PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 03. 12. 2020    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Tzv. Liptovská rezolúcia (1.5.1918)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2090 přečtení)

  Rezolúcia z prvomájového zhroma?denia sociálnodemokratickej strany v Liptovskom Mikulá?i 1. mája 1918

  My robotníci, organizovaní v slovenskej soc. demokratickej strane, a slovenskí občania na verejnom ľudovom zhroma?dení v Liptovskom Sv. Mikulá?i dňa 1. mája 1918 po vypočutí rečníkov prijímame nasledujúcu rezolúciu.

  U? ?tyri roky zúriaca svetová vojna vy?iadala si od v?etkých národov sveta, medzi nimi i od uhorskej vetvy československého kmeňa , dosiaľ neslýchaných obetí na majetkoch, krvi a ?ivotoch. Tieto nesmierne obete sme zná?ali a zná?ame v tom povedomí, ?e bojujeme za vec spravodlivú a svätú: za najvy??ie majetky ľudstva, za rovnakú slobodu v?etkých bojujúcich tried i národov rakúskouhorskej monarchie.

  No s ľútos?ou kon?tatujeme, ?e v týchto nádejach sme sa sklamali, lebo smer politiky úradnej, zahraničnej a vnútornej berie sa cestou protidemokratickou a teraj?ie vlády pou?ívajú v?etkých protiľudových prostriedkov spred vojny, aby najväč?iu ?archu tejto svetovej vojny zná?ajúce ?iroké masy ľudové a zaslú?ené práva a slobody pripravili. Proti tomuto zavádzaniu a úskočnému pokračovaniu teraj?ích vlád dôrazne protestujeme a ?iadame:

  1. Aby sa vlády chytili ka?dej príle?itosti uzavrie? mier spravodlivý a trvalý, zakladajúci sa na poctivom rie?ení v?etkých zahraničných a vnútropolitických otázok, mier, ktorý zabráni vzplanutiu nových vojen a prinesie ?iadaný POKOJ a slobodu v?etkým národom Európy.

  2. Ako prirodzený následok uznanej slobody ?iadame bezpodmienečné uznanie práva na samourčenie v?etkých národov nielen za hranicami na?ej monarchie, ale i národov Rakúsko-Uhorska, teda i uhorskej vetvy československého kmeňa.

  3. ?iadame, aby vplyv na zákonodarstvo bol zabezpečený ka?dému dospelému občanovi Uhorska bes rozdielu na národnos? a triedu rovným a v?eobecným volebným právom. Ďalej ?iadame, aby sa hlasovanie na celom území krajiny konalo tajne a aby zneu?ívanie moci akýchkoľvek orgánov, ako i ka?dé podpláca-nie a terorizovanie voličov bolo prísne stíhané, a protestujeme proti vyneseniu takého volebného zákona, ktorý má zabezpeči? nadvládu triedy nad triedami, národa nad národmi.

  4. ?iadame úplnú slobodu tlače, slova a protestujeme proti tomu, aby verejná mienka občanov s pomocou cenzúry bola umlčovaná nielen pri vydávaní, ale i pri roz?irovaní slovenských časopisov, ďalej proti zbytočnému tútorstvu na?ej vlády, ktorá tajnými nariadeniami hatí prístup časopisov nielen z ďalekého zahraničia, ale i zo susedného Rakúska.

  5. Konečne ?iadame, aby sa vláda postarala o to, ?e by svetovú vojnu nepova?ovalo niekoľko ľudí za dobrý obchod na úkor nemajetných tried, ktoré sú dnes prinútené hladova? a nahé chodi? len preto, lebo jednotlivec slobodne mô?e potravné články a odev skrýva? pre vojenský zisk.

  6. ?iadame, aby osemhodinový pracovný čas bol zákonom zaistený. ?iadame rovnos? vo v?etkom, nielen na boji?tiach, kde ide o ?ivot, ale aj za boji??ami.

  Nech ?ije v?eobecné volebné právo! Nech ?ije svetový mier! Nech ?ije rovnos? a sloboda národov!

  Zdroj: Sivák, Florián & Klimko, Jozef. Dokumenty k dejinám ?tátu a práva na území ČSSR II. čas?. Bratislava: Univerzita Komenského, 1977.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik