PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Projev předsedy federální vlády Mariána Čalfy před volbou prezidenta (29.12.1989)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (1665 přečtení)

  Projev předsedy federální vlády Mariána Čalfy před volbou prezidenta
  Společná schůze obou komor Federálního shromá?dění, 29.12.1989
  Praha, Vladislavský sál Pra?ského hradu

  Předseda vlády ČSSR M. Čalfa: Vá?ený pán predseda Federálneho zhroma?denia, vá?ené poslankyne a poslanci, vá?ení hostia.

  Posledné tý?dne postavili pred ka?dého občana na?ej republiky povinnos? prevzia? svoj diel osobnej zodpovednosti za správu vecí verejných. ?tudenti, umelci, robotníci, roľníci, vedci i úradníci tí v?etci na uliciach i na pracoviskách spolurozhodovali o na?om budúcom osude.

  Východisková po?iadavka dialógu v?etkých politických síl krajiny postupne prenikla z Václavského námestia, nielen do ostatných častí Prahy a ďal?ích miest, ale tie? do ?tátnych orgánov. Tento dialóg sa stal základom zostavenia novej vlády a stáva sa aj spôsobom práce Federálneho zhroma?denia.

  Aby sa slobodný dialóg stal nepochybnou súčas?ou politického rozhodovania a riadenia, je nutné da? odpoveď na stále e?te otvorenú otázku, kto bude československým prezidentom v dobe, kedy na?a krajina bude zavr?ova? prechod k demokracii.

  Práve dnes nastala tá chvíľa, kedy vy - poslanci Federálneho zhroma?denia, svojou voľbou rozhodnete, kto bude hlavou ?tátu v tejto historickej dobe.

  Vá?ené poslankyne, vá?ení poslanci. hlasova? o prezidentovi Československej socialistickej republiky je v?dy zodpovedný čin. Ak máme dnes zabráni? ústavnej a spoločenskej kríze, 3/5 z vás musia nájs? spoločný jazyk. Iba takto preuká?ete, ?e poslanci Federálneho zhroma?denia sú schopní vyhovie? prianiu svojich voličov, čím polo?íte ďal?í z dôle?itých kameňov stavby demokratického politického re?imu v na?ej krajine. Hlasova? o prezidentovi Československej republiky je v?dy záva?ný čin. Najvy??í predstaviteľ ná?ho ?tátu má rad pravomocí, ktorých plnenie je predpokladom uceleného fungovania celého politického systému z hľadiska vnútornej i zahraničnej politiky.

  Prezident, ako vrcholný ?tátno-politický predstaviteľ stelesňuje na?u suverénnu ?tátnos?, a to v neposlednom rade ako spoločný predstaviteľ českého a slovenského národa i ostatných národností republiky. Navy?e tradícia prezidentského úradu odvozovaná od zakladateľa novodobého Československého ?tátu Tomá?a G. Masaryka spája politické právomoci s osobnou autoritou, teda i s mravnos?ou.

  Hlasova? o prezidentovi Československej republiky je v?dy slávnostný čin. Demokratická politická kultúra na?ich národov, ktoré v uplynulých tý?dňoch preukázali svoju ?ivotaschopnos? a silu, dá iste vyniknú? i v tejto historickej sále Pra?ského hradu významu, aký voľbe prezidenta prikladá ka?dý občan na?ej vlasti. Dôstojne, na úrovni na?ich tradícií pred tvárou celého sveta mô?eme dnes dokáza?, ?e reprezentanti československého ľudu doká?u suverénne a zodpovedne rie?i? v?etky úlohy, ktoré pred nimi stoja.

  Vá?ené poslankyne, vá?ení poslanci, v súlade s vôľou ľudu i predstaviteľov rozhodujúcich politických síl v na?ej krajine a podľa svojho vlastného najhlb?ieho presvedčenia vám predkladám návrh, aby ste za prezidenta Československej socialistickej republiky zvolili pána Václava Havla.

  Politická i umelecká aktivita pána Václava Havla je dnes u? natoľko známa, ?e nie je potrebné návrh podrobne zdôvodňova?. Dovoľte mi preto iba uvies? hlavné dôvody, o ktoré sa predlo?ený návrh opiera.

  Pán Václav Havel je dnes najvýznamnej?ím predstaviteľom zápasu o mravnos? demokratickej politiky. Jeho ?ivot je príkladom človeka, ktorý stojí za svojími názormi aj navzdor perzekúcii. Priamočiaros? jeho politickej aktivity, či u? ako člena Klubu anga?ovaných nestraníkov v roku 1968, zakladateľa a prvého zástupcu Charty 77, či popredného predstaviteľa Občianského fóra, ukazuje na jeho mravnú veľkos? i na veľké skúsenosti z práce medzi ľuďmi. Tým si získal úctu v?etkých, ktorí doká?u rozumne zhodnoti? charakterové vlastnosti politika modernej doby.

  Mravná zásadovos? pána Václava Havla je zárukou, ?e demokratický dialóg zostane základom ná?ho novo sa formujúceho politického re?imu. Práve v politickej mravnosti nového prezidenta je istota, ?e pozornos? verejnosti, ich predstaviteľov sa bude sústreďova? na budúcnos? na?ej krajiny, na upevňovanie demokracie, a nie na vybavovanie si osobných účtov pod plá?tikom veľkých ideálov, ako sme tomu boli neraz svedkami v minulosti. Sama skutočnos?, ?e pán Václav Havel podmienil svoju voľbu zaistením slobodných volieb, s tým, ?e a? po zvolení nového Federálneho zhroma?denia, by sa mal zvoli? prezident na ústavou predpísaných 5 rokov svedčí o tom, ?e zostáva verný svojmu demokratickému presvedčeniu.

  Pán Václav Havel je dnes jedným z najvýznamnej?ích predstaviteľov nielen demokratických, ale aj vlasteneckých síl tejto krajiny. Nikdy neprijal ani ponuky priateľov ani odporúčania nepriateľov, aby odi?iel do emigrácie, kde by iste mal podmienky pre pohodlnej?í ?ivot.

  Ako väzeň svedomia dôstojne zná?al poní?enie človeka zatlačeného bezduchou mocou na okraj spoločnosti iba preto, aby mohol zosta? so svojím ľudom; svojími názormi i praktickými činmi sa stal i jedným z architektov nových demokratických vz?ahov Čechov a Slovákov. Zároveň ako tvorivý umelec obohacoval pokladnicu kultúry na?ich národov a preslávil ich talent v zahraničí.

  Ako dôstojný zástupca generácie obrodencov nielen tvorivými činmi, ale i usilovnou organizátorskou prácou, či v rôznych dobách vo vedení PEN-klubu, Klubu nezávislých spisovateľov, či v čele obce spisovateľov, rozvíjal demokratickú kultúrnu tradíciu na?ich národov.

  Pán Václav Havel je dnes občanom na?ej krajiny s najväč?ou medzinárodnou autoritou. Nejde iba o to, ?e je členom radu zahraničných PEN klubov alebo nositeľom mnohých zahraničných či medzinárodných umeleckých cien. Ako na najvýznamnej?iu osobnos? na?ich demokratických klubov sa k nemu obracajú cudzí ?tátnici u? mnoho mesiacov. Iba človek s takýmto kreditom mô?e reprezentova? na?u suverenitu v búrlivých integračných procesoch súčasnej Európy. Iba človeka s takovýmto kreditom mô?u dnes re?pektova? v demokratických krajinách ako spoľahlivého partnera pre dlhodobé dohody, ktoré zaistia bezpečný ?ivot na?ich národov te?iacich sa z najhodnotnej?ích plodov hospodárskeho rozvoja.

  Vá?ené poslankyne, vá?ení poslanci, dovoľte mi na záver vyjadri? presvedčenie, ?e vá? hlas pre pána Václava Havla, je hlasom pre zabezpečenie ľudských práv, pre ka?dého človeka v na?ej krajine. Je to hlas pre dôstojný a stále bohat?í ?ivot ľudu na?ej drahej vlasti.

  Ďakujem za pozornos?.

  Zdroj: Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik