PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Tzv. Moskevský protokol (1968)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (6003 přečtení)

  Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (1968)
  (tzv. Moskevský protokol)

  Ve dnech 23. a? 26. srpna 1968 se uskutečnila v Moskvě československo-sovětská jednání, kterých se zúčastnili z československé strany: prezident Československé socialistické republiky soudruh Ludvík Svoboda, první tajemník ÚV KSČ soudruh Alexander Dubček, předseda Národního shromá?dění, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Josef Smrkovský, předseda vlády, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Oldřich Černík, člen předsednictva ÚV KSČ a první tajemník ÚV KSS soudruh Vasil Biľak, člen předsednictva ÚV KSČ, místopředseda Slovenské národní rady soudruh Franti?ek Barbírek, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Jan Piller, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Emil Rigo, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Josef ?paček, člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Oldřich ?vestka, předseda ústřední kontrolní a revizní komise KSČ soudruh Milo? Jake?, kandidát předsednictva a tajemník ÚV KSČ soudruh Jozef Lenárt, kandidát předsednictva ÚV KSČ soudruh Bohumil ?imon, místopředseda vlády soudruh dr. Gustáv Husák, tajemník ÚV KSČ soudruh Alois Indra, tajemník ÚV KSČ soudruh dr. Zdeněk Mlynář, ministr národní obrany generálplukovník soudruh Martin Dzúr, ministr spravedlnosti soudruh dr. Bohuslav Kučera, velvyslanec ČSSR v Sovětském svazu soudruh Vladimír Koucký.

  Ze sovětské strany: generální tajemník ÚV KSSS soudruh Bre?něv, předseda rady ministrů SSSR, člen politbyra ÚV KSSS soudruh Kosygin, předseda prezídia Nejvy??ího sovětu SSSR, člen politbyra ÚV KSSS soudruh Podgornyj, člen politbyra ÚV KSSS, předseda rady ministrů RSFSR soudruh Voronov, člen politbyra a tajemník ÚV KSSS soudruh Kirilenko, člen politbyra ÚV KSSS, první náměstek předsedy rady ministrů SSSR soudruh Poljanský, člen politbyra a tajemník ÚV KSSS soudruh Suslov, člen politbyra ÚV KSSS, předseda V?esvazové ústřední rady odborů soudruh ?eljepin, člen politbyra ÚV KSSS, první tajemník ÚV KS Ukrajiny soudruh ?elest, tajemník ÚV KSSS soudruh Katu?ev, tajemník ÚV KSSS soudruh Ponomarjov, ministr obrany Sovětského svazu soudruh Grečko, ministr zahraničních věcí SSSR soudruh Gromyko.

  1.

  V průběhu rozhovorů byly projednány otázky spojené s obranou socialistických vymo?eností vybojovaných národy ČSSR při vzniklé situaci v ČSSR a také prvořadá opatření diktovaná touto situací a pobytem spojeneckých vojsk na území ČSSR.

  V těchto rozhovorech obě strany vycházely ze v?eobecně uznávaných norem vztahů mezi bratrskými stranami a zeměmi, principů potvrzených v závěrečných dokumentech na setkání v Čierné nad Tisou a porady v Bratislavě.

  Byla potvrzena věrnost ujednání socialistických zemí k podpoře, upevnění a obraně socialismu, nesmiřitelnému boji s kontrarevolučními silami, co? je společnou internacionální povinností v?ech socialistických zemí.

  Obě strany rovně? potvrdily rozhodné přesvědčení, ?e v nyněj?í situaci je hlavním úkolem uskutečnění zásad a úkolů obsa?ených v dokumentu z porady v Bratislavě a v dohodě z jednání v Čierné nad Tisou, jejich konkrétní realizace.

  2.

  Předsednictvo ÚV KSČ prohlásilo, ?e tzv. XIV. sjezd KSČ zahájený 22. srpna t.r. bez souhlasu ÚV KSČ, za poru?ení stanov KSČ a bez účasti členů předsednictva a tajemníků a mnohých dal?ích stranických organizací, je neplatný. V?echna potřebná opatření v této otázce provede předsednictvo ÚV KSČ po svém návratu do ČSSR. Delegace prohlásila, ?e mimořádný, XIV. sjezd KSČ bude svolán po normalizaci situace ve straně a v zemi.

  3.

  Delegace KSČ informovala o tom, ?e v nejbli??ích 6-10 dnech se bude konat plénum ÚV KSČ za účasti KRK strany. Plénum posoudí otázky normalizace situace v zemi, opatření ke zlep?ení stranických a státních orgánů, ekonomické otázky a otázky ?ivotní úrovně, opatření k upevnění v?ech článků stranického a státního řízení a uvolnění z funkcí těch osob, jejich? dal?í činnost by neodpovídala potřebám upevnění vedoucí úlohy dělnické třídy a komunistické strany, splnění usnesení lednového a květnového pléna ÚV KSČ z roku 1968, upevnění pozic socialismu v zemi a dal?ího rozvoje vztahů ČSSR s bratrskými zeměmi socialistického společenství.

  4.

  Představitelé KSČ vyjádřili nutnost rychlého provedení řady opatření směřujících k upevnění vlády pracujících a pozic socialismu. V souvislosti s tím byl zvlá?tě zdůrazněn význam takových přednostních opatření, jako je ovládání sdělovacích prostředků s tím, aby plně slou?ily věci socialismu. Přeru?it v tisku, rozhlase a televize antisocialistická vystoupení, přeru?it činnost různých skupin a organizací stojících na antisocialistických pozicích. Nepřipustit činnost antimarxistické sociálně demokratické strany.

  V zájmu plnění těchto úkolů v nejbli??ích dnech budou učiněna příslu?ná efektivní opatření. Stranické a státní orgány upraví situaci v tisku, rozhlase a televizi pomocí nových zákonů a opatření. V mimořádné situaci bude k zabezpečení úkolů nutné uskutečnit některá dočasná opatření, aby vláda pevně ovládla prostředky boje proti antisocialistickým silám v zemi, v případě nutnosti proti nepřátelským jednotlivcům nebo kolektivům.

  Budou provedena nutná kádrová opatření ve vedení tisku, v rozhlase a televizi. Tak jako při setkání v Čierné nad Tisou i nyní představitelé KSSS vyjádřili plnou solidaritu s těmito opatřeními, která odpovídají také základním zájmům socialistického společenství, jeho bezpečnosti a jednotě.

  5.

  Obě delegace projednaly otázky spojené s přítomností vojsk pěti socialistických zemí na území ČSSR a dohodly se o tom, ?e tato vojska se nebudou vmě?ovat do vnitřních zále?itostí ČSSR. Jakmile pomine hrozba socialismu v ČSSR a bezpečnosti zemí socialistického společenství, bude proveden po etapách odchod spojeneckých vojsk z teritoria ČSSR.

  Velením spojeneckých vojsk a velením armády ČSSR budou ihned projednávány otázky o odchodu a změně dislokace vojenských částí z měst a vesnic, kde jsou místní orgány s to zajistit pořádek. Rozmístění vojsk uskutečnit v kasárnách, cvičných prostorách a jiných vojenských prostorách. Bude posouzena otázka bezpečnosti československé hranice s NSR. Mno?ství vojsk, jejich organizace a rozmístění bude uskutečněno ve spolupráci s představiteli čs. armády. Materiálně technické zdravotní a jiné zaji?tění dočasně dislokovaných vojsk na území ČSSR bude stanoveno dohodou na úrovni MNO a MZV. Principiální sporné otázky budou ře?eny vládami obou zemí.

  O podmínkách pobytu a úplném odsunu spojeneckých vojsk bude uzavřena smlouva mezi vládou ČSSR a vládami, jejich? spojenecká vojska jsou na území ČSSR.

  6.

  Představitelé Československa informovali o tom, ?e čs. ozbrojeným silám byl dán příkaz vyvarovat se incidentů a konfliktů s vojsky spojeneckých zemí v zájmu klidu a pořádku. Předsednictvo ÚV KSČ a vláda přijmou opatření pro tisk, rozhlas a televizi, která by vyloučila mo?nost vyvolání konfliktů mezi občany ČSSR a spojeneckými vojsky na území ČSSR.

  7.

  Představitelé KSČ prohlásili, ?e nedopustí odstranění z funkcí nebo dokonce represálie proti těm činitelům a pracovníkům strany, kteří bojovali za upevnění pozic socialismu, proti antikomunistickým silám, za přátelské vztahy k SSSR.

  8.

  Bylo dosa?eno dohody, ?e v nejbli??í době budou uskutečněna jednání o řadě ekonomických otázek s cílem roz?ířit a prohloubit ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČSSR a SSSR, zejména z hlediska potřeb dal?ího rozvoje ekonomiky ČSSR v zájmu splnění plánu a růstu národního hospodářství ve smyslu usnesení KSČ.

  9.

  Je plná shoda v tom, ?e vývoj mezinárodní situace a zákeřná činnost imperialismu, směřující proti míru a bezpečnosti národů, proti socialismu, vyvolávají nutnost dal?ího upevnění a zvý?ení efektivnosti obranného systému Var?avské smlouvy, jako? i jiných vícestranných i dvoustranných orgánů i forem spolupráce socialistických zemí.

  10.

  Vedoucí představitelé KSSS a KSČ potvrdili odhodlání důsledně dodr?ovat princip koordinace činnosti v mezinárodních vztazích, směřujících k upevnění jednoty socialistického společenství, k upevnění míru a mezinárodní bezpečnosti.

  SSSR a ČSSR jako doposud budou v evropských otázkách důsledně provádět politiku odpovídající zájmům evropské bezpečnosti, klást rozhodný odpor militaristickým, revan?istickým a neonacistickým snahám, které sledují politiku revize výsledků II. světové války, naru?it nedotknutelnost existujících hranic v Evropě.

  Obě strany prohlásily, ?e budou důsledně plnit v?echny povinnosti vyplývající z více i dvoustranných dohod uzavřených mezi socialistickými zeměmi. V těsné jednotě s ostatními zeměmi socialistického společenství budou i nadále pokračovat v boji proti zákeřným akcím imperialismu, podporovat národně osvobozenecké hnutí, usilovat o uvolnění mezinárodního napětí.

  11.

  V souvislosti s projednáváním tzv. otázky ČSSR v Radě bezpečnosti OSN vedoucí představitelé KSČ a vlády ČSSR prohlásili, ?e československá vláda se neobracela se ?ádostí o projednání této otázky v Radě bezpečnosti.

  Představitelé KSČ informovali, ?e vládou republiky byl dán pokyn čs. představiteli v New Yorku ohradit se kategoricky proti projednávání otázky o situaci v ČSSR v Radě bezpečnosti nebo v jiném orgánu OSN a kategoricky ?ádat vypu?tění tohoto bodu z programu jednání.

  12.

  Předsednictvo ÚV KSČ a vláda ČSSR prohlásily, ?e zhodnotí činnost těch členů vlády, kteří byli za hranicemi a vystupovali jménem vlády ČSSR v otázkách týkajících se vnitřní i zahraniční politiky zejména z hlediska dodr?ování zásad politiky KSČ a vlády republiky. Z tohoto zhodnocení budou učiněny příslu?né závěry.

  V souvislosti s tím předsednictvo ÚV KSČ pova?uje za nutné provést některé dal?í kádrové změny ve stranických a státních orgánech a organizacích v zájmu zaji?tění rychlé konsolidace ve straně i v zemi. Tyto otázky budou v?estranně posouzeny po návratu do vlasti. Bude prověřena rovně? činnost ministerstva vnitra a na základě výsledků budou učiněna opatření k upevnění jeho vedení.

  13.

  Bylo dosa?eno dohody uskutečnit v brzké době výměnu stranicko-státních delegací za účelem dal?ího hlub?ího posouzení a ře?ení otázek vznikajících ve vzájemných vztazích a projednání aktuálních mezinárodních otázek.

  14.

  Delegace se dohodly v zájmu obou komunistických stran a přátelství mezi ČSSR a SSSR pova?ovat jako přísně tajné kontakty mezi vedoucími představiteli KSSS a KSČ v období po 20. 8. t.r. a tím i obsah nově uskutečněných rozhovorů.

  15.

  Obě strany se zavázaly jménem stran a vlád, ?e vyvinou ve?keré úsilí KSSS a KSČ, vlád těchto zemí k prohloubení tradičního historického přátelství národů obou zemí, jejich bratrského přátelství na věčné časy.

  ---

  Zdroj: Benčík, Antonín ? Domaňský, Josef. 21. srpen 1968. Praha: Tvorba - Delta, 1990


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik