Dokument: Zákon o zřízení samostatného státu československého (28.10.1918)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Zákon Národního výboru československého č. 11/1918 Sb. ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého

Samostatný stát československý vstoupil v ?ivot. Aby byla zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl neru?ený přechod k novému státnímu ?ivotu, nařizuje Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto:

Čl.1

Státní formu československého státu určí Národní shromá?dění ve srozumění s Československou Národní radou v Paří?i. Orgánem jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem státní svrchovanosti je Národní výbor.

Čl.2

Ve?keré dosavadní zemské a ří?ské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.

Čl.3

V?echny úřady samosprávné, státní a ?upní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení.

Čl.4

Zákon tento nabývá účinnosti dne?ním dnem.

Čl.5

Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl.