PhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Dnešní datum: 18. 05. 2022    
kulatý roh  Informace / Informationkulatý roh
Homepage

Metropolitní univerzita Praha
Univerzita Karlova v Praze
Bakalářské a diplomové práce
Aktuality / Updates
Konzultace / Office hours
Pomoc s citováním a bibliografií
Petr Just - CV (česky)
Fotogalerie (stará)
Fotogalerie (nová)

Nebraska Library, Archive and Collection


kulatý roh  Metropolitní univerzita Prahakulatý roh
Studijní informační systém MUP
Knihovna MUP

Výuka na MUP
ZS 2012-2013:

 • Politické systémy střední a východní Evropy
 • The Czech Political System (IRES)
 • Český politický systém
 • Politologie

 • LS 2011-2012:
 • Komparace moderních demokracií
 • Český politický systém
 • Střední Evropa

 • ostatní / neaktuální:
 • Politologie
 • Politický systém USA

 • kulatý roh  Fotogalerie / Photo gallerykulatý roh
  Fotogalerie je nyní umístěna zde.

  Photogallery is now located here. StrmilovChata u rybníka KomorníkaUbytování vět?ích skupinČeská KanadaJi?ní ČechyPenzion skupinyUbytování Kun?akPenzion Česká KanadaChata na SamotěChata Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníKomorník


  * Dokument: 21. podmínek pro přijetí do Komunistické internacionály (1920)

  Vydáno dne 01. 01. 2005 (3051 přečtení)

  21. podmínek pro přijetí do Komunistické internacionály
  (schválených na II. kongresu KI, který se konal 19. července - 7. srpna 1920)

  První ustavující kongres Komunistické internacionály nevypracoval ?ádné přesné podmínky pro přijetí jednotlivých stran do III. internacionály. A? do chvíle svolání I. kongresu existovaly ve vět?ině zemí pouze komunistické směry a skupiny.

  II. světový kongres Komunistické internacionály se schází za jiných podmínek. Nyní nejsou ve vět?ině zemí pouze komunistické proudy a směry, nýbr? komunistické strany a organizace.

  Ke Komunistické internacionále se nyní stále častěji obracejí strany a skupiny, které je?tě nedávno patřily k II. internacionále a je? nyní chtějí vstoupit do III. internacionály, ač se ve skutečnosti nestaly komunistickými. Druhá internacionála je definitivně rozbita. Nerozhodné strany a centristické skupiny, které poznávají naprostou beznadějnost II. internacionály, se sna?í připojit se ke Komunistické internacionále, je? je stále pevněj?í, av?ak doufají přitom, ?e si uchovají takovou "autonomii", která jim umo?ní provádět dřívěj?í oportunistickou nebo centristickou politiku. Komunistická internacionála se do jisté míry stává módou.

  Přání některých vedoucích centristických skupin vstoupit do III. internacionály je nepřímým potvrzením toho, ?e Komunistická internacionála si dobyla sympatií převá?né vět?iny uvědomělých dělníků celého světa a ?e se ka?dým dnem stává silněj?í.

  Za jistých podmínek hrozí Komunistické internacionále nebezpečí, ?e bude roztří?těna kolísavými polovičatými skupinami, které se dosud nezbavily ideologie II. internacionály. Kromě toho zůstává v některých velkých stranách (Itálie, ?védsko, Norsko, Jugoslávie aj.), jejich? vět?ina stojí na straně komunismu, a? dosud značně velké reformistické a sociálpacifistické křídlo, které pouze čeká na vhodnou chvíli, aby znovu pozvedlo hlavu, zahájilo aktivní sabotá? proletářské revoluce a aby tak pomohlo bur?oazii a II. internacionále.

  ?ádný komunista nesmí zapomínat na poučení z Maďarské republiky rad. Spojení maďarských komunistů s takzvanými levicovými sociáldemokraty při?lo maďarskému proletariátu draho.

  Vzhledem k tomu pova?uje II. světový kongres Komunistické internacionály za nutné stanovit zcela přesné podmínky pro přijetí nových stran, jako? i vysvětlit oněm stranám, které ji? byly přijaty do Komunistické internacionály, jaké z toho pro ně plynou povinnosti.

  Druhý kongres Komunistické internacionály se usná?í:

  Podmínky příslu?nosti ke Komunistické internacionále jsou:

  1. Ve?kerá propaganda a agitace musí mít skutečně komunistický ráz a musí odpovídat programu a v?em usnesením III. internacionály. V?echny stranické tiskové orgány musí být redigovány spolehlivými komunisty, kteří dokázali svou oddanost věci proletariátu. O diktatuře proletariátu se nesmí mluvit jako o bě?né naučené formuli, nýbr? musí být propagována tak, aby její nutnost vyplývala pro ka?dého řadového dělníka, dělnici, vojáka a rolníka z událostí bě?ného ?ivota, soustavně denně zaznamenávaných na?ím tiskem.

  Periodický a neperiodický tisk a v?echna nakladatelství strany musí být zcela podřízeny ústřednímu výboru strany, nezávisle na tom, je-li strana jako celek v daném okam?iku legální nebo ilegální. Je nepřípustné, aby nakladatelství zneu?ívala své autonomie a aby prováděla politiku, která by plně neodpovídala politice strany.

  V novinách, na lidových schůzích, v odborových svazech, v dru?stvech - v?ude, kam mají přístup stoupenci III. internacionály, je nezbytné soustavně a nemilosrdně pranýřovat nejen bur?oazii, nýbr? i její pomahače, reformisty v?ech odstínů.

  2. Ka?dá organizace, která se chce připojit ke Komunistické internacionále, je povinna plánovitě a soustavné odstraňovat z ka?dého odpovědněj?ího místa v dělnickém hnutí (stranická organizace, redakce, odborový svaz, parlamentní frakce, dru?stvo, obecní správa atp.) reformisty a stoupence centrismu a nahradit je spolehlivými komunisty, bez ohledu na to, ?e zpočátku bude někdy nutno nahrazovat "zku?ené" pracovníky prostými dělníky.

  3. Téměř ve v?ech zemích Evropy a Ameriky vstupuje třídní boj do období občanské války. Za takových podmínek nemohou mít komunisté důvěru k bur?oazní zákonnosti. Jsou povinni v?ude zřizovat paralelní ilegální aparát, který by v rozhodující chvíli pomohl straně splnit její povinnost vůči revoluci. Ve v?ech zemích, kde komunisté v důsledku stavu oble?ení nebo výjimečných zákonů nemají mo?nost provádět ve?kerou svou práci legálně, je bezpodmínečně nutné spojit legální práci s prací ilegální.

  4. Při roz?iřování komunistických idejí je zvlá?tě nutná hou?evnatá soustavná propaganda těchto idejí ve vojsku. Tam, kde je tato agitace zakázána výjimečnými zákony, musí být prováděna ilegálně. Odmítnutí takové práce by se rovnalo zradě revoluční povinnosti a bylo by neslučitelné s příslu?ností k III. internacionále.

  5. Je nutná soustavná a plánovitá agitace na vesnici. Dělnická třída nemů?e upevnit své vítězství, nemá-li na své straně by? jen část zemědělských nádeníků a chudých rolníků a jestli?e nedokázala svou politikou neutralizovat část ostatního obyvatelstva vesnice. Komunistická práce na vesnici nabývá v současné době mimořádného významu. Musí být prováděna hlavně prostřednictvím revolučních městských a zemědělských dělníků-komunistů, kteří mají spojení s vesnicí. Upu?tění od této práce nebo předání této práce do nespolehlivých rukou poloreformistů se rovná upu?tění od proletářské revoluce.

  6. Ka?dá strana, která chce k III. internacionále, je povinna odhalovat nejen zjevný sociálpatriotismus, nýbr? také neupřímnost a pokrytectví sociálpacifismu: soustavně dokazovat dělníkům, ?e bez revolučního svr?ení kapitalismu nemohou ?ádné mezinárodní smírčí soudy, ?ádné smlouvy o omezení zbrojení, ?ádná "demokratická" reorganizace Společnosti národů zachránit lidstvo před novými imperialistickými válkami.

  7. Strany, chtějící patřit ke Komunistické internacionále, jsou povinny přiznat nutnost naprosto a absolutně zúčtovat s reformismem a centristickou politikou a propagovat toto zúčtování v nej?ir?ích kruzích členů strany. Bez toho není mo?ná důsledná komunistická politika. Komunistická inter-nacionála bezpodmínečně a ultimativně ?ádá provedení tohoto zúčtování v nejkrat?í době. Komunistická internacio-nála nemů?e připustit, aby v?em známí oportunisté, jako například Turati, Kautsky, Hilferding, Hillquit, Longuet, MacDonald, Modigliani a ostatní, měli právo pova?ovat se za členy III. internacionály. Vedlo by to k tomu, ?e by se III. internacionála velmi podobala zmizelé II. internacionále.

  8. V otázce kolonií a utlačovaných národů je nutno, aby byla zvlá?? výrazná a jasná Unie stran těch zemí, kde bur?oazie takové kolonie ovládá a utlačuje jiné národy. Ka?dá strana, která chce patřit k III. internacionále, je povinna nemilosrdně odhalovat uskoky "svých" imperialistů v koloniích, podporovat ka?dé osvobozenecké hnutí v koloniích nikoli slovy, nýbr? činy, ?ádat, aby její domácí imperialisté byli z těchto kolonií vyhnáni, vypěstovat v srdcích dělníků své země skutečně bratrský poměr k pracujícímu obyvatelstvu kolonií a utlačovaných národů a provádět ve vojsku své země soustavnou agitaci proti ka?dému utlačování koloniálních národů.

  9. Ka?dá strana, která chce patřit ke Komunistické internacionále, je povinna provádět soustavnou a vytrvalou komunistickou práci v odborových svazech, v dělnických a závodních radách, v dru?stvech a jiných masových organizacích. V těchto organizacích je nutno vytvořit komunistické buňky, které trvalou a hou?evnatou prací musí získat odborové svazy atd. pro komunismus. Tyto buňky jsou povinny při své ka?dodenní práci neustále odhalovat zrady sociálpatriotů a kolísavost "centra". Tyto komunistické buňky musí být úplně podřízeny straně.

  10. Ka?dá strana, patřící ke Komunistické internacionále, je povinna hou?evnatě bojovat proti Amsterodamské "internacionále" ?lutých odborových svazů. Ka?dá strana musí mezi odborově organizovanými dělníky důrazně propagovat nutnost roztr?ky se ?lutou Amsterodamskou internacionálou. Musí v?emo?ně podporovat rodící se mezinárodní sjednocení rudých odborových svazů patřících ke Komunistické internacionále.

  11. Strany, které chtějí patřit k III. internacionále, jsou povinny přezkoumat členy svých parlamentních frakcí, odstranit z nich nespolehlivé ?ivly, podřídit tyto frakce nejen slovy, nýbr? ve skutečnosti ústředním výborům stran, ?ádat od ka?dého komunistického člena parlamentu, aby ve?kerou svou činnost podřídil zájmům skutečně revoluční propagandy a agitace.

  12. Strany, patřící ke Komunistické internacionále, musí být vybudovány podle zásady demokratického centralismu V současném období zostřené občanské války mů?e komunistická strana splnit svou povinnost jen tehdy, bude-li organizována co nejcentralističtěji, bude-li v ní vládnout ?elezná kázeň, hraničící s kázní vojenskou, a bude-li stranické centrum mocenským autoritativním orgánem, vybaveným rozsáhlou plnou mocí a tě?ícím se v?eobecné důvěře členů strany.

  13. Komunistické strany v?ech zemí, kde komunisté pracují legálně, musí pravidelně provádět čistky (novou registraci) členstva stranických organizací, aby strana byla soustavně oči??ována od malobur?oazních ?ivlů, které se do ní nezbytně vetřou.

  14. Ka?dá strana, chtějící patřit ke Komunistické internacionále, je povinna obětavě podporovat ka?dou sovětskou republiku v jejím boji proti kontrarevolučním silám. Komunistické strany musí neustále provádět propagandu za tím účelem, aby dělníci odmítali opravovat předměty válečné výzbroje posílané nepřátelům sovětských republik, musí provádět legální nebo ilegální propagandu ve vojsku, vyslaném k zardou?ení dělnických republik atd.

  15. Strany, které dosud podr?ely staré sociálně demokratické programy, jsou povinny v pokud mo?no nejkrat?í době tyto programy přehlédnout a vypracovat s ohledem na zvlá?tní podmínky své země nový komunistický program ve smyslu usnesení Komunistické internacionály. Zpravidla musí být program ka?dé strany, patřící ke Komunistické internacionále, potvrzen řádným kongresem Komunistické internacionály nebo jejím výkonným výborem. V případě, ?e výkonný výbor Komunistické internacionály nepotvrdí program té či oné strany, má tato strana právo odvolat se ke kongresu Komunistické internacionály.

  16. V?echna usnesení kongresů Komunistické internacionály, jako? i usnesení jejího výkonného výboru, jsou závazná pro v?echny strany, patřící ke Komunistické internacionále. Komunistická internacionála, pracující za nejostřej?í občanské války, musí být vybudována mnohem centralizovaněji, ne? jak tomu bylo v II. internacionále. Přitom jsou Komunistická internacionála a její výkonný výbor přirozeně povinny mít ohled na různost podmínek, za kterých bojují a pracují různé strany, a musí činit v?eobecně závazná usnesení pouze o takových otázkách, o kterých je to mo?né.

  17. V souvislosti s tím musí v?echny strany, které chtějí patřit ke Komunistické internacionále, změnit své jméno. Ka?dá strana, chtějící patřit ke Komunistické internacionále, musí mít název: komunistická strana té a té země (sekce III., Komunistické internacionály). Otázka názvu není jen formální, nýbr? je velmi důle?itá. Komunistická internacionála vypověděla rozhodný boj celému bur?oaznímu světu a v?em ?lutým sociálně demokratickým stranám. Je nutno, aby ka?dému prostému pracovníku byl zcela jasný rozdíl mezi komunistickými stranami a starými oficiálními "sociálně demokratickými" nebo "socialistickými" stranami, které zradily prapor dělnické třídy.

  18. V?echny vedoucí tiskové orgány v?ech zemí jsou povinny otiskovat v?echny důle?ité dokumenty výkonného výboru Komunistické internacionály.

  19. V?echny strany patřící ke Komunistické internacionále nebo které učinily prohlá?ení, ?e si přejí do ní vstoupit, jsou povinny co mo?ná nejdříve, nejpozději v?ak do 4 měsíců po II. kongresu Komunistické internacionály, svolat mimo řádný sjezd nové strany, aby byly projednány tyto podmínky. Přitom se musí ústřední výbor postarat, aby se v?echny jejich organizace seznámily s usnesením II. kongresu Komunistické internacionály.

  20. Strany, které by nyní chtěly vstoupit do III. internacionály, které v?ak dosud radikálně nezměnily svou dřívěj?í taktiku, musí se před vstupem do Komunistické internacionály postarat, aby členy jejich ústředního výboru a v?ech nejdůle?itěj?ích ústředních institucí strany byly nejméně dvě třetiny soudruhů, kteří se ji? před II. kongresem Komunistické internacionály veřejně jednoznačně vyslovili pro vstup do III. internacionály. Výjimky jsou přípustné po schválení výkonným výborem III. internacionály. Výkonný výbor Komunistické internacionály má právo činit výjimky také pro zástupce "centra", jmenované v § 7.

  21. Členové strany, kteří zásadně odmítají povinnosti a teze vytyčené Komunistickou internacionálou, musí být ze strany vyloučeni. Toté? platí také o delegátech na mimo řádné stranické sjezdy.

  Zdroj: Vtoroj kongress Kommunističeskogo intěrnacionala, 1934, str. 499-505.


  Celý článek | Autor: Petr Just | Informační e-mailVytisknout článek  Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
  Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik