Dokument: Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou rí?ou a Slovenským ?tátom (1939)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou rí?ou a Slovenským ?tátom

NEMECKÁ VLÁDA a SLOVENSKÁ VLÁDA

sa dohodli vzhľadom na to, ?e sa Slovenský ?tát dal pod ochranu Nemeckej rí?e, z toho vyplývajúce dôsledky upravi? zmluvou. Za tým účelom podpísaní splnomocnenci oboch vlád sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Nemecká rí?a preberá ochranu nad politickou nezávislos?ou Slovenského ?tátu a nad integritou jeho územia.

Článok 2

Na prevedenie ochrany prevzatej Nemeckou rí?ou má nemecká branná moc právo v pásme, ktoré je na západe ohraničené hranicou Slovenského ?tátu a na východe v?eobecnou čiarou východného okraja Malých Karpát, východného okraja Bielych Karpát a východného okraja pohoria Javorníkov, kedykoľvek zriaďova? vojenské objekty a dr?a? ich obsadené silou, ktorú pokladá za potrebnú. Slovenská vláda urobí opatrenia, aby pre tieto stavby potrebná zem a pôda bola daná k dispozícii nemeckej brannej moci. Taktie? dá Slovenská vláda súhlas k úprave, ktorá je potrebná k bezcolnému zásobovaniu nemeckých oddielov a k bezcolným dodávkam z Rí?e pre vojenské stavby. V pásme popísanom v ods. 1 vykonáva vojenské výsostné práva nemecká branná moc. Osoby nemeckej ?tátnej príslu?nosti, ktoré sú zamestnané v opísanej oblasti na základe súkromného-zmluvného pomeru stavaním vojenských objektov, podliehajú v tejto veci nemeckému súdnictvu.

Článok 3

Slovenská vláda bude svoje vojenské sily organizova? v úzkej zhode s nemeckou brannou mocou.

Článok 4

Primerane ochrannému dohodnutému pomeru bude slovenská vláda vies? svoju zahraničnú politiku v úzkej zhode s nemeckou vládou.

Článok 5

Táto zmluva vstupuje podpísaním hneď v účinnos? a platí na dobu 25 rokov. Obe vlády sa dorozumejú pred uplynutím tejto lehoty o včasnom predĺ?ení tejto zmluvy. Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci obidvoch strán túto zmluvu v dvoch vyhotoveniach.

Viedeň, 18. marca 1939. Berlín 23. marca 1939.

ZA NEMECKÚ VLÁDU:
von Ribbentrop e. h.
ZA SLOVENSKÚ VLÁDU:
Dr. Jozef Tiso v. r.
Dr. Vojtech Tuka v. r.
Dr. F. Ďurčanský. r.