Dokument: Projev prezidenta ČSSR Gustáva Husáka v Československé televizi, 9.12.1989

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Projev prezidenta ČSSR Gustáva Husáka v Československé televizi
(Československá televize, 9.12.1989, zdroj: Československá tisková kancelář)

Drazí spoluobčané, vážené soudružky a soudruzi,

události se u nás vyvíjejí nyní takovým tempem, že jsem si ani nestačil napsat pár řádků, pár myšlenek, se kterými se chci dnes na vás obrátit. Jsou to jen některé teze.

Po celé naší vlasti probíhají diskuse, shromáždění, rozhovory na všech úrovních, v okresech, krajích, v republikách i v celostátním měřítku. Vyslovují se svobodně různé názory, návrhy a provádějí se personální změny. O co v podstatě jde poctivým lidem? Uchovat vše dobré, čeho se u nás za léta dosáhlo, navázat na to, odstranit chyby, omyly, deformace, ke kterým rovněž došlo, a hlavně dát lidem jistoty jejich života dnes a perspektivu do dalších let. Já osobně si vysoce vážím všelidové diskuse, ve které je nesmírné množství pozoruhodných názorů, někdy přirozeně i rozporných, jak to v takovýchto situacích bývá, při hledání demokratických forem našeho socialistického státu.

Hovořím k vám dnes hlavně proto, abych vás informoval o řešení základních ústavních orgánů v centru státu, abychom nepřipustili ústavní krizi, bezprávný stav a chaos. A v tom je i kus mé zodpovědnosti, aby byly konstituovány nejvyšší ústavní orgány státu. Federální shromáždění, jak víme, se schází v úterý 12. prosince. Domnívám se, že dotvoří své vedoucí orgány, to ovšem není už moje starost.

Hlavním předmětem diskusí je vytvoření nové federální vlády a odstoupení prezidenta. Hovořil jsem o tom před týdnem, dostávám k těmto otázkám velké množství dopisů a stanovisek, částečně na moji podporu, částečně kritických, a různých návrhů. Děkuji za všechny připomínky, i za ty negativní, člověk alespoň ví, jaké názory lidé mají.

K otázce odstoupení prezidenta jsem se vyjádřil před týdnem při doplnění federální vlády. Dobře víte, jak to dopadlo, soudruh Adamec podal demisi, museli jsme vstoupit do druhého kola. Podle naší ústavy, odstoupí-li prezident a nový není ještě zvolen nebo nesložil slib, náleží vykonávání jeho funkcí vládě. Vláda zde tedy musí být. Proto sestavení, respektive rekonstrukce vlády, je prvořadou otázkou. Pověřil jsem tím prvního místopředsedu vlády ČSSR soudruha Čalfu. Včera i dnes mě informoval, že jednání politických stran i jiných politických iniciativ a hnutí probíhají pozitivně a je předpoklad, že zítra, v neděli, by nová vláda národního dorozumění mohla být jmenována. Doufám, že to vyjde.

Hned po jmenování nové vlády odstoupím z funkce prezidenta ČSSR v souladu se stanoviskem politických stran Národní fronty, abych ulehčil další vývoj. Federální shromáždění pak bude muset volit nového prezidenta, podle ústavy do 14 dnů.

V naší společnosti je dnes hlavní, podle mého názoru, všude vytvářet podmínky pro normální život, zakotvit v zákonech nové demokratické zásady našeho státu, zabezpečit normální běh hospodářské sféry, kde nás čekají vážné nebo i velmi vážné úkoly. Uchovat životní úroveň lidí, kteří o ni již projevují obavu, připravit podmínky pro lepší sociální zabezpečení, zachovat naše mezinárodní vazby a záruky svobodného státu, zabezpečit jeho všestranný rozvoj, rozvoj národů a lidí. To bude úkolem vlády, Federálního shromáždění, příštího prezidenta, prostě všech zodpovědných lidí.

Mnoho se diskutuje, i předtím, ale hlavně v těchto týdnech a dnech, o naší minulosti. Podle mého názoru byly věci dobré, méně dobré,i špatné. To vyžaduje objektivní svědomitou analýzu, kterou není možné udělat za 24 hodiny a která se dotkne přirozeně i různých období i osob, včetně mne. Musíme vidět i trochu šířeji kolem nás. V evropských socialistických státech probíhá úsilí o obrodu socialismu, řekl bych o renesanci socialismu. Toto hledání je společné -nechci jmenovat všechny země, -i když každá země postupuje podle svých podmínek, tradic atd. Hledá se dnešní model socialismu, nebo model socialismu na dnešní podmínky. Hotov není nikde, i u nás se hledalo a v těchto týdnech intenzívně hledá. Myslím, že v obecné poloze to nejvýstižněji vyjádřil soudruh Gorbačov ve svých vystoupeních i v obsáhlém článku v nedávných dnech. V diskusích posledních týdnů se tyto myšlenky aktuálně projevují i u nás. Je to úkol, který stojí před námi v dalších letech.

Já osobně jsem od mladých let věřil světlým ideálům socialismu. Kde byly chyby, byly chyby lidí a ne základních myšlenek socialismu. Nevidím ani dnes ve světě lepší základní myšlenky, základní orientace. Proto jim zůstanu i nadále věrný.

Chci poděkovat za spolupráci, podporu i důvěru všem, s nimiž jsem se za více než 60 let politické činnosti setkával a spolupracoval. Přeji úspěšný demokratický a socialistický rozvoj našemu státu a jeho lidu. Přeji vám všem, abychom krizové jevy co nejdříve překonali, abychom mohli své síly věnovat tvořivé práci a rozvoji naší země. Přeji vám, aby se tyto otázky v hlavní podobě co nejdříve vyřešily, abyste měli klidné vánoce a abychom si mohli k Novému roku všichni popřát šťastný nový rok.