PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokumenty vztahující se k abdikaci prezidenta Edvarda Bene?e (1948)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2156 přečtení)

  Dokumenty vztahující se k abdikaci prezidenta Edvarda Bene?e (1948)
  Zdroj: Společná česko-slovenská parlamentní knihovna (Digitální knihovna) - Národní shromá?dění 1948-1954 - stenoprotokoly - čtvrtek 10. června 1948

  -----

  Dopis prezidenta republiky Edvarda Bene?e ze dne 7. června 1948, adresovaný předsedovi vlády Klementu Gottwaldovi:

  Pane předsedo vlády,

  dne 4. května t. r. oznámil jsem Vám svůj definitivní úmysl resignovati na presidentskou funkci. Prodiskutovali jsme tehdy toto mé rozhodnutí v souvislosti s problémy celkové politické situace; sdělil jsem Vám té?, ?e také lékaři mi doporučují, abych vzal ohled na svůj dne?ní zdravotní stav. Odvolávaje se na tento ná? rozhovor, prosím Vás, abyste oznámil Národnímu shromá?dění mé rozhodnutí a po?ádal je, aby vzalo laskavě na vědomí moji resignaci na odpovědný úřad, jím? mne jednomyslnou volbou dne 19. června 1946 poctilo. Děkuji mu za jeho důvěru, děkuji za důvěru a lásku lidu, která mi byla v?dy nesmírnou posilou a kterou jsem se sna?il nezklamat.

  Přeji v?em svým drahým spoluobčanům, jejich odpovědným zástupcům a jejich vládě, aby republika zůstala u?etřena v?ech pohrom, aby v?ichni ?ili a pracovali v sná?enlivosti, lásce a odpou?tění, svobody přáli a svobody svědomitě u?ívali.

  Věřím v dobrého genia na?eho lidu a věřím v krásnou budoucnost na?í drahé republiky.

  Vá? dr. Edvard Bene?.

  -----

  Pozdrav Národního shromá?dění Edvardu Bene?ovi schválený na schůzi dne 10. června 1948:

  Pane presidente!

  Národní shromá?dění vzalo s politováním na vědomí Va?e rozhodnutí, kterým jste se vzdal svého vysokého úřadu.

  Jako odpovědní zástupci lidu v nové sněmovně obracíme se k Vám jménem v?ech občanů Československé republiky, jménem v?ech Čechů a Slováků. Jejich jménem i svým děkujeme Vám co nejvřeleji za v?e, co jste pro ná? stát a oba jeho národy vykonal.

  A vykonal jste toho opravdu mnoho! Nebo? práci pro národ a stát byla zasvěcena ve?kerá Va?e činnost ji? od raného mládí.

  Ji? na počátku své ?ivotní dráhy jste se věnoval studiu základních společenských otázek, co nej?ivěji se zajímal zejména o nejzákladněj?í otázku nového věku - o socialismus. Ale činil jste tak nikoliv s blahosklonností vzdělance povzneseného nad prostý dav, nýbr? v duchu svého velkého učitele a předchůdce T. G. Masaryka docela konkretně a prakticky. Ji? v mládí jste pochopil, ?e je úkolem vzdělance slou?it svými schopnostmi lidu.

  To jste dokázal, kdy? jste jako mladý mu? v roce 1915 vstoupil do odboje proti pře?ité monarchii Rakousko-uherské. Znamenalo to zároveň postavit se na odpor expansi německého imperialismu, ohro?ujícího ve?keré humanitní ideály. A dokázal jste to znovu ve zralém věku, kdy? jste se za druhé světové války postavil v čelo odboje proti té?e nepřátelské moci, která v podobě je?tě děsivěj?í ohro?ovala naprostou zkázou oba na?e národy.

  Toho Vám, pane presidente, ná? lid nikdy nezapomene!

  Na své plodné a plné ?ivotní dráze za?il jste i mnohé trpké chvíle. Zvlá?tě trpké jistě bylo, kdy? po zalo?ení Československé republiky, na něm? jste měl tak velký podíl, dostalo se vám místo díků namnoze pomluv a tajeného i zjevného zá?tí. Ná? lid Vás v?dy chápal a měl rád, ale Va?imi odpůrci byly právě ty tak zvané "lep?í vrstvy" na?í tehdej?í společnosti, to jest představitelé sociální reakce, z nich? se později vyklubali strůjci Mnichova. Tak byly rozděleny síly při Va?í první volbě presidentem republiky v roce 1935. Lid byl pro Vás. Proti Vám byli tití? lidé a tyté? vrstvy, kterým zalo?ení Československé republiky bez jejich zásluhy dopomohlo k moci a blahobytu a kteří ji pak v mnichovské krisi hanebně zradili.

  Národ a pracující lid byl v?ak dále s Vámi, zejména ve chvíli, kdy jste se postavil v čelo odboje proti okupantům, a zvlá?tě v roce 1943, kdy? jste na své pouti do Moskvy podepsal smlouvu československo-sovětskou, úhelný to kámen na?í nyněj?í zahraniční orientace. Od svého slavného návratu do vlasti stal jste se milý a drahý celému národu - od chvíle, kdy jsme začali znovu budovat osvobozenou republiku na nových základech, podle zásad Ko?ického programu, a kdy byli zbaveni moci ti, kdo zavinili mnichovskou zradu.

  Nyní tedy, kdy jste se k na?emu vlády ve svém projevu ze dne 7. června, zejména k jeho slovům:

  "I kdy? dr. Edvard Bene? odchází z funkce presidenta republiky, zůstává ji? nav?dy v dějinách na?í republiky, v dějinách velkého zápasu československého lidu za svobodu a nezávislost, za stát pokrokový a sociálně spravedlivý."

  Děkujeme Vám za Va?e krásné přání, kterého si budeme na na?í dal?í cestě budování lidové demokracie velmi vá?it, a přejeme Vám, drahý pane presidente, abyste byl brzy zase zdráv a mohl je?tě dlouho a v pokoji sledovat osudy na?í Československé republiky, kterou my i Vy stejně milujeme.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik