Dokument: Koaliční dohoda SDK-SDĽ-SMK-SOP (1998)

Autor: Petr Just, Téma: , Vydáno dne: 01. 01. 2005

Koaličná dohoda medzi Slovenskou demokratickou koalíciou, Stranou demokratickej ľavice, Stranou maďarskej koalície a Stranou občianskeho porozumenia (1998)

Slovenská demokratická koalícia, Strana demokratickej ľavice, Strana maďarskej koalície a Strana občianskeho porozumenia, vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, rozhodnutí vytvoriť spoločnú koaličnú vládu a prevziať tak zodpovednosť za uskutočňovanie správy vecí verejných pre spoločné blaho všetkých občanov Slovenskej republiky, potvrdzujúc svoju oddanosť princípom slobody, demokracie a právneho štátu, úcty k ľudských právam a základným slobodám, rozhodnutí upevniť a prehĺbiť ústavný systém Slovenskej republiky, zabezpečiť účinné fungovanie ústavných orgánov a inštitúcií a dosiahnuť spoločenskú stabilitu, odhodlaní vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva v rámci vyváženej hospodárskej politiky, posilňovania sociálnych istôt občanov a ochrany životného prostredia, rozhodnutí cieľavedome upevniť medzinárodné postavenie Slovenskej republiky, dosiahnuť členstvo Slovenskej republiky v NATO, integrovať Slovenskú republiku do Európskej únie a OECD a garantovať dobrú spoluprácu s ostatnými krajinami, predovšetkým so susednými štátmi, so zreteľom k dosiahnutiu politickej stability, zastaveniu ekonomického poklesu s vyváženým znášaním negatívnych dôsledkov všetkými občanmi, vrátane prehlbovania sociálneho zmieru, národnostnej, etnickej a náboženskej tolerancie a vzájomného občianskeho porozumenia na prospech všetkých občanov Slovenskej republiky prijali rozhodnutie spoločne vytvoriť túto koaličnú dohodu.

Zmyslom koaličnej spolupráce SDK, SDĽ, SMK a SOP je v širokom dialógu poskytnúť racionálne a reálne riešenia nahromadených zložitých spoločenských, ekonomických, sociálnych a duchovných problémov s dôrazom na ich vecné a odborné posudzovanie nielen z hľadiska momentálnych potrieb, ale aj s orientáciou do budúcnosti. Veríme, že takýto postup a zámer bude akceptovateľný aj pre iné politické subjekty, ktoré svoje odlišné stanoviská v konkrétnych otázkach budú presadzovať metódami politickej kultúry parlamentnej demokracie.

Koaliční partneri uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Slovenskej republiky osvedčujú svoje rozhodné úsilie:
- rozvíjať pluralitnú parlamentnú demokraciu ako neoddeliteľný atribút občianskej spoločnosti, zachovávať princípy právneho štátu všeobecne a osobitne v oblasti ľudských a občianskych práv;
- utvárať priaznivé podmienky pre rozvoj trhového hospodárstva pomocou primeraných politických a právnych opatrení, zastaviť ekonomický pokles a postupne dosiahnuť zásadný obrat k hospodárskej prosperite a k stabilizácii prijateľnej životnej úrovne pre všetky vrstvy obyvateľstva Slovenskej republiky;
- upevňovať medzinárodné postavenie Slovenskej republiky cieľavedomou aktívnou zahraničnou politikou, prispievať k vytváraniu podmienok na vstup do európskych politických, ekonomických a bezpečnostných integračných zoskupení a garantovať dobrú spoluprácu so všetkými krajinami, predovšetkým so susednými štátmi;
- dosiahnutím politickej stability, zastavením ekonomického poklesu a spravodlivou deľbou negatívnych sociálnych dôsledkov, vyplývajúcich z prechodného obdobia, na jednotlivé sociálne skupiny obyvateľstva utvárať podmienky na prehlbovanie sociálneho zmieru, národnostnej, etnickej a náboženskej tolerancie a vzájomného občianskeho porozumenia ako základu pokojného a prosperujúceho vývinu spoločnosti, na prospech všetkých občanov Slovenskej republiky.

Koaliční partneri v záujme dosiahnutia uvedených cieľov, pri vzájomnom rešpektovaní svojej identity, programov a samostatnosti, po konštruktívnych rokovaniach a vyjasnení si stanovísk vypracovali a schválili túto koaličnú dohodu.

I. Zásady činnosti koalície

Prioritnou úlohou koalície je vytvoriť podmienky pre vznik funkčnej vlády SR a zabezpečiť tejto vláde počas jej funkčného obdobia potrebnú podporu, zvlášť pri prijímaní zákonov a ústavných zákonov v Národnej rade SR. Pre naplnenie tejto prioritnej úlohy je súčinnosť koalície pri prijímaní politických rozhodnutí širšia a vzťahuje sa v dohodnutých prípadoch na pôsobenie súvisiace s funkčnosťou vlády aj na činnosť koaličných partnerov v Národnej rade SR.

Koaliční partneri spoločne zostavujú návrh na zloženie vlády. Po jej vymenovaní a po získaní dôvery Národnej rady SR koalícia napomáha vláde pri výkone jej ústavných právomocí a kompetencií.

II. Súčinnosť koalície

1. Účelom koaličnej spolupráce je koordinácia činnosti koaličných partnerov tak, aby bolo možné splniť program vlády. Koalícia v plnom rozsahu rešpektuje ústavné postavenie a pôsobnosti ústavných orgánov a ústavných činiteľov.

2. Väčšinovú parlamentnú podporu koaličnej vláde zabezpečujú koaliční partneri prostredníctvom svojich parlamentných klubov. Koaličnú spoluprácu, zjednocovanie názorov a postupov zabezpečujú predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov.

3. Návrhy zákonov, návrhy na zmenu a doplnenie vládou predložených legislatívnych predlôh predkladajú poslanci koaličných partnerov po informovaní predsedov všetkých poslaneckých klubov koaličných partnerov.

4. Všetky zásadné rozhodnutia a uznesenia vo vláde SR, v NR SR a v koaličnej rade budú prijímané po vzájomnej dohode všetkých koaličných partnerov. Pokiaľ nedôjde k dohode, ani jeden z partnerov nepredloží spornú vec na rokovanie príslušného orgánu, kým nezaujme k veci stanovisko koaličná rada.

5. V prípade rekonštrukcie vlády SR bude vždy rešpektovaný dohodnutý pomer koaličných partnerov tak, ako to vyplýva z príslušných článkov tejto dohody vrátane príloh.

6. Interpelácie a otázky na členov vlády uplatnia poslanci koaličných partnerov s vedomím predsedu svojho poslaneckého klubu.

7. Pri schvaľovaní programu zasadnutí NR SR a pri prijímaní vládou a poslancami predložených legislatívnych predlôh, sa subjekty koalície zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby návrhy vlády, vrátane vládnych stanovísk k poslaneckým návrhom zákonov získali podporu koaličných poslancov NR SR.

8. Členovia koaličnej vlády a poslanci koaličných klubov sa pred schôdzou NR SR stretnú na spoločnom zasadnutí a zaujmú k návrhu, ktorý predložil niektorý z nich stanovisko.

9. Ak niektorý z koaličných partnerov vznesie výhrady voči návrhu zákona prípadne voči zmenám a doplnkom zákonov koaliční partneri odporučia svojím poslancom rozhodnúť až po stanovisku koaličnej rady. Iný postup môžu dohodnúť predsedovia poslaneckých klubov koaličných partnerov v osobitne zreteľa hodných prípadoch.

10. Horeuvedené zásady sa vzťahujú aj na činnosť orgánov NR SR.

III. Koaličná rada

1. Koaliční partneri vytvárajú na základe tejto zmluvy spoločný orgán - Koaličnú radu.

2. Poslaním Koaličnej rady je najmä:
- prerokovanie a zjednocovanie názorov koalície na zásadné otázky spolupráce, súčinnosť v koaličnej činnosti;
- zabezpečenie spoločného koaličného postupu v zásadných otázkach koaličnej činnosti ako aj pôsobnosti koaličných partnerov v tých oblastiach, ktoré súvisia s výkonom koaličnej činnosti, prípadne výrazne výkon koaličnej činnosti ovplyvňujú i v prípadoch, ak tieto vecné otázky a problémy presahujú vymedzený rámec spolupráce zakotvený touto Koaličnou zmluvou;
- riešenie prípadných rozporov pri napĺňaní Koaličnej zmluvy;
- prerokovať a odsúhlasiť zmeny vládneho programu.

3. Koaličná rada je zložená z troch zástupcov každej zmluvnej strany a to z:
a) predsedov strán koaličných partnerov, resp. ich zástupcov
b) predsedov poslaneckých klubov koaličných partnerov, resp. ich zástupcov
c) z členov vlády - jeden za každého z koaličných partnerov.

4. Každý z koaličných partnerov pri prijímaní rozhodnutí v Koaličnej rade disponuje jedným hlasom.

5. Spôsob a formu rokovania Koaličnej rady, vedenie a zvolávanie jej zasadnutí, dohodnú koaliční partneri v Rokovacom poriadku Koaličnej rady.

6. Koaličná rada zasadá pravidelne, minimálne 2x za mesiac, alebo na požiadanie ktoréhokoľvek z partnerov.

IV. Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky

1. Vláda - zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsadení rezortov vo vláde:
- predseda vlády - SDK
- podpredseda pre legislatívu - SDĽ
- podpredseda pre ekonomiku - SDK
- podpredseda pre európsku integráciu - SOP
- podpredseda pre ľudské práva a menšiny - SMK
Ministerstvo hospodárstva
minister - SDK
štátni tajomníci - SDĽ, SOP
Ministerstvo financií
minister - SDĽ
štátni tajomníci - SDK, SMK
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
minister - SDĽ
štátny tajomník - SMK
Ministerstvo životného prostredia
minister - SMK
štátny tajomník - SDK
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku
minister - SOP
štátny tajomník - SDK
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
minister - SDK
štátni tajomníci - SDK, SOP
Ministerstvo pôdohospodárstva
minister - SDĽ
štátni tajomníci - SDK, SMK
Ministerstvo výstavby a verejných prác
minister - SMK
štátni tajomníci - SDK, SDĽ
Ministerstvo školstva
minister - SDĽ
štátni tajomníci - SDK, SMK
Ministerstvo kultúry
minister - SDK
štátny tajomník - SDĽ
Ministerstvo zdravotníctva
minister - SDK
štátny tajomník - SDĽ
Ministerstvo vnútra
minister - SDK
štátny tajomník - SOP
Ministerstvo zahraničných vecí
minister - SDK
štátni tajomníci - SDK, SDĽ
Ministerstvo spravodlivosti
minister - SDK
štátny tajomník - SOP
Ministerstvo obrany
minister - SDĽ
štátny tajomník - SDK

Na ministerstvách, ktorých ministrom je predstaviteľ jednej zo strany koalície funkciu aspoň jedného štátneho tajomníka zastáva podľa dohody predstaviteľ inej zo strán.

Obsadenie funkcií vedúcich úradov ministerstiev navrhne príslušný minister.

Obsadenie funkcie vedúceho úradu vlády sa uskutoční na návrh predsedu vlády.

Zmluvné strany sa dohodli, že novozvolený predseda NR SR bezprostredne po demisii súčasnej vlády vymenuje za predsedu vlády Ing. Mikuláša Dzurindu a na jeho návrh novú vládu SR. Návrh zloženia vlády bude rešpektovať rozdelenie rezortov a funkcií podpredsedov vlády uvedené v tejto dohode.

2. Zloženie orgánov Národnej rady SR:
- predseda NR SR - SDĽ
- podpredseda NR SR - SDK
- podpredseda NR SR - SOP
- podpredseda NR SR - SMK
- podpredseda NR SR - opozícia

Mandátový a imunitný výbor 19 členov - SDK
Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií 19 členov - opozícia
Výbor pre európsku integráciu 19 členov - SDK
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu SIS 11 členov - SDK
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva 11 členov - opozícia
Ústavnoprávny výbor 11 členov - SDĽ
Výbor pre financie, rozpočet a menu 12 členov - SMK
Výbor pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie 12 členov - opozícia
Výbor pre pôdohospodárstvo 12 členov - SOP
Zahraničný výbor 11 členov - SDĽ
Výbor pre verejnú správu 11 členov - SOP
Výbor pre obr anu a bezpečnosť 11 členov - SDĽ
Výbor pre vzdelanie, vedu, šport a mládež 10 členov - SDK
Výbor pre kultúru a médiá 10 členov - opozícia
Výbor pre zdravotníctvo 10 členov - opozícia
Výbor pre sociálne veci a bývanie 11 členov - SDK
Výbor pre životné prostredie a ochranu prírody 11 členov - opozícia
Výbor pre ľudské práva a národnosti 13 členov - SMK

Zahraničné delegácie
Delegácia do Rady Európy - SDĽ
5 členov a 5 náhradníkov
2 SDK, 2 SDĽ, 1 SMK, 1 SOP, 3 HZDS, 1 SNS
Delegácia do OBSE - SDK
4 členovia
1 SDK, 1 SDĽ, 1 HZDS, 1 SMK
Delegácia do Severoatlantického zhromaždenia - SDK
4 členovia
1 SDK, 1 SDĽ, 1 HZDS, 1 SOP
Delegácie do ZEÚ - SDK
4 členovia
1 SDK, 1 HZDS, 1 SNS, 1 SMK
Spoločný parlamentný výbor EÚ-SR - SDĽ
19 členov
5 SDK, 3 SDĽ, 2 SMK, 2 SOP, 5 HZDS, 2 SNS

Zmluvné strany sa dohodli, že na ustanovujúcej schôdzi NR SR bude ich spoločným kandidátom na predsedu NR SR Doc.PhDr. Jozef Migaš, CSc.

3. Prezident

Zmluvné strany sa zaväzujú do týždňa od podpisu koaličnej zmluvy rokovať o spôsobe voľby prezidenta republiky (voľba v Národnej rade SR podľa Ústavy SR, alebo voľba prezidenta priamo občanmi na základe zmeny ústavy) a podporia spoločného kandidáta vládnej koalície Rudolfa Schustera.

V. Zásady vládneho programu koaličnej vlády

Zásady vládneho programu koaličnej vlády sú obsiahnuté v dokumente "Politický základ programu vlády" (spracované 27.októbra 1998), ktorý tvorí prílohu tejto koaličnej dohody. Uvedený dokument bude publikovaný po dokončení redakčných úprav.

VI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas platnosti koaličnej dohody budú podporovať napĺňanie záväzkov vyplývajúcich z rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora v Haagu, ktoré sa týkajú Vodného diela Gabčíkovo. Nebudú otvárať otázky ako sú Benešove dekréty, územná autonómia na etnickom princípe a ďalšie otázky, ktoré by mohli ohroziť stabilitu vlády ako celku. Zmluvné strany nebudú presadzovať alternatívne dvojjazyčné školstvo na úkor škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Vláda bude garantovať zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov patriacich k národnostným menšinám na celoštátnu úroveň, bude riešiť prípravu pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom menšín, teológov, kultúrnych a osvetových pracovníkov v jazykoch menšín, utvorením vhodnej inštitucionálnej úrovne v rámci existujúcich vysokých škôl. Súčasne vláda podporí vysielanie občanov SR do zahraničia a bude vytvárať podmienky pre zriaďovanie pobočiek zahraničných univerzít.

2. Na úrovni krajov a okresov sa po vzájomnej dohode vytvoria koordinačné orgány zložené zo strán vládnej koalície, ktoré budú pracovať na obdobných princípoch ako koaličná rada. (Čl. III)

3. Pre ďalšiu personálnu činnosť koalície sa pri rešpektovaní ústavných a zákonných právomocí ústavných činiteľov a inštitúcií spravidla použije vzájomný pomer koaličných partnerov, ktorý vyplýva z volieb do NR SR.v 4. Koaličná zmluva zaniká dňom začatia volebnej kampane volieb do NR SR

5. Koaličná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného oprávneného zástupcu koaličného partnera a účinnosť koaličnej zmluvy v oblasti koaličnej činnosti dňom konštituovania príslušných ústavných funkcií.

6. Táto Koaličná zmluva má uzavretý charakter a neumožňuje bez vysloveného súhlasu zostávajúcich koaličných partnerov pristúpenie pre akýkoľvek tretí subjekt, alebo postúpenie práv a záväzkov z tejto zmluvy na tretie subjekty.

7. Koaličný partner je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak dôjde k hrubému porušeniu jeho práv a záväzkov voči nemu, ktoré vyplývajú z koaličnej dohody a ktoré sa nepodarilo vyriešiť do 30 dní ani na zasadnutí Koaličnej rady.

8. Koaličná zmluva zaniká pred dohodnutou dobou účinnosti zmluvy tiež v prípadoch, ak dôjde k zániku takým zmenám subjektov, ktoré túto koalíciu vytvárajú a ktoré znamenajú zásadnú zmenu pomeru síl v NR SR.

9. Nižšie podpísaní predsedovia strán ako štatutárni predstavitelia koaličných partnerov prehlasujú, že sú plne oprávnení na základe zmocnenia kompetentných orgánov svojich strán uzavrieť túto Koaličnú dohodu.

10. Podpisom oprávnených zástupcov koaliční partneri potvrdzujú, že textu zmluvy ako aj jej príloh, ktoré tvoria jej nedeliteľnú súčasť, rozumejú a súhlasia s celým je obsahom bez výhrad. Zmluvu uzatvárajú slobodne, voľne, bez akéhokoľvek nátlaku s úmyslom naplniť jej poslanie, záväzky a práva tak, aby nedošlo k poškodeniu práv ostávajúcich koaličných partnerov.