Dokument: Projev prezidenta ČSSR Gustáva Husáka v Československé televizi, 9.12.1989

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Projev prezidenta ČSSR Gustáva Husáka v Československé televizi
(Československá televize, 9.12.1989, zdroj: Československá tisková kancelář)

Drazí spoluobčané, vá?ené soudru?ky a soudruzi,

události se u nás vyvíjejí nyní takovým tempem, ?e jsem si ani nestačil napsat pár řádků, pár my?lenek, se kterými se chci dnes na vás obrátit. Jsou to jen některé teze.

Po celé na?í vlasti probíhají diskuse, shromá?dění, rozhovory na v?ech úrovních, v okresech, krajích, v republikách i v celostátním měřítku. Vyslovují se svobodně různé názory, návrhy a provádějí se personální změny. O co v podstatě jde poctivým lidem? Uchovat v?e dobré, čeho se u nás za léta dosáhlo, navázat na to, odstranit chyby, omyly, deformace, ke kterým rovně? do?lo, a hlavně dát lidem jistoty jejich ?ivota dnes a perspektivu do dal?ích let. Já osobně si vysoce vá?ím v?elidové diskuse, ve které je nesmírné mno?ství pozoruhodných názorů, někdy přirozeně i rozporných, jak to v takovýchto situacích bývá, při hledání demokratických forem na?eho socialistického státu.

Hovořím k vám dnes hlavně proto, abych vás informoval o ře?ení základních ústavních orgánů v centru státu, abychom nepřipustili ústavní krizi, bezprávný stav a chaos. A v tom je i kus mé zodpovědnosti, aby byly konstituovány nejvy??í ústavní orgány státu. Federální shromá?dění, jak víme, se schází v úterý 12. prosince. Domnívám se, ?e dotvoří své vedoucí orgány, to ov?em není u? moje starost.

Hlavním předmětem diskusí je vytvoření nové federální vlády a odstoupení prezidenta. Hovořil jsem o tom před týdnem, dostávám k těmto otázkám velké mno?ství dopisů a stanovisek, částečně na moji podporu, částečně kritických, a různých návrhů. Děkuji za v?echny připomínky, i za ty negativní, člověk alespoň ví, jaké názory lidé mají.

K otázce odstoupení prezidenta jsem se vyjádřil před týdnem při doplnění federální vlády. Dobře víte, jak to dopadlo, soudruh Adamec podal demisi, museli jsme vstoupit do druhého kola. Podle na?í ústavy, odstoupí-li prezident a nový není je?tě zvolen nebo neslo?il slib, nále?í vykonávání jeho funkcí vládě. Vláda zde tedy musí být. Proto sestavení, respektive rekonstrukce vlády, je prvořadou otázkou. Pověřil jsem tím prvního místopředsedu vlády ČSSR soudruha Čalfu. Včera i dnes mě informoval, ?e jednání politických stran i jiných politických iniciativ a hnutí probíhají pozitivně a je předpoklad, ?e zítra, v neděli, by nová vláda národního dorozumění mohla být jmenována. Doufám, ?e to vyjde.

Hned po jmenování nové vlády odstoupím z funkce prezidenta ČSSR v souladu se stanoviskem politických stran Národní fronty, abych ulehčil dal?í vývoj. Federální shromá?dění pak bude muset volit nového prezidenta, podle ústavy do 14 dnů.

V na?í společnosti je dnes hlavní, podle mého názoru, v?ude vytvářet podmínky pro normální ?ivot, zakotvit v zákonech nové demokratické zásady na?eho státu, zabezpečit normální běh hospodářské sféry, kde nás čekají vá?né nebo i velmi vá?né úkoly. Uchovat ?ivotní úroveň lidí, kteří o ni ji? projevují obavu, připravit podmínky pro lep?í sociální zabezpečení, zachovat na?e mezinárodní vazby a záruky svobodného státu, zabezpečit jeho v?estranný rozvoj, rozvoj národů a lidí. To bude úkolem vlády, Federálního shromá?dění, pří?tího prezidenta, prostě v?ech zodpovědných lidí.

Mnoho se diskutuje, i předtím, ale hlavně v těchto týdnech a dnech, o na?í minulosti. Podle mého názoru byly věci dobré, méně dobré,i ?patné. To vy?aduje objektivní svědomitou analýzu, kterou není mo?né udělat za 24 hodiny a která se dotkne přirozeně i různých období i osob, včetně mne. Musíme vidět i trochu ?ířeji kolem nás. V evropských socialistických státech probíhá úsilí o obrodu socialismu, řekl bych o renesanci socialismu. Toto hledání je společné -nechci jmenovat v?echny země, -i kdy? ka?dá země postupuje podle svých podmínek, tradic atd. Hledá se dne?ní model socialismu, nebo model socialismu na dne?ní podmínky. Hotov není nikde, i u nás se hledalo a v těchto týdnech intenzívně hledá. Myslím, ?e v obecné poloze to nejvýsti?něji vyjádřil soudruh Gorbačov ve svých vystoupeních i v obsáhlém článku v nedávných dnech. V diskusích posledních týdnů se tyto my?lenky aktuálně projevují i u nás. Je to úkol, který stojí před námi v dal?ích letech.

Já osobně jsem od mladých let věřil světlým ideálům socialismu. Kde byly chyby, byly chyby lidí a ne základních my?lenek socialismu. Nevidím ani dnes ve světě lep?í základní my?lenky, základní orientace. Proto jim zůstanu i nadále věrný.

Chci poděkovat za spolupráci, podporu i důvěru v?em, s nimi? jsem se za více ne? 60 let politické činnosti setkával a spolupracoval. Přeji úspě?ný demokratický a socialistický rozvoj na?emu státu a jeho lidu. Přeji vám v?em, abychom krizové jevy co nejdříve překonali, abychom mohli své síly věnovat tvořivé práci a rozvoji na?í země. Přeji vám, aby se tyto otázky v hlavní podobě co nejdříve vyře?ily, abyste měli klidné vánoce a abychom si mohli k Novému roku v?ichni popřát ??astný nový rok.