PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Vystoupení předsedy vlády ČSSR Mariána Čalfy na 18. plenární schůzi obou sněmoven Federálního shromá?dění ČSSR, 19.12.1989

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1698 přečtení)

  Vystoupení předsedy vlády ČSSR Mariána Čalfy na 18. plenární schůzi obou sněmoven Federálního shromá?dění ČSSR
  Praha, 19.12.1989

  Vá?ený pane předsedo Federálního shromá?dění, vá?ené poslankyně, vá?ení poslanci,

  z pověření vlády ČSSR vás chci seznámit s vybranými hlavními zásadami programu federální vlády. Předkládáme tyto zásady na základě v?eobecného po?adavku demokratické otevřenosti práce vlády, vědomi si odpovědnosti vlády vůči Federálnímu shromá?dění a jako projev snahy najít vzájemnou důvěru mezi jednotlivými politickými proudy.

  Současná federální vláda se zrodila jako vláda národního porozumění. Stala se součástí úsilí překonat mimořádně hlubokou politickou krizi, jejím? vyvrcholením byl lidový nesouhlas s politikou re?imu, který nedokázal naplňovat lidská práva. Stávky a manifestace se staly referendem, ve kterém se během několika dnů zřítil systém, který se sna?il namluvit sobě, lidu i světu, ?e právě on je výrazem zájmů českého a slovenského národa. Jen?e lid, po trpkých zku?enostech minulých let, dospěl k jinému názoru. A proti vůli lidu se nedá vládnout - lépe řečeno nedá se vládnout dlouho a v ?ádném případě se nedá vládnout spravedlivě.

  Vláda národního porozumění byla sestavena na základě jednání politických sil sdru?ených v Národní frontě a v nejvýznamněj?ích občanských iniciativách, ze kterých po?ívají největ?í autority Občanské fórum a Veřejnost proti násilí. Je více ne? kompromisem, vzájemným ústupkem v protikladných po?adavcích. V jejím základě le?í jednoznačný konsensus, shoda v základních principech správy věcí veřejných pro nejbli??í období. Politické síly, které se se?ly nejdříve u kulatého stolu a potom i v nové vládě, mají jednotný názor, ?e v prohlubující se krizi nemů?eme dovolit rozpad československé státnosti a ?e obrodit na?i státnost mů?eme a musíme jen na demokratických základech.

  Z tohoto jednomyslného přesvědčení v?ech sil spojených dnes ve vládě ČSSR vyrůstá i představa dvou hlavních úkolů, které musí federální vláda zabezpečit. Tím prvním úkolem jsou volby do zastupitelských orgánů, tím druhým nejen zajistit plynulý chod ekonomiky, ale i urychlit přechod k dynamizaci hospodářského rozvoje.

  Vá?ení poslanci Federálního shromá?dění,

  vláda národního porozumění převzala svůj díl odpovědnosti za společnost spolu se závazkem, ?e její úloha se naplní svobodnými volbami, které lépe ne? jednání u kulatého stolu doká?e změřit vůli lidu. Zabezpečit svobodné volby je dvojjediný úkol -znamená vytvořit pro takovéto volby politické a legislativní podmínky. Prvořadý po?adavek v politické oblasti pokládáme za nezvratně rozhodnutý: Československo nemů?e nic odradit od nastoupené cesty k demokratickému politickému re?imu. Účast lidu na správě státu, rozdělení zákonodárné, výkonné a soudní pravomoci, dodr?ování zákonů -to v?echno pova?ujeme za pilíře fungování státního mechanismu. Musíme v?ak je?tě vytvořit spravedlivé podmínky pro v?echny politické síly nově se rodící občanské společnosti a zvolit termín voleb tak, aby v?ichni měli stejnou mo?nost budovat své organizační struktury, zformulovat své programy a seznámit s nimi veřejnost. Zabezpečit tyto po?adavky v podmínkách právního státu znamená v první řadě dát jim podobu demokratických zákonů.

  Jsem rád, ?e vám mohu oznámit, ?e v?echny legislativní orgány federální vlády urychlily práce na zákonech o občanských právech. Svoji úlohu chápou jako povinnost vyjádřit v zákonech humanistické ideály demokracie i v?echny mezinárodně přijaté závazky z oblasti lidských a občanských práv. Předpokládáme, ?e v lednu či únoru pří?tího roku předlo?í vláda Federálnímu shromá?dění návrhy zákonů o sdru?ování, shroma?ďování, politických stranách, petičním právu, novely tiskového zákona a dal?ích. Počítáme té? s tím, ?e ve stejném termínu bude předlo?en i nový volební zákon, který zabezpečí volby do zastupitelských orgánů na principech v?eobecného rovného a přímého volebního práva občanů s tajným hlasováním v rámci systému úplné pluralitní demokracie.

