Dokument: Viedeňská arbitrá? (1938)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Viedeňská arbitrá?

Viedeň 2. novembra 1938

Arbitrá?ne rozhodnutie

Na základe ?iadosti, ktorú podali kráľovská maďarská a československá vláda u vlády nemeckej a kráľovskej vlády talianskej, aby arbitrá?nym rozhodnutím upravili medzi nimi nevyrie?enú otázku území, ktoré majú by? odstúpené Maďarsku, ako aj na základe následne na to medzi zainteresovanými vládami vymenených nót z 30. októbra 1938, sa rí?skonemecký minister zahraničných vecí pán Joachim von Ribbentrop a gróf Galeazzo Ciano, minister zahraničných vecí Jeho Veličenstva kráľa Talianska, cisára Etiópie stretli dnes vo Viedni a v mene svojich vlád, po opätovnom rozhovore s kráľovským maďarským ministrom zahraničných vecí pánom Kolomanom von Kánya a československým ministrom zahraničných vecí pánom Dr. Franti?kom Chvalkovským, vydali nasledovné arbitrá?ne rozhodnutie:

1. Územie, ktoré má Československo odstúpi? Maďarsku, je vyznačené na pripojenej mape1. Vytýčenie hranice priamo na mieste sa prenecháva maďarsko-československému výboru.

2. Vyprázdňovanie Československom územia, určeného na odstúpenie, a jeho obsadzovanie Maďarskom sa začne 5. novembra 1938 a skončí sa do 10. novembra 1938. Jednotlivé etapy vyprázdňovania a obsadzovania, ako aj ich ďal?ie modality, okam?ite stanoví mad'arsko-československý výbor.

3. Československá vláda sa postará, aby územie, ktoré odstupuje, zostalo pri vyprázdňovaní v riadnom stave.

4. Jednotlivé otázky, vyplývajúce z odstúpenia území, osobitne otázky ?tátnej príslu?nosti a opcie, bude rie?i? maďarsko-československý výbor.

5. Maďarsko-československý výbor sa tie? dohodne na podrobnej?ích ustanoveniach na ochranu osôb maďarskej národnosti, ktoré ostanú na území Československa, a osôb nemaďarskej národnosti nachádzajúcich sa na odstúpených územiach. Tento výbor sa postará najmä o to, aby maďarská národná skupina v Bratislave získala rovnaké postavenie ako ostatné tamoj?ie národné skupiny.

6. Ak vzniknú odstúpením územia Maďarsku nevýhody a ?a?kosti hospodárskeho alebo dopravno-technického rázu pre územie zostávajúce Československu, urobí kráľovská maďarská vláda v?etko, čo je v jej moci, aby takéto nevýhody a ?a?kosti v zhode s vládou československou odstránila.

7. V prípade, ?e pri realizácii tohto arbitrá?neho rozhodnutia vzniknú ?a?kosti alebo pochybností, kráľovská maďarská a československá vláda sa o nich dohodnú priamo. Ak by sa pritom nemohli na niektorej z otázok zhodnú? predlo?ia ju na definitívne rozhodnutie nemeckej a kráľovskej talianskej vláde.