PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Tzv. Opoziční smlouva (1998)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (3011 přečtení)

  Smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

  Preambule

  Vý?e jmenované strany, u vědomí hrozby politické nestability a v zájmu zachování základních demokratických principů, vědomy si odpovědnosti dané jim voliči, vědomy si odpovědnosti za zaji?tění dlouhodobé politické stability v České republice a za pokračování ekonomické a společenské transformace započaté v listopadu 1989 a vědomy si dále odpovědnosti za postavení České republiky ve světě, uzavírají mezi sebou tuto smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice. Tato smlouva upravuje procedurální otázky vztahu smluvních stran.

  I.

  Vý?e jmenované strany se zavazují, ?e budou respektovat právo té z těchto stran, která zvítězila ve volbách, sestavit vládu České republiky, a vyjádří tento respekt neúčastí poslanců druhé strany při hlasování o důvěře vládě.

  II.

  Vý?e jmenované strany se zavazují, ?e budou respektovat právo té z těchto stran, která se ve volbách umístila na druhém místě, být této vládě opozicí, a budou dále respektovat z tohoto práva vyplývající postavení, definované v následujících bodech.

  III.

  Vý?e jmenované strany se zavazují, ?e budou respektovat právo opoziční strany obsadit místa předsedů obou komor Parlamentu České republiky a vyjádří respektování tohoto práva hlasováním pro kandidáty navr?ené opoziční stranou.

  IV.

  Vý?e jmenované strany se zavazují, ?e při ustavování orgánů Parlamentu České republiky budou postupovat po vzájemné dohodě.

  V.

  Vý?e jmenované strany se zavazují, ?e budou respektovat právo opoziční strany zastávat místa vedoucích kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny (Komise pro kontrolu BIS, Komise pro kontrolu vojenského obranného zpravodajství), předsedy rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a prezidenta NKÚ, a to buď přímo, nebo prostřednictvím opoziční stranou nominovaného nestraníka.

  VI.

  Vý?e jmenované strany se zavazují, ?e v průběhu volebního období Poslanecké sněmovny ?ádná z nich nevyvolá hlasování o nedůvěře vládě ani nevyu?ijí ústavních mo?ností vedoucích k rozpu?tění Poslanecké sněmovny, a budou-li takové návrhy předlo?eny jiným politickým subjektem, nepodpoří je hlasováním. V případě hlasování o jednotlivých zákonech (včetně rozpočtu) nejsou vý?e jmenované strany nijak vázány.

  VII.

  Vý?e jmenované strany se zavazují předlo?it do 12 měsíců od podepsání této dohody návrh takových úprav Ústavy a dal?ích zákonů, které přesněji vymezí kompetence jednotlivých ústavních orgánů, postupů při jejich ustavení, a v souladu s ústavními principy České republiky posílí význam výsledků soutě?e politických stran.

  VIII.

  Vý?e jmenované strany se zavazují, ?e budou na základě vy?ádání předsedů těchto stran nebo předsedů parlamentních klubů konzultovat způsob ře?ení zahraničně-politických a vnitropolitických otázek před jejich projednáváním v Parlamentu ČR, majíce v?dy na zřeteli stabilitu, prosperitu a postavení České republiky ve světě.

  IX.

  Vý?e jmenované strany se zavazují, ?e po dobu trvání této smlouvy neuzavřou koalici nebo dohodu se třetí politickou stranou, která by znamenala vstup této strany do vlády nebo která by vedla k přeobsazení některé z funkcí vymezených touto smlouvou. Dále se zavazují, ?e neuzavřou se třetí stranou trvalou dohodu o hlasování v Parlamentu ČR a dále bez předbě?né konzultace nenavrhnou za člena vlády nestraníka.

  X.

  Tato smlouva je vypověditelná v případě poru?ení jakéhokoli bodu této smlouvy. V případě, ?e jedna ze stran dospěje k názoru, ?e smlouva není podstatných způsobem plněna a ?e vznikají důvody pro její vypovězení, po?ádá o svolání smírčího řízení, na které ka?dá ze stran deleguje tři zplnomocněné zástupce. Cílem smírčího řízení je dospět k ře?ení sporné situace při zachování platnosti smlouvy. Návrhy na ře?ení vzniklé ve smírčím řízení projednají příslu?né orgány obou politických stran, které přijmou konečný závěr, se kterým seznámí v prvé řadě druhou smluvní stranu.

  V Praze dne 9.července 1998 v pěti vyhotoveních.

  Za Českou stranu sociálně demokratickou:
  - předseda Milo? Zeman
  - místopředsedkyně Petra Buzková
  - předseda poslaneckého klubu Stanislav Gross
  - místopředseda Vladislav Schrom
  - místopředseda Ivo Svoboda
  - místopředseda Zdeněk ?kromach
  - statutární místopředseda Vladimír ?pidla
  - předseda senátorského klubu Zdeněk Vojíř

  Za Občanskou demokratickou stranu:
  - předseda Václav Klaus
  - místopředseda Miroslav Bene?
  - místopředsedkyně Libu?e Bene?ová
  - předseda senátorského klubu Milan Kondr
  - místopředseda Ivan Langer
  - místopředseda Miroslav Macek
  - předseda poslaneckého klubu Vlastimil Tlustý  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik