PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Programové prohlá?ení vlády ČSR (Karel Kramář, 9.1.1919)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2132 přečtení)

  Dokument: Programové prohlá?ení vlády ČSR (Karel Kramář, 9.1.1919)

  Slavné Národní shromá?dění!

  Pou?íváme této prvé schůze Národního shromá?dění na prahu leto?ního roku, abychom po poradách o programu, které vláda za účasti presidenta republiky konala dne 3. a 4. t. m., narýsovali zhruba úkoly, je? nás čekají a je? nutně vy?adují rozře?ení je?tě dříve, ne? budou provedeny v?eobecné volby do sněmu ústavodárného.

  Přední starostí vlády bude, jakmile slavné Národní shromá?dění vyřídí předlohu o novém volebním řádu do obcí, aby byly vypsány volby a ihned s největ?ím urychlením provedeny. Vláda doufá, ?e nová zastupitelstva vynasna?í se ze v?ech sil, aby vyplnila velké naděje, které lid československý klade v činnost své samosprávy, postavené na nej?ir?í demokratické základy.

  Vláda má v?ak také za svou povinnost, v?ecko podniknouti, aby mohly býti volby do sněmu ústavodárného provedeny co nejdříve. Jest ov?em nutno vyčkati konečného rozhodnutí mírové konference o hranicích na?í republiky a pro utváření volebních okresů znáti poměry populační, jak se utvářily průběhem posledního desítiletí a hlavně následkem války. Vláda jest hotova v?e učiniti, aby bylo mo?no provésti volby na podzim leto?ního roku.

  Ve směru hospodářském i sociálním trpí celý ?ivot republiky zhoubnými následky čtyřleté války. Válka přinesla nám sice svobodu politickou, hospodářsky v?ak tě?ce doléhá na nás dosud katastrofální porá?ka státu, v něm? byli jsme dříve nuceni ?íti.

  Činnost vlády na tomto poli ponese se dvojím směrem: jednak jest odstraňovati zla, provázející ka?dou válku, zejména obrovskou válku světovou, jednak bude nutno vyvinouti práci tvůrčí.

  Jest to nejprve lichva se ?ivotními potřebami, kterou vláda jest odhodlána se v?í bezohledností stíhati jako nejtě??í zločin proti lidu a státu.

  Ve směru tom byly dány úřadům nejpřísněj?í rozkazy a orgány výkonné i kontrolní k potírání lichvy byly patřičně rozmno?eny.

  Vláda jest pevně přesvědčena, ?e toto její odhodlání bude celou na?í veřejností co nejhorlivěji podporováno a ?e ka?dý bude spatřovati svou zásluhu v tom, kdy? umo?ní, aby v?ichni ti, které ani osvobození národa nezdr?uje před pokračováním v jejich zločinném sobectví, byli úřadům oznámeni a k trestající spravedlnosti dovedeni.

  Vláda také očekává, ?e v těchto svých akcích nebude nijakým způsobem ru?ena a bude u?etřena v?ech nutností, zakročiti tam, kde by se konaly akce svémocné.

  Rozvrácené finance bývalého státu a znehodnocená měna jsou rovně? jednou z příčin drahoty a obtí?nosti nového podnikání. Proto bude snahou vlády, aby přísným a bezohledným prováděním zákona o daních z válečných zisků vrátila státu nepoměrné obohacení jednotlivců z válečných poměrů a aby pronikavým opatřením (zejména dávkou ze jmění) postarala se o nápravu měny jako?to řádného základu hospodaření státního.

  Převésti hospodářství do poměrů mírových, v?típiti zase na?emu lidu vědomí povinnosti k práci, pokládá vláda za jeden z nejdůle?itěj?ích tvůrčích úkolů, i má přímo za povinnost státu, tuto přeměnu podporovati vlastními veřejnými pracemi, jako? i tak, aby ve?kerému podnikání dostalo se nutných surovin i pracovních sil, aby vytvářeny byly nové hodnoty, je? usnadní normální vývoj hospodářského ?ivota na?í republiky.

  Pro toto podnikání a v?echnu výrobu jest nejdůle?itěj?ím prostředkem uhlí. Proto jest vláda přesvědčena, ?e uhlí nemů?e zůstati ve volné disposici soukromníků a jest odhodlána, za součinnosti slavného Národního shromá?dění zjednati státu plné ovládání tohoto prostředku výrobního.

  Vyvlastnění velkostatků, přesahujících určitou výměru, má vláda za nezbytnou potřebu poválečného hospodářství. Kolonisace jest hospodářskou i sociální nutností. Aby tato veliká reforma stala se dobrodiním sociálním a aby také prospěla rozvoji na?eho zemědělství, vy?ivování obyvatelstva a zájmům státu, uspořádá vláda ve spojení s Národním shromá?děním anketu znalců ze v?ech tříd, zúčastněných na rozře?ení této otázky.

  V rámci tohoto programu a k cílům v něm vytčeným hodlá vláda pracovati také jednotlivými opatřeními, která nelze dopodrobna vypočítávati. Vláda v?ak pokládá za svou povinnost, upozorniti výslovně, ?e převzala správu státu v době naprostého rozkladu, ?e musí pracovati na vybudování nového státu od samých jeho základů a ?e a? dosud nemá po ruce potřebných sil.

  V?echny základy mravní byly válkou a nepoctivou a prolhanou politikou Vídně a Budape?ti otřeseny. Vláda jest si vědoma své povinnosti, ?e musí v?í silou působiti k tomu, aby zejména výchově mláde?e, vládou rakouskou za doby války tak zvlčile zanedbané, věnována byla nejvá?něj?í péče a aby odstraněny byly v?echny překá?ky, které ?kolství na?e tí?í.

  Ale vláda jest také odhodlána, v?emi prostředky hájiti pokoje a pořádku v na?í republice a bezohledně potírati v?ecko, co by ohroziti mohlo onen imponující mu?ný klid, se kterým provedeno bylo na?e osvobození, a který nám zjednal v celém světě tolik obdivu a upřímného přátelství. V?echno, co právem očekáváme od mírové konference pro svou budoucnost, v?echno politicky i hospodářsky skvělé postavení na?í republiky ve střední Evropě, které budí závist na?ich odvěkých nepřátel a které by nám zjednati chtěli na?i věrní přátelé ve státech dohody, závisí na tom, budeme-li jako dosud ba?tou svobody a pořádku. Vláda by se tudí? prohře?ila na budoucnosti národa, kdyby neměla odvahy a rozhodnosti, chrániti klidného a organického rozvoje na?eho státu proti ka?dému jeho ru?ení a potírati bezohledně ty, kteří pokou?ejí se o nepořádky nebo násilný převrat, jako nepřátele vlasti. Bylo by hříchem zapomínati, ?e ka?dý nepořádek, ka?dá násilnost posiluje v?echny ty, kteří vzpomínají je?tě na staré doby a nedovedou se smířiti s na?í svobodou, a? jsou za hranicemi na?eho státu, nebo doma mezi námi.

  Přes v?echny obtí?e jest v?ak vláda přesvědčena, ?e za součinnosti v?ech v národě podaří se nám přemoci v?echny tě?kosti a dosíci vytčených cílů. O tuto součinnost ?ádáme.

  Převá?ná vět?ina národa jest naplněna radostným vědomím, ?e pevnost a neústupnost na?eho národa doma a bezpříkladná obětavost jeho synů za hranicemi zjednaly mu mo?nost velké práce tvůrčí.

  Věříme, ?e národ ná? se uká?e velké doby důstojným. Takto ?ádá kategoricky na ka?dém plnou odpovědnost vlastní a dobrovolnou, nezlomnou kázeň občanskou, by velké a dějinné dílo na?eho osvobození bylo trvale dovr?eno a trvale zabezpečeno.

  Přednesl ministerský předseda dr. Karel Kramář

  zdroj: Úřad vlády ČR


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik