PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Vystoupení předsedy vlády ČSSR Ladislava Adamce v Československé televizi, 6.12.1989

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1810 přečtení)

  Vystoupení předsedy vlády ČSSR Ladislava Adamce v Československé televizi
  (Československá televize, 6.12.1989, zdroj: Československá tisková kancelář)

  Vá?ení spoluobčané,

  obracím se k vám po týdnu znovu. Vede mě k tomu vá?nost situace, znepokojení z jejího dal?ího vývoje.

  V této chvíli vůbec nejde o nějaké osobní pocity. V mých 63 letech snad ani nemusím vyvracet podezření, ?e se obávám o křeslo. Počítám i s tím, ?e mou otevřenost si mohou někteří lidé vylo?it jako snahu bránit se před kritikou veřejnosti.

  Nejdříve se chci vyjádřit ke slo?ení vlády. Nepova?uji je za optimální a pro v?echny vyhovující. Sám jsem na první schůzi vlády prohlásil, ?e podle potřeby mů?e být zkvalitňována. Při přípravě nového slo?ení vlády jsem po?ádal představitele v?ech slo?ek na?í veřejnosti o návrhy. Od některých jsem je dostal, od jiných ne. Ke v?em stanoviskům jsem přihlí?el. Je pravda, ?e ne ka?dému bylo plně vyhověno, ale s tím přece musíme počítat.

  V?ichni jsme pro jednání, pro dosa?ení shody a dorozumění jako jediné cesty k překonání společenského napětí. Je v?ak mo?no nalézt spolčné východisko předkládáním ultimat, vynucovat si jejich plnění hrozbami? Jestli?e znamená demokracie diskusi, nemohu ani já jednat pod nátlakem jedné skupiny občanů a nepočítat s ostatními. Řídím se zásadou, ?e diskutovat je mo?no o čemkoli. K dohodě lze v?ak dojít jen na základě kompromisního ře?ení. Společně přijaté závěry se sna?ím čestně plnit.

  Ustupovat ka?dému po?adavku by v?ak nepřineslo uklidnění, ale naopak dal?í zostření situace. Na takový postup přistoupit nemohu. Stupňování napětí hrozí tě?ce po?kodit na?i ekonomiku, fungování státní správy, na?e mezinárodní postavení, ale zejména jistoty ka?dodenního ?ivota lidí. To není výhrů?ka, ale pouhé konstatování skutečnosti. Musím to říci i pro to, ?e si to mnozí dosud neuvědomují.

  Je mi cizí podezírání lidí ze ?patných úmyslů. Spí?e se sna?ím ka?dého pochopit. Vím, ?e určitá část společnosti neměla donedávna dost mo?ností své názory vyjádřit a prosadit. Chybějí nám k tomu mnohé demokratické mechanismy. Jsem zastáncem právního státu. Vím, ?e řada dosud platných zákonů a předpisů není dobrá nebo je zastaralá. Po v?ech zku?enostech z minulosti v?ak nemohu připustit, aby si kdokoliv přisvojoval nezákonně pravomoce, přebíral bez oprávnění do svých rukou státní moc. Jde mi o to, abychom na samém počátku správné my?lenky neznevá?ili. Proto jsem podle vlastního přesvědčení pro co nejrychlej?í uspořádání demokratických voleb a přijetí nových zákonů týkajících se shroma?ďování, spolčování, tisku a dal?ích občanských práv. O těchto otázkách je třeba jednat rychle, ale seriózně a důkladně. Jsem proti zbytečnému protahování a tě?kopádnosti, za maximální pru?nost. Ale nemohu souhlasit s jednáním v časové tísni, být neustále pod tlakem uspěchaných termínů, stávek a demonstrací.

  Proč o tom mluvím tak podrobně? Předev?ím proto, ?e jsem občanům slíbil zabránit hospodářskému rozvratu. To chci splnit. Veřejně v?ak musím říci, ?e k tomu nemám potřebné podmínky. Myslí si snad někdo, ?e neustálými změnami ve vládě dosáhneme zkvalintění řízení? Jeden den se hovoří o odchodu dvou lidí, za týden o změně poloviny, brzy třeba celé vlády. To je samozřejmě mo?né. Ptám se v?ak těch, kteří takové návrhy předkládají, zda tím chtějí dosáhnout stability nebo rozvratu národního hospodářství, demokracie v rámci právního řádu nebo bezvládí a anarchie? Jak mů?e plnit své povinnosti-a? u? ministr nebo ředitel podniku -kdy? ?ije v neustálé nejistotě, A to je také jeden z hlavních důvodů, proč celá řada schopných a kvalifikovaných lidí odmítá přijmout nabízené členství ve vládě. Mů?e se tomu někdo divit? Mám obavy, ?e neustálé stupňování po?adavků na dal?í změny situaci dále zhor?í. Někteří v této taktice vidí záruku proti návratu do starých poměrů. K vlastní ?kodě v?ak ohro?ují dosa?ený pokrok. Politika +v?echno nebo nic+ nemusí v?dy přinést úspěch. Mám plné pochopení pro vlastenecké nad?ení těchto dní. Vítám, ?e se lidé přestali bát vyjádřit vlastní názor, nemají zábrany ptát se na cokoliv. Občané vyu?ívají práva pochybovat a kritizovat, doporučovat a navrhovat. Velice se mi líbí vyhlá?ené zásady dialogu, proto?e správně vyzdvihují názorovou sná?enlivost, úctu k mínění druhého.

  Současné spory o pravdu jsou vedeny nejen chladnou hlavou, ale i srdcem. Také s tím je nutno počítat. Ale nikdo, kdo má nebo cítí odpovědnost za republiku, by si neměl zahrávat s nervozitou, neklidem a emocemi. V posledních dnech se nemluví skoro o ničem jiném ne? o slo?ení vlády. Plně se stavím za po?adavky postavit na první místo vysokou odbornost a profesionální zdatnost. V rozporu s tím se ale argumentuje pouhým slo?ením podle politického klíče, procenty a propočty. Neodmítám argument, ?e slo?ení vlády by mělo odpovídat i současnému rozlo?ení politických sil. Nálady a sympatie lidí se ale mění den ze dne, z hodiny na hodinu. Souhlasit potom s takovou podmínkou znamená přistoupit na trvalou vládní krizi. Řekněte, ve které zemi na světě takový stav obyvatelstva přinesl něco dobrého?

  Dovolte mi v této souvislosti otázku: nebylo by v této době pro společnost prospě?něj?í povznést se nad úzce stranické hledisko? Myslím si, ?e vět?ině občanů nezále?í ani na tom, jakou kdo má stranickou legitimaci, ale jestli je skutečně člověkem na svém místě. Pokud budu mít na stole návrhy na lep?ího, připraveněj?ího a kvalifikovaněj?ího občana bez stranické příslu?nosti, nebo člena jiné politické strany, dám mu přednost před členem své vlastní strany. Záměr být odborně kvalifikovanou vládou pro mě není pouhým módním heslem ani ústupkem. V?dy jsem v tom viděl základ účinného vědeckého řízení.

  V minulosti se tato zásada vyhla?ovala, ale v praxi často poru?ovala. Také proto jsme se dostali do tak obtí?né situace. Je pravdou, ?e dřívěj?í politika kádrového stropu, výběr nejlep?ích z nejlep?ích, ztě?ovala. Nemálo talentům se nedostalo vzdělání ani příle?itosti. Ale i tak má na?e republika dost lidí, kteří si zaslou?í zastávat státní funkce svými schopnostmi, vědomostmi, vlastnostmi i morálními předpoklady. Proto se nebráním, naopak vítám, výběr z co největ?ího počtu lidí. Ale i v tom musí mít předseda vlády nezbytnou mo?nost rozhodování.

  Vá?ení spoluobčané, za tři týdny vstoupí na?e národní hospodářství do nových podmínek. Jsme přesvědčeni, ?e jdeme správným směrem. Půjde o zásadně novou situaci s mnoha předvídanými i dosud neznámými riziky.

  V měsíci prosinci jsme měli v úmyslu věnovat v?echny síly dobré přípravě tohoto záva?ného obratu. Musím říci, ?e tyto na?e záměry jsou ohro?eny. Pokud vláda stojí pod silným tlakem nedůvěry, neprospívá to kvalitě rozhodování, ani urychlení potřebných změn. K odvrácení tohoto nedobrého stavu jsem včera a dnes jednal s politickými stranami a představiteli Občanského fóra a Obrody. Během zítřka předlo?ím příslu?né návrhy k posouzení předsednictvu ústředního výboru Národní fronty ČSSR. Nevím, zda se mi v otázce změn ve vládě podaří dosáhnout potřebné shody.

  Federální vláda dokázala za poslední rok ne slovy, ale činy, ?e není sborem odpůrců, ale naopak, přívr?enců přestavby. Při?li jsme s jejím urychlením a nový systém řízení s předstihem uplatňujeme v zemědělství a v dal?ích odvětvích. Pro přestavbu zabezpečujeme i nezbytné mezinárodní podmínky.

  Nedávné setkání představitelů států Var?avské smlouvy v Moskvě i na?e jednání s nejvy??ími sovětskými představiteli znamená významnou podporu na?eho úsilí o vyvedení společnosti z krize. Na základě návrhu federální vlády na přehodnocení vstupu vojsk v srpnu 1968 byla tato kapitola historie politicky uzavřena. Důsledná orientace Československa na politické a hospodářské reformy nás sbli?uje. Znovu jsem si ověřil, ?e soudruh Gorbačov rozumí na?im problémům a má pochopení pro československé zájmy. Toto pochopení zabezpečuje stabilitu na?í ekonomiky, která je závislá na dodávkách surovin a energie ze Sovětského svazu, i mezinárodní postavení republiky.

  Vá?ení spoluobčané, co potřebujeme k tomu, aby 1. leden 1990 byl opravdu důstojným vstupem Československa do devadesátých let? Fungující ekonomiku a státní správu, dodr?ování zákonů, pravidelný pracovní rytmus v závodech i na ?kolách. Spolu s tím i důvěru veřejnosti v upřímnost na?ich úmyslů a čas k jejich promy?lenému prosazování. Pokud tyto základní podmínky vláda nemá, nemohu nést odpovědnost za dal?í vývoj situace. V takovém případě mám jediné čestné východisko: po?ádat prezidenta republiky o uvolnění z funkce předsedy federální vlády.

  Je to pro mě vá?né rozhodnutí - politicky i osobně. Zejména proto, ?e jsem nutnost hluboké společenské přestavby dlouho prosazoval. Kvůli tomu jsem se názorově roze?el s některými členy bývalého vedení Komunistické strany Československa. S plnou vá?ností jsem varoval před hrozícím rozvratem, před ohro?ením socialistických hodnot, národních zájmů a budoucnosti nastupující generace. V dané situaci v?ak nemohu postupovat jinak. Nikdy bych si to sám neodpustil. Nechci ani zklamat poctivé lidi, kterých si vá?ím. Mrzí mě v?ak jedno, ?e v případě odchodu z federální vlády nebudu moci splnit slib -pomocci vyvést na?i společnost z krize.

  Dovolte mi, abych z celého srdce poděkoval v?em, kteří mi pomáhali a věřili.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik