Dokument: Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky (1992)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
(zákon byl schválen ve Federálním shromá?dění dne 25. listopadu 1992)

Federální shromá?dění České a Slovenské Federativní Republiky respektujíc usnesení České národní rady a Národní rady Slovenské republiky usneslo se na tomto ústavním zákoně:

Čl. 1

1. Uplynutím dne 31. prosince 1992 zaniká Česká a Slovenská Federativní Republika.

2. Nástupnickými státy České a Slovenské Federativní Republiky jsou Česká republika a Slovenská republika.

Čl. 2

Působnost České a Slovenské Federativní Republiky, která jí byla svěřena ústavními a jinými zákony, přechází na Českou republiku a na Slovenskou republiku dnem 1. ledna 1993.

Čl. 3

1. Zánikem České a Slovenské Federativní Republiky zanikají státní orgány České a Slovenské Federativní Republiky. Současně zanikají ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory České a Slovenské Federativní republiky a rozpočtové a příspěvkové organizace napojené na státní rozpočet České a Slovenské Federativní Republiky a státní organizace v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky, které byly zřízeny zákonem.

2. Česká republika a Slovenská republika nesmějí po zániku České a Slovenské Federativní Republiky u?ívat státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky.

Čl. 4

1. Počínajíc dnem uvedeným v článku 2 nále?í zákonodárná moc v České republice zákonodárnému sboru slo?enému z poslanců zvolených ve volbách v roce 1992 v České republice do Federálního shromá?dění České a Slovenské Federativní Republiky a do České národní rady. Vnitřní poměry tohoto zákonodárného sboru stanoví v souladu s článkem 7 zákon České republiky.

2. Počínajíc dnem uvedeným v článku 2 nále?í zákonodárná moc ve Slovenské republice zákonodárnému sboru slo?enému z poslanců zvolených ve volbách v roce 1992 ve Slovenské republice do Federálního shromá?dění České a Slovenské Federativní Republiky a do Slovenské národní rady. Vnitřní poměry tohoto zákonodárného sboru stanoví v souladu s článkem 7 zákon Slovenské republiky.

3. Ustanovení zákona o volbách do Federálního shromá?dění o uprázdnění mandátu zůstávají nedotčena.

Čl. 5

Pravomoc příslu?ející ke dni zániku České a Slovenské Federativní Republiky vládě České a Slovenské Federativní Republiky nále?í od 1. ledna 1993 na území České republiky vládě České republiky a na území Slovenské republiky vládě Slovenské republiky, pokud ústavní zákon České republiky nebo ústavní zákon Slovenské republiky nestanoví jinak.

Čl. 6

1. Pravomoc příslu?ející ke dni zániku České a Slovenské Federativní Republiky Nejvy??ímu soudu České a Slovenské Federativní Republiky nále?í od 1. ledna 1993 na území České republiky Nejvy??ímu soudu České republiky a na území Slovenské republiky Nejvy??ímu soudu Slovenské republiky, nestanoví-li ústavní zákon České republiky nebo ústavní zákon Slovenské republiky jinak.

2. Pravomoc příslu?ející ke dní zániku České a Slovenské Federativní Republiky Ústavnímu soudu České a Slovenské Federativní Republiky vykonává od 1. ledna 1993 ve vztahu k orgánům, institucím a občanům na území České republiky Nejvy??í soud České republiky a ve vztahu k orgánům, institucím a občanům na území Slovenské republiky Nejvy??í soud Slovenské republiky, nestanoví-li ústavní zákon České republiky nebo ústavní zákon Slovenské republiky jinak.

Čl. 7

Česká národní rada a Národní rada Slovenské republiky mohou je?tě před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky s účinností nejdříve od 1. ledna 1993 přijímat ústavní a jiné zákony, jimi? zabezpečí výkon působnosti, která přejde na Českou republiku a Slovenskou republiku dle článku 2.

Čl. 8

1. Česká republika a Slovenská republika jsou oprávněny je?tě před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky uzavírat smlouvy o úpravě vzájemných poměrů ve věcech, které nále?ejí do působností České a Slovenské Federativní Republiky, s tím, ?e tyto smlouvy vstoupí v platnost po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

2. Česká republika a Slovenská republika mohou je?tě před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky uzavírat mezinárodní smlouvy vůči třetím státům svým jménem s tím, ?e tyto smlouvy vstoupí v platnost po zániku České a Slovenské Federativní Republiky.

Čl. 9

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá?ení.