Dokument: Zmluva o vytvorení vládnej koalície HZDS, RSS, ZRS a SNS (11. 12. 1994)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 02. 01. 2005

Zmluva o vytvorení vládnej koalície HZDS, RSS, ZRS a SNS

I.

1. Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), Združenie robotníkov Slovenska (ZRS), Slovenská národná strana (SNS) a Roľnícka strana Slovenska (RSS) - ďalej len "zmluvné strany" - uzatvárajú zmluvu o vytvorení koalície, na základe ktorej budú vzájomne spolupracovať na úrovni vlády Slovenskej republiky.

2. V súlade s výsledkami parlamentných volieb v dňoch 30. septembra 1994 a 1. októbra 1994 a na základe vzájomnej dohody vytvoria zmluvné strany koaličnú vládu Slovenskej republiky. Spoločný program koaličnej vlády, súčinnosť zmluvných strán pri jeho realizácii a vzájomná spolupráca na všetkých úrovniach budú smerovať v duchu Ústavy a ďalších zákonov Slovenskej republiky ku:

3. Zmluvné strany budú vzájomne presadzovať rozvoj pluralitnej demokracie, právneho štátu, sociálnej i ekologicky orientovanej ekonomiky, hospodársku a sociálnu transformáciu, zabezpečenie a rozvoj práv občanov, vrátane práv príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín na území Slovenskej republiky, ako aj trvalú mierovú spoluprácu s demokratickými štátmi.

4. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky bude predložené do Národnej rady Slovenskej republiky po odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zaväzujú Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky realizovať.

5. Vláda Slovenskej republiky je z hľadiska činnosti zmluvných strán viazaná iba Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.

II.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci a v rozsahu vnútorných dokumentov presadzovať súčinnosť a spoluprácu svojich orgánov a organizácií na ústrednej, regionálnej, obecnej a miestnej úrovni.

2. Zmluvné strany sa budú pravidelne vzájomne, pravdivo a úplne informovať o zásadných politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a ďalších problémoch.

3. Rozhovory zmluvných strán sa budú konať pravidelne jedenkrát týždenne na úrovni predsedov zmluvných strán. Každá zmluvná strana sa zaväzuje pristúpiť ku koaličným rozhovorom na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Zúčastňujú sa na nich predsedovia zmluvných strán alebo nimi poverení zástupcovia.

4. Koaličné rozhovory na najvyššej politickej úrovni zmluvných strán sa budú konať najmenej raz za mesiac.

III.

1. Na základe tejto zmluvy budú zmluvné strany po vzájomných konzultáciách zabezpečovať personálne obsadenie na úrovni ministrov, štátnych tajomníkov, vedúcich úradov a ďalších významných funkcií.

2. Zmluvné strany sa dohodli na rozdelení ministerstiev vlády SR tak, že ZRS obsadí funkcie jedného podpredsedu vlády, troch ministrov a troch štátnych tajomníkov; SNS obsadí miesto dvoch ministrov a dvoch štátnych tajomníkov; RSS obsadí miesto jedného štátneho tajomníka; HZDS obsadí funkciu predsedu vlády, ďalších podpredsedov vlády a ostatných členov vlády a štátnych tajomníkov. Obsadenie funkcií vedúcich úradov ministerstiev navrhne vždy príslušný minister. Obsadenie funkcie vedúceho Úradu vlády navrhne predseda vlády.

IV.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne pôsobiť pri predchádzaní sporov.

2. V prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami rokujú o jeho riešení predsedovia. Pokiaľ sa nedosiahne bezodkladné riešenie, zmluvné strany vytvoria pre riešenie sporných otázok skupiny poverených zástupcov zmluvných strán na ich riešenie, určenie spôsobu riešenia sporu a prípravu rozhodnutia predsedom zmluvných strán.

3. Až do prijatia konečného rozhodnutia o spornej otázke sa zmluvné strany dobrovoľne zdržia akéhokoľvek komentovania, vysvetľovania vlastných postojov alebo postojov inej zmluvnej strany.

4. Po prijatí konečného rozhodnutia je rozhodnutie záväzné a nespochybniteľné i smerom k verejnosti a tlači. Rovnako je i záväzný dohovorený rámec informovania verejnosti o spornej otázke a spôsobe riešenia.

5. Z jednotlivých koaličných rozhovorov a konzultácií sa vedú a archivujú zápisy a o konkrétnych dohovoroch a dohodách.

6. Zmluvné strany budú pravidelne spoločne informovať verejnosť a masmédiá o postojoch a zámeroch koalície.

7. Každá zo zmluvných strán má právo informovať o svojich straníckych zámeroch a postojoch, a to v rámci tejto zmluvy o vytvorení koalície.

V.

1. Zmluva o vytvorení vládnej koalície je zmluva otvorená, ku ktorej môže pristúpiť aj iná politická strana alebo hnutie so súhlasom všetkých zmluvných strán.

2. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom jej podpísania predsedami zmluvných strán a zaniká dňom predvolebnej kampane parlamentných volieb, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V Bratislave dňa 11. decembra 1994

Vladimír Mečiar, predseda HZDS
Ján Ľupták, predseda ZRS
Ján Slota, predseda SNS
Pavel Delinga, predseda RSS

-----

převzato z: SME, 13. 12. 1994