  Projekt novelizace trestního práva předpokládá dal?í dílčí novelu, která se bude týkat předev?ím skutkové podstaty trestných činů proti republice, uvedené v první hlavě zvlá?tní části Trestního zákona. Novelizace vytvoří právní záruky, aby nebylo mo?né stíhat občany za projevy jejich politických názorů, nábo?enského přesvědčení a vůbec uplatňování svých občanských práv. V trestním procesu novela posílí postavení obhájců. V rámci této novely vláda předlo?í jako alternativu změnu některých ustanovení trestního zákona, která bude předpokládat zru?ení trestu smrti. Práce na návrhu novely budou ukončeny v únoru pří?tího roku.

  Do projektu legislativních změn patří i práce na návrhu nové Ústavy. Podle původních oznámení minulé vlády návrh nové Ústavy by měl být předlo?en k v?elidové diskusi začátkem pří?tího roku. Čistě z technického hlediska by termín nemohl být dodr?en. Vláda se v?ak domnívá, ?e nová Ústava by se neměla schvalovat v podmínkách prudkých změn v politickém a právním systému republiky. Ústava je nejdůle?itěj?ím zákonem státu, základním kamenem celého právního systému a proto musí být stabilní. Prudké a časté úpravy Ústavy sni?ují účinnost celého právního řádu. Stabilní ústavu je mo?né přijmout jen ve stabilních společenských a politických poměrech. Vláda proto pozastavila práce na nové Ústavě. S jejich obnovením se počítá v průběhu pří?tího roku.

  Dynamické změny probíhající v těchto dnech v na?í společnosti se pozitivně odrá?ejí i ve vztazích mezi státem, církvemi a věřícími občany. Zásadní změna Ústavy ČSSR a zru?ení monopolního postavení marxisticko-leninského světového názoru vytváří úplně nové podmínky pro realizaci v?ech potřeb a zájmů věřících občanů. V na?í společnosti u? nebude docházet k omezování nábo?enské víry, činnosti církví ani k diskriminaci věřících občanů.

  Vláda si uvědomuje, ?e i církve svou činností pomáhají formovat občanskou zodpovědnost. Vláda ČSSR proto za účasti zástupců církví a nábo?enských organizací připraví a předlo?í Federálnímu shromá?dění návrh nového zákona o svobodě nábo?enského vyznání a o nábo?enských společnostech. I tento zákon bude ve shodě nejen s ústavou, ale té? s přijatými mezinárodními závazky. Je?tě před přijetím tohoto nového zákona o svobodě vyznání vláda podá v lednu či únoru Federálnímu shromá?dění návrh na zru?ení ustanovení zákona č. 218/1949 Sb., vy?adující státní souhlas pro duchovní činnost. Zároveň vláda uznává, ?e církevní řehole nebyly právně zru?ené a ?e mohou veřejně vystupovat a rozvíjet své poslání, zejména ve zdravotnictví a sociálních slu?bách. Vstup církví do sdělovacích prostředků pokládá vláda za samozřejmý.

  Zásahy bezpečnostních sil v pra?ských ulicích v uplynulém roce otřásly důvěrou občanů k orgánů SNB. Vláda věří, ?e nezávislé komisi Federálního shromá?dění i orgánům prokuratury se podaří úspě?ně zavr?it vy?etřování brutálního zákroku proti manifestaci 17.listopadu a odhalit ty, kteří nesou za tento zákrok odpovědnost. Zároveň vláda podnikla a podniká řadu kroků, které napří?tě znemo?ní zneu?ití bezpečnostních sil proti lidu této země. Na základě dohody při kulatém stolu řídí dnes federální ministerstvo vnitra předseda vlády spolu se dvěma prvními místopředsedy. Ti pokládají za prvořadý úkol v této oblasti plně přizpůsobit činnost FMV novým společenským podmínkám a vytvořit z orgánů tohoto ministerstva slo?ku státní správy, která vychází z demokratických zásad. K dne?nímu dni mohu oznámit, ?e byla zastavena operativní činnost Sboru národní bezpečnosti na úseku vnitřního zpravodajství. Byly uskutečněny některé kádrové změny a dochází ke změně vnitřní struktury aparátu ministerstva. Chci v?ak z tohoto místa zdůraznit, ?e vět?ina příslu?níků Sboru národní bezpečnosti vstupovala do sboru s přesvědčením, ?e chtějí a budou slou?it vlasti, ?e budou chránit zájmy občanů i státu. Při tomto svém přesvědčení setrvávají. Své slu?ební povinnosti vykonávající čestně a s vysokou odborností. Vláda jejich slu?by velmi oceňuje. Čestným příslu?níkům sboru chce vyjádřit svoji podporu i tím, ?e vytvoří záruky, aby jejich disciplinovanosti a podřízenosti velení nemohl nikdo v budoucnu zneu?ít.

  Néměně významné demokratizační procesy probíhají i v Československé lidové armádě. V uplynulých dnech její příslu?níci dokázali, ?e jsou s lidem této země. V armádě se prosazuje nový přístup ke slu?ebním povinnostem přímo po slu?ební linii, pod přímým řízením nové vlády.

  Sbor národní bezpečnosti i Československá lidová armáda směřují k cíli, stát se oporou demokratickému politickému re?imu a neztrácejí přitom akceschopnost, která je bezpodmínečnou podmínkou fungování státu v ka?dé době. Jakýkoliv neopodstatněný nátlak na příslu?níky bezpečnosti a armády je ve svých důsledcích nátlakem na stát a ztě?uje tím práci vlády národního porozumění při zabezpečování obrany státu a ochrany základních práv, zdraví a majetku občanů. Jestli?e v?echny slo?ky politického systému vyjádřily vládě důvěru, pak je vyzývám, aby pomohly vládě i v této oblasti tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovatelnému vývoji. Obracím se i na v?echny občany na?í republiky se ?ádostí, aby vládu v tomto úsilí podpořili.

  Vláda ČSSR si uvědomuje význam dobrých vztahů mezi národy a národnostmi v na?í republice. I kdy? se národnostní problematika promítá hlavně do činnosti a slo?ení republikových vlád, federální vláda chce věnovat této problematice velkou pozornost a na zabezpečení svojí aktivity v této oblasti zřídí vlastní poradní orgán.

  Vá?ené poslankyně, vá?ení poslanci,

  Ekonomická část programu vlády vychází z nové historické situace, která v ČSSR vznikla po 17. listopadu 1989, a současně z kritické analýzy dosavadního vývoje československé ekonomiky v uplynulých více ne? 50 let. Vláda si uvědomuje, ?e z hlediska svého dočasného mandátu do svobodných voleb musí formulovat svůj program předev?ím pro toto krátké období, av?ak vychází i z toho, ?e je povinná předlo?it základní rysy ekonomické strategie pro del?í období.

  Ekonomický program vlády se chce zásadně a důsledně rozejít s tím typem hospodaření, který u nás převládal v minulých desetiletích. Tento systém prokazatelně selhal, co? je vidět zejména při porovnání charakteristik na?eho ekonomického vývoje s vývojem nejvyspělej?ích průmyslových zemí, mezi které jsme v meziválečném období nepochybně patřili.

  Vláda konstatuje, ?e se promarnila značná část zděděného národního bohatství. Budoucí generace jsou zatí?eny dluhy v podobě zdevastovaného ?ivotního prostředí, zaostávajícího výrobního zařízení, infrastruktur a bytového fondu. Československá ekonomika nezachytila nástup řady moderních produktů a technologií.

  Na pozadí tohoto kritického pohledu v?ak vláda vidí současný stav ekonomiky realisticky. Její skryté mo?nosti, které se dosud nemohly projevit, chce uvolnit. Značný výrobní potenciál je mo?né modernizovat a přizpůsobit po?adavkům domácího a světového trhu. Lidé v drtivé vět?ině tou?í po tvořivé činnosti, na její? výsledky by mohli být hrdí. Zatím byli často svědky neodpustitelného plýtvání, a to i jejich vlastním talentem.

  Vláda si rovně? uvědomuje, ?e některé z relatívních úspěchů se často vykupovaly obrovskou obětavostí na?ich lidí, kteří navzdory převládajícímu systému hospodaření nabízeli společenosti to nejlep?í, co měli. Proto je vláda přesvědčena, ?e na?ím největ?ím zdrojem jsou právě tyto vlastnosti lidí, jejich tvůrčí fantazie, podnikatelský duch a bytostná potřeba pracovat. Tento ná? společný poklad chce vláda plně rozvinout a vytvořit v?echny podmínky pro to, aby mohl přiná?et ovoce. To je základ na?eho optimismu, výchozí podmínka pro radikální zvrat ekonomického vývoje.

  Dlouhodobým ekonomickým cílem vlády národního porozumění je připravit přechod na tr?ní ekonomiku, proto?e pouze ta je schopna zabezpečit ekonomickou racionalitu, zvy?ování ?ivotní úrovně obyvatel a rozumné vyu?ivání přírodních zdrojů. Nemů?eme si dovolit experimentovat s nějakým dosud nevyzkou?eným ekonomickým systémem, zalo?eným na kombinaci principů, jejich? samotná slučitelnost se nikde neprokázala. Tr?ní ekonomiku musíme přijmout se v?emi jejími výhodami i nevýhodami.

  Trh je zalo?en na svobodě lidí. V rámci platných zákonů, zaji??ujícím v?em stejná práva, dává ka?dému jedinci příle?itost sledováním vlastních zájmů nejlépe prospět v?em ostatním. Trh není nástrojem vlády. Vláda, naopak, zdopovídá za vytvoření v?ech nevyhnutelných rámcových podmínek pro jeho fungování. K této dlouhodobé úloze se plně hlásíme. Ná? současný trh je značně deformován a nejvá?něj?í překá?kou jeho efektivního fungování je jeho uzavřenost vůči světu a monopolní charakter. Vláda se proto bude sna?it v co nejkrat?ím termínu o odstranění uměle vytvořených monopolních struktur a privilegií, vyvine tlak na výrobce a spotřebitelům umo?ní výhody se zahraniční konkurencí. Nadále nepřipustí, aby měl někdo více práv ne? ostatní.

  Vláda urychleně přistoupí k opatřením na vytvoření peně?ního trhu a kapitálu. Dlouhodobě bude vláda dbát o to, aby se v?em výrobcům zabezpečil volný vstup na v?echny trhy -zbo?í, peněz, kapitálu a práce -a volný výstup z těchto trhů. Vláda navrhne opatření potřebná pro zrovnoprávnění v?ech forem vlastnictví, proto?e trh mů?e efektivně existovat pouze tehdy, jak je v?dy zřejmé, kdo nese plnou majetkovou zodpovědnost za hospodaření a komu připadne hospodářský výsledek.

  Za klíčový předpoklad úspěchu radikální ekonomické reformy pova?uje vláda skutečné otevření československé ekonomiky okolnímu světu. Jsme malou zemí, která si musí najít svoje místo pro vlastní hospodářskou integraci do světové ekonomiky a předev?ím do ekonomiky evropské. Otevřenost má zcela zásadní význam pro rozvíjení domácího trhu. Potřebujeme konkurenci -domácí i zahraniční. Vláda se proto bude sna?it v nejbli??í době o postupné, nikoli v?ak váhavé nastolení směnitelnosti československé měny a o vytvoření systému reálných měnových kursů koruny. Bude se rovně? sna?it o rychlé zapojení na?í země do světových i evropských ekonomických institucí a organizací. Ná? specifický vztah k RVHP přesně vymezíme a? po vykonání připravovaných radikálních změn v rámci této organizace, o které my rovně? usilujeme.

  Moderní tr?ní ekonomika vy?aduje rozsáhlou a účinnou státní intervenci, a proto i existenci a vysokou kvalifikovanost státních ekonomických institucí. Vláda přestane ochraňovat jednotlivé výrobce na úkor společnosti jako celku. Přestane zasahovat do bě?ného rozhodování podniků i občanů a začne dělat to, co jí skutečně příslu?í. Bude zabezpečovat obecné, rovné podmínky pro v?echny ekonomické subjekty. Chce vykonávat účinnou makroekonomickou antiinflační regulaci, bránit nepřiměřenémuu růstu vněj?í zadlu?enosti a usilovat o plnou a efektivní zaměstnanost. Vláda se bude starat o v?echno, co trh není schopen sám v dostatečném rozsahu a kvalitě poskytovat -předev?ím o veřejné slu?by, jako jsou obrana a bezpečnost, infrastruktura, ochrana ?ivotního prostředí, ?kolství a zdravotnictví.

  Vá?ené poslankyně, vá?ení poslanci,

  Vláda bude napomáhat účelné a urychlené kádrové obnově vedoucích hospodářských pracovníků. Za jediné kritérium bude přitom pova?ovat odbornou způsobilost, bez ohledu na minulou či budoucí politickou příslu?nost. Vláda se spoléhá, ?e pracující doká?í překonat toto slo?ité období částečných zmatků a improvizací a uplatní v následujících fázích reformy na?í ekonomiky svou podstatně vy??í účast nejen na řízení, ale i na vlastnictví podniků.

  V průběhu leto?ního roku byla právně zakotvena řada nových pravidel, která předurčují fungování ekonomiky po 1.lednu 1990. Tato pravidla pova?uje vláda sice za krok správným směrem, av?ak za krok neúplný, vnitřně ne příli? konzistentní a obsahující neprincipiální kompromisy. I přes to v?ak chce vláda tohoto základu vyu?ít a urychleně ho doplňovat dal?ími strategickými opatřeními ve směrech, které byly uvedeny v předcházející části.

  Vláda poskytne v průběhu I.čtvrtletí 1990 organizačním jednotkám státních podniků, včetně státních statků, mo?nost osamostatnit se:, přitom navrhne Federálnímu shromá?dění nutné úpravy zákona o podniku. Okam?itě začne vyvíjet iniciativu ke zru?ení existujících monopolů včetně regionálních, a to i v oblasti velkoobchodu, nákupu, materiálně technického zásobování a zahraničně obchodní činnosti.

  Legislativně i finančně podpoří zakládání nových dru?stevních a soukromých podniků jak domácích, tak i zahraničních, i společných podniků se zahraniční kapitálovou účastí. Legislativně upraví mo?nost přechodu podniků na akciovou formu vlastnictví a případným zahraničním účastníkům poskytne ve světě obvyklé záruky.

  V průběhu roku 1990 vláda pověří Federální cenový úřad novou agendou státní protimonopolní politiky a zpracuje základní koncepci a právní normy v této oblasti. Začne připravovat kodifikaci obchodního práva (včetně zákona o akciových společnostech) s přihlédnutím ke světovým zvyklostem a novelizaci zákonů o hospodářském mechanismu, které v posledních letech přijalo Federální shromá?dění. Postupně, v závislosti na vytváření konkurenčního prostředí na jednotlivých trzích a v souvislosti s vývojem poptávky a nabídky, bude uvolňována tvorba cen.

  Do 31.března 1990 připraví vláda státní rozpočet, který musí mít výrazné protiinflační působení a který zahájí postupný proces sni?ování objemu státních financí. Vláda přistoupí na dal?í sni?ování výdajů na obranu, bezpečnost, státní správu, společenské a politické organizace a na sni?ování celého spektra investičních a neinvestičních dotací. Zároveň si vytvoří prostor pro financování státních rekvalifikačních programů a sociálních příspěvků, jejich? potřeba bude narůstat současně se zesílením strukturálních změn v národním hospodářství.

  Vláda pova?uje za nezbytné vytvořit účinný a moderní daňový systém, pokud jde o daně podniků a organizací, jako? i v oblasti daní placených obyvatelstvem. Bude postupně uskutečněna zásadní reforma daně z obratu spočívající v první etapě ve zjednodu?ení jejího systému a sní?ení počtu sazeb, ve druhé etapě se přejde na systém daně z přidané hodnoty doplněné systémem spotřebních daní. Druhá etapa bude uskutečněna nejpozději do roku 1993.

  Okam?itě budou zahájeny práce na vypracování nového systému daní placených obyvatelstvem. Tento nový systém bude zalo?en na zdanění v?ech příjmů obyvatelstva na principech jednotnosti, daňové spravedlnosti, tzn. úměrnosti míry zdanění vý?ky příjmů s tím, ?e vy??í progresivností budou zatí?eny vysoké příjmy. Sociální aspekty budou v tomto systému ře?eny zejména vý?kou nezdaněných a odpočítatelných částek.

  V oblasti finančního hospodaření podniků bude zásadně posílena jejich samostatnost, pravomoc a odpovědnost. Postupně budou uvolněny mo?nosti plné zaměnitelnosti finančních zdrojů podniků. Podnikové finanční hospodaření tak bude v zásadě regulováno jen daňovou a úvěrovou politikou. V první polovině roku 1990 uskuteční vláda zásadní revizi doposud existujících finančních nástrojů působících na racionální vyu?ívání přírodních zdrojů a proti po?kozování ?ivotního prostředí, jako i revizi existujících právních norem.

  Vláda vychází z toho, ?e měnovou a úvěrovou politiku bude řídit Státní banka československá podle zákonů přijatých v leto?ním roce. Očekává, ?e přechod ke dvouúrovňové bankové soustavě zvý?í jejich efektivnost, předev?ím z hlediska prosazování ekonomické rovnováhy i racionální alokace úvěrů.

  Vláda pova?uje za nezbytné regulovat mzdový vývoj, aby nedo?lo k naru?ení v zásadě existující rovnováhy na vnitřním trhu. Přezkoumá v?echny velké investiční projekty financované za účasti státního rozpočtu s cílem zastavit, resp. omezit prokazatelně neefektivní akce.

  Za naléhavý úkol pova?uje vláda vydání pravidel postupu při konsolidaci neefektivních a naopak podpory perspektivních podniků s vyu?itím mo?ností jejich dočasného dotování, úpravy vlastnických poměrů, přímé účasti zahraničních subjektů apod. Současně v průběhu prvního pololetí 1990 vypracuje plán efektivní konverze zbrojních podniků.

  Výroba potravin bude důsledně orientována na plnění po?adavků zdravé vý?ivy, na efektivní způsoby zvy?ování úrodnosti půdy, ochrany rostlin a chovu hospodářských zvířat při sni?ování negativního vlivu zemědělské výroby na ?ivotní prostředí.

  Vláda pova?uje za nutné zásadně změnit řízení zahraničně obchodní činnosti, jeho jednostrannou teritoriální orientaci a zbo?ní strukturu. Ve vztazích ke společenství RVHP bude vláda prosazovat zásadní revizi současného mechanismu hospodářské spolupráce na základě tr?ních principů obvyklých ve světovém obchodu.

  Je nutné sjednotit co nejdříve devizové kursy a zásadně je zreálnit u? v roce 1990. V devizovém kursu se musí stále více odrá?et vztahy nabídky a poptávky po devizách. V oblasti devizových normativů chceme postupovat od současného systému k jejich unifikaci a soubě?ně s tím roz?iřovat devizový trh s cílem přejít na rozdělování deviz výlučně pomocí devizového trhu.

  Vláda bude vyvíjet intenzivní úsilí o obnovu členství ČSSR v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance, o aktivizaci činnosti ČSSR v GATT, o vyře?ení problematiky dolo?ek nejvy??ích výhod v obchodu s těmi zeměmi, kde jen takováto opatření podpoří dal?í rozvoj vzájemných obchodních vztahů. Bude vytvářet v?echny podmínky, aby se ČSSR mohla postupně stát rovnocenným partnerem. Při zapojování do světového hospodářství se ČSSR bude orientovat i na dal?í regiony, předev?ím na americký kontinent a jihovýchodní Asii.

  V nejbli??í době vláda navrhne Federálnímu shromá?dění zásadní změnu zákona o národohospodářském plánování. Vláda nemů?e v této chvíli zru?it ji? schválený plán na rok 1990, přesto, ?e jsou v něm zakotveny silné setrvačné tendence i některé nerovnová?né prvky. Na druhé straně v?ak očekává, ?e vzhledem k sestavení nového státního rozpočtu na rok 1990 a v souvislosti s postupnou demonopolizací na?í ekonomiky, bude nezbytné průbě?ně upravovat i některé rozhodující ukazatele a podmínky tohoto plánu.

