Dokument: Protokol o pristúpení Slovenskej republiky k Paktu troch mocností (24.11.1940)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Protokol o pristúpení Slovenskej republiky k Paktu troch mocností

Vlády Japonska, Nemecka a Talianska z jednej strany, a Vláda Slovenska zo strany druhej, kon?tatujú skrze svojich podpísaných plnomocníkov toto:

Článok 1

Slovensko pristupuje k Paktu troch mocností, podpísanému medzi Japonskom, Nemeckom a Talianskom 27. septembra 1940 v Berlíne.

Článok 2

Ak by spoločné technické komisie, spomínané v článku 4 Paktu troch mocností, preberali otázky, dotýkajúce sa záujmov Slovenska, na porady komisií budú pozvaní aj zástupcovia Slovenska.

Článok 3

Text Paktu troch mocností je pripojený ako príloha k tomuto Protokolu. Protokol tento je spísaný v slovenskom, japonskom, nemeckom a talianskom jazyku, pri čom ka?dý text pokladá sa za prvopis. Protokol nadobúda platnos? dňom podpísania.

Na dôkaz čoho podpísaní, ktorí sú svojimi vládami nále?ité splnomocnení, podpísali tento Protokol a opatrili ho svojimi peča?ami.

Vyhotovené v ?tyroch prvopisoch, v Berlíne, dňa 24. novembra 1940 - v XIX. roku fa?istickej éry, ktorýto deň zodpovedá 24. dňu 11. mesiaca 15. roku éry Syówa.

L.S. SABUROKURUSU, v.r.
L.S. JOACHIM von RIBBENTROP, v. r.
L.S. GINOBUTI, v.r.
L.S. VOJTECH TUKA, v. r.