Dokument: Telegram uhorského predsedu vlády grófa Károlyho vedeniu SNR (1918)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Telegram uhorského predsedu vlády grófa Károlyho vedeniu Slovenskej národnej rady v Turčianskom Svätom Martine (1918)

Sme presvedčení, ?e hovoríme z du?e celého maďarského národa, keď sa v týchto kritických chvíľach obraciame s vrúcnymi slovami úprimne precítenej bratskej lásky na Slovenskú národnú radu.

Maďarský ľud nedelila od Vá?ho ľudu ani nenávis?, ani protivy záujmov. Delila ho jedine hrie?na politika tvrdo?ijnej triedy ná?ho národa, ktorá rovnako ?kodila i slovenskému, i maďarskému národu. Za tie krivdy, ktoré urá?ali city slovenského národa, nie je zodpovedný maďarský ľud, on nemá s nimi nič spoločné a podnikne v?etko, aby túto hrie?nu triedu v základoch vykorenil. My stojíme na tom stanovisku, ?e podľa svätého práva sebaurčovania, patriaceho ka?dému národu, Slovenská národná rada tak rozhodne, ako uzná za najlep?ie v záujme slovenského národa. Chceme v?ak poveda?, ?e podľa ná?ho presvedčenia a svätej viery slovenský a maďarský ľud sú na seba odkázané a ?e v priateľskej dohode a bratskej spolupráci musíme hľada? podmienky kraj?ej budúcnostia zábezpeku lep?ieho ?ivota. Úspe?nú prácu prajeme Slovenskej národnej rade a peknú, ??astnú, slobodnú budúcnos? slovenskému ľudu.

S bratským pozdravom v mene Maďarskej národnej rady:

Gróf Michal Károlyi, predseda