  Vláda bude důsledně sledovat cíl udr?et ?ivotní úroveň, uskutečňovat protiinflační politiku, usilovat o plnou a efektivní zaměstnanost a rozvíjet sociální záruky. Od samého počátku bude vytvářet celou svou ekonomickou strategií podmínky k tomu, aby po krátkém přechodnémm období začala ?ivotní úroveň trvale růst.

  V rámci prosazování politiky plné a efektivní zaměstnanosti vláda vytvoří účinný systém rekvalifikace na urychlení strukturálních změn. Podobně bude podporovat vytváření nových pracovních příle?itostí.

  Vláda připraví návrh na významné roz?íření volného času v?ech pracujících, např. prodlou?ením dovolené o jeden dal?í týden, případně zkracováním pracovní doby. Podniky k tomu musí vytvořit organizační podmínky a mzdové prostředky. Vláda bude podporovat růst pracovních příle?itostí s krat?í pracovní dobou, hlavně pro ?eny - matky.

  Vláda počítá s okam?itým zahájením prací na zjednodu?ení mzdového systému a s přesunem pravomoci v oblasti odměňování do podniků a organizací. Zde budeme podporovat i formy dlouhodobé ekonomické zainteresovanosti pracujících, např. konto úspor pracovníků a kolektivů, vlastnictví akcií. Mzdový systém bude častěji obnovován při uzavírání smluv mezi odbory a zaměstnavateli při účasti státních orgánů. Vláda v?ak nemů?e připustit zvy?ování mezd, které není podlo?eno růstem výkonnosti. V přechodném období budeme proto jen postupně opou?tět princip centrální mzdové regulace, který jsme nuceni udr?ovat pro jeho významné protiinflační poslání.

  Budeme uskutečňovat spravedlivěj?í sociální politiku hlavně tím, ?e postupně nahradíme sociální dotace obsa?ené v cenách aktivními sociálními dávkami, které budou určeny jen pro skutečně potřebné.

  Vláda navrhne spravedlivěj?í systém přídavků na děti tak, aby příspívaly úměrně ke skutečným nákladům na jejich výchovu. Současně chceme změnit systém před?kolní péče tak, aby ?eny s malými dětmi mohly zůstat doma.

  Vláda bude upravovat starobní a dal?í důchody podle změn ?ivotních nákladů. V nejbli??í době také posoudí oprávněnost některých osobních důchodů a některých důchodových diskriminací tak, aby se nezměnily celkové nároky na státní rozpočet.

  Vláda zavede ekonomické nájemné při zachování ni??ího nájemného pro sociálně slabé poskytováním podpor. Tím přispěje k zmírnění bariér pro pohyb pracovních sil.

  Systém nemocenského poji?tění a důchodového zabezpečení bude zalo?en na principech fondového hospodaření.

  Při rozvíjení péče o pracující vláda umo?ní podnikům vykonávat sociální slu?by, např. rekreaci na komerčních základech se slevami pro vlastní zaměstnance. Ve spolupráci s národními vládami bude usilovat o nenákladnou přeměnu řady zbývajících objektů na nemocnice, domovy důchodců apod.

  Zásadní ře?ení problémů ?ivotního prostředí je ji? obsa?eno v ekonomické strategii vlády. Počítáme s poklesem váhy neefektivních výrob v tě?bách, v tě?kém průmyslu i v zemědělství, které současně i nejvíce zatě?ují ?ivotní prostředí. Své výsledky té? přinese přechod k tr?nímu mechanismu, který je svou podstatou zdrojově úsporný. Kromě toho vláda normativní úpravou vnutí ka?dé činnosti uplatňování ekologických hledisek a do oblasti ?ivotního prostředí bude prioritně směřovat významnou část investiční činnosti.

  Vláda podnikne současně opatření k okam?itému zlep?ení kvality ?ivota -změnou systémů zdravotní péče, vzdělávání, organizace vnitřního obchodu, bydlení, rekreační péče a státní správy. V těchto oblastech lze s minimálními náklady anebo dokonce i při jejich úspoře výrazně zlep?it a zlevnit jejich fungování tím, ?e budou tyto systémy zjednodu?eny a odbyrokratizovány. Podobně lze očekávat určité rychlé zlep?ení struktury nabídky i v důsledku podpory podnikatelské aktivity, včetně odbourání bariér pro roz?íření soukromého sektoru v oblasti slu?eb a výroby spotřebního zbo?í. Vláda bude nadále podnikat opatření k ochraně vnitřního trhu.

  Program vlády poskytuje velké ?ance a zároveň zodpovědnost mláde?i a novým generacím. Sociální obsah ekonomického programu usiluje v?ak o maximální spravedlnost pro v?echny. Ka?dý občan musí mít odpovědnost za svou budoucnost a mo?nost ji ovlivňovat. Rozhodující pro československou společnost je, aby vznikly podmínky pro rozvoj a uplatnění schopností v?ech občanů. Ka?dému musí být poskytnuty stejné podmínky a stejné sociální ?ance.

  Federální vláda bude ve spolupráci s vládami republik věnovat v nadcházejícím období zvý?enou pozornost celé oblasti kultury a umění. I zde se nahromadilo mnoho problémů, které je třeba urychleně ře?it. Na?ím hlavním cílem bude vytvoření prostoru pro svobodu uměleckého výrazu, která by se měla promítnout ve vysoké kvalitě umělecké tvorby. Vláda očekává, ?e na tomto úseku sehrají té? důle?itou úlohu nově konstituované umělecké svazy. Té? právní normy v oblasti kultury se musí stát zárukou umělecké svobody, spravedlivého sociálního zabezpečení v?ech umělců a impulsem pro účelné ekonomické hospodaření kulturních organizací a jejich agentur. Vedle těchto prioritních úkolů bude vláda současně ře?it problematiku materiálně technické základny, která je značně zanedbaná, co? dokumentuje nejen stav památkových objektů a koncertních síní, ale i úroveň technického vybavení v divadlech, muzeích, galériích, Čs.televizi a Čs.rozhlase.

  Vzdělanost ve společnosti chápeme jako jeden z nejcenněj?ích majetků na?ich národů a národností. Je i osobním bohatstvím ka?dého člověka. Řádně fungující ?kolství je jedním z předpokladů řádně fungujícího hospodářství a progresívního vývoje celé společnosti. Proto je třeba věnovat trvale pozornost i jeho materiálně technickému zabezpečení. Ji? v nejbli??ím období bude nutno vlo?it do rozvoje ?kolství více finančních prostředků ne? v minulosti. Do ?kol je třeba vrátit tvůrčí a podnětnou atmosféru, zabezpečující plný rozvoj osobnosti. ?áci a studenti se musí učit s vědomím, ?e své poznatky uplatní v ?ivotě. Jen tak mů?e na?e ?kolství opět nabýt vá?nosti ve společnosti.

  Aktuálním úkolem je příprava projednání a přijetí zákona o vysokých ?kolách. je to základní podmínka obnovy demokratického ?ivota a úspě?né práce vysokých ?kol. Tento zákon předev?ím zabezpečí přístup ke vzdělání v?em schopným uchazečům bez rozdílu jejich světového názoru a politického přesvědčení a roz?íří mo?nosti pedagogické, vědecké a umělecké činnosti na vysokých ?kolách.

  Ze ?kol a učili?? musí odcházet absolventi řádně odborně připravení s dobrými morálními vlastnostmi, s hlubokým skutečným vztahem ke své zemi a se zájmem pro demokratické ideály.

  Vá?ené poslankyně, vá?ení poslanci Federálního shromá?dění,

  obnovení základů demokratického systému v Československu otvírá i nové mo?nosti pro jeho zahraniční politiku. Nové pojetí a praktické naplňování lidských práv ve vnitřní politice přispívá k tomu, aby se Československo změnilo z brzdy integračních procesů na jednoho z iniciátorů helsinského procesu a demokratizace mezinárodních vztahů. Nic nám dnes nemů?e zabránit v tom, aby základem na?í zahraniční politiky byly na?e vlastní národní zájmy, jejich? obsah je dán organickým spojením demokratických tradic na?í země s ochranou míru a blahobytu jejího lidu.

  Na světe je stále je?tě mnoho nevyře?ených otázek. V přístupu k nim se čs.zahraniční politika bude řídit těmi zásadami, o které se její dne?ní tvůrci v minulosti v?dy zasazovali: zásadou práva na sebeurčení národů a ře?ení sporů cestou jednání.

  Federální vláda si je vědoma klíčového postavení Československa v Evropě, a to jak z hlediska geografického, tak i z hlediska příslu?nosti národů této země k evropské kultuře. Chce na tyto skutečnosti navázat ve své pří?tí politice, která bude politikou otvírání se světu. Vycházíme z reality současné Evropy a zaměřujeme se předev?ím na budování klidných a plodných vzájemných vztahů se v?emi státy, které vykročí vstříc na?ím snahám. Zvlá?tní důraz klademe na vztahy se v?emi sousedy. Přejeme si, aby se dosavadní blokové pojímání bezpečnosti v Evropě změnilo v pojímání pluralitní, v něm? Československo bude moci uplatnit svou touhu po spolupráci a otevřeném dialogu.

  Budeme respektovat závazky vyplývající z členství Československa ve Var?avské smlouvě a usilovat o to, aby se oba bloky zapojily do budování celoevropských bezpečnostních struktur. Chceme, aby tyto závazky byly zalo?eny na rovnoprávnosti a nezasahování do vnitřních věcí. Tímto principům odpovídá i na?e jednání se Sovětským svazem, týkající se dočasného pobytu sovětských vojsk na na?em území.

  Budeme postupně normalizovat vztahy s těmi státy, s nimi? nemáme v současné době diplomatické styky, bude-li o ně oboustranný zájem. Vztahy s rozvojovými zeměmi budeme rozvíjet tak, aby byly v souladu s na?imi mo?nostmi a potřebami. Proto té? uskutečníme zásadní změny i v politice poskytování úvěrů do zahraničí.

  Československo je sice věřitelskou zemí, ale část na?ich pohledávek je doslova nedobytná. Proč do?lo k takovému vývoji? Příčinou byla převaha politických hledisek nad ekonomickými, ale i samotný byrokratický systém řízení, který umo?ňoval řadě podniků plnit plán vývozu bez ohledu na návratnost zdrojů a jejich efektivnost. S takovou benevolencí musíme skončit. Nejsme tak bohatí, abychom mohli rozdávat úvěry jako dary. Jednoznačně i tady budeme preferovat hlediska návratnosti úvěrů a efektivnosti obchodů.

  Reálně oceňujeme vytváření jednotného vnitřního trhu zemí EHS. Vláda ČSSR projedná v nejbli??í době koncepci přístupu k tomuto trhu a přijme potřebné úkoly v právní oblasti, oblasti normalizace a na dal?ích úsecích. Máme zájem na sjednání ?ir?í dohody o obchodu a spolupráci mezi ČSSR a Evropským společenstvím, eventuálně o určitou formu asociace.

  Budeme usilovat o rozvoj součinnosti i s dal?ími vyspělými státy, roz?íříme vztahy s nově industrializovanými zeměmi. Musíme konečně přestat mluvit o nových formách spolupráce a musíme začít je v praxi uskutečňovat.

  Zároveň bych vás chtěl ujistit, ?e ji? začaly kádrové změny v na?em diplomatickém sboru, na obchodních zastupitelstvích i na zodpovídajících ministerstvech. Tyto změny nejsou výrazem snah po nějaké politické odplatě. Jsou součástí snahy o zvý?ení profesionální úrovně zahraniční slu?by, o vyhovění v?eobecným po?adavkům lidu, aby tuto zem nereprezentovali v zahraničí politici, kteří se zdiskreditovali ve vnitřní politice a aby se umo?nil návrat těm, kteří byli nuceni odejít z této oblasti po roku 1968 a kteří si zachovali předpoklady pro zahraniční slu?bu.

  Vá?ené poslankyně, vá?ení poslanci Federálního shromá?dění,

  aby vláda národního porozumění mohla splnit své poslání, potřebujeme více ne? politický konsensus základních politických sil v otázce upevňování čs. státnosti na principech demokracie. Stejně tak je nezbytné, aby v?echny politické síly, které se se?ly u kulatého stolu, cítily nejen politický, ale i morální závazek vyplývající z přijatých dohod. I proto dnes veřejně předkládáme zásady programu vlády národního porozumění, aby celá na?e veřejnost mohla posoudit, kdo a jak stojí za svým slovem.

  Má-li vláda ČSSR naplnit zásady svého programu, musí se politické a mravní závazky, přijaté u kulatého stolu, promítnout i do vztahů mezi vládou a Federálním shromá?děním. Bez vzájemného pochopení nedoká?eme překonat současnou politickou krizi.

  Je nanejvý? potřebné, aby se v této době předev?ím plně stabilizoval politický systém. Na základě konsensu vznikly v?echny vlády jako nejvy??í výkonné orgány státní moci. Z parlamentů odcházejí poslanci, kteří nejsou pova?ováni za reprezentanty lidu. Zůstává neobsazena funkce prezidenta republiky. Tento úřad, který historicky vznikl jako symbol na?í státnosti a bez kterého nelze zabezpečit plné fungování státního i politického mechanismu, by měl být v zájmu stability co nejdříve obsazen.

  Vláda vyvíjí mimořádné úsilí k překonání politické i ústavní krize s přáním, aby byly přijaty v?echny záruky bránící návratu předcházejících metod řízení společenských procesů. Proto bych chtěl po?ádat Federální shromá?dění, aby se k tomuto úsilí připojilo volbou prezidenta republiky je?tě do konce tohoto roku. Podle názoru vlády ČSSR není v současně době k dosa?ení deklarovaných cílů jiná alternativa volby prezidenta ČSSR, ne? volba Václava Havla s tím, ?e by se tato volba omezila na dobu, ne? se sejde parlament, který vyjde ze svobodných voleb a provede novou volbu. Tímto aktem bychom ocenili úsilí celého hnutí za mravní obrodu společnosti, za nastoupení cesty k demokratickému dynamickému a svobodnému uspořádání společenských vztahů v na?em státě, hnutí, v jeho? čele je Václav Havel. Vyhověli bychom tím i přání na?eho lidu a potvrdili do zahraničí, ?e jsme schopni samostatně a na potřebné vý?i ře?it problémy v na?í zemi.

  Vá?ené poslankyně, vá?ení poslanci,

  udělejme spolu v?e pro to, aby do voleb vstoupili v?ichni Če?i i Slováci a příslu?níci ostatních národností na?í republiky jako důstojní občané demokratického státu. Občané, které stát nepreferuje a nediskriminuje podle jejich politického přesvědčení či nábo?enského vyznání, ale naopak jako občané, jejich? rovná práva stát chrání. Udělejme v?e pro to, aby ka?dý občan v duchu nejlep?ích tradic na?í politické kultury mohl bez obav pevně stát za svým přesvědčením a zároveň být tolerantní k názorům druhého. Udělejme v?e pro to, aby se v této zemi respektovala skutečná vůle vět?iny i nezadatelná práva men?iny.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik