PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 05. 04. 2020    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování větších skupinČeská KanadaJižní ČechyPenzion skupinyUbytování KunžakPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Vystoupení předsedy vlády ČSSR Mariána Čalfy na 18. plenární schůzi obou sněmoven Federálního shromáždění ČSSR, 19.12.1989

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1519 přečtení)

  Vystoupení předsedy vlády ČSSR Mariána Čalfy na 18. plenární schůzi obou sněmoven Federálního shromáždění ČSSR
  Praha, 19.12.1989

  Vážený pane předsedo Federálního shromáždění, vážené poslankyně, vážení poslanci,

  z pověření vlády ČSSR vás chci seznámit s vybranými hlavními zásadami programu federální vlády. Předkládáme tyto zásady na základě všeobecného požadavku demokratické otevřenosti práce vlády, vědomi si odpovědnosti vlády vůči Federálnímu shromáždění a jako projev snahy najít vzájemnou důvěru mezi jednotlivými politickými proudy.

  Současná federální vláda se zrodila jako vláda národního porozumění. Stala se součástí úsilí překonat mimořádně hlubokou politickou krizi, jejímž vyvrcholením byl lidový nesouhlas s politikou režimu, který nedokázal naplňovat lidská práva. Stávky a manifestace se staly referendem, ve kterém se během několika dnů zřítil systém, který se snažil namluvit sobě, lidu i světu, že právě on je výrazem zájmů českého a slovenského národa. Jenže lid, po trpkých zkušenostech minulých let, dospěl k jinému názoru. A proti vůli lidu se nedá vládnout - lépe řečeno nedá se vládnout dlouho a v žádném případě se nedá vládnout spravedlivě.

  Vláda národního porozumění byla sestavena na základě jednání politických sil sdružených v Národní frontě a v nejvýznamnějších občanských iniciativách, ze kterých požívají největší autority Občanské fórum a Veřejnost proti násilí. Je více než kompromisem, vzájemným ústupkem v protikladných požadavcích. V jejím základě leží jednoznačný konsensus, shoda v základních principech správy věcí veřejných pro nejbližší období. Politické síly, které se sešly nejdříve u kulatého stolu a potom i v nové vládě, mají jednotný názor, že v prohlubující se krizi nemůžeme dovolit rozpad československé státnosti a že obrodit naši státnost můžeme a musíme jen na demokratických základech.

  Z tohoto jednomyslného přesvědčení všech sil spojených dnes ve vládě ČSSR vyrůstá i představa dvou hlavních úkolů, které musí federální vláda zabezpečit. Tím prvním úkolem jsou volby do zastupitelských orgánů, tím druhým nejen zajistit plynulý chod ekonomiky, ale i urychlit přechod k dynamizaci hospodářského rozvoje.

  Vážení poslanci Federálního shromáždění,

  vláda národního porozumění převzala svůj díl odpovědnosti za společnost spolu se závazkem, že její úloha se naplní svobodnými volbami, které lépe než jednání u kulatého stolu dokáže změřit vůli lidu. Zabezpečit svobodné volby je dvojjediný úkol -znamená vytvořit pro takovéto volby politické a legislativní podmínky. Prvořadý požadavek v politické oblasti pokládáme za nezvratně rozhodnutý: Československo nemůže nic odradit od nastoupené cesty k demokratickému politickému režimu. Účast lidu na správě státu, rozdělení zákonodárné, výkonné a soudní pravomoci, dodržování zákonů -to všechno považujeme za pilíře fungování státního mechanismu. Musíme však ještě vytvořit spravedlivé podmínky pro všechny politické síly nově se rodící občanské společnosti a zvolit termín voleb tak, aby všichni měli stejnou možnost budovat své organizační struktury, zformulovat své programy a seznámit s nimi veřejnost. Zabezpečit tyto požadavky v podmínkách právního státu znamená v první řadě dát jim podobu demokratických zákonů.

  Jsem rád, že vám mohu oznámit, že všechny legislativní orgány federální vlády urychlily práce na zákonech o občanských právech. Svoji úlohu chápou jako povinnost vyjádřit v zákonech humanistické ideály demokracie i všechny mezinárodně přijaté závazky z oblasti lidských a občanských práv. Předpokládáme, že v lednu či únoru příštího roku předloží vláda Federálnímu shromáždění návrhy zákonů o sdružování, shromažďování, politických stranách, petičním právu, novely tiskového zákona a dalších. Počítáme též s tím, že ve stejném termínu bude předložen i nový volební zákon, který zabezpečí volby do zastupitelských orgánů na principech všeobecného rovného a přímého volebního práva občanů s tajným hlasováním v rámci systému úplné pluralitní demokracie.

  Projekt novelizace trestního práva předpokládá další dílčí novelu, která se bude týkat především skutkové podstaty trestných činů proti republice, uvedené v první hlavě zvláštní části Trestního zákona. Novelizace vytvoří právní záruky, aby nebylo možné stíhat občany za projevy jejich politických názorů, náboženského přesvědčení a vůbec uplatňování svých občanských práv. V trestním procesu novela posílí postavení obhájců. V rámci této novely vláda předloží jako alternativu změnu některých ustanovení trestního zákona, která bude předpokládat zrušení trestu smrti. Práce na návrhu novely budou ukončeny v únoru příštího roku.

  Do projektu legislativních změn patří i práce na návrhu nové Ústavy. Podle původních oznámení minulé vlády návrh nové Ústavy by měl být předložen k všelidové diskusi začátkem příštího roku. Čistě z technického hlediska by termín nemohl být dodržen. Vláda se však domnívá, že nová Ústava by se neměla schvalovat v podmínkách prudkých změn v politickém a právním systému republiky. Ústava je nejdůležitějším zákonem státu, základním kamenem celého právního systému a proto musí být stabilní. Prudké a časté úpravy Ústavy snižují účinnost celého právního řádu. Stabilní ústavu je možné přijmout jen ve stabilních společenských a politických poměrech. Vláda proto pozastavila práce na nové Ústavě. S jejich obnovením se počítá v průběhu příštího roku.

  Dynamické změny probíhající v těchto dnech v naší společnosti se pozitivně odrážejí i ve vztazích mezi státem, církvemi a věřícími občany. Zásadní změna Ústavy ČSSR a zrušení monopolního postavení marxisticko-leninského světového názoru vytváří úplně nové podmínky pro realizaci všech potřeb a zájmů věřících občanů. V naší společnosti už nebude docházet k omezování náboženské víry, činnosti církví ani k diskriminaci věřících občanů.

  Vláda si uvědomuje, že i církve svou činností pomáhají formovat občanskou zodpovědnost. Vláda ČSSR proto za účasti zástupců církví a náboženských organizací připraví a předloží Federálnímu shromáždění návrh nového zákona o svobodě náboženského vyznání a o náboženských společnostech. I tento zákon bude ve shodě nejen s ústavou, ale též s přijatými mezinárodními závazky. Ještě před přijetím tohoto nového zákona o svobodě vyznání vláda podá v lednu či únoru Federálnímu shromáždění návrh na zrušení ustanovení zákona č. 218/1949 Sb., vyžadující státní souhlas pro duchovní činnost. Zároveň vláda uznává, že církevní řehole nebyly právně zrušené a že mohou veřejně vystupovat a rozvíjet své poslání, zejména ve zdravotnictví a sociálních službách. Vstup církví do sdělovacích prostředků pokládá vláda za samozřejmý.

  Zásahy bezpečnostních sil v pražských ulicích v uplynulém roce otřásly důvěrou občanů k orgánů SNB. Vláda věří, že nezávislé komisi Federálního shromáždění i orgánům prokuratury se podaří úspěšně završit vyšetřování brutálního zákroku proti manifestaci 17.listopadu a odhalit ty, kteří nesou za tento zákrok odpovědnost. Zároveň vláda podnikla a podniká řadu kroků, které napříště znemožní zneužití bezpečnostních sil proti lidu této země. Na základě dohody při kulatém stolu řídí dnes federální ministerstvo vnitra předseda vlády spolu se dvěma prvními místopředsedy. Ti pokládají za prvořadý úkol v této oblasti plně přizpůsobit činnost FMV novým společenským podmínkám a vytvořit z orgánů tohoto ministerstva složku státní správy, která vychází z demokratických zásad. K dnešnímu dni mohu oznámit, že byla zastavena operativní činnost Sboru národní bezpečnosti na úseku vnitřního zpravodajství. Byly uskutečněny některé kádrové změny a dochází ke změně vnitřní struktury aparátu ministerstva. Chci však z tohoto místa zdůraznit, že většina příslušníků Sboru národní bezpečnosti vstupovala do sboru s přesvědčením, že chtějí a budou sloužit vlasti, že budou chránit zájmy občanů i státu. Při tomto svém přesvědčení setrvávají. Své služební povinnosti vykonávající čestně a s vysokou odborností. Vláda jejich služby velmi oceňuje. Čestným příslušníkům sboru chce vyjádřit svoji podporu i tím, že vytvoří záruky, aby jejich disciplinovanosti a podřízenosti velení nemohl nikdo v budoucnu zneužít.

  Néměně významné demokratizační procesy probíhají i v Československé lidové armádě. V uplynulých dnech její příslušníci dokázali, že jsou s lidem této země. V armádě se prosazuje nový přístup ke služebním povinnostem přímo po služební linii, pod přímým řízením nové vlády.

  Sbor národní bezpečnosti i Československá lidová armáda směřují k cíli, stát se oporou demokratickému politickému režimu a neztrácejí přitom akceschopnost, která je bezpodmínečnou podmínkou fungování státu v každé době. Jakýkoliv neopodstatněný nátlak na příslušníky bezpečnosti a armády je ve svých důsledcích nátlakem na stát a ztěžuje tím práci vlády národního porozumění při zabezpečování obrany státu a ochrany základních práv, zdraví a majetku občanů. Jestliže všechny složky politického systému vyjádřily vládě důvěru, pak je vyzývám, aby pomohly vládě i v této oblasti tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovatelnému vývoji. Obracím se i na všechny občany naší republiky se žádostí, aby vládu v tomto úsilí podpořili.

  Vláda ČSSR si uvědomuje význam dobrých vztahů mezi národy a národnostmi v naší republice. I když se národnostní problematika promítá hlavně do činnosti a složení republikových vlád, federální vláda chce věnovat této problematice velkou pozornost a na zabezpečení svojí aktivity v této oblasti zřídí vlastní poradní orgán.

  Vážené poslankyně, vážení poslanci,

  Ekonomická část programu vlády vychází z nové historické situace, která v ČSSR vznikla po 17. listopadu 1989, a současně z kritické analýzy dosavadního vývoje československé ekonomiky v uplynulých více než 50 let. Vláda si uvědomuje, že z hlediska svého dočasného mandátu do svobodných voleb musí formulovat svůj program především pro toto krátké období, avšak vychází i z toho, že je povinná předložit základní rysy ekonomické strategie pro delší období.

  Ekonomický program vlády se chce zásadně a důsledně rozejít s tím typem hospodaření, který u nás převládal v minulých desetiletích. Tento systém prokazatelně selhal, což je vidět zejména při porovnání charakteristik našeho ekonomického vývoje s vývojem nejvyspělejších průmyslových zemí, mezi které jsme v meziválečném období nepochybně patřili.

  Vláda konstatuje, že se promarnila značná část zděděného národního bohatství. Budoucí generace jsou zatíženy dluhy v podobě zdevastovaného životního prostředí, zaostávajícího výrobního zařízení, infrastruktur a bytového fondu. Československá ekonomika nezachytila nástup řady moderních produktů a technologií.

  Na pozadí tohoto kritického pohledu však vláda vidí současný stav ekonomiky realisticky. Její skryté možnosti, které se dosud nemohly projevit, chce uvolnit. Značný výrobní potenciál je možné modernizovat a přizpůsobit požadavkům domácího a světového trhu. Lidé v drtivé většině touží po tvořivé činnosti, na jejíž výsledky by mohli být hrdí. Zatím byli často svědky neodpustitelného plýtvání, a to i jejich vlastním talentem.

  Vláda si rovněž uvědomuje, že některé z relatívních úspěchů se často vykupovaly obrovskou obětavostí našich lidí, kteří navzdory převládajícímu systému hospodaření nabízeli společenosti to nejlepší, co měli. Proto je vláda přesvědčena, že naším největším zdrojem jsou právě tyto vlastnosti lidí, jejich tvůrčí fantazie, podnikatelský duch a bytostná potřeba pracovat. Tento náš společný poklad chce vláda plně rozvinout a vytvořit všechny podmínky pro to, aby mohl přinášet ovoce. To je základ našeho optimismu, výchozí podmínka pro radikální zvrat ekonomického vývoje.

  Dlouhodobým ekonomickým cílem vlády národního porozumění je připravit přechod na tržní ekonomiku, protože pouze ta je schopna zabezpečit ekonomickou racionalitu, zvyšování životní úrovně obyvatel a rozumné využivání přírodních zdrojů. Nemůžeme si dovolit experimentovat s nějakým dosud nevyzkoušeným ekonomickým systémem, založeným na kombinaci principů, jejichž samotná slučitelnost se nikde neprokázala. Tržní ekonomiku musíme přijmout se všemi jejími výhodami i nevýhodami.

  Trh je založen na svobodě lidí. V rámci platných zákonů, zajišťujícím všem stejná práva, dává každému jedinci příležitost sledováním vlastních zájmů nejlépe prospět všem ostatním. Trh není nástrojem vlády. Vláda, naopak, zdopovídá za vytvoření všech nevyhnutelných rámcových podmínek pro jeho fungování. K této dlouhodobé úloze se plně hlásíme. Náš současný trh je značně deformován a nejvážnější překážkou jeho efektivního fungování je jeho uzavřenost vůči světu a monopolní charakter. Vláda se proto bude snažit v co nejkratším termínu o odstranění uměle vytvořených monopolních struktur a privilegií, vyvine tlak na výrobce a spotřebitelům umožní výhody se zahraniční konkurencí. Nadále nepřipustí, aby měl někdo více práv než ostatní.

  Vláda urychleně přistoupí k opatřením na vytvoření peněžního trhu a kapitálu. Dlouhodobě bude vláda dbát o to, aby se všem výrobcům zabezpečil volný vstup na všechny trhy -zboží, peněz, kapitálu a práce -a volný výstup z těchto trhů. Vláda navrhne opatření potřebná pro zrovnoprávnění všech forem vlastnictví, protože trh může efektivně existovat pouze tehdy, jak je vždy zřejmé, kdo nese plnou majetkovou zodpovědnost za hospodaření a komu připadne hospodářský výsledek.

  Za klíčový předpoklad úspěchu radikální ekonomické reformy považuje vláda skutečné otevření československé ekonomiky okolnímu světu. Jsme malou zemí, která si musí najít svoje místo pro vlastní hospodářskou integraci do světové ekonomiky a především do ekonomiky evropské. Otevřenost má zcela zásadní význam pro rozvíjení domácího trhu. Potřebujeme konkurenci -domácí i zahraniční. Vláda se proto bude snažit v nejbližší době o postupné, nikoli však váhavé nastolení směnitelnosti československé měny a o vytvoření systému reálných měnových kursů koruny. Bude se rovněž snažit o rychlé zapojení naší země do světových i evropských ekonomických institucí a organizací. Náš specifický vztah k RVHP přesně vymezíme až po vykonání připravovaných radikálních změn v rámci této organizace, o které my rovněž usilujeme.

  Moderní tržní ekonomika vyžaduje rozsáhlou a účinnou státní intervenci, a proto i existenci a vysokou kvalifikovanost státních ekonomických institucí. Vláda přestane ochraňovat jednotlivé výrobce na úkor společnosti jako celku. Přestane zasahovat do běžného rozhodování podniků i občanů a začne dělat to, co jí skutečně přísluší. Bude zabezpečovat obecné, rovné podmínky pro všechny ekonomické subjekty. Chce vykonávat účinnou makroekonomickou antiinflační regulaci, bránit nepřiměřenémuu růstu vnější zadluženosti a usilovat o plnou a efektivní zaměstnanost. Vláda se bude starat o všechno, co trh není schopen sám v dostatečném rozsahu a kvalitě poskytovat -především o veřejné služby, jako jsou obrana a bezpečnost, infrastruktura, ochrana životního prostředí, školství a zdravotnictví.

  Vážené poslankyně, vážení poslanci,

  Vláda bude napomáhat účelné a urychlené kádrové obnově vedoucích hospodářských pracovníků. Za jediné kritérium bude přitom považovat odbornou způsobilost, bez ohledu na minulou či budoucí politickou příslušnost. Vláda se spoléhá, že pracující dokáží překonat toto složité období částečných zmatků a improvizací a uplatní v následujících fázích reformy naší ekonomiky svou podstatně vyšší účast nejen na řízení, ale i na vlastnictví podniků.

  V průběhu letošního roku byla právně zakotvena řada nových pravidel, která předurčují fungování ekonomiky po 1.lednu 1990. Tato pravidla považuje vláda sice za krok správným směrem, avšak za krok neúplný, vnitřně ne příliš konzistentní a obsahující neprincipiální kompromisy. I přes to však chce vláda tohoto základu využít a urychleně ho doplňovat dalšími strategickými opatřeními ve směrech, které byly uvedeny v předcházející části.

  Vláda poskytne v průběhu I.čtvrtletí 1990 organizačním jednotkám státních podniků, včetně státních statků, možnost osamostatnit se:, přitom navrhne Federálnímu shromáždění nutné úpravy zákona o podniku. Okamžitě začne vyvíjet iniciativu ke zrušení existujících monopolů včetně regionálních, a to i v oblasti velkoobchodu, nákupu, materiálně technického zásobování a zahraničně obchodní činnosti.

  Legislativně i finančně podpoří zakládání nových družstevních a soukromých podniků jak domácích, tak i zahraničních, i společných podniků se zahraniční kapitálovou účastí. Legislativně upraví možnost přechodu podniků na akciovou formu vlastnictví a případným zahraničním účastníkům poskytne ve světě obvyklé záruky.

  V průběhu roku 1990 vláda pověří Federální cenový úřad novou agendou státní protimonopolní politiky a zpracuje základní koncepci a právní normy v této oblasti. Začne připravovat kodifikaci obchodního práva (včetně zákona o akciových společnostech) s přihlédnutím ke světovým zvyklostem a novelizaci zákonů o hospodářském mechanismu, které v posledních letech přijalo Federální shromáždění. Postupně, v závislosti na vytváření konkurenčního prostředí na jednotlivých trzích a v souvislosti s vývojem poptávky a nabídky, bude uvolňována tvorba cen.

  Do 31.března 1990 připraví vláda státní rozpočet, který musí mít výrazné protiinflační působení a který zahájí postupný proces snižování objemu státních financí. Vláda přistoupí na další snižování výdajů na obranu, bezpečnost, státní správu, společenské a politické organizace a na snižování celého spektra investičních a neinvestičních dotací. Zároveň si vytvoří prostor pro financování státních rekvalifikačních programů a sociálních příspěvků, jejichž potřeba bude narůstat současně se zesílením strukturálních změn v národním hospodářství.

  Vláda považuje za nezbytné vytvořit účinný a moderní daňový systém, pokud jde o daně podniků a organizací, jakož i v oblasti daní placených obyvatelstvem. Bude postupně uskutečněna zásadní reforma daně z obratu spočívající v první etapě ve zjednodušení jejího systému a snížení počtu sazeb, ve druhé etapě se přejde na systém daně z přidané hodnoty doplněné systémem spotřebních daní. Druhá etapa bude uskutečněna nejpozději do roku 1993.

  Okamžitě budou zahájeny práce na vypracování nového systému daní placených obyvatelstvem. Tento nový systém bude založen na zdanění všech příjmů obyvatelstva na principech jednotnosti, daňové spravedlnosti, tzn. úměrnosti míry zdanění výšky příjmů s tím, že vyšší progresivností budou zatíženy vysoké příjmy. Sociální aspekty budou v tomto systému řešeny zejména výškou nezdaněných a odpočítatelných částek.

  V oblasti finančního hospodaření podniků bude zásadně posílena jejich samostatnost, pravomoc a odpovědnost. Postupně budou uvolněny možnosti plné zaměnitelnosti finančních zdrojů podniků. Podnikové finanční hospodaření tak bude v zásadě regulováno jen daňovou a úvěrovou politikou. V první polovině roku 1990 uskuteční vláda zásadní revizi doposud existujících finančních nástrojů působících na racionální využívání přírodních zdrojů a proti poškozování životního prostředí, jako i revizi existujících právních norem.

  Vláda vychází z toho, že měnovou a úvěrovou politiku bude řídit Státní banka československá podle zákonů přijatých v letošním roce. Očekává, že přechod ke dvouúrovňové bankové soustavě zvýší jejich efektivnost, především z hlediska prosazování ekonomické rovnováhy i racionální alokace úvěrů.

  Vláda považuje za nezbytné regulovat mzdový vývoj, aby nedošlo k narušení v zásadě existující rovnováhy na vnitřním trhu. Přezkoumá všechny velké investiční projekty financované za účasti státního rozpočtu s cílem zastavit, resp. omezit prokazatelně neefektivní akce.

  Za naléhavý úkol považuje vláda vydání pravidel postupu při konsolidaci neefektivních a naopak podpory perspektivních podniků s využitím možností jejich dočasného dotování, úpravy vlastnických poměrů, přímé účasti zahraničních subjektů apod. Současně v průběhu prvního pololetí 1990 vypracuje plán efektivní konverze zbrojních podniků.

  Výroba potravin bude důsledně orientována na plnění požadavků zdravé výživy, na efektivní způsoby zvyšování úrodnosti půdy, ochrany rostlin a chovu hospodářských zvířat při snižování negativního vlivu zemědělské výroby na životní prostředí.

  Vláda považuje za nutné zásadně změnit řízení zahraničně obchodní činnosti, jeho jednostrannou teritoriální orientaci a zbožní strukturu. Ve vztazích ke společenství RVHP bude vláda prosazovat zásadní revizi současného mechanismu hospodářské spolupráce na základě tržních principů obvyklých ve světovém obchodu.

  Je nutné sjednotit co nejdříve devizové kursy a zásadně je zreálnit už v roce 1990. V devizovém kursu se musí stále více odrážet vztahy nabídky a poptávky po devizách. V oblasti devizových normativů chceme postupovat od současného systému k jejich unifikaci a souběžně s tím rozšiřovat devizový trh s cílem přejít na rozdělování deviz výlučně pomocí devizového trhu.

  Vláda bude vyvíjet intenzivní úsilí o obnovu členství ČSSR v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance, o aktivizaci činnosti ČSSR v GATT, o vyřešení problematiky doložek nejvyšších výhod v obchodu s těmi zeměmi, kde jen takováto opatření podpoří další rozvoj vzájemných obchodních vztahů. Bude vytvářet všechny podmínky, aby se ČSSR mohla postupně stát rovnocenným partnerem. Při zapojování do světového hospodářství se ČSSR bude orientovat i na další regiony, především na americký kontinent a jihovýchodní Asii.

  V nejbližší době vláda navrhne Federálnímu shromáždění zásadní změnu zákona o národohospodářském plánování. Vláda nemůže v této chvíli zrušit již schválený plán na rok 1990, přesto, že jsou v něm zakotveny silné setrvačné tendence i některé nerovnovážné prvky. Na druhé straně však očekává, že vzhledem k sestavení nového státního rozpočtu na rok 1990 a v souvislosti s postupnou demonopolizací naší ekonomiky, bude nezbytné průběžně upravovat i některé rozhodující ukazatele a podmínky tohoto plánu.

  Vláda bude důsledně sledovat cíl udržet životní úroveň, uskutečňovat protiinflační politiku, usilovat o plnou a efektivní zaměstnanost a rozvíjet sociální záruky. Od samého počátku bude vytvářet celou svou ekonomickou strategií podmínky k tomu, aby po krátkém přechodnémm období začala životní úroveň trvale růst.

  V rámci prosazování politiky plné a efektivní zaměstnanosti vláda vytvoří účinný systém rekvalifikace na urychlení strukturálních změn. Podobně bude podporovat vytváření nových pracovních příležitostí.

  Vláda připraví návrh na významné rozšíření volného času všech pracujících, např. prodloužením dovolené o jeden další týden, případně zkracováním pracovní doby. Podniky k tomu musí vytvořit organizační podmínky a mzdové prostředky. Vláda bude podporovat růst pracovních příležitostí s kratší pracovní dobou, hlavně pro ženy - matky.

  Vláda počítá s okamžitým zahájením prací na zjednodušení mzdového systému a s přesunem pravomoci v oblasti odměňování do podniků a organizací. Zde budeme podporovat i formy dlouhodobé ekonomické zainteresovanosti pracujících, např. konto úspor pracovníků a kolektivů, vlastnictví akcií. Mzdový systém bude častěji obnovován při uzavírání smluv mezi odbory a zaměstnavateli při účasti státních orgánů. Vláda však nemůže připustit zvyšování mezd, které není podloženo růstem výkonnosti. V přechodném období budeme proto jen postupně opouštět princip centrální mzdové regulace, který jsme nuceni udržovat pro jeho významné protiinflační poslání.

  Budeme uskutečňovat spravedlivější sociální politiku hlavně tím, že postupně nahradíme sociální dotace obsažené v cenách aktivními sociálními dávkami, které budou určeny jen pro skutečně potřebné.

  Vláda navrhne spravedlivější systém přídavků na děti tak, aby příspívaly úměrně ke skutečným nákladům na jejich výchovu. Současně chceme změnit systém předškolní péče tak, aby ženy s malými dětmi mohly zůstat doma.

  Vláda bude upravovat starobní a další důchody podle změn životních nákladů. V nejbližší době také posoudí oprávněnost některých osobních důchodů a některých důchodových diskriminací tak, aby se nezměnily celkové nároky na státní rozpočet.

  Vláda zavede ekonomické nájemné při zachování nižšího nájemného pro sociálně slabé poskytováním podpor. Tím přispěje k zmírnění bariér pro pohyb pracovních sil.

  Systém nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení bude založen na principech fondového hospodaření.

  Při rozvíjení péče o pracující vláda umožní podnikům vykonávat sociální služby, např. rekreaci na komerčních základech se slevami pro vlastní zaměstnance. Ve spolupráci s národními vládami bude usilovat o nenákladnou přeměnu řady zbývajících objektů na nemocnice, domovy důchodců apod.

  Zásadní řešení problémů životního prostředí je již obsaženo v ekonomické strategii vlády. Počítáme s poklesem váhy neefektivních výrob v těžbách, v těžkém průmyslu i v zemědělství, které současně i nejvíce zatěžují životní prostředí. Své výsledky též přinese přechod k tržnímu mechanismu, který je svou podstatou zdrojově úsporný. Kromě toho vláda normativní úpravou vnutí každé činnosti uplatňování ekologických hledisek a do oblasti životního prostředí bude prioritně směřovat významnou část investiční činnosti.

  Vláda podnikne současně opatření k okamžitému zlepšení kvality života -změnou systémů zdravotní péče, vzdělávání, organizace vnitřního obchodu, bydlení, rekreační péče a státní správy. V těchto oblastech lze s minimálními náklady anebo dokonce i při jejich úspoře výrazně zlepšit a zlevnit jejich fungování tím, že budou tyto systémy zjednodušeny a odbyrokratizovány. Podobně lze očekávat určité rychlé zlepšení struktury nabídky i v důsledku podpory podnikatelské aktivity, včetně odbourání bariér pro rozšíření soukromého sektoru v oblasti služeb a výroby spotřebního zboží. Vláda bude nadále podnikat opatření k ochraně vnitřního trhu.

  Program vlády poskytuje velké šance a zároveň zodpovědnost mládeži a novým generacím. Sociální obsah ekonomického programu usiluje však o maximální spravedlnost pro všechny. Každý občan musí mít odpovědnost za svou budoucnost a možnost ji ovlivňovat. Rozhodující pro československou společnost je, aby vznikly podmínky pro rozvoj a uplatnění schopností všech občanů. Každému musí být poskytnuty stejné podmínky a stejné sociální šance.

  Federální vláda bude ve spolupráci s vládami republik věnovat v nadcházejícím období zvýšenou pozornost celé oblasti kultury a umění. I zde se nahromadilo mnoho problémů, které je třeba urychleně řešit. Naším hlavním cílem bude vytvoření prostoru pro svobodu uměleckého výrazu, která by se měla promítnout ve vysoké kvalitě umělecké tvorby. Vláda očekává, že na tomto úseku sehrají též důležitou úlohu nově konstituované umělecké svazy. Též právní normy v oblasti kultury se musí stát zárukou umělecké svobody, spravedlivého sociálního zabezpečení všech umělců a impulsem pro účelné ekonomické hospodaření kulturních organizací a jejich agentur. Vedle těchto prioritních úkolů bude vláda současně řešit problematiku materiálně technické základny, která je značně zanedbaná, což dokumentuje nejen stav památkových objektů a koncertních síní, ale i úroveň technického vybavení v divadlech, muzeích, galériích, Čs.televizi a Čs.rozhlase.

  Vzdělanost ve společnosti chápeme jako jeden z nejcennějších majetků našich národů a národností. Je i osobním bohatstvím každého člověka. Řádně fungující školství je jedním z předpokladů řádně fungujícího hospodářství a progresívního vývoje celé společnosti. Proto je třeba věnovat trvale pozornost i jeho materiálně technickému zabezpečení. Již v nejbližším období bude nutno vložit do rozvoje školství více finančních prostředků než v minulosti. Do škol je třeba vrátit tvůrčí a podnětnou atmosféru, zabezpečující plný rozvoj osobnosti. Žáci a studenti se musí učit s vědomím, že své poznatky uplatní v životě. Jen tak může naše školství opět nabýt vážnosti ve společnosti.

  Aktuálním úkolem je příprava projednání a přijetí zákona o vysokých školách. je to základní podmínka obnovy demokratického života a úspěšné práce vysokých škol. Tento zákon především zabezpečí přístup ke vzdělání všem schopným uchazečům bez rozdílu jejich světového názoru a politického přesvědčení a rozšíří možnosti pedagogické, vědecké a umělecké činnosti na vysokých školách.

  Ze škol a učilišť musí odcházet absolventi řádně odborně připravení s dobrými morálními vlastnostmi, s hlubokým skutečným vztahem ke své zemi a se zájmem pro demokratické ideály.

  Vážené poslankyně, vážení poslanci Federálního shromáždění,

  obnovení základů demokratického systému v Československu otvírá i nové možnosti pro jeho zahraniční politiku. Nové pojetí a praktické naplňování lidských práv ve vnitřní politice přispívá k tomu, aby se Československo změnilo z brzdy integračních procesů na jednoho z iniciátorů helsinského procesu a demokratizace mezinárodních vztahů. Nic nám dnes nemůže zabránit v tom, aby základem naší zahraniční politiky byly naše vlastní národní zájmy, jejichž obsah je dán organickým spojením demokratických tradic naší země s ochranou míru a blahobytu jejího lidu.

  Na světe je stále ještě mnoho nevyřešených otázek. V přístupu k nim se čs.zahraniční politika bude řídit těmi zásadami, o které se její dnešní tvůrci v minulosti vždy zasazovali: zásadou práva na sebeurčení národů a řešení sporů cestou jednání.

  Federální vláda si je vědoma klíčového postavení Československa v Evropě, a to jak z hlediska geografického, tak i z hlediska příslušnosti národů této země k evropské kultuře. Chce na tyto skutečnosti navázat ve své příští politice, která bude politikou otvírání se světu. Vycházíme z reality současné Evropy a zaměřujeme se především na budování klidných a plodných vzájemných vztahů se všemi státy, které vykročí vstříc naším snahám. Zvláštní důraz klademe na vztahy se všemi sousedy. Přejeme si, aby se dosavadní blokové pojímání bezpečnosti v Evropě změnilo v pojímání pluralitní, v němž Československo bude moci uplatnit svou touhu po spolupráci a otevřeném dialogu.

  Budeme respektovat závazky vyplývající z členství Československa ve Varšavské smlouvě a usilovat o to, aby se oba bloky zapojily do budování celoevropských bezpečnostních struktur. Chceme, aby tyto závazky byly založeny na rovnoprávnosti a nezasahování do vnitřních věcí. Tímto principům odpovídá i naše jednání se Sovětským svazem, týkající se dočasného pobytu sovětských vojsk na našem území.

  Budeme postupně normalizovat vztahy s těmi státy, s nimiž nemáme v současné době diplomatické styky, bude-li o ně oboustranný zájem. Vztahy s rozvojovými zeměmi budeme rozvíjet tak, aby byly v souladu s našimi možnostmi a potřebami. Proto též uskutečníme zásadní změny i v politice poskytování úvěrů do zahraničí.

  Československo je sice věřitelskou zemí, ale část našich pohledávek je doslova nedobytná. Proč došlo k takovému vývoji? Příčinou byla převaha politických hledisek nad ekonomickými, ale i samotný byrokratický systém řízení, který umožňoval řadě podniků plnit plán vývozu bez ohledu na návratnost zdrojů a jejich efektivnost. S takovou benevolencí musíme skončit. Nejsme tak bohatí, abychom mohli rozdávat úvěry jako dary. Jednoznačně i tady budeme preferovat hlediska návratnosti úvěrů a efektivnosti obchodů.

  Reálně oceňujeme vytváření jednotného vnitřního trhu zemí EHS. Vláda ČSSR projedná v nejbližší době koncepci přístupu k tomuto trhu a přijme potřebné úkoly v právní oblasti, oblasti normalizace a na dalších úsecích. Máme zájem na sjednání širší dohody o obchodu a spolupráci mezi ČSSR a Evropským společenstvím, eventuálně o určitou formu asociace.

  Budeme usilovat o rozvoj součinnosti i s dalšími vyspělými státy, rozšíříme vztahy s nově industrializovanými zeměmi. Musíme konečně přestat mluvit o nových formách spolupráce a musíme začít je v praxi uskutečňovat.

  Zároveň bych vás chtěl ujistit, že již začaly kádrové změny v našem diplomatickém sboru, na obchodních zastupitelstvích i na zodpovídajících ministerstvech. Tyto změny nejsou výrazem snah po nějaké politické odplatě. Jsou součástí snahy o zvýšení profesionální úrovně zahraniční služby, o vyhovění všeobecným požadavkům lidu, aby tuto zem nereprezentovali v zahraničí politici, kteří se zdiskreditovali ve vnitřní politice a aby se umožnil návrat těm, kteří byli nuceni odejít z této oblasti po roku 1968 a kteří si zachovali předpoklady pro zahraniční službu.

  Vážené poslankyně, vážení poslanci Federálního shromáždění,

  aby vláda národního porozumění mohla splnit své poslání, potřebujeme více než politický konsensus základních politických sil v otázce upevňování čs. státnosti na principech demokracie. Stejně tak je nezbytné, aby všechny politické síly, které se sešly u kulatého stolu, cítily nejen politický, ale i morální závazek vyplývající z přijatých dohod. I proto dnes veřejně předkládáme zásady programu vlády národního porozumění, aby celá naše veřejnost mohla posoudit, kdo a jak stojí za svým slovem.

  Má-li vláda ČSSR naplnit zásady svého programu, musí se politické a mravní závazky, přijaté u kulatého stolu, promítnout i do vztahů mezi vládou a Federálním shromážděním. Bez vzájemného pochopení nedokážeme překonat současnou politickou krizi.

  Je nanejvýš potřebné, aby se v této době především plně stabilizoval politický systém. Na základě konsensu vznikly všechny vlády jako nejvyšší výkonné orgány státní moci. Z parlamentů odcházejí poslanci, kteří nejsou považováni za reprezentanty lidu. Zůstává neobsazena funkce prezidenta republiky. Tento úřad, který historicky vznikl jako symbol naší státnosti a bez kterého nelze zabezpečit plné fungování státního i politického mechanismu, by měl být v zájmu stability co nejdříve obsazen.

  Vláda vyvíjí mimořádné úsilí k překonání politické i ústavní krize s přáním, aby byly přijaty všechny záruky bránící návratu předcházejících metod řízení společenských procesů. Proto bych chtěl požádat Federální shromáždění, aby se k tomuto úsilí připojilo volbou prezidenta republiky ještě do konce tohoto roku. Podle názoru vlády ČSSR není v současně době k dosažení deklarovaných cílů jiná alternativa volby prezidenta ČSSR, než volba Václava Havla s tím, že by se tato volba omezila na dobu, než se sejde parlament, který vyjde ze svobodných voleb a provede novou volbu. Tímto aktem bychom ocenili úsilí celého hnutí za mravní obrodu společnosti, za nastoupení cesty k demokratickému dynamickému a svobodnému uspořádání společenských vztahů v našem státě, hnutí, v jehož čele je Václav Havel. Vyhověli bychom tím i přání našeho lidu a potvrdili do zahraničí, že jsme schopni samostatně a na potřebné výši řešit problémy v naší zemi.

  Vážené poslankyně, vážení poslanci,

  udělejme spolu vše pro to, aby do voleb vstoupili všichni Češi i Slováci a příslušníci ostatních národností naší republiky jako důstojní občané demokratického státu. Občané, které stát nepreferuje a nediskriminuje podle jejich politického přesvědčení či náboženského vyznání, ale naopak jako občané, jejichž rovná práva stát chrání. Udělejme vše pro to, aby každý občan v duchu nejlepších tradic naší politické kultury mohl bez obav pevně stát za svým přesvědčením a zároveň být tolerantní k názorům druhého. Udělejme vše pro to, aby se v této zemi respektovala skutečná vůle většiny i nezadatelná práva menšiny.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik