PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Koaliční dohoda SMER-SNS-ĽS HZDS (2006)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (3865 přečtení)

  Koaličná dohoda medzi Smer - sociálnou demokraciou, Slovenskou národnou stranou a Ľudovou stranou - Hnution za demokratické Slovensko (2006)

  I. Preambula

  SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 17. júna 2006, uzatvárajú na základe výsledkov týchto volieb túto Koaličnú zmluvu, ktorá zakladá koalíciu.

  Zmluvné strany sú rozhodnuté na základe mandátu od občanov Slovenskej republiky, potvrdzujúc svoju oddanos? princípom slobody, demokracie a právneho ?tátu, úcty k ľudských právam a základným slobodám, vytvori? spoločnú koaličnú vládu Slovenskej republiky a prevzia? tak na seba plnú zodpovednos? za uskutočňovanie správy vecí verejných.

  Zmluvné strany sa hlásia k tradíciám a zachovaniu slovenskej ?tátnosti, k integrácii Slovenskej republiky v bezpečnostných a nadnárodných politických ?truktúrach, akými sú Severoatlantická aliancia a Európska únia, preto?e sú si vedomé významu európskej integrácie a medzinárodnej spolupráce pre bezpečnos? občanov Slovenskej republiky a zvy?ovanie ich ?ivotnej úrovne. Cieľavedomou aktívnou zahraničnou politikou chcú upevňova? medzinárodné postavenie Slovenskej republiky.

  Zmluvné strany re?pektujú dosiahnutú úroveň ochrany práv príslu?níkov národnostných men?ín a vyvinú maximálne úsilie na pokojné spoluna?ívanie občanov SR bez ohľadu na národnos? alebo politickú či etnickú príslu?nos?. Zmluvné strany uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednos? za budúcnos? Slovenskej republiky sa budú usilova? o smerovanie Slovenskej republiky k naplneniu jej charakteristiky ako sociálneho ?tátu, tak ako to predpokladá ústava, ?tátu re?pektujúceho solidaritu ako jednu z hodnôt, na ktorých je zalo?ená Európska únia.

  Zmluvné strany sú rozhodnuté v rámci vyvá?enej hospodárskej politiky aktívne podporova? trvale udr?ateľný hospodársky rast dosahovaný sociálne a ekologicky orientovanou trhovou ekonomikou, ktorá musí vytvára? podmienky na dôstojný ?ivot pre ka?dého človeka bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, národnos?, etnickú príslu?nos? alebo dosiahnutú úroveň vzdelania. Zmluvné strany nadvia?u na v?etky doteraj?ie opatrenia a rozhodnutia, ktoré nie sú v rozpore so sociálnym a ekologickým charakterom trhového hospodárstva. Pri záva?ných rozhodnutiach alebo rozhodnutiach presahujúcich ?tvorročné volebné obdobie vyvinú maximálne úsilie na dosiahnutie ?irokej politickej zhody vládnych a opozičných strán.

  II.

  1/ Zmluvné strany budú spoluprácou presadzova? tieto zásady:
  - prehĺbenie rozvoja demokracie, právneho ?tátu, zabezpečenie a ochranu občianskych práv a slobôd, vrátane práv príslu?níkov osôb patriacich k národnostným a iným men?inám a etnickým skupinám,
  - rozvoj Ústavou Slovenskej republiky zaručených sociálnych práv a istôt opierajúcich sa o sociálnu solidaritu, zaručenú hospodárskym rozvojom ?tátu,
  - re?pektovanie plurality, vlastníckych vz?ahov, rozvíjanie trhovej ekonomiky a na základe jej výsledkov vyrovnáva? regionálne rozdiely, podporova? rozvoj investícií s cieľom modernizova? Slovensko a v?etky oblasti spoločnosti,
  - vonkaj?iu bezpečnos? ?tátu, pripravenos? v boji proti terorizmu systémom kolektívnej bezpečnosti v rámci NATO a bezpečnostných zlo?iek EÚ,
  - roz?irovanie a prehlbovanie procesov integrácie v rámci Európskej únie s dôrazom na vstup do Európskej menovej únie,
  - zvý?enie kvality vzdelanosti a vedy, prepojenie systému vzdelávania a trhu práce, rozvoj národnej kultúry Slovákov a kultúry národnostných men?ín ako systém, ktorý sa vzájomne obohacuje a potvrdzuje tradičné hodnoty.

  2/ Uvedené zásady budú po schválení zmluvnými stranami rozpracované v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, ktoré po schválení Národnou radou Slovenskej republiky budú záväzné pre vládu Slovenskej republiky i zmluvné strany. Zmeny, alebo roz?írenie programových cieľov je mo?né len so súhlasom v?etkých zmluvných strán. Pri tvorbe programového vyhlásenia vlády SR sa uplatní pomer zastúpenia zmluvných strán vo vláde SR.

  3/ Vláda Slovenskej republiky je viazaná iba Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. Programy politických strán sú len ich straníckymi dokumentmi.

  III.

  1/ Zmluvné strany sa zaväzujú pravidelne, pravdivo a úplne navzájom sa informova? o zásadných politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a ďal?ích problémoch.

  2/ Zmluvné strany zriaďujú Koaličnú radu ako spoločný iniciatívny, koordinačný a kontrolný orgán. Tvoria ju predsedovia zmluvných strán. Koaličná rada sa schádza spravidla pred zasadnutím vlády. Mimoriadna schôdza Koaličnej rady musí by? uskutočnená do 3 dní odo dňa po?iadania ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Na ?iados? ktorejkoľvek zmluvnej strany sa mô?e uskutočni? rokovanie roz?írenej Koaličnej rady za účasti troch zástupcov ka?dej zmluvnej strany.

  3/ Rozhodnutia Koaličnej rady sa prijímajú konsenzom. Ak sa nedosiahne konsenzus, okam?ité prerokovávanie sa odročí, najviac v?ak na tri mesiace, alebo do termínu určeného Koaličnou radou.

  4/ Podobný postup bude zachovaný pri rokovaní vlády, ak sa rokuje o zásadnej otázke, ktorá nie je upravená v Programovom vyhlásení vlády.

  5/ Za koordináciu spolupráce zmluvných strán v Národnej rade Slovenskej republiky zodpovedajú predsedovia poslaneckých klubov.

  IV.

  1/ Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne pôsobi? pri predchádzaní sporov.

  2/ V prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami rokujú o jeho rie?ení predsedovia. Ak sa nedosiahne bezodkladné rie?enie, zmluvné strany vytvoria pre rie?enie sporného problému skupiny s rovnakým počtom poverených zástupcov zmluvných strán na ich rie?enie.

  3/ A? do vyrie?enia spornej otázky sa zmluvné strany zásadne zdr?ia akéhokoľvek verejného komentovania, vysvetľovania vlastných stanovísk alebo stanovísk inej zmluvnej strany.

  4/ Prijaté rie?enie je pre zmluvné strany záväzné a nespochybniteľné smerom k verejnosti i médiám. Rovnako je záväzný i dohovorený rámec informovania verejnosti o prijatom rie?ení.

  5/ Na ?iados? ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa vytvárajú zápisy o dohodách.

  6/ O postoji a zámeroch koalície bude Koaličná rada pravidelne informova? verejnos? v masmédiách. O svojich straníckych zámeroch a postojoch mô?e informova? verejnos? ka?dá zo zmluvných strán s výnimkou bodu 3.

  7/ ?iadna zmluvná strana, resp. zmluvné strany nemô?e presadzova? svoje záujmy na úkor inej zmluvnej strany spoločným postupom so stranami opozície. Takýto postup bude pova?ovaný za hrubé poru?enie Koaličnej zmluvy s najzáva?nej?ími politickými dôsledkami.

  V.

  1/ Na základe tejto zmluvy a po vzájomných konzultáciách budú zmluvné strany zabezpečova? personálne obsadenie orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, ?tátnych tajomníkov.

  2/ Dohodnuté obsadenie funkcií v Národnej rade Slovenskej republiky a vo vláde Slovenskej republiky je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo rokova? s príslu?nými členmi vlády Slovenskej republiky a vedúcimi ústredných orgánov o personálnych otázkach v ich rezortoch.

  3/ Predseda ka?dej zmluvnej strany má právo bez súhlasu ďal?ích zmluvných strán navrhnú? odvolanie ministra a nominantov za svoju politickú stranu. V prípade návrhu na odvolanie ministra bude takýto návrh postúpený prezidentovi Slovenskej republiky.

  VI.

  1/ Táto zmluva nadobúda platnos? a účinnos? dňom jej podpísania predsedami zmluvných strán. Platnos? a účinnos? stráca prvým dňom volebnej kampane do parlamentných volieb, ak sa strany nedohodnú inak.

  2/ Vypovedanie koaličnej zmluvy nie je mo?né bez predchádzajúceho zmierovacieho konania.

  3/ Táto zmluva stráca účinnos? uplynutím volebného obdobia na ktoré je uzatvorená. ?es? mesiacov pred voľbami zmluvné strany mô?u verejnosti prezentova? aj volebné odli?nosti a programy strán.

  -----

  Príloha č. 1

  ZLO?ENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  I. Vláda Slovenskej republiky

  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsadení jednotlivých rezortov vo vláde:
  1. predseda Vlády Slovenskej republiky - SMER
  2. podpredseda Vlády Slovenskej republiky pre európske zále?itosti, ľudské práva a men?iny ? SMER
  3. Ministerstvo hospodárstva a správy a privatizácie národného majetku
  minister ? SMER
  4. Ministerstvo financií
  minister ? SMER
  5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
  minister - SMER
  6. Ministerstvo ?ivotného prostredia
  minister - SNS
  7. Ministerstvo dopravy, pô?t a telekomunikácií
  minister - SMER
  8. Ministerstvo pôdohospodárstva
  minister - ĽS-HZDS
  9. Ministerstvo regionálneho rozvoja
  minister - SNS
  10. Ministerstvo ?kolstva
  minister - SNS
  11. Ministerstvo kultúry
  minister ? SMER
  12. Ministerstvo zdravotníctva
  minister - SMER
  13. Ministerstvo vnútra
  minister - SMER
  14. Ministerstvo zahraničných vecí
  minister - SMER
  15. Ministerstvo spravodlivosti
  minister ? ĽS-HZDS
  16. Ministerstvo obrany
  minister ? SMER

  Obsadenie funkcie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky sa uskutoční na návrh predsedu Vlády Slovenskej republiky.

  Návrh zlo?enia Vlády Slovenskej republiky bude re?pektova? rozdelenie rezortov a funkcií podpredsedov Vlády Slovenskej republiky uvedené v tejto dohode.

  II. Zlo?enie orgánov Národnej rady Slovenskej republiky:
  predseda NR SR - SMER
  podpredseda NR SR - SMER
  podpredseda NR SR - SNS
  podpredseda NR SR ? ĽS-HZDS
  podpredseda NR SR - opozícia

  Stále výbory:
  Ústavnoprávny výbor
  predseda ? SMER
  podpredseda ? ĽS-HZDS + opozícia
  Výbor pre financie, rozpočet a menu
  predseda ? SMER
  podpredseda ? HZDS + SNS
  Výbor pre hospodársku politiku
  predseda ? SMER
  podpredseda ? ĽS-HZDS + opozícia
  Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj
  predseda ? HZDS
  podpredseda ? SNS + SMER
  Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie ?ien
  predseda ? opozícia
  podpredseda ? SMER + opozícia
  Výbor pre obranu a bezpečnos?
  predseda ? SNS
  podpredseda ? SMER + HZDS
  Výbor pre pôdohospodárstvo, ?ivotné prostredie a ochranu prírody
  predseda ? SNS
  podpredseda ? SMER + opozícia
  Výbor pre zdravotníctvo
  predseda ? opozícia
  podpredseda ? SMER + opozícia
  Výbor pre sociálne veci a bývanie
  predseda ? HZDS
  podpredseda ? SNS + opozícia
  Výbor pre vzdelanie, mláde?, vedu a ?port
  predseda ? opozícia
  podpredseda ? SMER + opozícia
  Výbor pre kultúru a médiá
  predseda ? opozícia
  podpredseda ? SMER + opozícia
  Zahraničný výbor
  predseda ? SMER
  podpredseda ? HZDS + SNS

  Nestále výbory:
  Mandátový a imunitný výbor
  predseda ? SMER
  podpredseda ? SNS + opozícia
  Výbor pre nezlučiteľnos? funkcií
  predseda ? opozícia
  podpredseda ? SMER + opozícia
  Výbor pre európske zále?itosti
  predseda ? HZDS
  podpredseda ? SMER + SNS
  Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti NBÚ
  predseda ? SNS
  podpredseda ? SMER + opozícia
  Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti SIS
  predseda ? opozícia
  podpredseda ? SNS + opozícia
  Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti VS
  predseda ? opozícia
  podpredseda ? ĽS-HZDS + opozícia
  Výbor na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
  predseda ? SMER
  podpredseda ? SNS + opozícia


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik