Dokument: Prohlá?ení k občanům ČSSR (mimořádný sjezd KSČ 20. prosince 1989)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Prohlá?ení k občanům ČSSR (mimořádný sjezd KSČ 20. prosince 1989)

Delegáti mimořádného sjezdu KSČ schválili následující Prohlá?ení k občanům ČSSR:

Vá?ení spoluobčané,

v této osudové i nadějné chvíli na?ich národů, celé na?í vlasti, obrací se na vás mimořádný sjezd KSČ. Na?e slovo je zároveň vyznáním. Draze vykoupené poznáním, ?e ve?keré politické a ekonomické úspěchy jsou pomíjivé, proto?e věčný je jenom člověk a jeho mravní hodnoty, jeho osud, jeho radosti a starosti, naděje a zklamání, jeho víra a pochybnosti ? zkrátka v?echno, co vyjadřuje podstatu jeho ?ivota. Tak chápeme veřejnou lekci, která nám, komunistům, byla udělena v posledních týdnech. Na?e doznáni v?ech chyb, omylů, v?ech deformací proti lidskosti a demokracii není jen prázdné gesto.

Proto?e na?e bývalé vedení nena?lo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se omluvit, činí tak delegáti mimořádného sjezdu KSČ. Omlouváme se na?í mláde?i i v?em občanům, kteří byli posti?eni neoprávněnými represemi, omlouváme se dětem, které trpěly postihy svých rodičů je?tě v dal?ích generacích. Omlouváme se za ve?kerá příkoří i členům strany, kteří za svoje reformní postoje, za nesouhlas s protizákonným vstupem vojsk pěti spojeneckých zemí v roce 1968 museli KSČ opustit a ztratili postavení rovnoprávných občanů.

Rovně? cítíme povinnost vyjádřit politování nad tím, jak bývalé stranické vedení v uplynulých letech hrubě a nezákonně nerespektovalo právo na vyjádření názorů nezávislých občanských iniciativ včetně Charty 77. Jsme si vědomi i odpovědnosti celé na?í členské základny, ?e tomu nedokázala zabránit.

Proto se strana rozhodně rozchází se v?emi, kteří se vědomě dopou?těli zvůle, zneu?ívali moc, dali se korumpovat a korumpovali druhé, se v?emi, kdo? vydávali le? za pravdu, dopustili znehodnocení ideálů socialismu, čestnosti a spravedlnosti, významu práce a jejích mravních hodnot, víry v domov a vlastenectví, v jednotu slov a činů a kteří dopou?těli zneu?ívání pořádkových sil proti občanům. Dáme plný průchod takovému hodnocení v?ech skutečností, které bez předpojatosti zhodnotí míru odpovědnosti osob i institucí státu a strany v uplynulých čtyřech desetiletích s plným respektováním v?eho nesporného a trvalého, čeho bylo dosa?eno v průběhu národně demokratické revoluce i při výstavbě socialismu v na?í vlasti. Přitom budeme v?dy starostlivě dbát pravidla chovat se pozorně k dějinám, nebo? jinak bychom se dopustili dal?ích chyb, dokonce na svých matkách a otcích, sami na sobě. Proto nedopustíme ani sni?ování pracovních a občanských zásluh těch členů strany, kteří po desetiletí svědomitě a nezi?tně plnili politické a pracovní úkoly ve prospěch na?í společnosti.

Bezpráví, které neodpovědní činitelé státu a strany spáchali na mláde?i 17. listopadu tohoto roku, se nesmí u? nikdy opakovat.

Praha, prosinec 1989

-----

Zdroj: www stránky KSČM