PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: První projev Klementa Gottwalda na půdě parlamentu (21.12.1929)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (3989 přečtení)

  První projev Klementa Gottwalda na půdě parlamentu
  (Praha, Národní shromá?dění, 21.12.1929)

  Nová vláda a nový parlament začaly svoji práci několika příznačnými, typickými, ba symbolickými činy.

  Za prvé navalily na chudé poplatnictvo 2,5 miliardy nových daní ve formě prodlou?ení zákona o dani z obratu a o úředních dávkách.

  Za druhé odpověděly na komunistický návrh ve prospěch nezaměstnaných vyhozením téměř celého komunistického klubu z parlamentu, činem, k němu? nesáhl ani fa?ista Pilsudski.

  Za třetí daly uspořádat proti nezaměstnaným, kteří demonstrovali za komunistický návrh, v Brně, v Praze, v Moravské Ostravě a jinde pendrekiády, daly je ztlouci a pozavírat, při čem? národněsociální senátor ??astný nazval nezaměstnané dělníky syčáky a vagabundy.

  Nová vláda zahájila svoji práci za čtvrté tím, ?e ústy svého ministra spravedlnosti, sociálního demokrata Meissnera, ohlásila novou persekuci dělnického tisku zru?ením těch posledních zbytků tak zvané tiskové svobody a znemo?něním revolučního tisku vůbec.

  A konečně na poli zahraniční politiky uvedla se nová vláda tím, ?e drze hrozila Sovětskému svazu, ?e se připojí k intervenční notě Ameriky a Anglie ve prospěch tonoucí bandy čínských kontrarevolucionářů, zatím co zde v Praze ministr Bene? jednal s ministrem rumunských bojarů o intervenční, obkličovací politice proti Sovětskému svazu na západě.

  Tato první série symbolických činů nové vlády je ?ivým komentářem vládního prohlá?ení, je tónem, který určuje muziku nové vlády. Těmito činy se nová vlády, nový parlament uvedly, těmito činy nová vláda prokázala, ?e bude vládou hladu, vládou policejního teroru a vládou přípravy imperialistické války proti Sovětům. (Hlasy: ?A sociálfa?istů, na to jste zapomněl!?) I ti přijdou na řadu, bez sociálfa?istů by byla tato vláda nemo?ná.

  Vládní prohlá?ení praví, ?e hlavním úkolem nové vlády bude hledat a nalézt prostředky k odstranění hospodářské krise. Jak si to představujete, to jste u? ukázali.

  Budete chtít zvý?it daně nepřímé, spotřební, budete chtít zru?it poslední zbytky ochrany nájemníků a zvý?it čin?e, budete chtít zvý?it agrární cla a drahotu, budete chtít vyhazovat dal?í desetitisíce dělníků z práce a odsuzovat je k smrti hladem, budete chtít stupňovat kapitalistickou racionalisaci! ? Prodlu?ováním doby pracovní, sni?ováním mezd, popoháněčstvím a závodním fa?ismem budete chtít vy?dímat z dělníků, kteří v závodech zůstanou, poslední kapku krve. Budete chtít daněmi, poplatky a exekucemi přivést na buben dal?í desetitisíce malozemědělských usedlostí a celé va?e ?vanění o ?odstranění? zemědělské krise nemá ?ádný jiný smysl ne? ten, abyste poslední krejcary, které je?tě zůstanou v kapsách malorolníků, vytáhli, abyste přivedli na buben poslední je?tě jak? tak? samostatnou drobnou usedlost. Budete zkrátka a dobře chtít ře?it krisi va?eho prohnilého re?imu na účet pracujícího lidu.

  Vládní prohlá?ení slibuje, ?e prý se vláda postará o klid a pořádek, ?e se bude dbát, aby státní administrativa byla vzdalována v?ech ru?ivých vlivů a byla vedena v duchu stejné spravedlnosti ke v?em. Také v tomto směru jste u? ukázali, jak si to představujete.

  Zavíráte komunistické poslance, zavíráte sta a tisíce poctivých dělnických funkcionářů, zatímco zde, v této va?í sněmovně, sedí vrah nejen ruských dělníků, ale i legionářů /Je míněn Rudolf Gajda ? pozn.red./ (Místopředseda Roudnický zvoní: ?Prosil bych pana řečníka, aby u?íval parlamentních výrazů.?)

  Odsuzujete do kriminálů dělníka, který ukradl housku, ale celá va?e vládní společnost je slo?ena ze stran, které stát okradly o miliardy a miliardy na ?piritusu, na válečných půjčkách, na zby?ácích na dodávkách a na v?em mo?ném. To je ta va?e spravedlnost. ?tvete daňového exekutora na domkaře a malého ?ivnostníka pro nezaplacení několika korun daně, ale podle tých? svých zákonů sni?ujete a odepisujete stamiliony daní fabrikantům a velkostatkářům. Dáváte tlouci a zavírat stávkující dělníky a pro ka?dého stávkujícího člověka. Který se brání proti vykořis?ování, budete mít jen kriminál, zatím co na obranu fabrikantů si dáváte vyrukovat celou rotu ?piclů a policistů. Taková je va?e ?spravedlnost ke v?em?.

  A vy budete chtít s pomocí nové vlády tuto svou ?spravedlnost? je?tě více roz?iřovat a uplatňovat. Vy budete chtít s pomocí zákona o závaznosti kolektivních smluv znemo?nit dělníkům jakoukoli obranu, budete jim chtít zakazovat stávku, budete je chtít vydat na milost a nemilost zaměstnavatelům. (Posl. Langr: ?Mluvíte o věcech, kterým nerozumíte!? Výkřiky poslanců čs. Strany nár. socialistické.) Věru, pane, nerozumím tomu, zaprodávat dělníky. Budete chtít úplně zničit proletářský tisk. Budete chtít pendreky, bajonety a kriminály potlačit ka?dý projev nespokojenosti. Budete chtít komunistické zástupce v parlamentě učinit ?neviditelnými a nesly?itelnými?. Budete zkrátka chtít zde zavést dokonalý re?im fa?istické diktatury, budete se chtít prosadit na ?andárské bajonety.

  Vládní prohlá?ení konečně oznamuje, ?e vláda bude věnovat plnou pozornost obraně státu a pohotovosti armády. Co ta va?e péče o armádu a obranu státu bude znamenat, to víme. Budete chtít vrhnout dal?í miliardy do chřtánu kapitalismu a militarismu. Budete chtít v armádě utu?it re?im káznice, budete chtít zavést je?tě více ne? dosud vojnu, vojnu ?jako řemen?. Budete chtít pokračovat ve výstavbě válečného průmyslu a přetvořovat ve?keren průmysl na válečnou výrobu.

  Budete chtít zmilitarisovat celý národ, budete chtít zavést předvojenskou výchovu mláde?e a postavit ji pod komando va?ich oficírů, kapitalistických oficírů, na obranu peně?ního toku, na obranu kořistníků. (Výkřiky: ?A co v Sovětském svazu??) V Sovětském svazu se proletáři učí střílet proti kapitalistům, proti vám, tam se stavějí ?ibenice na vás, tam se dělají tanky proti vám, kapitalistům, a v tom je ten rozdíl!

  VY budete zkrátka a dobře chtít urychlit kři?ácké ta?ení proti Sovětskému svazu. (Hluk.) Kdy? tak křičíte, proč vá? ministr Bene? nevysvětlí, jak je to s těmi tajnými smlouvami s Rumunskem a Polskem? Proč vá? zaměstnavatel, ředitel ?ivnobanky, nevysvětlí, k čemu se vyzbrojuje rumunská armáda československými zbraněmi, k čemu staví ?kodovky v Polsku, Rumunsku, Litvě a Jugoslávii zbrojnice a arsenály? (Posl. Knejzlík: ?Proti Rudé armádě!?) Ano, proti Sovětskému svazu!

  Zkrátka, celé to va?e vládní prohlá?ení a ?ivý komentář k němu ukazuje směr va?í politiky, politiky hladu, fa?istické diktatury a politiky války. (Výkřiky.)

  A nyní k těm sociálfa?istům, po nich? se vám tolik stýskalo. (Hluk.) Vám tady, co tak křičíte, bych doporučoval, abyste si napsali na ceduličky, co chcete vědět, a já na v?echno odpovím. Teď k těm sociálfa?istům.

  Vy tady tancujete tanec mezi vejci a chcete dělníkům dokázat, ?e proto jste vstoupili do vlády, abyste v ní zastávali zájmy dělníků. To bohu?el tak není. (Místopředseda Roudnický zvoní.) My vás nazýváme sociálfa?isty a vy říkáte, ?e je to nadávka. Tak by mohl na příklad říci vůl, kdy? se mu řekne vůl, ?e je to nadávka, rovně? tak lump nebo vrah, kdy? se mu tak řekne by mohl tvrdit, ?e je to nadávka. A tak je to i s názvem sociálfa?istů. To není nadávka, nýbr? jen označení skutečnosti.

  Podívejte se, v?dy? vy a va?e strana nemáte nic společného s dělnictvem, jste součástí bur?oazie, součástí panující třídy, jste její stranou u? i sociálním postavením vás v?ech. Psí boudy, vily, blahobytný ?ivot, zbytkové statky atd., to u? jsou ty sociální kořeny, z nich? vyrůstá sociálfa?ismus.

  Ale i kdyby toho nebylo, vezměte va?i ideologii. Vy jste zapomněli, nebo to vlastně ani nevíte, ?e společnost se skládá z tříd, a kdy? vy mluvíte o třídách, tak to děláte jako jeden z va?ich theoretiků, který nazval zdrcující část proletariátu lumpenproletariátem, sezónní a pomocné dělníky postavil na roveň prostitutkám, pravil, ?e jsou pouze objektem sociální péče. K třídě dělnické počítáte pravděpodobně pouze ?proletáře? od va?eho odborového sekretáře nahoru. To vás ukazuje v pravém světle. (Výkřiky.) Pro vás jsou nezaměstnaní syčáci a vagabundi, pro vás jsou sezónní a pomocní dělníci rovni prostitutkám. To je ideologie fa?istická, ideologie, podle které Mussolini tvoří korporativní stát.

  Va?e politika je dal?ím důkazem va?eho sociálfa?ismu. Já vás zde osobně neznám. Včera jsem při?el a mluvil tu jeden pán. Ptám se, kdo je to? Je to agrárník. Ten mluvil skutečně agrárnickou řeč. Při?el druhý, mluvil agrárnicky, myslím si, je to také agrárník. On mluvil právě tak jako Zadina - zatímco to byl ?soudruh? Koudelka. V?dy? mezi vámi není vidět ?ádných diferencí a rozdílů. Vy jste jedna rodina, vy patříte do jedné rodiny bur?oasie, do rodiny fa?istů!

  A konečně va?e praxe: stávkokazectví v ka?dém případě, va?e ?piclování, va?e pomahačská slu?ba zaměstnavatelům, va?e účast na v?ech zločinech proti pracujícímu lidu - to je ten vá? sociálfa?ismus. Byli to severoče?tí horníci, které jste právě včera znovu zaprodali. A ti vám to zúčtují.

  Kdy? vám tedy říkám ?sociálfa?isti?, je to právě tak, jako kdy? se řekne lumpovi lumpe. (Místopředseda Roudnický zvoní: ?Prosil bych pana řečníka, aby u?íval parlamentních slov.?) To není nadávka, nýbr? je to obsah celé va?í politiky, celé va?í činnosti. Vy zkrátka a dobře v této vládě nebudete a nemů?ete hájit zájmy dělníků, poněvad? jste součástí bur?oazie, nehájíte zájmy dělníků, nýbr? naopak budete v této vládě údernou rotou kapitalistické reakce. Proto si vás bur?oasie povolala, vzala do své vlády, abyste dělali údernou rotu kapitalistické reakce. Proč vás fa?ista Stříbrný volal do vlády? Neřekl Stříbrný, ?e je to plus nové vlády, ?e jste v ní? A fa?ista Stříbrný je mu?, který zastává zájmy bur?oasie. A vítá-li vás fa?ista jako své rodné bratry, gratuluji.

  Ale konečně dále: v?dy? jste na tom vládním prohlá?ení spolupracovali. V?dy? va?i řečníci se s tímto vládním prohlá?ením solidarisovali v?ichni: v?dy? jste hlasovali pro vyhození komunistických poslanců, ale nejen to, nýbr? vlastnoručně jste je pomáhali vyhazovat!

