Dokument: Koaliční dohoda SMER-SNS-ĽS HZDS (2006)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Koaličná dohoda medzi Smer - sociálnou demokraciou, Slovenskou národnou stranou a Ľudovou stranou - Hnution za demokratické Slovensko (2006)

I. Preambula

SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 17. júna 2006, uzatvárajú na základe výsledkov týchto volieb túto Koaličnú zmluvu, ktorá zakladá koalíciu.

Zmluvné strany sú rozhodnuté na základe mandátu od občanov Slovenskej republiky, potvrdzujúc svoju oddanosť princípom slobody, demokracie a právneho štátu, úcty k ľudských právam a základným slobodám, vytvoriť spoločnú koaličnú vládu Slovenskej republiky a prevziať tak na seba plnú zodpovednosť za uskutočňovanie správy vecí verejných.

Zmluvné strany sa hlásia k tradíciám a zachovaniu slovenskej štátnosti, k integrácii Slovenskej republiky v bezpečnostných a nadnárodných politických štruktúrach, akými sú Severoatlantická aliancia a Európska únia, pretože sú si vedomé významu európskej integrácie a medzinárodnej spolupráce pre bezpečnosť občanov Slovenskej republiky a zvyšovanie ich životnej úrovne. Cieľavedomou aktívnou zahraničnou politikou chcú upevňovať medzinárodné postavenie Slovenskej republiky.

Zmluvné strany rešpektujú dosiahnutú úroveň ochrany práv príslušníkov národnostných menšín a vyvinú maximálne úsilie na pokojné spolunažívanie občanov SR bez ohľadu na národnosť alebo politickú či etnickú príslušnosť. Zmluvné strany uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Slovenskej republiky sa budú usilovať o smerovanie Slovenskej republiky k naplneniu jej charakteristiky ako sociálneho štátu, tak ako to predpokladá ústava, štátu rešpektujúceho solidaritu ako jednu z hodnôt, na ktorých je založená Európska únia.

Zmluvné strany sú rozhodnuté v rámci vyváženej hospodárskej politiky aktívne podporovať trvale udržateľný hospodársky rast dosahovaný sociálne a ekologicky orientovanou trhovou ekonomikou, ktorá musí vytvárať podmienky na dôstojný život pre každého človeka bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, národnosť, etnickú príslušnosť alebo dosiahnutú úroveň vzdelania. Zmluvné strany nadviažu na všetky doterajšie opatrenia a rozhodnutia, ktoré nie sú v rozpore so sociálnym a ekologickým charakterom trhového hospodárstva. Pri závažných rozhodnutiach alebo rozhodnutiach presahujúcich štvorročné volebné obdobie vyvinú maximálne úsilie na dosiahnutie širokej politickej zhody vládnych a opozičných strán.

II.

1/ Zmluvné strany budú spoluprácou presadzovať tieto zásady:
- prehĺbenie rozvoja demokracie, právneho štátu, zabezpečenie a ochranu občianskych práv a slobôd, vrátane práv príslušníkov osôb patriacich k národnostným a iným menšinám a etnickým skupinám,
- rozvoj Ústavou Slovenskej republiky zaručených sociálnych práv a istôt opierajúcich sa o sociálnu solidaritu, zaručenú hospodárskym rozvojom štátu,
- rešpektovanie plurality, vlastníckych vzťahov, rozvíjanie trhovej ekonomiky a na základe jej výsledkov vyrovnávať regionálne rozdiely, podporovať rozvoj investícií s cieľom modernizovať Slovensko a všetky oblasti spoločnosti,
- vonkajšiu bezpečnosť štátu, pripravenosť v boji proti terorizmu systémom kolektívnej bezpečnosti v rámci NATO a bezpečnostných zložiek EÚ,
- rozširovanie a prehlbovanie procesov integrácie v rámci Európskej únie s dôrazom na vstup do Európskej menovej únie,
- zvýšenie kvality vzdelanosti a vedy, prepojenie systému vzdelávania a trhu práce, rozvoj národnej kultúry Slovákov a kultúry národnostných menšín ako systém, ktorý sa vzájomne obohacuje a potvrdzuje tradičné hodnoty.

