Dokument: Projev generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v Československé televizi, 21.11.1989

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Dokument: Projev generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v Československé televizi
(Československá televize Praha, 21.11.1989, zdroj: Československá tisková kancelář)

Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi,

obracím se k vám v souvislosti se závažnými událostmi, které se odehrávají v posledních dnech v Praze a v některých dalších místech naší vlasti a staly se zdrojem společenského napětí. Naše společnost se nachází na křižovatce svého dalšího vývoje.

Plně si uvědomujeme, že další rozvoj socialismu v naší zemi není možný bez reforem. Od tohoto kursu sledujícího zlepšení života lidí u nás neustoupíme.

Vedení komunistické strany a československého státu vynakládá veliké úsilí k tomu, abychom vytyčených cílů dosáhli. Jsme si přitom vědomi i opodstatněných připomínek veřejnosti k tempu společenských přeměn, k jejich rozsahu i důslednosti při jejich uskutečňování. Přejeme si s vámi, aby přestavba rychleji přinášela konkrétní výsledky. Jsme si zároveň vědomi své odpovědnosti za to, aby důsledky nezbytných změn nedopadly na bedra pracujících, neohrozily sociální jistoty občanů a jejich životní perspektivu. Naším programem není anarchie, zmatek, sociální napětí a společenský rozvrat. To by mohlo závažně poškodit i naše národní zájmy.

Jsme si vědomi, že musíme se všemi poctivými občany uskutečňovat vlastní, československou cestu celospolečenské přestavby odpovídající našim národním a demokratickým tradicím, pracovitosti, talentu a kulturnosti našich lidí. Vítáme dialog se všemi, kteří jsou pro socialismus, i když vyjadřují kritická stanoviska k nešvarům a nedostatkům, s nimiž se potýkáme. Řešení všech otázek, které naše občany tíží, i nových úkolů, které před námi stojí, lze však dosáhnout jen v konstruktivních, dělných jednáních, v otevřeném a odpovědném posuzování různých alternativ, v ochotě naslouchat jeden druhému. O to vždy budeme mít upřímný zájem. Jsme si vědomi, že nesnadné úkoly, které jsou před námi, zvládneme, budeme-li si vážit navzájem své práce, opírat se jeden o druhého. Čeká nás také nejeden dialog, polemika o vyjasnění souvislostí, a to nejen těchto dnů, ale celé dosavadní i budoucí cesty přestavby.

Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa dochází v těchto dnech množství telegramů a dopisů, v nichž kolektivy i jednotlivci požadují zabezpečení pořádku a klidu, podmínek pro tvořivou práci a spokojený život.

Přestavba přirozeně přináší rozdílnost názorů i postojů. Je tu však hranice, kterou bychom neměli překračovat. Vymezuje ji naše ústava a zákony socialistického státu. To je demokratické a to musí respektovat každý.

Víme, že mladí lidé se setkávají v práci, ve studiu, v každodenním životě s řadou problémů a starostí, které je třeba odpovědně řešit. Vyplynulo to i z jednání nedávné celostátní konference Socialistického svazu mládeže.

Jak však postupují a jaký mají program ty skupiny, které stojí v pozadí nynějších událostí v Praze? Snaží se bezohledně manipulovat částí mládeže a zneužívat její upřímný zájem pohnout rychleji věcmi kupředu. Vliv tohoto působení se projevil i mezi částí naší kulturní, umělecké fronty. Jakou morálku mohou mít lidé, kteří bezostyšně rozšiřují lživé zprávy a fámy o smrti mladého člověka jen proto, aby rozpoutali vášně a emoce s nepředvídatelnými důsledky. Nejde jim o nic jiného, než o to, aby pod hesly přestavby a demokratizace libovolnou cenou rozvrátili proti zájmům lidu socialistické zřízení v Československu. V této souvislosti se často diskutuje o pátečních událostech na Národní třídě. I ty, jak víte, budou prošetřeny. Jedno je však jasné. V sázce je věc pracujícího lidu, socialismus, se kterým spojuje svoji budoucnost většina našeho lidu, včetně mladé generace.

Základní podmínkou úspěchu přestavby a jejího dynamického postupu je klidné společenské ovzduší. Demonstracemi nebo stávkami se ekonomická situace i celkový život společnosti nezlepší. Ke zhodnocení nynějších událostí a nastoleným otázkám je správné přistoupit bez jakýchkoli emocí a zaujatosti. Nejvyšší stranické a státní orgány jsou na to připraveny.

Obracím se na vás, na všechny dělníky, rolníky, na inteligenci, na mladou generaci, na všechny komunisty, příslušníky politických stran a organizací Národní fronty.

Udělejme vše pro to, abychom se zbavili břemene současné vypjaté situace.

Pro naši zemi je jedinou perspektivou socialistická cesta rozvoje. Jsme povinni uhájit hodnoty socialismu vydobyté v minulých zápasech a obětavou prací celých generací, rozvíjet a obohacovat je v nových podmínkách vývoje, který před nás staví i nové úkoly.

Projevme všichni vysokou občanskou odpovědnost, rozum a rozvahu.

-----

Zdroj: Československá tisková kancelář