Dokument: Clevelandská dohoda (1915)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Clevelandská dohoda
(usnesení mezi Českým národním sdru?ením a Slovenskou ligou)

1.) Samostatnos? českých zemí a Slovenska.
2.) Spojenie Českého a Slovenského národa ve federatívnom zväzku ?tátov s úplnou národnou autonómiou Slovenska, s vlastným snemom, s vlastnou ?tátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda i s úplným u?íváním jazyka slovenského, vlastnou správou finančnou a politickou, so ?tátnym jazykom slovenským.
3.) Volebné právo: v?eobecné, tajne a priame.
4.) Formy vlády: personálna unia s demokratickým zriadením ?tátu, podobne ako v Anglicku.
5.) Tieto body tvoria základ obapolnej dohody a mô?u by? doplnené, po?a?ne roz?írené len na základe dorozumenia sa oboch stránok.

České národné zdru?enie podr?uje si právo prípadnej zmeny a to samé právo má aj Slovenská liga.

Cleveland, Ohio, dňa 25. októbra 1915

---

Zdroj: Gronský, Ján ? Hřebejk, Jiří. Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa I. (1918-1945). Praha: Karolinum, 1999. Strany: 13-14.