2/ Uvedené zásady budú po schválení zmluvnými stranami rozpracované v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, ktoré po schválení Národnou radou Slovenskej republiky budú záväzné pre vládu Slovenskej republiky i zmluvné strany. Zmeny, alebo rozšírenie programových cieľov je možné len so súhlasom všetkých zmluvných strán. Pri tvorbe programového vyhlásenia vlády SR sa uplatní pomer zastúpenia zmluvných strán vo vláde SR.

3/ Vláda Slovenskej republiky je viazaná iba Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. Programy politických strán sú len ich straníckymi dokumentmi.

III.

1/ Zmluvné strany sa zaväzujú pravidelne, pravdivo a úplne navzájom sa informovať o zásadných politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a ďalších problémoch.

2/ Zmluvné strany zriaďujú Koaličnú radu ako spoločný iniciatívny, koordinačný a kontrolný orgán. Tvoria ju predsedovia zmluvných strán. Koaličná rada sa schádza spravidla pred zasadnutím vlády. Mimoriadna schôdza Koaličnej rady musí byť uskutočnená do 3 dní odo dňa požiadania ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa môže uskutočniť rokovanie rozšírenej Koaličnej rady za účasti troch zástupcov každej zmluvnej strany.

3/ Rozhodnutia Koaličnej rady sa prijímajú konsenzom. Ak sa nedosiahne konsenzus, okamžité prerokovávanie sa odročí, najviac však na tri mesiace, alebo do termínu určeného Koaličnou radou.

4/ Podobný postup bude zachovaný pri rokovaní vlády, ak sa rokuje o zásadnej otázke, ktorá nie je upravená v Programovom vyhlásení vlády.

5/ Za koordináciu spolupráce zmluvných strán v Národnej rade Slovenskej republiky zodpovedajú predsedovia poslaneckých klubov.

IV.

1/ Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne pôsobiť pri predchádzaní sporov.

2/ V prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami rokujú o jeho riešení predsedovia. Ak sa nedosiahne bezodkladné riešenie, zmluvné strany vytvoria pre riešenie sporného problému skupiny s rovnakým počtom poverených zástupcov zmluvných strán na ich riešenie.

3/ Až do vyriešenia spornej otázky sa zmluvné strany zásadne zdržia akéhokoľvek verejného komentovania, vysvetľovania vlastných stanovísk alebo stanovísk inej zmluvnej strany.

4/ Prijaté riešenie je pre zmluvné strany záväzné a nespochybniteľné smerom k verejnosti i médiám. Rovnako je záväzný i dohovorený rámec informovania verejnosti o prijatom riešení.

5/ Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa vytvárajú zápisy o dohodách.

6/ O postoji a zámeroch koalície bude Koaličná rada pravidelne informovať verejnosť v masmédiách. O svojich straníckych zámeroch a postojoch môže informovať verejnosť každá zo zmluvných strán s výnimkou bodu 3.

7/ Žiadna zmluvná strana, resp. zmluvné strany nemôže presadzovať svoje záujmy na úkor inej zmluvnej strany spoločným postupom so stranami opozície. Takýto postup bude považovaný za hrubé porušenie Koaličnej zmluvy s najzávažnejšími politickými dôsledkami.

V.

1/ Na základe tejto zmluvy a po vzájomných konzultáciách budú zmluvné strany zabezpečovať personálne obsadenie orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, štátnych tajomníkov.

2/ Dohodnuté obsadenie funkcií v Národnej rade Slovenskej republiky a vo vláde Slovenskej republiky je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo rokovať s príslušnými členmi vlády Slovenskej republiky a vedúcimi ústredných orgánov o personálnych otázkach v ich rezortoch.

3/ Predseda každej zmluvnej strany má právo bez súhlasu ďalších zmluvných strán navrhnúť odvolanie ministra a nominantov za svoju politickú stranu. V prípade návrhu na odvolanie ministra bude takýto návrh postúpený prezidentovi Slovenskej republiky.

VI.

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania predsedami zmluvných strán. Platnosť a účinnosť stráca prvým dňom volebnej kampane do parlamentných volieb, ak sa strany nedohodnú inak.

2/ Vypovedanie koaličnej zmluvy nie je možné bez predchádzajúceho zmierovacieho konania.

3/ Táto zmluva stráca účinnosť uplynutím volebného obdobia na ktoré je uzatvorená. Šesť mesiacov pred voľbami zmluvné strany môžu verejnosti prezentovať aj volebné odlišnosti a programy strán.

-----

Príloha č. 1

ZLOŽENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

I. Vláda Slovenskej republiky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsadení jednotlivých rezortov vo vláde:
1. predseda Vlády Slovenskej republiky - SMER
2. podpredseda Vlády Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny – SMER
3. Ministerstvo hospodárstva a správy a privatizácie národného majetku
minister – SMER
4. Ministerstvo financií
minister – SMER
5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
minister - SMER
6. Ministerstvo životného prostredia
minister - SNS
7. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister - SMER
8. Ministerstvo pôdohospodárstva
minister - ĽS-HZDS
9. Ministerstvo regionálneho rozvoja
minister - SNS
10. Ministerstvo školstva
minister - SNS
11. Ministerstvo kultúry
minister – SMER
12. Ministerstvo zdravotníctva
minister - SMER
13. Ministerstvo vnútra
minister - SMER
14. Ministerstvo zahraničných vecí
minister - SMER
15. Ministerstvo spravodlivosti
minister – ĽS-HZDS
16. Ministerstvo obrany
minister – SMER

Obsadenie funkcie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky sa uskutoční na návrh predsedu Vlády Slovenskej republiky.

Návrh zloženia Vlády Slovenskej republiky bude rešpektovať rozdelenie rezortov a funkcií podpredsedov Vlády Slovenskej republiky uvedené v tejto dohode.

II. Zloženie orgánov Národnej rady Slovenskej republiky:
predseda NR SR - SMER
podpredseda NR SR - SMER
podpredseda NR SR - SNS
podpredseda NR SR – ĽS-HZDS
podpredseda NR SR - opozícia

Stále výbory:
Ústavnoprávny výbor
predseda – SMER
podpredseda – ĽS-HZDS + opozícia
Výbor pre financie, rozpočet a menu
predseda – SMER
podpredseda – HZDS + SNS
Výbor pre hospodársku politiku
predseda – SMER
podpredseda – ĽS-HZDS + opozícia
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj
predseda – HZDS
podpredseda – SNS + SMER
Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
predseda – opozícia
podpredseda – SMER + opozícia
Výbor pre obranu a bezpečnosť
predseda – SNS
podpredseda – SMER + HZDS
Výbor pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
predseda – SNS
podpredseda – SMER + opozícia
Výbor pre zdravotníctvo
predseda – opozícia
podpredseda – SMER + opozícia
Výbor pre sociálne veci a bývanie
predseda – HZDS
podpredseda – SNS + opozícia
Výbor pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
predseda – opozícia
podpredseda – SMER + opozícia
Výbor pre kultúru a médiá
predseda – opozícia
podpredseda – SMER + opozícia
Zahraničný výbor
predseda – SMER
podpredseda – HZDS + SNS

Nestále výbory:
Mandátový a imunitný výbor
predseda – SMER
podpredseda – SNS + opozícia
Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií
predseda – opozícia
podpredseda – SMER + opozícia
Výbor pre európske záležitosti
predseda – HZDS
podpredseda – SMER + SNS
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti NBÚ
predseda – SNS
podpredseda – SMER + opozícia
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti SIS
predseda – opozícia
podpredseda – SNS + opozícia
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti VS
predseda – opozícia
podpredseda – ĽS-HZDS + opozícia
Výbor na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
predseda – SMER
podpredseda – SNS + opozícia