Dokument: Tzv. Zvací dopis (1968)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Tzv. Zvací dopis

Vá?ený Leonide Iljiči,

s vědomím plné odpovědnosti za na?e rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlá?ením. Ná? v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, ?e se do politického ?ivota na?í země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat ?ivly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a ?ovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Ná? kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického ?ivota, předev?ím principy demokratického centralismu. Vedení strany u? není dále schopno úspě?ně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v na?í zemi je ohro?ena. Politické prostředky a prostředky státní moci v na?í zemi jsou nyní u? do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této tě?ké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci v?emi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s va?í pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, ?e pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze v?ech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, ?e by v?ak na?e síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, pova?ujte toto na?e prohlá?ení za naléhavou prosbu a ?ádost o va?i akci a v?estrannou pomoc. Vzhledem ke slo?itosti a nebezpečnosti vývoje situace v na?í zemi vás ?ádáme o maximální utajení tohoto na?eho prohlá?ení. Z tohoto důvodu pí?eme osobně přímo Vám v ru?tině.

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich ?vestka, Antonín Kapek, Vasil Bižak