Dokument: Vystoupení předsedy vlády ČSSR Ladislava Adamce v Československé televizi, 6.12.1989

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Vystoupení předsedy vlády ČSSR Ladislava Adamce v Československé televizi
(Československá televize, 6.12.1989, zdroj: Československá tisková kancelář)

Vážení spoluobčané,

obracím se k vám po týdnu znovu. Vede mě k tomu vážnost situace, znepokojení z jejího dalšího vývoje.

V této chvíli vůbec nejde o nějaké osobní pocity. V mých 63 letech snad ani nemusím vyvracet podezření, že se obávám o křeslo. Počítám i s tím, že mou otevřenost si mohou někteří lidé vyložit jako snahu bránit se před kritikou veřejnosti.

Nejdříve se chci vyjádřit ke složení vlády. Nepovažuji je za optimální a pro všechny vyhovující. Sám jsem na první schůzi vlády prohlásil, že podle potřeby může být zkvalitňována. Při přípravě nového složení vlády jsem požádal představitele všech složek naší veřejnosti o návrhy. Od některých jsem je dostal, od jiných ne. Ke všem stanoviskům jsem přihlížel. Je pravda, že ne každému bylo plně vyhověno, ale s tím přece musíme počítat.

Všichni jsme pro jednání, pro dosažení shody a dorozumění jako jediné cesty k překonání společenského napětí. Je však možno nalézt spolčné východisko předkládáním ultimat, vynucovat si jejich plnění hrozbami? Jestliže znamená demokracie diskusi, nemohu ani já jednat pod nátlakem jedné skupiny občanů a nepočítat s ostatními. Řídím se zásadou, že diskutovat je možno o čemkoli. K dohodě lze však dojít jen na základě kompromisního řešení. Společně přijaté závěry se snažím čestně plnit.

Ustupovat každému požadavku by však nepřineslo uklidnění, ale naopak další zostření situace. Na takový postup přistoupit nemohu. Stupňování napětí hrozí těžce poškodit naši ekonomiku, fungování státní správy, naše mezinárodní postavení, ale zejména jistoty každodenního života lidí. To není výhrůžka, ale pouhé konstatování skutečnosti. Musím to říci i pro to, že si to mnozí dosud neuvědomují.

Je mi cizí podezírání lidí ze špatných úmyslů. Spíše se snažím každého pochopit. Vím, že určitá část společnosti neměla donedávna dost možností své názory vyjádřit a prosadit. Chybějí nám k tomu mnohé demokratické mechanismy. Jsem zastáncem právního státu. Vím, že řada dosud platných zákonů a předpisů není dobrá nebo je zastaralá. Po všech zkušenostech z minulosti však nemohu připustit, aby si kdokoliv přisvojoval nezákonně pravomoce, přebíral bez oprávnění do svých rukou státní moc. Jde mi o to, abychom na samém počátku správné myšlenky neznevážili. Proto jsem podle vlastního přesvědčení pro co nejrychlejší uspořádání demokratických voleb a přijetí nových zákonů týkajících se shromažďování, spolčování, tisku a dalších občanských práv. O těchto otázkách je třeba jednat rychle, ale seriózně a důkladně. Jsem proti zbytečnému protahování a těžkopádnosti, za maximální pružnost. Ale nemohu souhlasit s jednáním v časové tísni, být neustále pod tlakem uspěchaných termínů, stávek a demonstrací.

Proč o tom mluvím tak podrobně? Především proto, že jsem občanům slíbil zabránit hospodářskému rozvratu. To chci splnit. Veřejně však musím říci, že k tomu nemám potřebné podmínky. Myslí si snad někdo, že neustálými změnami ve vládě dosáhneme zkvalintění řízení? Jeden den se hovoří o odchodu dvou lidí, za týden o změně poloviny, brzy třeba celé vlády. To je samozřejmě možné. Ptám se však těch, kteří takové návrhy předkládají, zda tím chtějí dosáhnout stability nebo rozvratu národního hospodářství, demokracie v rámci právního řádu nebo bezvládí a anarchie? Jak může plnit své povinnosti-ať už ministr nebo ředitel podniku -když žije v neustálé nejistotě, A to je také jeden z hlavních důvodů, proč celá řada schopných a kvalifikovaných lidí odmítá přijmout nabízené členství ve vládě. Může se tomu někdo divit? Mám obavy, že neustálé stupňování požadavků na další změny situaci dále zhorší. Někteří v této taktice vidí záruku proti návratu do starých poměrů. K vlastní škodě však ohrožují dosažený pokrok. Politika +všechno nebo nic+ nemusí vždy přinést úspěch. Mám plné pochopení pro vlastenecké nadšení těchto dní. Vítám, že se lidé přestali bát vyjádřit vlastní názor, nemají zábrany ptát se na cokoliv. Občané využívají práva pochybovat a kritizovat, doporučovat a navrhovat. Velice se mi líbí vyhlášené zásady dialogu, protože správně vyzdvihují názorovou snášenlivost, úctu k mínění druhého.

Současné spory o pravdu jsou vedeny nejen chladnou hlavou, ale i srdcem. Také s tím je nutno počítat. Ale nikdo, kdo má nebo cítí odpovědnost za republiku, by si neměl zahrávat s nervozitou, neklidem a emocemi. V posledních dnech se nemluví skoro o ničem jiném než o složení vlády. Plně se stavím za požadavky postavit na první místo vysokou odbornost a profesionální zdatnost. V rozporu s tím se ale argumentuje pouhým složením podle politického klíče, procenty a propočty. Neodmítám argument, že složení vlády by mělo odpovídat i současnému rozložení politických sil. Nálady a sympatie lidí se ale mění den ze dne, z hodiny na hodinu. Souhlasit potom s takovou podmínkou znamená přistoupit na trvalou vládní krizi. Řekněte, ve které zemi na světě takový stav obyvatelstva přinesl něco dobrého?

Dovolte mi v této souvislosti otázku: nebylo by v této době pro společnost prospěšnější povznést se nad úzce stranické hledisko? Myslím si, že většině občanů nezáleží ani na tom, jakou kdo má stranickou legitimaci, ale jestli je skutečně člověkem na svém místě. Pokud budu mít na stole návrhy na lepšího, připravenějšího a kvalifikovanějšího občana bez stranické příslušnosti, nebo člena jiné politické strany, dám mu přednost před členem své vlastní strany. Záměr být odborně kvalifikovanou vládou pro mě není pouhým módním heslem ani ústupkem. Vždy jsem v tom viděl základ účinného vědeckého řízení.

V minulosti se tato zásada vyhlašovala, ale v praxi často porušovala. Také proto jsme se dostali do tak obtížné situace. Je pravdou, že dřívější politika kádrového stropu, výběr nejlepších z nejlepších, ztěžovala. Nemálo talentům se nedostalo vzdělání ani příležitosti. Ale i tak má naše republika dost lidí, kteří si zaslouží zastávat státní funkce svými schopnostmi, vědomostmi, vlastnostmi i morálními předpoklady. Proto se nebráním, naopak vítám, výběr z co největšího počtu lidí. Ale i v tom musí mít předseda vlády nezbytnou možnost rozhodování.

Vážení spoluobčané, za tři týdny vstoupí naše národní hospodářství do nových podmínek. Jsme přesvědčeni, že jdeme správným směrem. Půjde o zásadně novou situaci s mnoha předvídanými i dosud neznámými riziky.

V měsíci prosinci jsme měli v úmyslu věnovat všechny síly dobré přípravě tohoto závažného obratu. Musím říci, že tyto naše záměry jsou ohroženy. Pokud vláda stojí pod silným tlakem nedůvěry, neprospívá to kvalitě rozhodování, ani urychlení potřebných změn. K odvrácení tohoto nedobrého stavu jsem včera a dnes jednal s politickými stranami a představiteli Občanského fóra a Obrody. Během zítřka předložím příslušné návrhy k posouzení předsednictvu ústředního výboru Národní fronty ČSSR. Nevím, zda se mi v otázce změn ve vládě podaří dosáhnout potřebné shody.

Federální vláda dokázala za poslední rok ne slovy, ale činy, že není sborem odpůrců, ale naopak, přívrženců přestavby. Přišli jsme s jejím urychlením a nový systém řízení s předstihem uplatňujeme v zemědělství a v dalších odvětvích. Pro přestavbu zabezpečujeme i nezbytné mezinárodní podmínky.

Nedávné setkání představitelů států Varšavské smlouvy v Moskvě i naše jednání s nejvyššími sovětskými představiteli znamená významnou podporu našeho úsilí o vyvedení společnosti z krize. Na základě návrhu federální vlády na přehodnocení vstupu vojsk v srpnu 1968 byla tato kapitola historie politicky uzavřena. Důsledná orientace Československa na politické a hospodářské reformy nás sbližuje. Znovu jsem si ověřil, že soudruh Gorbačov rozumí našim problémům a má pochopení pro československé zájmy. Toto pochopení zabezpečuje stabilitu naší ekonomiky, která je závislá na dodávkách surovin a energie ze Sovětského svazu, i mezinárodní postavení republiky.

Vážení spoluobčané, co potřebujeme k tomu, aby 1. leden 1990 byl opravdu důstojným vstupem Československa do devadesátých let? Fungující ekonomiku a státní správu, dodržování zákonů, pravidelný pracovní rytmus v závodech i na školách. Spolu s tím i důvěru veřejnosti v upřímnost našich úmyslů a čas k jejich promyšlenému prosazování. Pokud tyto základní podmínky vláda nemá, nemohu nést odpovědnost za další vývoj situace. V takovém případě mám jediné čestné východisko: požádat prezidenta republiky o uvolnění z funkce předsedy federální vlády.

Je to pro mě vážné rozhodnutí - politicky i osobně. Zejména proto, že jsem nutnost hluboké společenské přestavby dlouho prosazoval. Kvůli tomu jsem se názorově rozešel s některými členy bývalého vedení Komunistické strany Československa. S plnou vážností jsem varoval před hrozícím rozvratem, před ohrožením socialistických hodnot, národních zájmů a budoucnosti nastupující generace. V dané situaci však nemohu postupovat jinak. Nikdy bych si to sám neodpustil. Nechci ani zklamat poctivé lidi, kterých si vážím. Mrzí mě však jedno, že v případě odchodu z federální vlády nebudu moci splnit slib -pomocci vyvést naši společnost z krize.

Dovolte mi, abych z celého srdce poděkoval všem, kteří mi pomáhali a věřili.