Dokument: Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky (1992)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, ?e tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnos? sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj v?etky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, ?e aj my si chceme slobodne utvára? spôsob a formu národného a ?tátneho ?ivota, pričom budeme re?pektova? práva v?etkých, ka?dého občana, národov, národnostných men?ín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanos? Slovenskej republiky ako základ suverénneho ?tátu slovenského národa.

Bratislava 17. júla 1992