Dokument: Co chceme - programové zásady Občanského fóra (1989)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Co chceme: programové zásady Občanského fóra
(přečtené na tiskové konferenci v Laterně magice 26. listopadu 1989 a zveřejněné v denním tisku o dva dny později)

Na?e země se ocitla v hluboké morální, duchovní, ekologické, sociální, ekonomické a politické krizi. Tato krize je svědectvím neúčinnosti dosavadního politického a ekonomického systému. Byly vyřazeny téměř v?echny mechanismy nezbytné pro to, aby společnost vhodně reagovala na měnící se vnitřní i vněj?í podmínky. Po dlouhá desetiletí se nerespektovala samozřejmá zásada: kdo má pravomoc, musí nést i odpovědnost. V?echny tři základní moci ve státě - moc zákonodárná, výkonná, a soudní - splynuly v rukou úzké vládnoucí skupiny, slo?ené téměř výhradně ze členů KSČ. Tím byly rozvráceny základy právního státu.

Monopol KSČ na obsazování v?ech významných míst vytváří nespravedlivý vazalský systém, který ochromuje celou společnost. Lidé jsou tak odsouzeni k roli pouhých vykonavatelů příkazů mocných. Je jim upírána řada základních lidských, občanských a politických práv.

Direktivní systém centrálního řízení národního hospodářství očividně selhal. Slíbená přestavba hospodářského mechanismu je pomalá, nedůsledná a není provázena nezbytnými politickými změnami.

Tyto problémy se nevyře?í záměnou osob v mocenských pozicích nebo odchodem několika politiků z veřejného ?ivota.

Občanské fórum proto usiluje o tyto programové cíle:

1. Právo

Československá republika musí být právním, demokratickým státem v duchu tradic československé státnosti a v duchu mezinárodně platných zásad, vyjádřených předev?ím ve V?eobecné deklaraci lidských práv a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech.

V tomto duchu musí být vypracována nová ústava, v ní? budou zejména přesně upraveny vztahy mezi občany a státem. Tuto ústavu ov?em mů?e přijmout jedině nově zvolené ústavodárné shromá?dění. Výkon občanských práv i svobod bude spolehlivě zaji?těn rozvinutým systémem právních záruk. Nezávislé soudnictví musí zahrnout i ústavní a správní soudnictví.

Celý československý právní řád bude třeba postupně uvést v soulad s těmito principy a zajistit, aby zavazoval nejen občany, ale i orgány a funkcionáře státu.

Trváme na tom, aby byly napraveny křivdy, ke kterým v minulosti do?lo v důsledku politicky motivovaných perzekucí.

2. Politický systém

Po?adujeme zásadní, důsledné a trvalé změny politického systému na?í společnosti. Musíme nově vytvořit nebo obnovit demokratické instituce a mechanismy, které umo?ní skutečnou účast v?ech občanů na řízení věcí veřejných a zároveň se stanou účinnou zábranou proti zneu?ívání politické i ekonomické moci. V?echny existující i nové vznikající politické strany a dal?í politická a společenská seskupení musí mít proto rovné podmínky účasti ve svobodných volbách do v?ech zastupitelských sborů. Předpokladem v?ak je, aby KSČ upustila od své ústavně zaji?těné vedoucí role v na?í společnosti a od monopolního ovládání sdělovacích prostředků. Nic jí nebrání v tom, aby to učinila ji? zítra.

Československo bude při zachování principu federativního uspořádání státu rovnoprávným svazkem obou národů a v?ech národností.

3. Zahraniční politika

Usilujeme o to, aby na?e země opět zaujala důstojné místo v Evropě i ve světě. Jsme součástí střední Evropy a chceme proto udr?ovat dobré vztahy se v?emi sousedy.

Počítáme se začleněním do evropské integrace. Ideji evropského domu chceme podřídit i na?i politiku vůči partnerům ve Var?avské smlouvě a v RVHP. Respektujeme na?e mezinárodně-právní závazky, a to při plném zachování státní svrchovanosti. Zároveň ale chceme přezkoumat ty dohody, které byly motivovány nepřiměřenými ambicemi vedoucích představitelů státu.

4. Národní hospodářství

Musíme opustit dosavadní způsob hospodaření. Bere chu? k práci a mrhá jejími výsledky, drancuje přírodní zdroje, ničí ?ivotní prostředí a zvět?uje celkové zaostávání Československa za světem. Jsme přesvědčeni, ?e tento způsob hospodaření nelze dílčími úpravami zlep?it.

Chceme vytvořit rozvinutý, byrokratickými zásahy nedeformovaný trh. Jeho úspě?né fungování je podmíněno rozbitím monopolních pozic dne?ních velkých podniků a vytvořením skutečné konkurence. Ta mů?e vzniknout jedině na základě soubě?né, rovnoprávné existence různých typů vlastnictví a postupným otevíráním na?í ekonomiky vůči světu.

Státu samozřejmě zůstane i nadále řada nezastupitelných funkcí. Bude zaručovat obecné, pro v?echny stejné podmínky hospodaření a provádět makroekonomickou regulační politiku s cílem zvládnout inflaci, nárůst zahraniční zadlu?enosti i hrozící nezaměstnanosti. Jedině stát mů?e garantovat nezbytné minimum veřejných a sociálních slu?eb a ochrany ?ivotního prostředí.

5. Sociální spravedlnost

Rozhodující pro nás je, aby ve společnosti vznikly podmínky pro rozvoj a uplatnění schopností v?ech. Ka?dému by měly být poskytnuty stejné podmínky a stejné ?ance.

Československo musí být sociálně spravedlivou zemí, v ní? se lidem dostane pomoci ve stáří, v nemoci a ve svízelných ?ivotních situacích. Důle?itým předpokladem takové společnosti je v?ak prosperující národní hospodářství.

Ke vzniku pestré sítě sociálních slu?eb mohou přispět církve, obce, podniky a nejrůzněj?í státní a dobrovolné organizace. Tím se roz?íří mo?nosti pro uplatnění vzácného smyslu pro lidskou solidaritu, odpovědnost a lásku k bli?nímu. Tyto humanitní principy jsou právě dnes nezbytné pro stmelování na?eho společenství.

6. ?ivotní prostředí

V?ichni musíme hledat cestu k obnovení harmonie mezi člověkem a jeho ?ivotním prostředím. Budeme usilovat o postupnou nápravu ?kod, které jsme přírodě za poslední desítky let způsobili. Pokusíme se navrátit původní krásu na?í krajině a lidským sídlům, zabezpečit dokonalej?í ochranu přírody a přírodních zdrojů. Zasadíme se o to, aby se v co nekrat?í době podstatně zlep?ily základní podmínky ?ivota člověka, aby byla zaji?těna kvalitní pitná voda, čisté ovzdu?í a nezávadné potraviny. Budeme naléhat na zásadní zlep?ení systému péče o ?ivotní prostředí, který bude zaměřen nejen na likvidaci dosavadních zdrojů zneči??ování, ale předev?ím na prevenci dal?ích ?kod.

Zároveň budeme muset změnit skladbu a zaměření národního hospodářství, a tím zejména sní?it spotřebu energie a surovin. Jsme si vědomi, ?e to bude spojeno s obě?mi, které se dotknou ka?dého z nás. To v?e vy?aduje změnu hierarchie hodnot a ?ivotního stylu.

7. Kultura

Kultura nemů?e být pouze věcí umělců, vědců a učitelů, ale způsobem ?ivota celé občanské společnosti. Musí se vymanit z pout jakékoli ideologie a překonat umělé odloučení od kultury světové.

Umění a literatura nesmějí být omezovány a musí jí být poskytnuty ?iroké mo?nosti publikační a styk s veřejností.

Vědu a vědeckou práci postavme na místo, které jí ve společnosti nále?í. Vylučme jak jejich naivní a demagogické přeceňování, tak i poni?ující postavení, které z nich činí slu?ky vládnoucí strany.

Demokratické ?kolství nech? je organizováno na humanitních principech, bez státního monopolu na vzdělávání. Společnost si musí vá?it učitelů v?ech druhů ?kol a musí jim dát prostor pro uplatnění osobnosti. Vysokým ?kolám je třeba vrátit historická práva, která zaji??ovala nezávislost a svobodu akademické půdy, a to jak pro vyučující, tak i pro studenty.

Vzdělanost společnosti pokládáme za nejcenněj?í národní statek. Výchova a vzdělání musí vést k samostatnému my?lení a mravně odpovědnému jednání.

---

Toto chceme. Ná? program je dnes stručný, pracujeme v?ak na jeho konkretizaci. Občanské fórum je otevřeným sdru?ením občanů. Vyzýváme proto v?echny, kteří mohou k této práci přispět, aby tak učinili.

V Praze dne 26.listopadu 1989
18:00 hod.