PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: Koaliční dohoda SDK-SDĽ-SMK-SOP (1998)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (4170 přečtení)

  Koaličná dohoda medzi Slovenskou demokratickou koalíciou, Stranou demokratickej ľavice, Stranou maďarskej koalície a Stranou občianskeho porozumenia (1998)

  Slovenská demokratická koalícia, Strana demokratickej ľavice, Strana maďarskej koalície a Strana občianskeho porozumenia, vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, rozhodnutí vytvori? spoločnú koaličnú vládu a prevzia? tak zodpovednos? za uskutočňovanie správy vecí verejných pre spoločné blaho v?etkých občanov Slovenskej republiky, potvrdzujúc svoju oddanos? princípom slobody, demokracie a právneho ?tátu, úcty k ľudských právam a základným slobodám, rozhodnutí upevni? a prehĺbi? ústavný systém Slovenskej republiky, zabezpeči? účinné fungovanie ústavných orgánov a in?titúcií a dosiahnu? spoločenskú stabilitu, odhodlaní vytvára? priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva v rámci vyvá?enej hospodárskej politiky, posilňovania sociálnych istôt občanov a ochrany ?ivotného prostredia, rozhodnutí cieľavedome upevni? medzinárodné postavenie Slovenskej republiky, dosiahnu? členstvo Slovenskej republiky v NATO, integrova? Slovenskú republiku do Európskej únie a OECD a garantova? dobrú spoluprácu s ostatnými krajinami, predov?etkým so susednými ?tátmi, so zreteľom k dosiahnutiu politickej stability, zastaveniu ekonomického poklesu s vyvá?eným zná?aním negatívnych dôsledkov v?etkými občanmi, vrátane prehlbovania sociálneho zmieru, národnostnej, etnickej a nábo?enskej tolerancie a vzájomného občianskeho porozumenia na prospech v?etkých občanov Slovenskej republiky prijali rozhodnutie spoločne vytvori? túto koaličnú dohodu.

  Zmyslom koaličnej spolupráce SDK, SDĽ, SMK a SOP je v ?irokom dialógu poskytnú? racionálne a reálne rie?enia nahromadených zlo?itých spoločenských, ekonomických, sociálnych a duchovných problémov s dôrazom na ich vecné a odborné posudzovanie nielen z hľadiska momentálnych potrieb, ale aj s orientáciou do budúcnosti. Veríme, ?e takýto postup a zámer bude akceptovateľný aj pre iné politické subjekty, ktoré svoje odli?né stanoviská v konkrétnych otázkach budú presadzova? metódami politickej kultúry parlamentnej demokracie.

  Koaliční partneri uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednos? za budúcnos? Slovenskej republiky osvedčujú svoje rozhodné úsilie:
  - rozvíja? pluralitnú parlamentnú demokraciu ako neoddeliteľný atribút občianskej spoločnosti, zachováva? princípy právneho ?tátu v?eobecne a osobitne v oblasti ľudských a občianskych práv;
  - utvára? priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva pomocou primeraných politických a právnych opatrení, zastavi? ekonomický pokles a postupne dosiahnu? zásadný obrat k hospodárskej prosperite a k stabilizácii prijateľnej ?ivotnej úrovne pre v?etky vrstvy obyvateľstva Slovenskej republiky;
  - upevňova? medzinárodné postavenie Slovenskej republiky cieľavedomou aktívnou zahraničnou politikou, prispieva? k vytváraniu podmienok na vstup do európskych politických, ekonomických a bezpečnostných integračných zoskupení a garantova? dobrú spoluprácu so v?etkými krajinami, predov?etkým so susednými ?tátmi;
  - dosiahnutím politickej stability, zastavením ekonomického poklesu a spravodlivou deľbou negatívnych sociálnych dôsledkov, vyplývajúcich z prechodného obdobia, na jednotlivé sociálne skupiny obyvateľstva utvára? podmienky na prehlbovanie sociálneho zmieru, národnostnej, etnickej a nábo?enskej tolerancie a vzájomného občianskeho porozumenia ako základu pokojného a prosperujúceho vývinu spoločnosti, na prospech v?etkých občanov Slovenskej republiky.

  Koaliční partneri v záujme dosiahnutia uvedených cieľov, pri vzájomnom re?pektovaní svojej identity, programov a samostatnosti, po kon?truktívnych rokovaniach a vyjasnení si stanovísk vypracovali a schválili túto koaličnú dohodu.

  I. Zásady činnosti koalície

  Prioritnou úlohou koalície je vytvori? podmienky pre vznik funkčnej vlády SR a zabezpeči? tejto vláde počas jej funkčného obdobia potrebnú podporu, zvlá?? pri prijímaní zákonov a ústavných zákonov v Národnej rade SR. Pre naplnenie tejto prioritnej úlohy je súčinnos? koalície pri prijímaní politických rozhodnutí ?ir?ia a vz?ahuje sa v dohodnutých prípadoch na pôsobenie súvisiace s funkčnos?ou vlády aj na činnos? koaličných partnerov v Národnej rade SR.

  Koaliční partneri spoločne zostavujú návrh na zlo?enie vlády. Po jej vymenovaní a po získaní dôvery Národnej rady SR koalícia napomáha vláde pri výkone jej ústavných právomocí a kompetencií.

  II. Súčinnos? koalície

  1. Účelom koaličnej spolupráce je koordinácia činnosti koaličných partnerov tak, aby bolo mo?né splni? program vlády. Koalícia v plnom rozsahu re?pektuje ústavné postavenie a pôsobnosti ústavných orgánov a ústavných činiteľov.

  2. Väč?inovú parlamentnú podporu koaličnej vláde zabezpečujú koaliční partneri prostredníctvom svojich parlamentných klubov. Koaličnú spoluprácu, zjednocovanie názorov a postupov zabezpečujú predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov.

  3. Návrhy zákonov, návrhy na zmenu a doplnenie vládou predlo?ených legislatívnych predlôh predkladajú poslanci koaličných partnerov po informovaní predsedov v?etkých poslaneckých klubov koaličných partnerov.

  4. V?etky zásadné rozhodnutia a uznesenia vo vláde SR, v NR SR a v koaličnej rade budú prijímané po vzájomnej dohode v?etkých koaličných partnerov. Pokiaľ nedôjde k dohode, ani jeden z partnerov nepredlo?í spornú vec na rokovanie príslu?ného orgánu, kým nezaujme k veci stanovisko koaličná rada.

  5. V prípade rekon?trukcie vlády SR bude v?dy re?pektovaný dohodnutý pomer koaličných partnerov tak, ako to vyplýva z príslu?ných článkov tejto dohody vrátane príloh.

  6. Interpelácie a otázky na členov vlády uplatnia poslanci koaličných partnerov s vedomím predsedu svojho poslaneckého klubu.

  7. Pri schvaľovaní programu zasadnutí NR SR a pri prijímaní vládou a poslancami predlo?ených legislatívnych predlôh, sa subjekty koalície zaväzujú, ?e urobia v?etko pre to, aby návrhy vlády, vrátane vládnych stanovísk k poslaneckým návrhom zákonov získali podporu koaličných poslancov NR SR.

  8. Členovia koaličnej vlády a poslanci koaličných klubov sa pred schôdzou NR SR stretnú na spoločnom zasadnutí a zaujmú k návrhu, ktorý predlo?il niektorý z nich stanovisko.

  9. Ak niektorý z koaličných partnerov vznesie výhrady voči návrhu zákona prípadne voči zmenám a doplnkom zákonov koaliční partneri odporučia svojím poslancom rozhodnú? a? po stanovisku koaličnej rady. Iný postup mô?u dohodnú? predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov v osobitne zreteľa hodných prípadoch.

  10. Horeuvedené zásady sa vz?ahujú aj na činnos? orgánov NR SR.

  III. Koaličná rada

  1. Koaliční partneri vytvárajú na základe tejto zmluvy spoločný orgán - Koaličnú radu.

  2. Poslaním Koaličnej rady je najmä:
  - prerokovanie a zjednocovanie názorov koalície na zásadné otázky spolupráce, súčinnos? v koaličnej činnosti;
  - zabezpečenie spoločného koaličného postupu v zásadných otázkach koaličnej činnosti ako aj pôsobnosti koaličných partnerov v tých oblastiach, ktoré súvisia s výkonom koaličnej činnosti, prípadne výrazne výkon koaličnej činnosti ovplyvňujú i v prípadoch, ak tieto vecné otázky a problémy presahujú vymedzený rámec spolupráce zakotvený touto Koaličnou zmluvou;
  - rie?enie prípadných rozporov pri napĺňaní Koaličnej zmluvy;
  - prerokova? a odsúhlasi? zmeny vládneho programu.

  3. Koaličná rada je zlo?ená z troch zástupcov ka?dej zmluvnej strany a to z:
  a) predsedov strán koaličných partnerov, resp. ich zástupcov
  b) predsedov poslaneckých klubov koaličných partnerov, resp. ich zástupcov
  c) z členov vlády - jeden za ka?dého z koaličných partnerov.

  4. Ka?dý z koaličných partnerov pri prijímaní rozhodnutí v Koaličnej rade disponuje jedným hlasom.

  5. Spôsob a formu rokovania Koaličnej rady, vedenie a zvolávanie jej zasadnutí, dohodnú koaliční partneri v Rokovacom poriadku Koaličnej rady.

  6. Koaličná rada zasadá pravidelne, minimálne 2x za mesiac, alebo na po?iadanie ktoréhokoľvek z partnerov.

  IV. Zlo?enie Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky

  1. Vláda - zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsadení rezortov vo vláde:
  - predseda vlády - SDK
  - podpredseda pre legislatívu - SDĽ
  - podpredseda pre ekonomiku - SDK
  - podpredseda pre európsku integráciu - SOP
  - podpredseda pre ľudské práva a men?iny - SMK
  Ministerstvo hospodárstva
  minister - SDK
  ?tátni tajomníci - SDĽ, SOP
  Ministerstvo financií
  minister - SDĽ
  ?tátni tajomníci - SDK, SMK
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
  minister - SDĽ
  ?tátny tajomník - SMK
  Ministerstvo ?ivotného prostredia
  minister - SMK
  ?tátny tajomník - SDK
  Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku
  minister - SOP
  ?tátny tajomník - SDK
  Ministerstvo dopravy, pô?t a telekomunikácií
  minister - SDK
  ?tátni tajomníci - SDK, SOP
  Ministerstvo pôdohospodárstva
  minister - SDĽ
  ?tátni tajomníci - SDK, SMK
  Ministerstvo výstavby a verejných prác
  minister - SMK
  ?tátni tajomníci - SDK, SDĽ
  Ministerstvo ?kolstva
  minister - SDĽ
  ?tátni tajomníci - SDK, SMK
  Ministerstvo kultúry
  minister - SDK
  ?tátny tajomník - SDĽ
  Ministerstvo zdravotníctva
  minister - SDK
  ?tátny tajomník - SDĽ
  Ministerstvo vnútra
  minister - SDK
  ?tátny tajomník - SOP
  Ministerstvo zahraničných vecí
  minister - SDK
  ?tátni tajomníci - SDK, SDĽ
  Ministerstvo spravodlivosti
  minister - SDK
  ?tátny tajomník - SOP
  Ministerstvo obrany
  minister - SDĽ
  ?tátny tajomník - SDK

  Na ministerstvách, ktorých ministrom je predstaviteľ jednej zo strany koalície funkciu aspoň jedného ?tátneho tajomníka zastáva podľa dohody predstaviteľ inej zo strán.

  Obsadenie funkcií vedúcich úradov ministerstiev navrhne príslu?ný minister.

  Obsadenie funkcie vedúceho úradu vlády sa uskutoční na návrh predsedu vlády.

  Zmluvné strany sa dohodli, ?e novozvolený predseda NR SR bezprostredne po demisii súčasnej vlády vymenuje za predsedu vlády Ing. Mikulá?a Dzurindu a na jeho návrh novú vládu SR. Návrh zlo?enia vlády bude re?pektova? rozdelenie rezortov a funkcií podpredsedov vlády uvedené v tejto dohode.

  2. Zlo?enie orgánov Národnej rady SR:
  - predseda NR SR - SDĽ
  - podpredseda NR SR - SDK
  - podpredseda NR SR - SOP
  - podpredseda NR SR - SMK
  - podpredseda NR SR - opozícia

  Mandátový a imunitný výbor 19 členov - SDK
  Výbor pre nezlučiteľnos? funkcií 19 členov - opozícia
  Výbor pre európsku integráciu 19 členov - SDK
  Osobitný kontrolný výbor na kontrolu SIS 11 členov - SDK
  Osobitný kontrolný výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva 11 členov - opozícia
  Ústavnoprávny výbor 11 členov - SDĽ
  Výbor pre financie, rozpočet a menu 12 členov - SMK
  Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie 12 členov - opozícia
  Výbor pre pôdohospodárstvo 12 členov - SOP
  Zahraničný výbor 11 členov - SDĽ
  Výbor pre verejnú správu 11 členov - SOP
  Výbor pre obr anu a bezpečnos? 11 členov - SDĽ
  Výbor pre vzdelanie, vedu, ?port a mláde? 10 členov - SDK
  Výbor pre kultúru a médiá 10 členov - opozícia
  Výbor pre zdravotníctvo 10 členov - opozícia
  Výbor pre sociálne veci a bývanie 11 členov - SDK
  Výbor pre ?ivotné prostredie a ochranu prírody 11 členov - opozícia
  Výbor pre ľudské práva a národnosti 13 členov - SMK

  Zahraničné delegácie
  Delegácia do Rady Európy - SDĽ
  5 členov a 5 náhradníkov
  2 SDK, 2 SDĽ, 1 SMK, 1 SOP, 3 HZDS, 1 SNS
  Delegácia do OBSE - SDK
  4 členovia
  1 SDK, 1 SDĽ, 1 HZDS, 1 SMK
  Delegácia do Severoatlantického zhroma?denia - SDK
  4 členovia
  1 SDK, 1 SDĽ, 1 HZDS, 1 SOP
  Delegácie do ZEÚ - SDK
  4 členovia
  1 SDK, 1 HZDS, 1 SNS, 1 SMK
  Spoločný parlamentný výbor EÚ-SR - SDĽ
  19 členov
  5 SDK, 3 SDĽ, 2 SMK, 2 SOP, 5 HZDS, 2 SNS

  Zmluvné strany sa dohodli, ?e na ustanovujúcej schôdzi NR SR bude ich spoločným kandidátom na predsedu NR SR Doc.PhDr. Jozef Miga?, CSc.

  3. Prezident

  Zmluvné strany sa zaväzujú do tý?dňa od podpisu koaličnej zmluvy rokova? o spôsobe voľby prezidenta republiky (voľba v Národnej rade SR podľa Ústavy SR, alebo voľba prezidenta priamo občanmi na základe zmeny ústavy) a podporia spoločného kandidáta vládnej koalície Rudolfa Schustera.

  V. Zásady vládneho programu koaličnej vlády

  Zásady vládneho programu koaličnej vlády sú obsiahnuté v dokumente "Politický základ programu vlády" (spracované 27.októbra 1998), ktorý tvorí prílohu tejto koaličnej dohody. Uvedený dokument bude publikovaný po dokončení redakčných úprav.

  VI. V?eobecné a záverečné ustanovenia

  1. Zmluvné strany sa zaväzujú, ?e počas platnosti koaličnej dohody budú podporova? napĺňanie záväzkov vyplývajúcich z rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora v Haagu, ktoré sa týkajú Vodného diela Gabčíkovo. Nebudú otvára? otázky ako sú Bene?ove dekréty, územná autonómia na etnickom princípe a ďal?ie otázky, ktoré by mohli ohrozi? stabilitu vlády ako celku. Zmluvné strany nebudú presadzova? alternatívne dvojjazyčné ?kolstvo na úkor ?kôl s vyučovacím jazykom maďarským. Vláda bude garantova? zvý?enie vzdelanostnej úrovne občanov patriacich k národnostným men?inám na celo?tátnu úroveň, bude rie?i? prípravu pedagógov pre ?koly s vyučovacím jazykom men?ín, teológov, kultúrnych a osvetových pracovníkov v jazykoch men?ín, utvorením vhodnej in?titucionálnej úrovne v rámci existujúcich vysokých ?kôl. Súčasne vláda podporí vysielanie občanov SR do zahraničia a bude vytvára? podmienky pre zriaďovanie pobočiek zahraničných univerzít.

  2. Na úrovni krajov a okresov sa po vzájomnej dohode vytvoria koordinačné orgány zlo?ené zo strán vládnej koalície, ktoré budú pracova? na obdobných princípoch ako koaličná rada. (Čl. III)

  3. Pre ďal?iu personálnu činnos? koalície sa pri re?pektovaní ústavných a zákonných právomocí ústavných činiteľov a in?titúcií spravidla pou?ije vzájomný pomer koaličných partnerov, ktorý vyplýva z volieb do NR SR.v 4. Koaličná zmluva zaniká dňom začatia volebnej kampane volieb do NR SR

  5. Koaličná zmluva nadobúda platnos? dňom podpisu posledného oprávneného zástupcu koaličného partnera a účinnos? koaličnej zmluvy v oblasti koaličnej činnosti dňom kon?tituovania príslu?ných ústavných funkcií.

  6. Táto Koaličná zmluva má uzavretý charakter a neumo?ňuje bez vysloveného súhlasu zostávajúcich koaličných partnerov pristúpenie pre akýkoľvek tretí subjekt, alebo postúpenie práv a záväzkov z tejto zmluvy na tretie subjekty.

  7. Koaličný partner je oprávnený od zmluvy odstúpi? v prípade, ak dôjde k hrubému poru?eniu jeho práv a záväzkov voči nemu, ktoré vyplývajú z koaličnej dohody a ktoré sa nepodarilo vyrie?i? do 30 dní ani na zasadnutí Koaličnej rady.

  8. Koaličná zmluva zaniká pred dohodnutou dobou účinnosti zmluvy tie? v prípadoch, ak dôjde k zániku takým zmenám subjektov, ktoré túto koalíciu vytvárajú a ktoré znamenajú zásadnú zmenu pomeru síl v NR SR.

  9. Ni??ie podpísaní predsedovia strán ako ?tatutárni predstavitelia koaličných partnerov prehlasujú, ?e sú plne oprávnení na základe zmocnenia kompetentných orgánov svojich strán uzavrie? túto Koaličnú dohodu.

  10. Podpisom oprávnených zástupcov koaliční partneri potvrdzujú, ?e textu zmluvy ako aj jej príloh, ktoré tvoria jej nedeliteľnú súčas?, rozumejú a súhlasia s celým je obsahom bez výhrad. Zmluvu uzatvárajú slobodne, voľne, bez akéhokoľvek nátlaku s úmyslom naplni? jej poslanie, záväzky a práva tak, aby nedo?lo k po?kodeniu práv ostávajúcich koaličných partnerov.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik