Dokument: Tzv. Liptovská rezolúcia (1.5.1918)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Rezolúcia z prvomájového zhromaždenia sociálnodemokratickej strany v Liptovskom Mikuláši 1. mája 1918

My robotníci, organizovaní v slovenskej soc. demokratickej strane, a slovenskí občania na verejnom ľudovom zhromaždení v Liptovskom Sv. Mikuláši dňa 1. mája 1918 po vypočutí rečníkov prijímame nasledujúcu rezolúciu.

Už štyri roky zúriaca svetová vojna vyžiadala si od všetkých národov sveta, medzi nimi i od uhorskej vetvy československého kmeňa , dosiaľ neslýchaných obetí na majetkoch, krvi a životoch. Tieto nesmierne obete sme znášali a znášame v tom povedomí, že bojujeme za vec spravodlivú a svätú: za najvyššie majetky ľudstva, za rovnakú slobodu všetkých bojujúcich tried i národov rakúskouhorskej monarchie.

No s ľútosťou konštatujeme, že v týchto nádejach sme sa sklamali, lebo smer politiky úradnej, zahraničnej a vnútornej berie sa cestou protidemokratickou a terajšie vlády používajú všetkých protiľudových prostriedkov spred vojny, aby najväčšiu ťarchu tejto svetovej vojny znášajúce široké masy ľudové a zaslúžené práva a slobody pripravili. Proti tomuto zavádzaniu a úskočnému pokračovaniu terajších vlád dôrazne protestujeme a žiadame:

1. Aby sa vlády chytili každej príležitosti uzavrieť mier spravodlivý a trvalý, zakladajúci sa na poctivom riešení všetkých zahraničných a vnútropolitických otázok, mier, ktorý zabráni vzplanutiu nových vojen a prinesie žiadaný POKOJ a slobodu všetkým národom Európy.

2. Ako prirodzený následok uznanej slobody žiadame bezpodmienečné uznanie práva na samourčenie všetkých národov nielen za hranicami našej monarchie, ale i národov Rakúsko-Uhorska, teda i uhorskej vetvy československého kmeňa.

3. Žiadame, aby vplyv na zákonodarstvo bol zabezpečený každému dospelému občanovi Uhorska bes rozdielu na národnosť a triedu rovným a všeobecným volebným právom. Ďalej žiadame, aby sa hlasovanie na celom území krajiny konalo tajne a aby zneužívanie moci akýchkoľvek orgánov, ako i každé podpláca-nie a terorizovanie voličov bolo prísne stíhané, a protestujeme proti vyneseniu takého volebného zákona, ktorý má zabezpečiť nadvládu triedy nad triedami, národa nad národmi.

4. Žiadame úplnú slobodu tlače, slova a protestujeme proti tomu, aby verejná mienka občanov s pomocou cenzúry bola umlčovaná nielen pri vydávaní, ale i pri rozširovaní slovenských časopisov, ďalej proti zbytočnému tútorstvu našej vlády, ktorá tajnými nariadeniami hatí prístup časopisov nielen z ďalekého zahraničia, ale i zo susedného Rakúska.

5. Konečne žiadame, aby sa vláda postarala o to, že by svetovú vojnu nepovažovalo niekoľko ľudí za dobrý obchod na úkor nemajetných tried, ktoré sú dnes prinútené hladovať a nahé chodiť len preto, lebo jednotlivec slobodne môže potravné články a odev skrývať pre vojenský zisk.

6. Žiadame, aby osemhodinový pracovný čas bol zákonom zaistený. Žiadame rovnosť vo všetkom, nielen na bojištiach, kde ide o život, ale aj za bojišťami.

Nech žije všeobecné volebné právo! Nech žije svetový mier! Nech žije rovnosť a sloboda národov!

Zdroj: Sivák, Florián & Klimko, Jozef. Dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSSR II. časť. Bratislava: Univerzita Komenského, 1977.