PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Projev K. Urbánka v ČST (25.11.1989)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (2499 přečtení)

  Projev generálního tajemníka ÚV KSČ Karla Urbánka v Československé televizi
  (Československá televize Praha, 25.11.1989, zdroj: Československá tisková kancelář)

  Vá?ení spoluobčané, soudru?ky a soudruzi,

  na?e země se ocitla na historické kři?ovatce. To není fráze, tak se v posledních dnech situace v Československé socialistické republice vyvinula. A není to poprvé, kdy lid rozhoduje sám o svém dal?ím osudu. Já osobně jsem během posledních hodin pro?il nekonečný sled událostí, které stíhaly jedna druhou a stavěly mne společně s vámi před tisíce otázek, na ně? jsme odpověď měli hledat ji? dlouhá léta. Bohu?el, je to draze vykoupené poznání. Na?e města, ulice jsou v těchto dnech plny hesel, letáků a provolání. Mezi jinými mi utkvělo v paměti jedno z nich. Někdo napsal na plakát: Jsme pro socialismus, ale bez chyb.

  Generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa jsem několik hodin, stejně jako nové vedení strany. Ale člověk nepotřebuje mnoho času na to, aby si uvědomil, ?e v tom po?adavku socialismus bez chyb je hluboká pravda. Je oprávněné přání, ale i stanovisko víry v ?ivotaschopnost společenského uspořádání, které si lid této země zvolil před čtyřiceti lety. Uvědomili si to, jak věřím, v?ichni komunisté a myslím, ?e vět?ina z vás. Jsme tedy v situaci, kdy strana, v jejím? čele nyní stojím, chce nastoupit novou cestu. Má a bude to mít nesmírně tě?ké, proto?e úspě?ně pracovat se dá jen s těmi, kteří důvěřují.

  Jistě chápete, jak naléhavě mne otázka důvěry a autority na?í strany v těchto chvílích oslovuje. A vím, ?e se nám ve vedení strany této autority a důvěry nedostává tak, jak bychom to nyní potřebovali. A jakkoli si to je?tě někteří soudruzi nechtěli přiznat a dále měli sklon barvit věci na rů?ovo, včerej?í jednání ústředního výboru Komunistické strany Československo to muselo konstatovat se v?í naléhavostí. Znovu jsme se poučili, jak je důle?ité říkat si pravdu přímo a bez vytáček, proto?e ten, kdo vychází z nesprávných východisek, a kolikrát jsme se toho hříchu v minulosti dopou?těli, ten není schopen přijímat správné závěry. A přitom nás na to lidé upozorňovali, leč příli? často zůstávali nevysly?eni. S tím je u? konec. A? se to komu líbí či nelíbí, u? ?ádné kádry, které jen přikyvují a říkají jen to, o čem se domnívají, ?e se chce sly?et, právě ony jsou dnes tak alergičtí na kritiku, právě oni, kteří zapomněli, ?e obměna kádrů je nutná a nezbytná ji? proto, ?e noví lidé nově vidí a nejsou zatí?eni předsudky a stereotypy, právě ti, kteří u?kodili věci strany a socialismu nejvíce.

  Příli? jsme se odtrhli od lidí, od pravdy jejich ka?dodenního ?ivota, od jejich faktických potřeb a zájmů. Dal?í draze vykoupené poučení, ale i kategorický příkaz do budoucna. Chce?-li mít právo ovlivňovat osudy lidí a národů, musí? jejich ?ivot dobře znát. My jsme bohu?el někdy neumo?nili ani přirozeným zprostředkovatelům lidských osudů - na?im spisovatelům, dramatikům, hercům - nám toto důle?ité poznání předat. I proto je dnes k na?í ?kodě nemáme na své straně.

  Věřím ale, ?e jejich národní hrdost, přirozená touha umělce stát na straně těch, kteří usilují o nový, dokonalej?í ?ivot, ?e je znovu získá pro důvěru v na?i stranu a její politiku. Tak tomu bylo od vzniku Komunistické strany Československa. Ti nejlep?í umělci stáli na na?í straně. To jen my jsme zapomněli, jak je stále nutno s nimi hovořit, radit se s nimi a pozorně jim naslouchat.

  ?e to nyní nemám jednoduché, to je bez debat. Vím, jaká odpovědnost na mně le?í, ale já si nemohu dovolit podléhat citům, musím reagovat střízlivě a věcně. Toté? očekávám od svých spolupracovníků. A jakkoli je to po?adavek nesnadný, i od vás, vá?ení spoluobčané. Nemohu, a bylo by to absurdní, provést nějakou vědeckou analýzu současného stavu.

  Předpokládám, ?e to hlavní, co vás dnes zajímá, je na?e představa o budoucích dnech, týdnech a měsících. Ne na v?e máme hotové recepty. A navíc ka?dá hodina přiná?í nové a nové podněty, po?adavky, ale nikdo nedoká?e dělat zázraky. Ze dne na den novou představu o na?í budoucnosti, lépe řečeno o tom, jak na?ich cílů dosáhnout, nevytvoříme. To hlavní ale víme. Musíme usednout k jednání se v?emi, kteří to s osudem této země myslí dobře, bez předsudků, bez předpojatostí, dříve tak častých. To je teď hlavní. Bez toho nenajdeme východiska. Ta se musí rodit z reality a ne ze zbo?ných přání. Budu jednat se v?emi, kteří nám v rámci Národní fronty i mimo ni mohou přinést poučení, přispět radou, budou chtít spolupracovat. I s těmi, kteří po roce 1968 opustili či museli opustit stranu. Myslím si, ?e jakmile začneme jednat, ?e se také s na?imi partnery dohodneme.

  Důle?itá je vůle v?ech stran. Naproti tomu se v?ak musíme rozejít se v?emi, kteří zneu?ívali funkce, postavení. Jen tak lidé uvěří, ?e chceme zlikvidovat korupci, nezaslou?ené obohacování a podobně. Valná vět?ina více ne? půldruhého miliónu řadových komunistů si zaslou?í na?i úctu. Zpravidla měli více práce ne? ostatní a nezřídka byli vystavováni veřejné kritice.

  Jsem optimista, hlavně proto, ?e si troufám tvrdit, ?e na?e lidi znám. Celý svůj dosavadní ?ivot - a je mi 48 let - jsem mezi nimi pracoval a ?il. V Bojkovicích, na mé rodné Moravě, v Brně a nyní v Praze. Sna?ím se ?ít a pracovat tak, abych se jim v?dy mohl podívat zpříma do očí. Vím tedy, ?e umíme pracovat, ?e nejsme ?ádní hlupáci a nedouci, ?e na?e mozky a ruce jsou největ?ím bohatstvím Československa. A já si zvlá?tě naléhavě uvědomuji, jak velkou chybou bylo mrhání tímto bohatstvím. Neúcta k chytrým a schopným a na druhé straně dopu?tění toho, ?e jsme někdy řídit a rozhodovat umo?nili lemplům, bohu?el i kariéristům a neschopným lidem. Hovoříme o přestavbě. Hodně se o ní ji? mluvilo v různých projevech. Já bych to řekl jinak. ?ijeme v srdci Evropy a srdce, jak známo, je náchylné na infarkt. Nedopus?me, aby na?e vlast s hlubokými demokratickými tradicemi, tě?ce onemocněla.

  Děkuji vám za pozornost.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik