Dokument: Abdikační projev Václava Havla (1992)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Abdikační projev prezidenta ČSFR Václava Havla
(Praha, Pra?ský hrad, 17. července 1992)

Milí spoluobčané,

dnes v poledních hodinách odevzdal kancléř Karel Schwarzenberg Federálnímu shromá?dění můj dopis, v něm? oznamuji, ?e dne 20. července v 18 hodin odstupuji z funkce prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

K tomuto kroku jsem se rozhodl po zralé úvaze a vedlo mne k němu zji?tění, ?e závazky, vyplývající ze slibu věrnosti České a Slovenské Federativní Republice a její ústavě, nemohu u? nadále plnit způsobem, který by byl v souladu s mým zalo?ením, přesvědčením a svědomím. Pokusem o důsledné plnění tohoto slibu bych se mohl stát dokonce překá?kou rozsáhlých změn na?í státnosti, k nim? na?e země po posledních parlamentních volbách směřuje, a emancipačních snah Slovenské republiky, jejich? politickým výrazem je i Deklarace o svrchovanosti, přijatá dnes Slovenskou národní radou. Nedávná nová volba prezidenta navíc ukázala, ?e jsem ztratil důvěru vět?í části slovenské politické reprezentace. Tuto ztrátu nechápu jen jako výraz nechuti ke mně jako konkrétní osobě, ale i jako projev nesouhlasu s hodnotami, které zastávám. Neumím si představit, jak bych mohl za těchto okolností a v nelehké době, která nás čeká, dobře zastávat svůj úřad. Nemohu nést odpovědnost za vývoj, na který přestávám mít vliv. Tak, jako se nechci stát brzdou historického vývoje, nechci být ov?em ani pouhým dosluhujícím úředníkem, který bude je?tě několik týdnů čekat na okam?ik, kdy definitivně opustí svůj úřad, a který bude po tu dobu jen pasivně pozorovat dal?í dění a jen formálně plnit své formální povinnosti. V?dycky jsem chtěl a i v budoucnosti chci tvořit něco dobrého ve prospěch svých spoluobčanů. Funkce federálního prezidenta mi u? tvořivou a konstruktivní práci neumo?ňuje.

Spolu se mnou abdikovali na své funkce i mí hlavní spolupracovníci v Kanceláři prezidenta republiky v čele s kancléřem. Udělal jsem v?e, co bylo třeba udělat, aby Kancelář prezidenta republiky plnila i po mém odstoupení své funkce, včetně slu?by předsedovi federální vlády, který převezme 20. července v souladu s ústavou vět?inu ústavních povinností hlavy státu.

Od 29. prosince 1989, kdy jsem byl poprvé zvolen československým prezidentem, jsem se sna?il v rámci svých mo?ností a schopností pracovat pro svobodný a důstojný ?ivot v?ech československých občanů, dbát o integritu a bezpečnost na?eho státu, usilovat o jeho vněj?í nezávislost a spravedlivé vnitřní uspořádání a přispívat k budování mírového pořádku ve světě. Ve své práci ve prospěch demokracie, respektu k lidským právům a přátelského sou?ití v?ech občanů i národů budu samozřejmě pokračovat. Budu v ní pokračovat v?ude, kde to bude mít podle mého názoru smysl a kde mi k tomu bude dána příle?itost.

Na funkci prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky u? kandidovat nebudu. Děkuji vám v?em, Slovákům i Čechům, kteří jste mi důvěřovali, kteří jste mne podporovali a kteří jste rozuměli smyslu mého úsilí. Děkuji v?em, kteří mi pomáhali či se mnou spolupracovali. Děkuji i své ?eně, ?e přijala v?echny povinnosti, vyplývající z jejího postavení, a ?e je odpovědně plnila. I ona bude pokračovat v načaté práci ve prospěch na?ich bli?ních. Přeji vám ?těstí, zdraví a pevnou víru v budoucnost.

Nashledanou!

Zdroj: http://www.vaclavhavel.cz