Dokument: Koaliční dohoda SDKÚ-SMK-KDH-ANO (2002)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Koaličná dohoda medzi Slovenskou demokratickou a kres?anskou úniou, Stranou maďarskej koalície, Kres?anskodemokratickým hnutiom a Alianciou nového občana (2002)

Slovenská demokratická a kres?anská únia, Strana maďarskej koalície, Kres?anskodemokratické hnutie a Aliancia nového občana, vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, rozhodnutí vytvori? spoločnú koaličnú vládu a pokračova? tak v zodpovednosti za uskutočňovanie správy verejných vecí pre spoločné blaho v?etkých občanov Slovenskej republiky, potvrdzujúc svoju oddanos? princípom slobody, demokracie a právneho ?tátu, úcty k ľudským právam a základným slobodám, odhodlaní vytvára? priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva, rozhodnutí dovies? Slovenskú republiku do NATO, integrova? na?u vlas? do Európskej únie a garantova? dobrú spoluprácu s ostatnými krajinami, rozhodli sa spoločne vytvori? túto koaličnú dohodu.

Zmyslom koaličnej spolupráce SDKÚ, SMK, KDH a ANO je pokračova? v rie?ení zlo?itých spoločenských, ekonomických, sociálnych a duchovných problémov. Koaliční partneri, uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednos? za budúcnos? Slovenskej republiky, osvedčujú svoje rozhodné úsilie:
- rozvíja? pluralitnú parlamentnú demokraciu ako neoddeliteľný atribút občianskej spoločnosti, zachováva? princípy právneho ?tátu v?eobecne a osobitne v oblasti ľudských a občianskych práv;
- utvára? priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva, - upevňova? medzinárodné postavenie Slovenskej republiky
- upevňova? politickú stabilitu,
- utvára? podmienky na prehlbovanie sociálneho zmieru, národnostnej, etnickej a nábo?enskej tolerancie.

Koaliční partneri v záujme dosiahnutia uvedených cieľov, pri vzájomnom re?pektovaní svojej identity, programov a samostatnosti, po kon?truktívnych rokovaniach a vyjasnení si stanovísk vypracovali a schválili túto koaličnú dohodu.

I. ZÁSADY ČINNOSTI KOALÍCIE

Prioritnou úlohou koalície je vytvori? podmienky pre vznik funkčnej vlády SR a zabezpeči? tejto vláde počas jej funkčného obdobia potrebnú podporu, osobitne pri prijímaní zákonov v Národnej rade SR. Pre naplnenie tejto úlohy je súčinnos? koalície pri prijímaní politických rozhodnutí ?ir?ia a vz?ahuje sa v dohodnutých prípadoch na pôsobenie súvisiace s funkčnos?ou vlády aj na činnos? koaličných partnerov Národnej rade SR.

Koaliční partneri spoločne zostavujú návrh na zlo?enie vlády. Po jej vymenovaní a po získaní dôvery Národnej rady SR koalícia napomáha vláde pri výkone jej ústavných kompetencií.

II. SÚČINNOS? KOALÍCIE

1. Účelom koaličnej spolupráce je koordinácia činnosti koaličných partnerov tak, aby bolo mo?né splni? program vlády. Koalícia v plnom rozsahu re?pektuje ústavné postavenie a pôsobnosti ústavných orgánov a ústavných činiteľov.

2. Väč?inovú parlamentnú podporu koaličnej vláde zabezpečujú koaliční partneri prostredníctvom svojich parlamentných klubov. Koaličnú spoluprácu, zjednocovanie názorov a postupov zabezpečujú predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov.

3. Návrhy zákonov, návrhy na zmenu a doplnenie vládou predlo?ených legislatívnych predlôh predkladajú poslanci koaličných partnerov po informovaní predsedov v?etkých poslaneckých klubov koaličných partnerov.

4. V?etky zásadné rozhodnutia a uznesenia vo vláde SR, v NR SR a v koaličnej rade budú prijímané po vzájomnej dohode v?etkých koaličných partnerov. Pokiaľ nedôjde k dohode, ani jeden z partnerov nepredlo?í spornú vec na rokovanie príslu?ného orgánu, kým nezaujme k veci stanovisko koaličná rada. Ak na schôdzi vlády vyjadrí člen vlády nesúhlas svojej strany, predseda vlády stiahne sporný bod z programu schôdze. Do programu takýto bod zaradí a? po tom, ako ho prerokuje Koaličná rada. (právo veta)

5. V prípade rekon?trukcie vlády SR bude v?dy re?pektovaný dohodnutý pomer koaličných partnerov tak, ako to vyplýva z príslu?ných článkov tejto dohody vrátane príloh.

6. Interpelácie a otázky na členov vlády uplatnia poslanci koaličných partnerov s vedomím predsedu svojho poslaneckého klubu.

7. Pri schvaľovaní programu schôdzí NR SR a pri prijímaní vládou a poslancami predlo?ených legislatívnych predlôh, sa subjekty koalície zaväzujú, ?e urobia v?etko pre to, aby návrhy vlády, vrátane vládnych stanovísk k poslaneckým návrhom zákonov získali podporu koaličných poslancov NR SR.

8. Členovia koaličnej vlády a poslanci koaličných klubov sa pred schôdzou NR SR stretnú na spoločnom zasadnutí.

9. Ak niektorý z koaličných partnerov vznesie výhrady voči návrhu zákona prípadne voči zmenám a doplnkom zákonov, koaliční partneri odporučia svojim poslancom rozhodnú? a? po stanovisku koaličnej rady. Iný postup mô?u dohodnú? predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov v osobitne zreteľa hodných prípadoch.

10. Horeuvedené zásady sa vz?ahujú aj na činnos? orgánov NR SR.

III. KOALIČNÁ RADA

1. Koaliční partneri vytvárajú na základe tejto zmluvy spoločný orgán - Koaličnú radu.

2. Poslaním Koaličnej rady je najmä:
- prerokovanie a zjednocovanie názorov koalície na zásadné otázky spolupráce, súčinnos? koaličnej činnnosti;
- zabezpečenie spoločného koaličného postupu v zásadných otázkach koaličnej činnosti, ako aj pôsobnosti koaličných partnerov v tých oblastiach, ktoré súvisia s výkonom koaličnej činnosti, prípadne výrazne výkon koaličnej činnosti ovplyvňujú i v prípadoch, ak tieto vecné otázky a problémy presahujú vymedzený rámec spolupráce zakotvený touto koaličnou zmluvou;
- rie?enie prípadných rozporov pri napĺňaní Koaličnej zmluvy;
- prerokova? a odsúhlasi? zmeny vládneho programu.

3. Koaličná rada je zlo?ená z troch zástupcov ka?dej zmluvnej strany a to z:
a) predsedov strán koaličných partnerov, resp. ich zástupcov,
b) predsedov poslaneckých klubov koaličných partnerov, resp. ich zástupcov,
c) z členov vlády - jeden za ka?dého z koaličných partnerov.

4. Ka?dý z koaličných partnerov pri prijímaní rozhodnutí v Koaličnej rade disponuje jedným hlasom.

5. Spôsob a formu rokovania Koaličnej rady, vedenie a zvolávanie jej zasadnutí, dohodnú koaliční partneri v Rokovacom poriadku Koaličnej rady.

6. Koaličná rada zasadá pravidelne, minimálne dvakrát za mesiac, alebo na po?iadanie ktoréhokoľvek z partnerov.

IV. ZLO?ENIE NR SR A VLÁDY SR

1. Vláda - zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsadení rezortov vo vláde:
predseda vlády - SDKÚ
podpredseda vlády bez ministerstva - SMK
Ministerstvo hospodárstva a správy a privatizácie národného majetku minister a podpredseda vlády - ANO
?tátni tajomníci ? SMK, ANO
Ministerstvo financií
minister a podpredseda vlády - SDKÚ
?tátni tajomníci ? SMK, SDKÚ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
minister - SDKÚ
?tátni tajomníci ? ANO, SDKÚ
Ministerstvo ?ivotného prostredia
minister - SMK
?tátny tajomník - KDH
Ministerstvo dopravy, pô?t a telekomunikácií
minister - SDKÚ
?tátni tajomníci ? ANO, KDH
Ministerstvo pôdohospodárstva
minister - SMK
?tátni tajomníci ? KDH, SDKÚ
Ministerstvo regionálneho rozvoja
minister - SMK
?tátni tajomníci ? SDKÚ, SMK
Ministerstvo ?kolstva
minister - KDH
?tátni tajomníci ? ANO, SMK
Ministerstvo kultúry
minister - ANO
?tátny tajomník - SMK
Ministerstvo zdravotníctva
minister - ANO
?tátny tajomník ? SDKÚ
Ministerstvo vnútra
minister - KDH
?tátny tajomník - SDKÚ
Ministerstvo zahraničných vecí
minister - SDKÚ
?tátni tajomníci ? SDKÚ, SMK
Ministerstvo spravodlivosti
minister a podpredseda vlády - KDH
?tátny tajomník - KDH
Ministerstvo obrany
minister - SDKÚ
?tátny tajomník - SDKÚ

Obsadenie funkcie vedúceho úradu vlády sa uskutoční na návrh predsedu vlády.

Návrh zlo?enia vlády bude re?pektova? rozdelenie rezortov a funkcií podpredsedov vlády uvedené v tejto dohode.

2. Zlo?enie orgánov Národnej rady SR:
predseda NR SR - KDH
I. podpredseda NR SR - SMK
podpredseda NR SR - SDKÚ
podpredseda NR SR - ANO
podpredseda NR SR - opozícia

Mandátový a imunitný výbor - ANO
Výbor pre nezlučiteľnos? funkcií - opozícia
Výbor pre európsku integráciu - opozícia
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu SIS - opozícia
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva - opozícia
Ústavnoprávny výbor - ANO
Výbor pre financie, rozpočet a menu - SMK
Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie - SDKÚ
Výbor pre pôdohospodárstvo - opozícia
Zahraničný výbor - KDH
Výbor pre verejnú správu - SDKÚ
Výbor pre obranu a bezpečnos? - opozícia
Výbor pre vzdelanie, vedu, ?port a mláde?, kultúru a médiá - SDKÚ
Výbor pre zdravotníctvo - KDH
Výbor pre sociálne veci a bývanie - opozícia
Výbor pre ?ivotné prostredie a ochranu prírody - opozícia
Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie ?ien - SMK

Zmluvné strany sa dohodli, ?e na ustanovujúcej schôdzi NR SR bude ich spoločným kandidátom na predsedu NR SR Pavol Hru?ovský.

V. ZÁSADY VLÁDNEHO PROGRAMU KOALIČNEJ VLÁDY

Zásady vládneho programu koaličnej vlády sú obsiahnuté v dokumente "Programové tézy SDKÚ-SMK-KDH-ANO" (spracované 8. októbra 2002), ktorý tvorí prílohu tejto koaličnej dohody. Uvedený dokument bude publikovaný po dokončení redakčných úprav.

VI. V?EOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, ?e budú svoje návrhy v NR SR presadzova? spolu s koaličnými partnermi. Ak sa niektorý z koaličných partnerov vo vá?nej veci a proti vôli ďal?ích členov koalície spojí na presadenie návrhu s opozíciou, je to hrubé poru?enie práv ostatných partnerov koalície podľa bodu 5.

2. Koaličná zmluva zaniká dňom začatia volebnej kampane volieb do NR SR.

3. Koaličná zmluva nadobúda platnos? dňom podpisu posledného oprávneného zástupcu koaličného partnera a účinnos? koaličnej činnosti dňom kon?tituovania príslu?ných ústavných funkcií.

4. Táto Koaličná zmluva má uzavretý charakter a neumo?ňuje bez vysloveného súhlasu zostávajúcich koaličných partnerov pristúpenie pre akýkoľvek tretí subjekt, alebo postúpenie práv a záväzkov z tejto zmluvy na tretie subjekty. Zmeny v počte členov poslaneckých klubov počas volebného obdobia nezakladajú nárok na zmenu pomerov, ktoré sú dohodnuté touto dohodou (vo vláde a v NR SR).

5. Koaličný partner je oprávnený od zmluvy odstúpi? v prípade, ak dôjde k hrubému poru?eniu jeho práv a záväzkov voči nemu, ktoré vyplývajú z koaličnej dohody, a ktoré sa nepodarilo vyrie?i? do 30 dní ani na zasadnutí Koaličnej rady.

6. Koaličná zmluva zaniká pred dohodnutou dobou účinnosti zmluvy tie? v prípadoch, ak dôjde k zániku alebo k takým zmenám subjektov ktoré túto koalíciu vytvárajú, ktoré znamenajú zásadnú zmenu pomeru síl v NR SR.

7. Ni??ie podpísaní predsedovia strán ako ?tatutárni predstavitelia koaličných partnerov vyhlasujú, ?e sú plne oprávnení na základe zmocnenia kompetentných orgánov svojich strán uzavrie? túto Koaličnú dohodu.

8. Podpisom oprávnených zástupcov koaliční partneri potvrdzujú, ?e textu zmluvy, ako aj jej príloh, ktoré tvoria jej nedeliteľnú súčas?, rozumejú a súhlasia s celým jej obsahom bez výhrad. Zmluvu uzatvárajú slobodne, voľne, bez akéhokoľvek nátlaku s úmyslom naplni? jej poslanie, záväzky a práva tak, aby nedo?lo k po?kodeniu práv ostávajúcich koaličných partnerov.