  V?dy? sociálfa?ista Soukup rovně? vyhazoval komunistické senátory. V?dy? vá? člověk, sociálfa?ista ??astný, nazval nezaměstnané ?vagabundy?. (Výkřiky poslanců nár. socialistických: ?To je le?!? ) Tak l?e ?České slovo?.(list Nár. socialistů ? pozn.red.) Já za to nemohu, já sice vím, ?e jinak v?dy l?e, a kdy? to i vy potvrzujete, tím lépe. ??astný v?ak nazval nazaměstnané dělníky syčáky a vagabundy. (Výkřiky. ? Místopředseda Roudnický zvoní.) Byl to přece vá? člověk, sociálfa?ista Meissner, který prohlásil, ?e musíme mít odvahu nemluvit ji? o svobodě tisku. Byl to Bene?, který hrozil a hrozí Sovětskému svazu a paktuje se s Pilsudským a rumunskými bojary proti Sovětskému svazu. Byl to vá? člověk, sociálfa?ista Hampl, který zde z této tribuny prohlásil, ?e to byly předev?ím mezinárodní vlivy, které přivodily vá? vstup do vlády. Co tím Hampl myslel? Myslel účast Labour Party a německých sociálních demokratů na vládě. A proč MacDonald vstoupil do anglické vlády? Aby tam zastával zájmy dělníků? Nikoli, ale aby prováděl racionalisaci, na kterou sami kapitalisté nestačili, Aby střílel a házel bomby na koloniální národy v Palestině, v Indii a v?ude v koloniích Velké Británie. Aby organizoval lépe ne? konservativec Baldwin ? lépe, poněvad? pokrytečtěji, mazaněji, poněvad? sociálfa?isticky ? frontu proti Sovětskému svazu. Proto ?el MacDonald do vlády. Proč ?el Herman Müller do vlády? Proto, aby pomohl německému proletariátu? Nikoli, ale aby proti německému proletariátu pou?il ve?keré moci státu, aby pořádal zörgiebeliády proti proletářům, aby umo?nil německé bur?oasii provést Youngův plán zvý?eným vykořis?ováním, novou etapou racionalizace, fa?ismem. A co va?i přátelé ve Vídni, tzv. austromarxisté, sociálfa?isté vídeň?tí? V?dy? oni spolu s Heimwehry, se Schoberem odhlasovali fa?istickou ústavu. A proto tedy jsou ?hoffähig, regierungsfähig?, a proto také vy jste byli povoláni do vlády. Hampl to doznal. Konečně vá? člověk, sociálfa?ista Dundr, ve své řeči v senátě obhajoval va?i třídní, bur?oasní justici, prohlásil ji za pilíř státu a měl pravdu: va?e třídní justice je ve skutečnosti pilířem va?eho státu. (Poslanec Jaksch: ?Was ist mit den Kerkern in Sowjetrussland??) In den Kerkern in Sowjetrussland sitzen die Kontrarevolutionäre, sitzen die Mörder, gerade so wie ihr in den tschechoslowakischen Kerkern einmal sitzen werdet. (*) (Výkřiky.) Tentý? Dundr obhajoval ve své řeči kapitalistickou racionalizaci, imperialistickou politiku Československa. Tentý? Hampl zde před několika dny hlásal bo?í mír od Kramáře a? po Czecha pod heslem: ?Odpus?me si a hrr společně na dělníky a komunisty!? To není jen řečnický obrat. To je politická deklarace té skutečnosti, ?e jste s bur?oazií srostlí, ?e jste její součástí, ?e jste dnes její avantgardou. (Výkřiky.) Byla to konečně tady madame Zeminová, která z této tribuny prohlásila, ?e tato vláda, která se tak skvěle uvedla, při?la právě včas. A madame Zeminová současně pak v kuloárech se cvičila pravděpodobně v těch pří?tích úkolech vlády tím, ?e tu maličkou Či?inskou ?krtila. To je velmi příznačné.

  Zkrátka a dobře: říkáme-li vám sociálfa?isti, nenadáváme vám, nýbr? konstatujeme fakt. Říkáte-li vy, ?e jste vstoupili do vlády proto, abyste tam hájili zájmy dělnictva, tedy vás va?e skutky usvědčily dávno ze l?i a tím více vás usvědčí ze l?i v budoucnosti. ?ádný tanec mezi vejci vám nepomů?e. Vy jste a v budoucnu budete je?tě více avantgardou fa?ismu, avantgardou imperialismu, avantgardou války. Va?ím zářivým vzorem je Zörgiebel, va?ím zářivým vzorem je Pilsudski, va?ím zářivým vzorem je koloniální politika Anglie v Indii, v Palestině, Iráku a v?ude jinde. Čím více bude tento kapitalistický re?im ohro?en, tím brutálněji budete postupovat proti dělnictvu. Vy dnes je?tě dělnictvu ma?ete med okolo úst, ale přijde doba, kdy přestanete i s tím a půjdete proti dělnictvu brutálním násilím právě tak jako otevření fa?isté.

  Tedy, jak jsem u? pravil: tato sociálfa?istická vláda bude chtít ře?it krisi tohoto kapitalistického řádu na účet dělnictva, bude chtít zavést otevřenou diktaturu, bude chtít urychlit intervenční válku proti Sovětskému svazu. Opakuji: bude chtít. O chu? zde není, apetit má tato vláda dobrý, bude chtít v?echno.

  Ale zapomínáte, ?e děláte účet bez hostinského. A tím je v tomto případě proletariát a jeho komunistická strana. A tento proletariát vám dnes nebo zítra, později nebo dříve, ale docela určitě udělá tlustou čáru přes vá? rozpočet. Tento pracující lid, o jeho? ků?i zde kupčíte, vám doká?e, ?e si nedá na svém těle dříví ?típat. Pamatujte si, ?e se se d?bánem chodí pro vodu jen tak dlouho, a? se ucho utrhne, a ?e mnohdy stačí kapka, aby pohár přetekl.

  Svými prvními brutálními činy proti pracujícímu lidu vyhla?ujete dělníkům válku. Dělníkům a komunistické straně vyhla?ujete válku. Dobře, my tuto výzvu přijímáme, my tuto výzvu opětujeme! (Výkřiky.)

  Co máte? Máte ?koly, máte kostely, máte rotačky, máte prodejná pera, máte prodejné huby, máte pornografii. Máte ?picly, máte policajty, máte ?andarmy, máte armádu, máte kriminály a máte také ?ibenice. Máte sociálfa?isty, kteří je?tě dnes, je?tě dosud, dr?í na uzdě značnou část dělníků a zapřahají je do kapitalistického chomoutu. (Stálé výkřiky.) Ale nezapomeňte, ?e sebevět?í pornografie neuti?í hlad, ?e s bajonety se dá v?echno dělat, jenom ne na nich sedět, a ?e proti sociálfa?istickému jedu existuje dobrý protijed, to je zku?enost dělníků a komunistické strany. Nezapomeňte, ?e to v?echno, čím vy disponujete, měla ve vět?ím je?tě nadbytku carská vláda v Rusku. A ?e přesto byla rozmetena do v?ech úhlů světa!

  Co má proti tomu proletariát? Proletariát má proti předev?ím svoji početní převahu. (Stálé výkřiky.) Proletariát má ve dřině a ve tvrdých bojích zocelenou pěst. Proletariát má hou?evnatost, vytrvalost a průbojnost mladé třídy, která se s vámi bije o celý svět. Ne vy, nýbr? dělníci, proletáři stojí u soustruhů, na nich? se točí hlavně pu?ek a kanonů. Ne vy, nýbr? proletariát montuje a obsluhuje pancéřová auta, tanky a letadla. A vět?ina mladých hochů v armádě, ti vojáci, ti nepatří k vám, nýbr? k nám, proletářům. Proletariát má v?ak zejména svoji komunistickou stranu a Sovětský svaz.

  Vy se sna?íte nás komunisty, zde zesmě?ňovat, vy, kteří jste podobného typu jako váleční zbohatlíci, vy parvenu! Poturčenec hor?í Turka! Mnohý z vás, ne? při?el do dělnického hnutí, (Výkřiky.) měl roz?oupané kalhoty a dnes si děláte posměch z dělníka z továrny. Necháte ve svých ?urnálech psát, ?e komunističtí poslanci se vyznačují ?pinavými límečky. Vy nemáte sice ?pinavé límečky, ale vy máte ?pinavou du?i! Za tím va?ím strojeným smíchem se skrývá du?e parvenu, du?e válečného zbohatlíka. A ten vá? po?klebek proti nám, ten je strojený, neupřímný, za tímto po?klebkem se skrývá obava a strach! (Hluk a výkřiky.) Říkáte nám nýmanti, proč se u v?ech sakrů těmi nýmanty tolik zabýváte?

  Zeptejte se ka?dého policajta a ?picla, v?dy? nemá ?ádnou jinou práci ne? chodit za komunisty! Proč dr?íte proti těmto nýmantům v pohotovosti celou armádu ?piclů a policajtů, proč zakazujete a konfiskujete tisk těchto nýmantů, proč zakazujete a rozháníte na?e schůze, proč vyhazujete miliony na zakoupení zrádných du?í v na?ich řadách a na rozvrácení strany? Proč zavíráte do kriminálů na měsíce a léta nejlep?í komunistické funkcionáře? Proč konečně vyhazujete nás, komunistické poslance, z tohoto parlamentu? Proč? Poněvad? jsme komunisty! Činíte tak proto, poněvad? víte, ?e pouze my hájíme zájmy dělnictva. Poněvad? zkrátka víte, ?e jednoho dne zatočíme s vámi právě tak, jako zatočili ru?tí bol?evici s carem, s bur?oasií i s Kerenským.

  Říkáte, ?e bojujeme proti státu! Ano! My bojujeme proti státu, v něm? banky, fabriky, velkostatky patří kapitalistům. Bojujeme proti státu, jeho? aparát je nástrojem násilí v rukou kapitalistů vůči dělnictvu. Bojujeme proti státu, v něm? vět?ina pracujícího lidu je hospodářsky a politicky zotročována.(Výkřiky.) [My zkrátka bojujeme proti va?emu, kapitalistickému, imperialistickému státu]. My bojujeme a budeme bojovat ze stát proletářský, za stát dělníků, za stát rolníků.

  Říkáte, ?e poru?ujeme zákon. Ano! My poru?ujeme zákon, my poru?ujeme zákony, podle nich? hladový proletář a zoufalá dělnická matka jsou zavíráni, zatím co va?e společnost je slo?ena ze ?ivlů, které by i podle va?ich zákonů patřily do kriminálu.

  My poru?ujeme zákony a budeme poru?ovat zákony, podle kterých má proletář pouze právo mlčet,dřít a dát se odírat a podle nich? kapitalista má neomezené právo dělníka vykořis?ovat. My poru?ujeme a budeme poru?ovat zákony (Výkřiky odporu poslanců stran koaličních. Posl. Slavíček: ? A proto půjdete do kriminálu!?) , podle nich? z mezd dělníků se strhují daně a podle nich? miliony se odepisují kapitalistům. [My poru?ujeme a budeme poru?ovat zákony, podle nich? chcete proletáře hnát na válečná jatka v zájmu va?ich ?oků. Zkrátka, my poru?ujeme va?e zákony a bojujeme za proletářské zákony, podle kterých vám budou přiskřípnuty nejen va?e prsty, nýbr? i va?e břicha.

  Říkáte, ?e rozvracíme armádu. Ano! My rozvracíme armádu, které má být pou?ito proti lidu, proti Sovětskému svazu. My rozvracíme armádu, v ní? rozhodujete vy a v ní? dělníci jsou kanónenfutr. Zkrátka, my rozvracíme a budeme rozvracet va?i kapitalistickou armádu a bojujeme za armádu rudou, armádu proletářskou. A přes vá? smích a výkřiky tuto va?i armádu rozvrátíme za souhlasu vojáků, za pomoci vojáků v té va?í armádě! Na to mů?ete vzít jed.]

  Vy říkáte, ?e ?tveme a ?e ru?íme klid. Ano! My ?tveme a ru?íme vá? klid. (Odpor na pravici.) [My budeme ?tvát hladové dělníky proti fabrikantům, my budeme ?tvát domkaře proti velkostatkářům, my budeme ?tvát utlačovaný národ proti utlačovatelům, my budeme ?tvát vojáky proti generálům a drobné státní zaměstnance proti ministrům.] Zkrátka my budeme ?tvát a ru?it vá? klid. (Různé výkřiky.) Nedáme vám ani na chvíli pokoj, abyste mohli v klidu strávit to, co jste vydřeli z proletariátu. (Posl. Zemínová: ?Pane předsedo, konejte svou povinnost!?) Aj, aj, madame Zemínová, tedy přece jen pendrek! My budeme, madame Zemínová, ru?it vá? klid, který znamená pro chudobného člověka klid ?aláře nebo hrobu. My bojujeme za skutečný klid proletariátu, kterého bude dosa?eno teprve tehdy, a? budete vy smeteni. (Posl. Zemínová: ?My jsme si stát budovali, a ne vy.? Posl. Slavíček: ?Vy máte o to malou zásluhu!? ) O vá? kapitalistický stát nemáme věru zásluhu, my bychom se styděli za to, kdybychom o vá? kapitalistický stát měli zásluhu. (Hlas: ?Proč nejdete do Ruska??) [Proto, abychom učinili z va?eho kapitalistického Československa republiku socialistickou!]

  Říkáte konečně, ?e jsme pod komandem Moskvy a ?e si tam chodíme pro rozum. Nu! To je tak: Vy jste pod komandem ?ivnobanky, Petschka, Weimanna, Preisse, vy jste pod komandem Společnosti národů, tj. společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte pro rozum k Petschkům, Weimannům, Rotschildům a Preissům, abyste se naučili vydírat pracující lid je?tě více ne? dosud.

  A my, my jsme stranou československého proletariátu a na?ím nejvy??ím revolučním ?tábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bol?eviků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. (Výkřiky.) A vy víte, ?e ru?tí bol?evici jsou v tom mistry! (Hluk. Výkřiky.)

  Nás nekoupíte, nás nezlomíte, nás nerozvrátíte! Koupili jste si bandu zrádců, myslili jste si, ?e rozvrátíte komunistickou stranu, a pak jste stáli s otevřenou hubou, jak byli z komunistické strany ti va?i agenti vyházeni.

  Pořádali jste na nás pravé ?tvanice, pořádali jste na nás dragonády, ale přesto tři čtvrti milionu voličů nás volilo.

  Sta na?ich lidí, na?ich funkcionářů sedí v kriminále a dal?í tisíce to čeká, ale desetitisíce budou stát na jejich místech Nás nezlomíte, nás nekoupíte!

  My vyhla?ujeme vám a va?í sociálfa?istické vládě nejostřej?í boj!

  Budeme se rvát s vámi a s va?í vládou o ka?dou skývu chleba pro dělníky a drobné zřízence, budeme se bít o řádnou podporu pro nezaměstnané, budeme bojovat proti zvý?ení a za sní?ení čin?e, budeme bojovat proti va?emu zlodějskému hospodářství v nemocenských pokladnách, budeme bojovat za po?adavky vesnické chudiny, domkařů a malorolníků, budeme se bít o ulice, o svobodu tisku, svobodu shroma?ďovací svobodu spolčovací, o svobodu stávkovou pro proletariát, proti va?emu policejnímu fa?istickému teroru postavíme proletářskou obranu.

  Budeme bojovat proti národnímu útlaku a za osvobození utlačovaných národů v tomto státě. [Budeme bojovat proti va?í imperialistické válce za válku občanskou. Budeme pracovat pro vítězství Sovětského svazu a pro va?i porá?ku!

  A v průběhu těchto denních bojů pozná pracující lid, ?e je nutno a mo?no úplně zúčtovat s va?ím re?imem: ozbrojeným povstáním, sociální revolucí, diktaturou proletariátu.

  Aby proletáři mohli vyvlastnit banky, fabrikanty a ke?asy! Aby zeměděl?tí dělníci a malí rolníci mohli vyvlastnit velkostatkáře! Aby utlačované národy tohoto státu mohly svrhnout své utlačovatele.] (Stálé výkřiky.)

  Přejde vás smích!

  My tento svůj boj povedeme bez ohledu na oběti, hou?evnatě, cílevědomě, do té doby, a? va?e panství bude smeteno.

  -----

  Poznámky:

  • Texty uzavřené v hranatých závorkách byly za 1. republiky v těsnopiseckých zprávách Poslanecké sněmovny vypu?těny, doplněny podle Rudého práva z r.1929. Dobový pravopis neupraven.
  • Platnost zákona o dani z obratu z 21.12.1923 a zákona o dávkách za úřední výkony z r. 1925 končila v roce 1929. Národní shromá?dění schválilo 20.12.1929 prodlou?ení platnosti těchto zákonů do 31.12.1930. Místo toho, aby byly vymáhány daňové nedoplatky kapitalistů, je? činily 5100 mil. Kč, byla prodlou?ením platnosti uvedených zákonů přesunuta daňová břemena hlavně na drobné poplatnictvo.
  • Překlad pasá?e označené (*): ?Jak je to s ?aláři v Sovětském svazu?? - Ve vězeních v Sovětském svazu sedí kontrarevolucionáři, sedí vrazi, právě tak, jako i vy budete jednou sedět ve vězeních československých.
  Zdroj: Těsnopisecké zprávy o schůzích poslanecké sněmovny 1929-1930, Schůze 7., str. 13.-19.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik