PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Stanovisko Generálního prokurátora ČSSR ..... k ?Prohlá?ení Charty 77? (1977)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2096 přečtení)

  Stanovisko Generálního prokurátora ČSSR, předsedy Nejvy??ího soudu ČSSR, ministra spravedlnosti ČSR a generálního prokurátora ČSR k ?Prohlá?ení Charty 77?

  1. Právní charakteristika ?Charty 77?

  Písemnost svým obsahem i sledovanými záměry navazuje na politický pamflet ?Deset bodů? ze srpna 1969. Vět?ina autorů a signatářů ?Deseti bodů? jsou [!] také spoluautory a signatáři ?Charty 77?. ?Charta 77? je ov?em propracovaněj?í, ohlá?ené záměry nebezpečněj?í a počet signatářů je podstatně vy??í, ne? tomu bylo u ?Deseti bodů?.

  ?Charta 77? předev?ím poukazuje na některá ustanovení mezinárodních paktů o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech, k nim? přistoupila i Československá socialistická republika, dále na závěrečný dokument Helsinské konference z roku 1975 a jejich nepravdivou a nesprávnou interpretací útočí proti základním principům socialistického státního a společenského zřízení ČSSR.

  Ve zjevném rozporu se skutečností se např. v Chartě 77 tvrdí, ?e v ČSSR jsou hromadně hrubým způsobem poru?ována základní lidská práva, občané jsou vystavováni útlaku rovnajícímu se apartheidu, ?ijí v neustálém strachu před zvůlí bezpečnostních orgánů a pod jejich kontrolou. V důsledku politických direktiv dávanými jednotlivci, je? jdou nad rámec zákona, je prý zcela potlačena svoboda projevu a dal?í základní občanská práva. Orgány činné v trestním řízení údajně poru?ují právní řád a ve věznicích není respektována lidská důstojnost. Těmito nepravdivými a hrubě pomlouvačnými tvrzeními Charta 77 zjevně sleduje záměr vyvolávat nenávist, nepřátelství nebo alespoň nedůvěru k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky.

  Charta 77 dále oznamuje, ?e bylo vytvořeno volné seskupení osob odhodlaných usilovat o změnu politických poměrů v republice. Tyto záměry jsou v zásadním rozporu se základními principy československého společenského zřízení zakotvenými v Ústavě, zejména článku 4 o vedoucí úloze KSČ. Článku 5 o sdru?ování dobrovolných společenských organizací a článku 6 o národní frontě. Rovně? uplatňování prostředků, kterými autoři ?Charty 77? hodlají usilovat o změnu politických poměrů, např. různé nátlakové akce, jsou neslučitelné s československým právním řádem.

  2. Zda je mo?no zji?těnou činnost pova?ovat za vytvoření nebo pokus o vytvoření ilegální organizace

  Z obsahu ?Prohlá?ení Charty 77?, ?Prohlá?ení Charty 77 č. 2? a ?Námětu na poradu? plyne oprávněný názor, ?e iniciátoři této činnosti vytvořili ji? seskupení, které lze pova?ovat za ilegální organizaci. Jde o jednotné řízené sdru?ení více osob ke společnému záměru, které se řídí společným programem protistátní činnosti, mezi členy seskupení jsou rozděleny funkce a úkoly (mluvčí skupiny, její náhradníci, sběrači podpisů a informací atd.). Do?lo tedy ne k pouhému vytvoření volného seskupení osob, jak tvrdí ?Charta 77?, ale ji? přímo k vytvoření organizace, která v souladu s antikomunistickou propagandou hodlá soustavnou činností naru?ovat a po?kozovat socialistické společenské a státní zřízení republiky a ostouzet je v zahraničí.

  S ohledem na minulost a politické postoje organizátorů a signatářů ?Charty 77?, z nich? bylo po roce 1968 38 odsouzeno za protistátní trestnou činnost, 117 vyloučeno z KSČ, 8 jsou bývalí členové K 231, není pochyb o tom, ?e zvolené činnosti se dopustili z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky.

  Zalo?ení ilegální organizace uvedeného charakteru, přistoupení k ní a její podporu je mo?né kvalifikovat přinejmen?ím jako trestný čin podvracení republiky podle § 98 odst. 1 tr. zákona.

  3. Zda lze zji?těnou činnost posuzovat jako trestný čin po?kozování zájmů republiky v cizině podle § 112 tr. zák.

  ?Prohlá?ení Charty 77? zveřejněné ve dnech 7. ? 9. 1. 1977 v bur?oazních sdělovacích prostředcích nepochybně svým obsahem po?kozuje zájmy republiky v cizině ve smyslu ustanovení § 112 tr. zák., nebo? obsahuje nepravdivé, zjevně l?ivé, popř. hrubě zkreslené údaje o poměrech v republice. Ze znění ?Prohlá?ení Charty 77? je nepochybné, ?e hlavní organizátoři, t.j. Václav Havel, Jan Patočka a Jiří Hájek, měli v úmyslu je roz?iřovat v kapitalistickém zahraničí. Uplatnění trestní odpovědnosti konkrétních osob pro trestný čin po?kozování zájmů republiky v cizině podle § 112 tr. zák. předpokládá ov?em, zji?tění, ?e určitý československý občan, popř. obyvatel republiky bez státní příslu?nosti, umo?nil svou činností roz?íření ?Charty 77? v zahraničí.

  4. Zda ?Prohlá?ení Charty 77? je ilegální tiskovinou a zda je trestné její roz?iřování

  Obsah Charty 77 je objektivně způsobilý vyvolávat nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky, popř. v tomto nepřátelství utvrzovat. Z toho plyne, ?e ka?dý, kdo by reprodukoval obsah ?Charty 77? alespoň dvěma osobám a bylo prokázáno, ?e tak učinil z nepřátelství k socialistickému státnímu a společenskému zřízení republiky, mů?e být posti?en pro trestný čin podle § 100 odst. 1 písm. a) tr. zák. Osoby, které ?Chartu 77? rozmno?ují tiskem, se dopou?tějí trestného činu podvracení republiky podle ust. § 100 odst. 3a) trestního zákona a pokud roz?iřování písemnosti umo?ňují nebo usnadňují podle odst. 2 tého? ustanovení trestního zákona (trestní zákon stanoví na trestný čin dle § 100 odst. 1 nebo 2 trest odnětí svobody na ?est měsíců a? tři roky, na trestný čin dle § 100 odst. 3 tr. z. odnětí svobody na jeden a? pět let).

  Uvedené stanovisko bylo zpracováno na základě posouzení písemnosti ?Prohlá?ení Charty 77?, ?Prohlá?ení Charty 77 č. 2? a ?Námětu na poradu?, bez přihlédnutí k dal?ím event. Zji?těním a bez znalosti dosavadních výsledků vy?etřování.

  V Praze dne 14. ledna 1977

  Generální prokurátor ČSSR
  dr. Ján FEJEK

  Předseda Nejvy??ího soudu ČSSR
  Doc. dr. Josef ONDŘEJ, CSc.

  Ministr spravedlnosti ČSR
  dr. Jan NĚMEC

  Generální prokurátor ČSR
  dr. Jaroslav KRUPAUER

  -----

  Zdroj: Pra?ský web pro studenou válku (roč. 3, č. 1/2006)


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik