú národnú radu, prvý skutočne slobodne zvolený parlament slovenského národa.

  V radosti nad znovuzískanou slobodou slovenský národ nezabúda na v?etky príkoria minulosti, ktorých bol obe?ou. Rovnako v?ak nemô?e zabudnú? ani na činy v nedávnej minulosti, ktorými niektorí jeho príslu?níci a reprezentanti spôsobili zlo a utrpenie iným. Nielen jednotlivci, ale i národy majú svoje vedomie o minulosti. Majú i svedomie, ktoré dobré činy jednotlivcov schvažuje a pre zlé im robí výčitky.

  V rokoch druhej svetovej vojny na Slovensku, rovnako ako vo viacerých krajinách vtedaj?ej Európy, sa uskutočnili nezákonné deportácie ?idovského obyvatežstva. V roku 1942 a 1944 boli zo Slovenska vyvezené desa?tisíce na?ich spoluobčanov ?idovského pôvodu. Deportáciám predchádzali právne a faktické opatrenia, ktoré mali za následok hrubú diskrimináciu a násilie voči na?im ?idovským spoluobčanom. Mnohí vtedaj?í predstavitelia Slovenska uplatnili norimberské rasové zákony v praxi.

  Deportácie v roku 1942 a ďal?ie proti?idovské opatrenia boli v slovenských rukách. Takmer v?etci deportovaní ?idia zahynuli v nacistických koncentračných táboroch.

  Tento zločin voči žudskosti z čias druhej svetovej vojny dodnes ?a?í svedomie nás v?etkých, preva?ne u? príslu?níkov mlad?ích generácií, ktorí sme nemali osobný podiel na tragických udalostiach spred takmer polstoročia.

  U? na jeseň roku 1987, dva roky pred pádom totalitného re?imu u nás, odvá?na skupina slovenských spisovatežov, publicistov, umelcov, historikov, vedcov a cirkevných činitežov vydala VYHLÁSENIE K DEPORTÁCIÁM ?IDOV NA SLOVENSKU. Vyjadrili v ňom žútos? nad udalos?ami z druhej svetovej vojny a úsilie odprosi? v?etkých príbuzných a potomkov týchto obetí z radov ?idovského obyvatežstva. Toto vyhlásenie sa mohlo roz?irova? iba ilegálne a bolo publikované iba v slobodnom zahraničí.

  Dnes, po roku slobodného ?ivota, cítime my, poslanci Slovenskej národnej rady a vláda Slovenskej republiky ako reprezentanti celého Slovenska a jeho najrôznej?ích politických prúdov a zoskupení, mravnú povinnos? verejne prejavi? na?im ?idovským spoluobčanom svoju účas? a žútos? nad zločinmi, ktoré boli na nich spáchané. Chceme sa úprimne ospravedlni? za v?etko, čím sa na?i predchodcovia previnili proti ?idovským spoluobčanom za druhej svetovej vojny. K tomu nás oprávňujú hlboké tradície humanizmu a demokratizmu zakorenené v slovenskom národe v minulosti. Vieme i to, ?e mnohí Slováci sa postavili na ozbrojený odpor voči násiliu a aktívne pomáhali na?im prenasledovaným ?idovským spoluobčanom.

  Na sklonku prvého roku na?ej slobody, v predvečer sviatkov porozumenia a lásky, sa zamý?žame aj nad na?ou minulos?ou a sami pred sebou i pred tvárou sveta spytujeme svoje svedomie a podávame ruku v?etkým národom a národnostiam, s ktorými sme ?ili a ?ijeme v spoločnom ?táte.

  Toto na?e vyhlásenie chce by? prísžubom, ?e nové demokratické Slovensko u? nikdy nezíde z cesty, ktorú charakterizuje úcta k slobode, tolerancia, demokracia, zákonnos? a láska medzi žuďmi bez ohžadu na národnos?, rasu, nábo?enstvo či presvedčenie.

  Dané pred Vianocami roku 1990 v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky.

  Bratislava 20. december 1990

  Zdroj: www stránky Národnej rady SR


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik